חוק לישראל
עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי
כיסוד לחקיקה ולפסיקה
על פי סדר חוקי מדינת ישראלבעריכת נחום רקוברהעונשין במשפט העברי

שלמה אישון©

מורשת המשפט בישראל

ספריית המשפט העברי

ירושלים
תשס"ח-2008
יוצא לאור בסיוע משרד התרבות והספורט - מינהל התרבות


תוכן העניינים

הקדמה 4


כללי 5
מהות ה"דין הפלילי" וה"דין האזרחי" בדיני התורה 6
כפרה - תכלית משותפת לכל סוגי החיובים 9
השוואות בין התחומים השונים בדיני התורה 10
סיכום 12


דרישת מחשבה פלילית [ סעיף 19 ] 1
מבוא 1
ב. הצגת הבעיה 3
ג. עמדת המשפט העברי 4
סעיף 34ה / נטל ההוכחה בסייגים לאחריות הפלילית 1
פ ר ק א : ה מ צ ב ה מ ש פ ט י ב א ר ץ 2
פ ר ק ב : ה מ צ ב ב מ ש פ ט ה ע ב ר י 4
פ ר ק ג : ס י כ ו ם ו מ ס ק נ ו ת 20 היסוד העובדתי

כוונה מועברת

העדר שליטה

טעות במצב דברים

טעות במצב המשפטי

ביבליוגרפיה נבחרת


תלמוד
יבמות קכ ע"ב
גיטין ע ע"ב
בבא קמא סא ע"ב
בבא מציעא לו ע"ב; קו ע"א
סנהדרין עז ע"א; עח ע"א

ראשונים על התלמוד
תוספות, כתובות לב ע"א ד"ה ואי ממונא; לג ע"ב, ד"ה דלמא; גיטין ע ע"ב, ד"ה חיישינן; בבא קמא נו ע"א, ד"ה אילימא; ס ע"א, ד"ה ליבה; סנהדרין עז ע"א, ד"ה סוף חמה; שבועות לד ע"א, ד"ה על פי
רא"ה, בשיטה מקובצת, בבא קמא נו ע"א, ד"ה אילימא
רא"ש, בבא קמא, פרק שני, סימן ח
רבנו קרשקש, גיטין ע ע"ב, ד"ה ופרקינן
חידושי הר"ן, סנהדרין עז ע"ב
חידושי הריטב"א, יבמות קכ ע"ב ; מכות טז ע"ב ד"ה כיון דמחייב
חידושי הרשב"א, ב"ק נו ע"ב, ד"ה המעמיד בהמת חברו
מאירי, גיטין ע ע"ב, ד"ה ההורג בשגגה
מרדכי, בבא קמא, פרק שני, אות כא
תוספות רי"ד, בבא קמא נו ע"א

אחרונים על התלמוד
הגהות הגר"א, בבא קמא כג ע"א
ערוך לנר מכות טז ע"א ד"ה התם

פוסקים ראשונים
רמב"ם, הלכות נזקי ממון, פרק יד הלכה י; הלכות רוצח פרק ב הלכות ד, ה; פרק ה, הלכה ב; הלכות סנהדרין פרק יב הלכה א; פרק יח הלכה ב
השגות הראב"ד, הלכות רוצח, פרק ה, הלכה ב

פוסקים אחרונים
שולחן ערוך, חושן משפט, סימן רצא, סעיף ט; סימן שפא, סעיף א; סימן שפג, סעיף ג-ד
רמ"א, חושן משפט, סימן שפא
ביאור הגר"א, על השולחן ערוך, חושן משפט, סימן תיח, ס"ק לג
חזון איש, בבא קמא, סימן ב, אות ב, ח; סימן ה, אות ה
ערוך השולחן, חושן משפט, סימן תכה, סעיף לה
כסף משנה, הלכות רוצח, פרק ה, הלכה ב; הלכות סנהדרין פרק יח הלכה ב
אבן האזל, הלכות רוצח, פרק ג, הלכה י
חידושי ר' חיים הלוי, הלכות שכנים, פרק יא, הלכה א
מנחת חינוך, מצוה נו
אנציקלופדיה תלמודית ערך גזל
שו"ת אבני נזר, אורח חיים, סימן שפט

מחשבה ראשונים
רמב"ם מורה נבוכים חלק שלישי פרק מא
דרשות הר"ן, הדרוש האחד עשר, מהדורת פלדמן, ירושלים תשל"ז, עמ' קצ-קצא

