מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

ספר "ערבות" בסדרת "חוק לישראל"
התוכן

כדי להגיע לטקסט של הספר, לחץ על כותרת הפרק ב"תוכן" דלמטה.

אם ברצונך להגיע לעמוד מסוים בספר, לחץ על מספר העמוד בטבלת המספרים שבסוף
התוכן.

סעיף 1(א) - מהות הערבות

פרק ראשון: "ערבות היא התחייבות" - התחייבות או חיוב אחר

1. כללי

2. התחייבות

3. תמורה

4. שליחות

5. גרימת נזק

פרק שני: "של אדם" - מי כשיר לערוב?

1. קטין

2. פסול דין

3. תאגיד

4. אשה נשואה

5. אשה פנויה שערבה ונישאה

פרק שלישי: "לקיים חיובו" - ערבות על חיוב שאינו כספי

1. כללי

2. התחייבות לקיים את החיוב במקום החייב

3. התחייבות להכריח את החייב לקיים את חיובו

4. התחייבות לשלם פיצויים אם לא יקיים החייב את חיובו

5. התחייבות לשלם את הקנס שקיבל על עצמו החייב למקרה שלא יקיים את חיובו

6. חייב שיש עליו חיוב כספי וחיוב לא כספי

פרק רביעי: "של אדם אחר" - מי כשיר להיות חייב לעניין ערבות?

פרק חמישי: "כלפי אדם שלישי"

1. מי כשיר להיות נושה לעניין ערבות?

2. נושה שבעת מתן הערבות עדיין אין זהותו ידועה

סעיף 1(ב) - מהות הערבות

פרק ראשון: "הערבות יכול שתהיה לחיוב כולו או מקצתו"

פרק שני: "קיים או עתיד לבוא"

פרק שלישי: "מתחדש"

פרק רביעי: "או מותנה"

1. ערבות על חוב מותנה

2. ערבות מותנית

פרק חמישי: "קצוב או בלתי קצוב"

פרק שישי: נושה שאינו נחסר

1. כללי

2. כתובת אשה

(א) כללי

(ב) בקניין

(ג) אב שערב על כתובת בנו

(ד) בערב-קבלן

(ה) לאחר הנישואין

(ו) החזרת הנדוניה

3. התחייבות לתת מתנה

4. ריבית ורווחים

5. חפץ שנמכר ביותר משוויו

פרק שביעי: ערבות על אחריות במכירה

סעיף 2 - סייג לערבות

פרק ראשון: כללי

פרק שני: חוב שבטל מתחילתו - דוגמאות

1. אסמכתא

2. אונס

3. ערבות החסרה קניין נחוץ

פרק שלישי: חוב שבטל לאחר זמן - דוגמאות

1. מחילה

2. פירעון

3. שמיטה

4. נדוניה שהובטחה ומתה האשה

5. אבד מקור תשלום החוב

6. משכון שאבד

פרק רביעי: "התחייבות מדין ערב" בעקבות בקשה מאחר להוציא כסף

1. אופי החיוב והיקפו

2. דוגמאות

3. לשון הבקשה

4. הוצאת כסף שאין מי שיזכה בו

פרק חמישי: התחייבות עצמאית בערב רגיל

1. כללי

2. ערב "שלוף דוץ"

3. נושה שפטר את החייב לבקשת הערב

4. ערב הנושא ונותן ביד

5. ערב שביקש את החוב במקום החייב

סעיף 3 - יצירת הערבות

פרק ראשון: צורת יצירת הערבות

1. עמדת החוק

2. הביטוי המחייב

3. ערבות שאינה ברורה

4. ערבות בכתב ובעל פה

5. ערב המסכים להצעת הנושה

פרק שני: הסכמת שאר הצדדים לערבות

1. הסכמת הנושה

2. הסכמת החייב

פרק שלישי: פגמים בדרך יצירת הערבות

1. אונס

2. טעות

פרק רביעי: הצורך בקניין בערבות שלאחר מתן מעות

1. כללי

2. הכלול במונח "שעת מתן מעות"

(א) עסקה שטרם הסתיימה

(ב) החזרת שטר או משכון לחייב

(ג) נתינת חופש תנועה לחייב

(ד) הפטר ערב אחר

(ה) חוב שהומחה

(ו) צירוף חוב חדש לחוב הישן

(ז) פיקדון ההופך להלוואה

3. נסיבות המחייבות בלא קניין

(א) ערב לבית דין

(ב) שטר

(ג) מנהג

(ד) כספו של החייב מצוי בידי הערב

(ה) קבלן

(ו) הודאה

(ז) שונות

סעיף 4 - תחומה של הערבות

פרק ראשון: כללי

פרק שני: הבדלי שערים

פרק שלישי: סוג הקרקע שגובים ממנה

פרק רביעי: ניכוי דמי תיווך

פרק חמישי: חיוב שהוא חמור מן הרגיל - האם חומרתו חלה גם על הערב?

