The Jewish Legal Heritage Society
מורשת המשפט בישראל


ערך הדין והמשפט העברי
הוא גדול מאוד,
באשר רק הוא קובע על התורה
את החותם המיוחד,
שהיא תורת חיים.
כלומר, התורה המתייחסת אל החיים המעשיים
ומאירה את נתיבותיהם.

על פי הראי"ה קוק, עין אי"ה, שבת י ע"א

אודותינו

פרסומים

פרסומים חדשים

מאמרים

המשפט העברי בחקיקה

המשפט העברי בפסיקה

השתלמויות

ביבליוגרפיה של המשפט העברילחיפוש מלים באתר הקלד את המלים בתיבה שלמטה:


© מורשת המשפט בישראל