מאמרים במשפט בעברי
א' אנקר, יסודות במשפט הפלילי העברי, משפטים כד תשנד עמ' 177
א' קירשנבאום, מקומה של הענישה במשפט העברי הפלילי, עיוני משפט יב(2) עמ' 255

הקדמה

כללי

הצגת עמדת המשפט העברי בכל הנוגע לחוק הפלילי מעוררת קשיים לא מבוטלים, וזאת מכמה סיבות:

ראשית, האיסורים הכלולים במשפט העברי מתפרסים על פני תחומים רבים ולא ברור אלו מתוכם ניתן להגדיר כאיסורים המשתייכים לחוק הפלילי. אין ספק שדינו של הרוצח, למשל, הינו חלק מן הדין הפלילי, אך האם יש לכלול בקטגוריה זו גם איסורים אחרים שעונשם דומה, המשתייכים לתחום העבירות שבין אדם למקום? האם קנסות ממוניים שמחייבת התורה לשלם לנפגע (ולא למלך או למדינה) הינם חלק מן החוק הפלילי ומה דין קנסות שהטילו חכמים? על פי המשפט העברי, החובל בחבירו מחוייב בתשלום כספי לניזק והוא איננו צפוי לענישה מעבר לכך, האם ניתן איפא לראות גם תשלום זה כענישה פלילית?

שאלות אלו ואחרות מחייבות הכרעה בטרם ניגשים לבחינת עמדת המשפט העברי בסוגיה הדין הפלילי.

קושי נוסף נוגע לעצם הענישה ולתכליתה. עונשי התורה שונים לחלוטין מהעונשים על פי החוק הפלילי. חיובים כדוגמת קרבן או גלות לעיר מקלט המיועדים על פי דין תורה לעובר עבירה בשוגג, אין מצויים בחוק הפלילי. עונש מוות אינו נוהג כיום במדינה, וכפי שכבר נרמז לעיל, גם בכל הנוגע לקנסות ממוניים קיים הבדל גדול בין החוק על פיו הנאשם משלם את הקנס למדינה לבין דיני התורה על פיהם מקבל הנפגע את הקנס.

השוני אינו רק בסוג העונש כי אם גם בתכליתה של הענישה. הענישה על פי החוק נועדה בעיקרה להרחיק את העבריינים מן החברה ולהרתיע עבריינים פוטנציאלים בכדי לאפשר חיי חברה תקינים. לעומת זאת תכלית הענישה בדיני התורה (להבדיל מדין המלך) הינה בעיקרה תכלית דתית - חינוכית.[1]

לקשיים דלעיל יש להוסיף את העובדה שרוב העבירות המנויות בחוק הפלילי אינן מופיעות כלל בתורה, אף שברור שבמציאות החברתית כיום אין כל אפשרות לחיות חיי חברה תקינים בלא הכללתן של אותן עבירות בספר החוקים. זאת ועוד, התנאים הנדרשים על פי דין תורה לענישה הן בתחום דיני הדיינים והן בתחום דיני העדים הינם כאלו השוללים מראש את האפשרות להפעיל כיום מערכת ענישה על פי דין תורה.

אכן, ברור, שבכל הנוגע לרשימת העבירות המנויות בחוק העונשין, וכן בכל הנוגע לפרטי העונש, ולפרטי סדר הדין הפלילי, האפשרות לישום דיני התורה הינה מוגבלת ביותר ואולי אף לא קיימת כלל. עם זאת דומה שיש מקום רב ללמוד מדיני התורה עקרונות כלליים הנוגעים לחלק הכללי של חוק העונשין, ובענין זה נרחיב להלן.

מהות ה"דין הפלילי" וה"דין האזרחי" בדיני התורה

החוק במדינת ישראל מבחין הבחנה ברורה בין דין אזרחי בו תובע אדם את חבירו מתוך מטרה לקבל סעד בגין פגיעה שפגע בו, לבין דין פלילי בו המדינה היא התובעת מתוך מטרה להגן על החברה באמצעות ענישתו של העבריין.

הבחנה זו מטושטשת מאוד בדין תורה. על פי התורה, גם מה שמוגדר בחוק כ"דין פלילי" מבוסס על תביעה שאדם תובע את חבירו, ומאידך, גם מה שמוגדר בחוק כ"דין אזרחי" עשוי להחשב כעונש המוטל על עברין.