סעיף 5 - שינוי בחיוב

פרק ראשון: הוקטן החיוב הנערב

פרק שני: הוגדל החיוב הנערב

פרק שלישי: שינוי אחר בחיוב הנערב

פרק רביעי: נושה שמת

סעיף 6 - הפטר הערב

פרק ראשון: כללי

פרק שני: נושה שלא תבע את החייב במועד הפירעון

1. כללי

2. חייב שהתחיל לרדת מנכסיו

3. חייב המוכן עם כספו

4. נכונות הערב לטרוח במשפט עם החייב

5. דרישת הערב מן הנושה לתבוע את החייב

6. היעדר דרישה מצד הערב

7. חייב שיצא את הארץ

פרק שלישי: נושה שלא הקפיד ליצור הוכחות לחיוב

פרק רביעי: נושה שגרם לביטול שעבוד

פרק חמישי: החזרת משכון לחייב

פרק שישי: נושה שהתיר לחייב את שבועתו שנשבע לפרוע

סעיף 7 - טענות הגנה

פרק ראשון: כללי

פרק שני: הערב מודה והחייב כופר

פרק שלישי: בערב-קבלן

פרק רביעי: חוב שאי אפשר לגבותו מחוסר ראיה - דוגמאות

1. החייב בעל שם נפוץ

2. טענת מחילה

3. טענת פירעון

(א) החייב טוען שפרע

(ב) החייב נעדר

(ג) מת החייב

(ד) חוב בשטר

(ה) החייב אומר שלא פרע

4. טענת להד"ם

5. טענת הפטר בתשלום נדוניה

6. טענת קיזוז חובות

פרק חמישי: ספק אובייקטיבי, שאינו ספק אם החייב דובר אמת

פרק שישי: התיישנות

סעיף 8 - אחריות הערב

פרק ראשון: כללי

1. עמדת החוק

2. עמדת המשפט העברי - כללי

3. הגדרת החייב כחסר נכסים

4. נושה שגבה שלא כדין

פרק שני: נסיבות המאפשרות פנייה מיידית לערב

1. חייב שמת

2. חייב הנמצא במקום רחוק

3. חייב שנכסיו מרוחקים

4. חייב אלים

פרק שלישי: ערב-קבלן

1. אחריות הקבלן

2. יצירת קבלנות לפי צורת ההתחייבות

3. היווצרות קבלנות על פי מנהג

4. יצירת קבלנות בהסכם מפורש

פרק רביעי: גביית החוב מן הערב

1. ארכה הניתנת לערב

2. נטילת משכון מן הערב

3. "סידור" לערב

4. שעבוד נכסי הערב

5. ערב שמת

6. טענות הגנה המיוחדות לערב

7. דינים שונים

סעיף 9 - זכות הערב לחזור על החייב

פרק ראשון: כללי

1. עמדת החוק

2. עמדת המשפט העברי

3. הנימוק לזכותו של הערב

4. בקשת החייב מן הערב

5. "מה שנתן למילוי ערבותו" - פירעון חלקי

6. גביית החזר הפירעון

7. חייב המבקש לפרוע לנושה אחרי פירעון הערב

8. ערב שהציל את החייב מסכנה

9. ערב שהתכוון להזיק לחייב

פרק שני: "זולת אם ניתנה הערבות שלא בהסכמת החייב" - ערב שלא נתבקש לערוב

1. פרע לפני שנתבע החייב

2. פרע אחרי שנתבע החייב

פרק שלישי: ערב שנתבקש לערוב ולא נתבקש לשלם

1. פרע לפני שנתבע החייב

2. פרע אחרי שנתבע החייב

פרק רביעי: ערב שהשאיר את שטר החוב אצל הנושה

פרק חמישי: ערב שלא הודיע לחייב על פירעונו

פרק שישי: "הוצאות סבירות שהוציא לרגל הערבות" - זכות הערב לשיפוי על נזקים שנגרמו לו עקב
הערבות

