מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

תרופות בשל הפרת חוזה
הרב אברהם שינפלד

בחוק מיוחד - חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) - נקבעו התרופות שלהן זכאי צד לחוזה לאחר שהחוזה עמו הופר. באופן כללי, תרופות אלו הן שלוש: הזכות לאכוף את קיום החוזה על הצד השני, הזכות לבטל את החוזה, והזכות לקבל פיצויים שיעמידו את הנפגע במקום שבו הוא היה אילו החוזה היה מתקיים.

מהי עמדתו של המשפט העברי בנושא זה? מהן התרופות שזכאי להן אדם שהופר חוזה שנכרת עמו?

תוכן העניינים

עקרונות כלליים  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      הפרות פעוטות
      הפרה שלא בזדון
      קטין
      הפרה בגלל גורם שלישי
      הגדרת הנפגע
      הגדרת אכיפה
      מניעת רווח
      החוזה המופר
      1. התחייבות חד-צדדית; חיוב שאינו חוזי
      2. חוזה שאילה
      3. חיוב מכח מנהג
      4. חיוב מכח מצוה
      5. חוזה שפג תוקפו
      ויתור מראש על כל התרופות
      פרשנות חוזה
      חיובי הנפגע
      שינוי תנאי החוזה

תרופות הנפגע  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      דין "כופה" או דין "מרשה"?
      חוזה פגום
      א. מכר שנעשה באיסור
      ב. מכירה אסורה
      ג. תביעה על סמך חוזה בלתי חוקי
      ד. אכיפת חיובים לפי חוזה בלתי חוקי
      ה. השלמת החוזה בתנאים החוקיים
      ו. בדיעבד - כשצד אחד ביצע את חלקו שהיה כרוך במעשה עבירה
      חוזים שאינם ברי אכיפה
      א. זכרון דברים
      ב. חוזה מעורפל
      ג. חוזה שאינו חתום על ידי שני הצדדים
      ד. חוזה על נכס שאינו שלו
      ה. חוזה רשות (חסינות המדינה)
      ו. חוזה על נכס שאינו שלו
      תיקון ההפרה
      א. האבחנה בין אכיפה לפיצויים
      ב. הזמן להפעלת התרופות
      ג. אכיפה בקירוב
      ד. אכיפה בקירוב - מועד ביצוע
      ה. תחליף קיום
      ו. חובת ההוכחה
      ז. אכיפה ותיקון
      אכיפת חוזה
      א. חוזה מכר (מסירת המימכר)
      ב. חוזה מכר (תשלום התמורה)
      ג. חוזה מכר על נכס שאינו ברשותו
      ד. התחייבות לספק נכס
      ה. חוזה שכירות - התחייבות להשכיר נכס (לא מסויים)
      ו. חוזה שכירות ושאילה- מימוש הזכות
      ז. התחייבות למתן הלואה
      ח. הסכם פטור
      ט. הסכם שותפות יששכר וזבולון
      י. הסכם למכירת מצוות או עברות
      יא. הסכם הימורים - גורלות
      יב. קנין כסף - בנסיבות מיוחדות
      יג. אכיפת תנאים שונים בחוזה
      יד. אכיפת זכויות צד שלישי

הזכות לאכיפה  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      ויתור על הסייגים לאכיפה
      אם החוזה אינו בר-ביצוע
      חוזה בלתי חוקי
      חוזה של עבודה אישית או שירות אישי
      חוזה עבודה
      1. חזרת מעביד
      2. חזרת פועל
      3. פועל קבלן שהתחייב בקנין
      4. חוזה עבודה ב'קנין' או ב'דבר האבד'
      5. אכיפת תנאים שבהסכם עבודה
      אכיפת הסכם שותפות
      אם ביצוע צו האכיפה דורש מידה בלתי סבירה של פיקוח
      אם אכיפת החוזה בלתי צודקת
      חיוב לספק סחורה או שירות מצויים
      שינוי היכולת הכלכלית של המפר

תנאים באכיפה  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      שיערוך חיובים
      אכיפה על ידי המפר
      אכיפה בקירוב
      השבה הנלווית לאכיפה

הפרה יסודית  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      יסודיות מסתברת
      איחור בתשלום כהפרה יסודית
      איחור במועדי הספקה
      יסודיות מוסכמת
      מבחן האוביקטיבי בחוזה מכר

הזכות לביטול  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      ביטול בשל הפרה יסודית
      ביטול בשל הפרה לא-יסודית
      ארכה שאינה עשויה להועיל
      פרטי הארכה
      דרך מתן הארכה
      סבירות זמן הארכה
      מבחן הצדק
      התנגדות המפר לביטול
      ביטול לאחר תיקון
      ביטול חלקי
      יסודיות מוסכמת
      מתן התראה
      תיקון ההפרה לאחר המועד

דרך הביטול  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      דרך הביטול
      זמן הביטול
      ביטול אחרי ארכה נוספת
      חובת ההוכחה
      דרך ההודעה

השבה לאחר הביטול  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      מועד ההשבה הוא מיד עם הביטול
      ויתור על השבה
      מטרת ההשבה
      מה יש להשיב?
      השבה בלתי אפשרית
      השבה בלתי סבירה
      השבת הנכס או תמורתו
      השבה לצד שלישי
      חישוב השווי
      שימוש שגרם נזק לנכס המושב
      השבת פירות ודמי שימוש
      השבה על ידי המפר
      חיובי השמירה של המפר
      השבה חלקית

פיצויים בשל הפרת חוזה
      הזכות לפיצויים  [לחץ כאן לטקסט מלא]
            הזכות לפיצויים ביחסי עובד-מעביד
      פיצויים ללא הוכחת נזק  [לחץ כאן לטקסט מלא]
            שווי הנכס
            נטל ההוכחה
            נכס או שירות שאין להם שווי כספי
            פיצויים בעד ירידת ערך הכסף - שיערוך הקרן
            הוכחה על אי קיומו של נזק
            הפחתת הפיצויים המוכחים
            תמורה בלתי סבירה
      שמירת זכות  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      פיצויים בעד נזק שאינו של ממון  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      הקטנת הנזק  [לחץ כאן לטקסט מלא]
            אשם תורם; קטין ופסול דין
            חוזה עבודה - עבודה חילופית
            שיעור ההוצאות
            סבירות ההוצאות
            הטעיית המפר
            הקטנת הנזק בפיצויים מוסכמים
      פיצויים מוסכמים  [לחץ כאן לטקסט מלא]
            פיצויים - קנס
      פיצויים וביטוח  [לחץ כאן לטקסט מלא]

הפרה צפויה  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      הפרה שאינה יסודית
      זכויות הנפגע
      סייג לאכיפה
      ביטול בעקבות גילוי דעת של המפר
      זכות לביטול או לבטחונות בהפרה צפויה
      התחייבות לנזקי גרמא כחלק מצו אכיפה

פטור בשל אונס או סיכול החוזה  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      אונס שכיח ואונס שאינו שכיח
      העלם יסוד החוזה - ללא גילוי דעת
      העלם יסוד החוזה - בעיסקאות מכר
      מות אחד הצדדים
      פיצויים מוסכמים - בביטול מחמת אונס
      קיום החוזה באופן שונה
      ביצוע יקר יותר
      שינוי ערך המטבע
      נטל ההוכחה
      התחייבות גם למקרה של אונס שאינו שכיח

לדף הראשי | HOME