על מהותו של הדין הפלילי בדיני התורה עמד ר' שמשון רפאל הירש הכותב:

"המשפט הפלילי של תורת ה' מבוסס כולו על התביעה. אין לבית הדין זכות להתערב כל עוד אין תובע. אך אין ממנים תובע רשמי שייצג את התביעה, אלא האומה כולה - כל הגברים העצמאים שבה - הם התובעים מטעם התורה. שני אנשים חייבים להזכיר לפושע את האיסור ואת עונשו ואם אף על פי כן עבר את העבירה, עליהם להביא את הפושע לבית הדין ולתבוע את עונשו בשם התורה."[2]

בדיני התורה, לא המדינה היא התובעת. כאשר מדובר בעבירות שבין אדם למקום התובעים הם העדים, וכאשר מדובר בעבירות שבין אדם לחבירו, התובע הינו בראש ובראשונה הנפגע עצמו. שלא כבחוק בו הפוגע צפוי הן לתביעה אזרחית והן לתביעה פלילית, על פי דין תורה צפוי הפוגע לתביעה אחת מצידו של הנפגע. את התשלום המוטל על הפוגע מקבל הנפגע, והוא אף רשאי למחול לפוגע ולפטור אותו מכל עונש.[3]

חריג לכך קיים רק בעבירת הרציחה. גם שם התביעה היא לא מטעם המדינה אלא מטעם גואל הדם או העדים[4], אלא שבשונה מנזקי גוף או נזקי ממון, במקרה של רציחה אין אפשרות למחול לרוצח. חריג זה נובע מהמיוחד שבעבירת הרציחה, כפי שמבאר הרמב"ם הכותב:

"ומוזהרין בית דין שלא ליקח כופר מן הרוצח, ואפילו נתן כל ממון שבעולם, ואפילו רצה גואל הדם לפטרו, שאין נפשו של זה הנהרג קנין גואל הדם אלא קנין הקב"ה, שנאמר 'ולא תקחו כופר לנפש רוצח', ואין לך דבר שהקפידה תורה עליו כשפיכות דמים."[5]

עבירת הרציחה הינה, כאמור, חריג. ליתר העבירות שבין אדם לחבירו, העונש, במידה והוא קיים, הוא בדרך כלל עונש ממוני שהנפגע רשאי לוותר עליו. ניתן איפא לומר שככלל לא קיים בדין תורה המושג "דין פלילי" במשמעותו המקובלת כיום, שהרי חסר בו המאפיין העיקרי של הדין הפלילי - תביעת המדינה נגד האזרח.

כאמור לעיל, גם המושג של "דין אזרחי" במשמעותו המקובלת כיום איננו קיים בדין התורה. כפי שנראה להלן, על פי דין תורה גם חיוב ממוני המשתייך על פי ההגדרה בחוק לדיני הנזיקין עשוי להחשב כענישה:

החובל בחבירו או המכהו עובר על איסור תורה ועונשו מלקות - כדין העובר על איסורי "לא תעשה" שבתורה. אולם, במקרה שהחבלה גרמה לחבירו נזק בשווי של פרוטה לפחות, משלם החובל לנחבל את תשלומי הנזק ופטור מן המלקות. דין זה מבוסס על העיקרון ההלכתי על פיו אין אדם נענש בשני עונשים, והיות שהחובל מתחייב בתשלום ממון - נפטר מעונש המלקות. מכאן, שגם תשלום הממון של החובל נתפס כסוג של עונש ולא כ"דין אזרחי" גרידא.[6]

זאת ועוד, בגמרא ובראשונים דנו בשאלה מדוע נותנים במקרה זה עדיפות לתשלום הממון ולא מעדיפים לחייבו מלקות שהוא עונש חמור יותר, ולפוטרו מתשלום הממון. עצם הדיון בשאלה זו מצביע על כך שעיקרו של התשלום נועד להעניש את החובל ולא לפצות את הנפגע, שהרי, אם לא נאמר כך, לא מובן כיצד העלתה הגמרא על דעתה את האפשרות שהנפגע יפסיד את המגיע לו רק מפני שהפוגע מתחייב גם בעונש מלקות על מעשהו.

אכן, מסקנת הגמרא היא שדין זה שהחובל משלם ואינו לוקה הוא חידוש שחידשה התורה: "בפירוש רבתה תורה חובל בחבירו לתשלומין"[7] - משום שחסה התורה על ממונו של הנחבל,[8] אך גם במסקנתה אין הגמרא חוזרת בה מהנחת היסוד על פיה התשלום לנחבל נתפס כעונש.