1. הזכות ונימוקיה

2. נזק ישיר ונזק עקיף

3. ריבית

4. הוכחת הנזק

5. ערב בשכר

6. ערבות בלא הרשאה או בלא קניין

7. הוצאות שלאחר מות החייב

8. ערבות הדדית של חייבים משותפים

פרק שביעי: הראיות הדרושות לערב בגבייתו מן החייב

1. דרך ההוכחה שהערב פרע

2. דרך ההוכחה שנתבקש לערוב

3. דרך ההוכחה שעדיין לא פרע החייב לערב

פרק שמיני: ערב בעד שני חייבים

1. פרע את כל החוב

2. פרע מחצית החוב

3. פרע אחד משני חובות נפרדים

פרק תשיעי: חזרת הערב על יורשי החייב

1. כללי

2. מקרים שיש בהם הוכחה שלא פרע החייב

3. הודעה ליורשים

4. יורשים גדולים

5. נושה הרגיל לפנות לערב תחילה

סעיף 10 - סייג לזכות הערב לחזור על החייב

פרק ראשון: כללי

1. עמדת החוק

2. עמדת המשפט העברי

פרק שני: טענה שלא הייתה ידועה לערב

פרק שלישי: ערב שהודיע לחייב שהוא מתכוון לפרוע את החוב

פרק רביעי: טענת הגנה בעניין הערבות

סעיף 11 - דין הערב לפני שמילא ערבותו

פרק ראשון: כללי

1. עמדת החוק

2. עמדת המשפט העברי

פרק שני: חייב הרוצה לצאת מן הארץ

פרק שלישי: חייב המבזבז את נכסיו

פרק רביעי: חייב שהגיע זמן פירעונו

סעיף 12 - שעבוד נכס של החייב

פרק ראשון: העברת השעבוד לזכות הערב

1. העברה מ ידית - עמדת החוק ועמדת המשפט העברי

2. מכירת שטר החוב

3. התחייבות נפרדת של החייב כלפי הערב

4. התחייבות החייב כלפי הערב בשטר החוב המקורי

פרק שני: החובה לעשות פעולות הדרושות להעברת השעבוד

סעיף 13 - ריבוי ערבים

פרק ראשון: כללי

פרק שני: "אחראים יחד ולחוד" - סולידאריות בין ערבים

1. שיטת החבות המלאה

2. הנימוק לשיטה זו

3. ערבים-קבלנים

4. שיטת החבות החלקית

5. הנימוק לשיטה זו

6. מנהג

7. פירעון חלקי

פרק שלישי: "שניים או יותר שערבו"

פרק רביעי: "אם במאוחד ואם בנפרד"

פרק חמישי: "והכל כשאין כוונה אחרת משתמעת מן הערבויות"

פרק שישי: השתתפות בין ערבים

1. כללי

2. הדין לפי שיטת החבות המלאה

3. הדין לפי שיטת החבות החלקית

4. כשיש הסכם שהנושה יכול לגבות מאיזה ערב שירצה

5. ערבו בנפרד

6. שלושה ערבים ויותר

7. טענת פירעון

8. זכות הערב לחזור על החייב

 

פרק שביעי: מחל הנושה לאחד מן הערבים

1. כללי

2. הדין לפי שיטת החבות המלאה

3. הדין לפי שיטת החבות החלקית

4. זכות החזרה

5. זקיפה בשטר חדש

פרק שמיני: חוסר חתימת ערבים אחרים על כתב הערבות

פרק תשיעי: טענת פירעון

פרק עשירי: דרישת ערב מחברו לפרוע

פרק אחד עשר: ערב רגיל וערב-קבלן

סעיף 14 - ערב בעד ערב

פרק ראשון: כללי

1. משמעות הסעיף

2. עמדת המשפט העברי - מועד נתינת הערבות המ שנית

3. בערבים משותפים

4. בערבות כללית

5. ערב לערב

פרק שני: "נתן אדם לנושה התחייבות למילוי ערבותו של ערב" - תקפה של ערבות בעד ערב

1. התחייבות בשעת יצירת החיוב העיקרי

2. התחייבות אחרי יצירת החיוב העיקרי, בשעת נתינת הערבות הראשונית

3. התחייבות אחרי נתינת הערבות הראשונית

פרק שלישי: "יהא דין ערבותו של הערב כלפי הנושה כדין חיוב נערב"

פרק רביעי: "הן לעניין היחסים בין אותו אדם לבין הנושה"

פרק חמישי: "והן לעניין היחסים בינו לבין הערב"

פרק שישי: ערב לערב

1. כללי

2. התועלת בערבות לערב

3. עד אימתי יכול הערב לערב לבטל את ערבותו

4. מאימתי מתחייב הערב לערב לפרוע

5. זכות תביעת הנושה

6. חזרה על החייב

7. גרימת הערב הראשוני לאי תשלום החייב

סעיף 15 - ביטול ערבות לחיוב עתיד לבוא

פרק ראשון: כללי

1. עמדת החוק

2. עמדת המשפט העברי

פרק שני: "רשאי הערב, כל עוד לא נוצר החיוב הנערב, לבטל ערבותו" - ביטול לפני היווצרות החיוב