מצב דומה קיים גם באיסור גזילה: הגוזל את חבירו שוה פרוטה עובר על איסור "לא תעשה" אך למרות זאת אין הוא לוקה. בטעם הדין כתבו הרמב"ם וראשונים נוספים שהוא כטעם דינו של החובל - שאין עונשים אדם בשני עונשים.[9] מכאן שגם חובתו של הגזלן להשיב את הגזילה או את שוויה (במקרה שאינה קיימת עוד) לנגזל, גם היא נתפסת כעונש ולא כסעד אזרחי.

אכן יש שכתבו שאין לראות בתשלומי הגזלן עונש לשיטתם, פטורו של הגזלן ממלקות איננו מבוסס על העיקרון ההלכתי על פיו אין מענישים בשני עונשים כי אם על טעם אחר. דעה זו היא דעתו של הערוך לנר הכותב:

"קשיא לי על פירוש זה (=הפוטרים ממלקות משום שאין עונשים בשני עונשים), היאך שייך לומר בזה משום ב' רשעיות, דענין זה לא מצינו אלא כגון גבי מוציא שם רע, עדים זוממים, וחובל וכדומה, שהממון שהוא משלם הוא מממונו, ובזה יש עליו שם עונש להקרא רשעה, אבל מה שמשלם הגזילה או המשכון שמחזיר ממון חבירו לחבירו היאך יקרא זה רשעה ועונש אצלו שיהיה פטור על ידי זה מעונש אחר, וצ"ע."[10]

לדעת הערוך לנר, חובתו של הגזלן להחזיר את הגזילה או את שוויה אינה נחשבת כעונש. מאידך, מפורש בדבריו שחובתו הממונית של החובל, למשל, הינה עונש ויחול עליה העיקרון על פיו אין עונשים אדם בשני עונשים.

גם תשלום בגין נזקי ממון נתפס בדין תורה כעונש. על פי ההלכה, אדם שהזיק ממון חבירו ובו בזמן עבר עבירה אחרת שדינה מוות - יענש בעונש המוות ויפטר מתשלום הנזק. דוגמא לכך מצויה במשנה האומרת:

"המדליק את הגדיש... היה גדי כפות לו ועבד סמוך לו ונשרף עמו - חייב. עבד כפות לו וגדי סמוך לו ונשרף עמו - פטור."[11]

במקרה של עבד כפות, חייב מצית הגדיש מיתה על הריגתו של העבד, ועל כן הוא פטור מתשלום הנזק הממוני שבשריפת הגדיש.

דין זה ניתן להבין רק אם נראה את תשלום הנזק כנועד בעיקר לשם ענישתו של המזיק. אם לא נאמר כך לא ברור מדוע יפסיד הניזק את הזכות לתבוע "תביעה אזרחית" רק משום שהמזיק עבר עבירה נוספת בשעת מעשה הנזק?![12]

אכן, אף שבמקרה כגון זה אין בית הדין מחייבים את הניזק בתשלום הנזק, מחוייב הוא לשלם כדי לצאת ידי שמים, ויש אומרים שאם הניזק תפס את ממונו של המזיק אין מוציאים אותו מידו. [13] אלא שאין בכך בכדי לדחות את דברינו.

ראשית, יש אומרים שבמקרה בו מבצעים בפועל את העונש החמור אין על המזיק חובה כלשהי לשלם את התשלום הממוני - אף לא בכדי לצאת ידי שמים.[14]

שנית, עצם העובדה שבתשלום הנזק שייך מושג של "לצאת ידי שמים" מלמד שהתשלום זה הינו עונש המהווה כפרה למזיק - בדומה לעונשים האחרים שמטילה התורה.[15]

מדברינו עולה, שעל פי דין תורה, תשלומי נזק, וכן חיובים ממוניים אחרים שהנפגע זוכה בהם, מהווים גם עונש ולא סעד אזרחי בלבד.[16] העובדה שהנפגע הוא התובע אותם אין בה בכדי לגרוע ממשמעותם העונשית, שהרי, כפי שהוכחנו לעיל, על פי דין תורה בכל מקרה לא המדינה היא התובעת את העונש.

כפרה - תכלית משותפת לכל סוגי החיובים

הראנו לעיל שבחיוב תשלומי נזיקין קיימת תכלית של כפרה למזיק. ראיה נוספת לכך מצויה ברמב"ם המתייחס בדבריו לחיוב התשלומים של המזיק ממונו של חבירו ושל החובל בגופו של חבירו:

אינו דומה מזיק חבירו בגופו למזיק ממונו, שהמזיק ממון חבירו כיון ששלם מה שהוא חייב לשלם נתכפר לו אבל חובל בחבירו אע"פ שנתן לו חמשה דברים אין מתכפר לו ואפילו הקריב כל אילי נביות אין מתכפר לו ולא נמחל עונו עד שיבקש מן הנחבל וימחול לו.[17]

בשני סוגי התשלומים קיים איפא אלמנט הכפרה אלא שבחובל בחבירו מותנית הכפרה גם בבקשת מחילה.

מכאן שגם חיוב קרבן, אף שמהותו היא כפרה[18], ניתן לראות כעונש שאינו שונה מן הבחינה העקרונית מחיובי מיתה, מלקות או ממון.[19]

השוואה זו שבין כל סוגי החיובים עולה גם מדברי הרמב"ם בהלכות תשובה המדגיש שבנוסף לעונש המוטל על האדם מותנית כפרתו גם בתשובה ווידוי:

"וכן בעלי חטאות ואשמות בעת שמביאין קרבנותיהן על שגגתן או על זדונן אין מתכפר להן בקרבנם עד שיעשו תשובה, ויתודו וידוי דברים שנאמר והתודה אשר חטא עליה, וכן כל מחוייבי מיתות בית דין ומחוייבי מלקות אין מתכפר להן במיתתן או בלקייתן עד שיעשו תשובה ויתודו, וכן החובל בחבירו והמזיק ממונו אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו אינו מתכפר עד שיתודה וישוב מלעשות כזה לעולם שנאמר מכל חטאות האדם."[20]

הרמב"ם הזכיר בדבריו חיובי קרבן, מיתת בית דין, מלקות, ותשלומי נזיקין כשהמכנה המשותף לכולם הוא תכלית הכפרה. לחיובים אלו יש לצרף את חיוב הגלות לרוצח בשגגה שנועד גם הוא לכפרה,[21] ובמידה מסויימת גם את חיובי הקנסות המוטלים על העוברים על תקנות חכמים ועל תקנות הקהל.[22]

השוואות בין התחומים השונים בדיני התורה

העובדה שדין תורה אינו מבחין הבחנה עקרונית, לא בין "דין פלילי" לבין "דין אזרחי", ולא בין סוגי החיובים השונים, מאפשרת להשוות בין התחומים וליישם עקרונות מהתחום האחד גם בתחום האחר.

דוגמא בולטת לכך ניתן למצוא בעיקרון על פיו אין מענישים אדם על מעשה שהיה אנוס לעשותו, וכלשון הגמרא: "אונס רחמנא פטריה". עיקרון זה מקורו בדין נערה המאורסה שנאנסה, שם אומרת התורה:

"ואם בשדה ימצא האיש את הנערה המאורשה והחזיק בה האיש ושכב עמה ומת האיש אשר שכב עמה לבדו. ולנערה לא תעשה דבר אין לנערה חטא מות כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה."[23]

הפטור מעונש של הנערה המאורסה מהוה מקור לפטור במקרה של אונס גם בתחומים אחרים לרבות בתחום דיני הנזיקין.[24]

דוגמא נוספת להשוואה בין התחומים השונים מצויה בסוגיית הכוונה המועברת שם משווה הגמרא בין דינו של ההורג שנתכוין להרוג את ראובן והרג את שמעון לבין דינו של מי שהתכוון לבייש את זה ובייש את זה: ר' שמעון הסובר שהמתכוון להרוג את זה והרג את זה פטור ממיתה, סובר שגם המתכוון לבייש את זה ובייש את זה פטור מתשלום דמי הבושת[25].

דוגמאות נוספות ניתן למצוא גם בסוגיות אחרות.[26]

אכן, אף שבכל סוגי החיובים קיימת תכלית הכפרה, אין להתעלם מהבדלים באופי הכפרה בין החיובים השונים. מחמת הבדלים אלו, ניתן למצוא לעיתים גם הבדלים בין עקרונות החיובים הללו.

דוגמא בולטת לכך היא ההבחנה בין דיני ממונות לבין דיני נפשות, כאשר התנאים הנדרשים לענישה בדיני נפשות חמורים יותר מאשר אלו הנדרשים בדיני ממונות.

דוגמא נוספת היא ההבחנה שבין חיוב קרבן המוטל על עובר עבירה בשוגג לבין חיוב גלות לעיר מקלט המוטל על הרוצח בשגגה. את ההבדל בין החיובים הללו מבאר הרב יחזקאל אברמסקי הכותב:

"חיוב קרבן וכפרתו הוא על שגגתו אשר שגג, היינו אם עשה מעשה איסור שיש בו כרת על ידי זה ששגג ונעלם ממנו דבר, הוא חייב קרבן על השגגה. אבל חיוב גלות וכפרתו הוא על מעשה ההריגה שנעשה על ידו בשגגה. לכן 'אומר מותר' בהריגה נחשב אנוס לאביי, ואילו בקרבן נחשב שוגג, משום שבקרבן חיובו הוא על עצם השגגה ששגג והיה סבור שמותר לאכול חלב." [27]

אלא שהבדלים אלו אינם יוצרים הבחנה בין "דין פלילי" לבין "דין אזרחי". אלו הם הבדלים המצויים כולם בתוך מסגרת דיני העונשין עצמם ואין איפא ללמוד מהם כי דין תורה מכיר באותה הבחנה המצויה בחוק.