1. המקורות

2. הנימוק

3. יצא הכסף מידי הנושה, ועדיין לא הגיע לידי החייב

4. התחייבות הנושה למסור כסף לחייב

5. ערבות על חוב מותנה

6. ערבות על חוב של שכירות

פרק שלישי: "על ידי מתן הודעה בכתב לנושה"

1. דרך הביטול

2. ביטול בלא ידיעת הנושה

3. הוכחת הביטול

פרק רביעי: "אולם עליו לפצות את הנושה בעד הנזק שנגרם לו עקב הביטול"; "על הערב לפצות את החייב
וכו'" - חיוב בפיצוי על נזק שנגרם

פרק חמישי: ביטול בנסיבות מיוחדות

1. קניין

2. קניין בבית דין חשוב

3. ערב-קבלן

4. התחייבות בכתב

5. שעבוד נכסי החייב לערב

פרק שישי: "ניתנה ערבות לחיוב עתיד לבוא" - ביטול אחרי היווצרות החיוב

סעיף 16 - התחייבות לשיפוי

פרק ראשון: עמדת החוק

פרק שני: עמדת המשפט העברי

סעיף 17 - ערבות או התחייבות לשיפוי בשל חיוב פגום

פרק ראשון: כללי

1. עמדת החוק

2. עמדת המשפט העברי

פרק שני: ערב שלא ידע על הפגם בחוב

פרק שלישי: זכות החזרה

מילואים

מפתח עניינים

מפתח מקורות

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

140

139

138

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

150

149

148

147

146

145

144

143

142

141

180

179

178

177

176

175

174

173

172

171

170

169

168

167

166

165

164

163

162

161

200

199

198

197

196

195

194

193

192

191

190

189

188

187

186

185

184

183

182

181

220

219

218

217

216

215

214

213

212

211

210

209

208

207

206

205

204

203

202

201

240

239

238

237

236

235

234

233

232

231

230

229

228

227

226

225

224

223

222

221

260

259

258

257

256

255

254

253

252

251

250

249

248

247

246

245

244

243

242

241

280

279

278

277

276

275

274

273

272

271

270

269

268

267

266

265

264

263

262

261

300

299

298

297

296

295

294

293

292

291

290

289

288

287

286

285

284

283

282

281

320

319

318

317

316

315

314

313

312

311

310

309

308

307

306

305

304

303

302

301

340

339

338

337

336

335

334

333

332

331

330

329

328

327

326

325

324

323

322

321

360

359

358

357

356

355

354

353

352

351

350

349

348

347

346

345

344

343

342

341

380

379

378

377

376

375

374

373

372

371

370

369

368

367

366

365

364

363

362

361

400

399

398

397

396

395

394

393

392

391

390

389

388

387

386

385

384

383

382

381

420

419

418

417

416

415

414

413

412

411

410

409

408

407

406

405

404

403

402

401

440

439

438

437

436

435

434

433

432

431

430

429

428

427

426

425

424

423

422

421

460

459

458

457

456

455

454

453

452

451

450

449

448

447

446

445

444

443

442

441

480

479

478

477

476

475

474

473

472

471

470

469

468

467

466

465

464

463

462

461

500

499

498

497

496

495

494

493

492

491

490

489

488

487

486

485

484

483

482

481

520

519

518

517

516

515

514

513

512

511

510

509

508

507

506

505

504

503

502

501

540

539

538

537

536

535

534

533

532

531

530

529

528

527

526

525

524

523

522

521

560

559

558

557

556

555

554

553

552

551

550

549

548

547

546

545

544

543

542

541

580

579

578

577

576

575

574

573

572

571

570

569

568

567

566

565

564

563

562

561

600

599

598

597

596

595

594

593

592

591

590

589

588

587

586

585

584

583

582

581

620

619

618

617

616

615

614

613

612

611

610

609

608

607

606

605

604

603

602

601

640

639

638

637

636

635

634

633

632

631

630

629

628

627

626

625

624

623

622

621

660

659

658

657

656

655

654

653

652

651

650

649

648

647

646

645

644

643

642

641

680

679

678

677

676

675

674

673

672

671

670

669

668

667

666

665

664

663

662

661

700

699

698

697

696

695

694

693

692

691

690

689

688

687

686

685

684

683

682

681

720

719

718

717

716

715

714

713

712

711

710

709

708

707

706

705

704

703

702

701

735

734

733

732

731

730

729

728

727

726

725

724

723

722

721

לדף הראשי | HOME