לשם השלמת התמונה יש להתייחס גם להבדל הקיים בין חיובי מיתה ומלקות לבין חיוב ממון בנוגע לאפשרות לחייב את האדם על פי הודאת עצמו. על פי ההלכה, אין ממיתין ולא מלקים אדם אלא על פי שני עדים. חיובי ממון לעומת זאת ניתן להטיל על האדם גם על פי הודאת עצמו.

הבחנה זו בין מיתה ומלקות לבין חיובי ממון עשויה להתפרש כהבחנה שבין דין פלילי לבין דין אזרחי. אך נראה שאין הדבר כן. על טעם ההבחנה עומד הרמב"ם הנותן לכך שני נימוקים:

"גזירת הכתוב היא שאין ממיתין בית דין ולא מלקין את האדם בהודאת פיו אלא על פי שנים עדים... שמא נטרפה דעתו בדבר זה, שמא מן העמלין מרי נפש הוא המחכים למות שתוקעין החרבות בבטנם ומשליכין עצמן מעל הגגות שמא כך זה יבא ויאמר דבר שלא עשה כדי שיהרג וכללו של דבר גזירת מלך היא."[28]

מדבריו של הרמב"ם אנו למדים שהבחנה זו הינה הבחנה מקומית המבוססת על גזירת הכתוב או על החשש שמא האדם שלפנינו מעוניין לשים קץ לחייו, ואין זו הבחנה עקרונית בין דין פלילי לבין דין אזרחי. זאת ועוד, העובדה שהרמב"ם הביא שני טעמים אלו מלמדת כי אין הוא מוצא טעם עקרוני להבחין בין חיובי מיתה ומלקות לבין יתר החיובים.

סיכום

דיני התורה כולם מהווים יחידה הרמונית אחת בעלת מגמה ויעוד אחד. עונשי התורה כולם מהווים ביטוי של הצדק האלוקי ואין לענין זה הבדל בין דיני נפשות לבין דיני ממונות, בין מצוות שבין אדם לחבירו לבין מצוות שבין אדם למקום, ואין הבדל בין אלו לבין כל סוג אחר של חיוב. הבחנה בין דין פלילי הנועד לשרת מטרה אחת לבין דין אזרחי הנועד לשרת מטרה אחרת - אין מקומה אפוא בדיני התורה.

היות שעקרונות החיוב של עונשי התורה הינם עקרונות של צדק, יש בודאי מקום ללמוד מהם כללים של צדק ומוסר אותם ראוי ליישם גם בחוק הפלילי. המדובר בכללים הנוגעים לחובת הזהירות המוטלת על האדם, לגבולות האחריות, לכשרות המשפטית, להבחנות בין מזיד, שוגג ואונס ועוד. כללים אלו ניתן, באופן עקרוני, ללמוד מכל סוגי החיובים בלא הבחנה בין תחום פלילי לבין תחום אזרחי.

עם זאת, יש להיות ערים להבדלים ספציפיים הקיימים בהלכה בין סוגי עונשים שונים, כגון ההבדלים שבין חיוב מיתה לבין חיוב ממון, ההבדלים שבין חיוב קרבן לבין חיוב גלות ועוד. בכל מקום בו נתקלים בהבדלים אלו יש לבדוק את גדריהם ואת טעמיהם ולבחון לאור זאת מהו סוג החיוב שראוי להקיש ממנו לחוק הפלילי במדינה.

*******

דרישת מחשבה פלילית [ סעיף 19 ]

מבוא

הצגת הבעיה

עמדת המשפט העברי

כללי

חיוב בנזיקין

פטור מארבעה דברים

פטור מקורבן לענין שבת

פטור מגלות

חיוב קורבן בשאר עבירות

יציאת העבד לחירות מחמת הפגיעה בו

עונשים הדורשים עדים והתראה

סיכום ומסקנות

דרישת מחשבה פלילית [ סעיף 19 ]

אדם מבצע עבירה רק אם עשאה במחשבה פלילית, זולת אם -

(1) נקבע בהגדרת העבירה כי רשלנות היא היסוד הנפשי הדרוש לשם התהוותה.

(2) העבירה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

מבוא

מלבד ההתנהגות האסורה על מרכיביה השונים, טעונה כל עבירה גם "מחשבה פלילית". הגדרת המחשבה הפלילית קבועה בסעיף 20 לחוק. סעיף 19 קובע את הכלל כי אין אדם נאשם בעבירה אלא אם כן עשאה במחשבה פלילית, למעט שני יוצאים מהכלל: עבירות רשלנות ועבירות של אחריות קפידה. לשתי כתות "חריגות" אלו ניתן ביטוי מפורש בס"ק (1) ו-(2) של סעיף 19; וכמו כן יוחדו להם סעיפים 21 ו-22 לחוק. המכנה המשותף של שתי כתות עבירות "חריגות" אלו הוא - שלא נדרשת "מחשבה פלילית" להשתכללותן: לעניינה של עבירת הרשלנות - נדרש הלך נפש של רשלנות כלפי רכיבי היסוד העובדתי שבעבירה; ולעניינה של אחריות קפידה - לא נדרשת כל התייחסות נפשית לרכיבי היסוד העובדתי. ואולם, אין בחריגים אלו כדי לגרוע מההנחה העקרונית העומדת ביסוד המשפט הפלילי, כי אין עבירה פלילית אלא אם כן נתלוותה למעשה מחשבה פלילית.

העיקרון העומד מאחורי הסעיף על פיו אדם שעבר עבירה מתוך מחשבה פלילית ראוי לעונש חמור יותר מזה שעבר את העבירה ללא מחשבה פלילית מעוגן היטב במשפט העברי,[216] ולדעת החוקרים אף נשאב מן המשפט הרומי והקנוני היונק מן המשפט העברי.[217]

וכך כותב הרמב"ם:[218] " שאין מלקין וממיתין אלא לעובר ברצונו ובעדים והתראה, שנאמר בנותן מזרעו למולך 'ונתתי פני באיש ההוא' מפי השמועה למדו 'ההוא' - לא אנוס ולא שוגג ולא מוטעה."

ובהלכות סנהדרין[219] פסק הרמב"ם " 'ולנערה לא תעשה דבר' - זו אזהרה לבי"ד שלא יענשו את האנוס."

וכך כותב רבינו בחיי:[220] "'ונס שמה רוצח מכה נפש בשגגה'. אבל אינו חייב מיתה כיון שלא הרגו במזיד. והדין הזה יורה שהלב עיקר האדם. ועיקר כל מצוות וכל העבירות, ועל כן הוא נענש בגלות ולא במיתה לפי שלא היה ליבו בהסכמת הרציחה, ואין חיוב העונש במיתה עד שיהיו הגוף והלב משותפים באותה רציחה, הגוף בתנועתו, והלב בכוונתו, וכיון שלא הסכימו שניהם בכך גולה ואינו נהרג."[221]

זו גם הסיבה, לדעת החוות יאיר[222] שהתורה לא חייבה עונש בידי אדם במקרים בהם אין ביטחון מוחלט שאכן הפוגע צפה את אפשרות הפגיעה, אף שהסבירות לכך היא גבוהה מאוד, וע"כ למשל המבעית את חבירו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, שהרי "מי יודע מחשבתו אם עלה על דעתו שיש בו ספק סכנה רק שלא חש", ורק בדיני שמים יקבל את עונשו מידי "הבוחן לבבות".

בעקבות המשפט הקנוני, היו שהציעו להטיל אחריות פלילית על מחשבה בלבד ללא מעשה גלוי אלא שדעתם נדחתה בגלל הסכנה שבכך וקשיי ההוכחה שגישה זו מעוררת.[223] גם בכך אומצה הגישה המקובלת במשפט העברי לפיה על כוונה, בלבד ללא מעשה לא יענש האדם. בשו"ת יהודה יעלה[224] מונה לכך שתי סיבות: א. משום שלא נהנה מפעולת העבירה וע"כ אין ראוי לעונש. ב. הקושי בהוכחת הכוונה - "דמי יחייבנהו על המחשבה שאין מכיר בו אלא הקב"ה, דאטו אנן בתווני דליביה יתבינן ?". ואמנם, מוסיף בשו"ת יהודה יעלה, אף שאדם כזה איננו נענש לא בידי אדם ולא בידי שמים, מ"מ זקוק הוא לכפרה על מחשבתו וצריך הוא לעשות תשובה להגן עליו מן היסורים.

ממקורות המשפט העברי שהובאו לעיל עולה כי גם בנקודה נוספת אומצה גישת המשפט העברי;

המחשבה הפלילית הוגדרה בתחילה כפשוטן של המילים "מנס ריאה" דהיינו במונחים השאובים מעולם האתיקה. היא הוגדה כרוע וכחוסר תום לב מוסרי. כיום כוונת הביטוי לציין שיש צורך ביסודות נפשיים שיכתיבו את ביצוע העבירה.[225] גישה זו, כאמור, תואמת את המשפט העברי, הבודק, לצורך ענישתו של האדם, האם עשה את מעשהו ברצון או מתוך מודעות ואם אכן מתקיימים יסודות נפשיים אלו אין חשיבות לאופיו המוסרי של האדם.[226]

אולם, למרות, שכמובא לעיל, העיקרון העומד מאחורי החוק מבוסס על עקרונות מן המשפט העברי, סוטה הנוסח הקבוע בחוק מעקרונות אלו ומעורר מספר קשיים בהם נעסוק.

ב. הצגת הבעיה

סעיף 19 לחוק קובע חזקה לפיה כל עבירה דורשת מחשבה פלילית, זולת אם נקבע באותה עבירה במפורש שאין צורך זה.

משמעותה של חזקה זו, לאור הגדרת המחשבה הפלילית כפי שמופיעה בסעיף 20 לחוק, היא כי במקרים בהם סתם החוק ולא פירש, לא יענש אדם על מעשה שעשה ברשלנות.

ההגיון שבכך מנומק ע" פרופ' פלר בכך שאחריות פלילית יש להטיל רק על מי שבמעשיו מבטא עמדה אידיאולוגית שלילית כלפי האינטרסים החיוניים לחברה.[227]

אכן, חזקה זו המוציאה את הרשלנות מכלל האחריות הפלילית, מקובלת בשיטות משפט רבות אך לא בכל המדינות. כך למשל בהצעת חברי המכון המשפטי האמריקאי והצעת הסנט לקודקס פלילי חדש מופיעה בצד דרגות האשם הסוביקטיבי ) המנס ריאה( גם דרגות אשם אוביקטיבי ) רשלנות(.[228]

גם בארץ נשמעת בין המלומדים טענה כי יש להטיל אחריות פלילית גם על הרשלן;

וכך כותבים הפרופ' לוי ולדרמן בספרם:[229]

"בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית העניפה המאפיינת את תקופתינו, הנזק העלול להגרם לחברה ולכלכלה בשל חוסר העירנות עצום ורב. יש לכן טעם בטיעון הציורי שמהיבטים אחדים הנהג הרשלן הוא מקור הסכנה האמיתי בימינו ולא השודד או הרוצח. החברה זכאית, לפיכך, ואף חייבת לנקוט אמצעים שיציבו גדר לחשיפתם של אחרים לסיכון, גם אם אין מקורות הפגע נובעים ממחשבה פלילית".

הצורך במחשבה פלילית ע"מ להרשיע אדם בעבירה משמעותו שבד"כ אין דורשים מן האדם להשמר מעבר למה שהוא באופן סוביקטיבי העלה על דעתו שעלול להזיק - דבר שספק רב אם הינו רצוי במיוחד במציאות החיים המודרניים בהם עלול האדם לגרום לנזקים חמורים ביותר לסביבתו.

זאת ועוד, הצורך במחשבה פלילית יוצר קשיי הוכחה גדולים המוטלים על התביעה הנדרשת להוכיח שהנאשם באופן סוביקטיבי היה בעל מחשבה פלילית.

אמנם ביחס לחומרת העונש מקובלת התפיסה כי "המתרשל אינו עברין במובנו המקובל של הביטוי, וענישה כבידה אינה התגובה ההולמת יצירת סיכון, ואפילו גרימת נזק, שלא במתכוין."[230]

גישה זו, המאפשרת באופן עקרוני ענישה גם על רשלנות מקובלת כיום גם בפסיקת ביהמ"ש העליון.[231]

להלן נבדוק כיצד מתמודד המשפט העברי עם סוגיה זו ומהן הפתרונות שהוא מציע.

ג. עמדת המשפט העברי

1. כללי

בגמ' במסכת ב"ק[232] נאמר: " אמר רבה, היתה אבן מונחת לו בחיקו ולא הכיר בה ועמד ונפלה לענין נזיקין חייב, לענין ארבעה דברים פטור, לענין שבת - מלאכת מחשבת אסרה תורה, לענין גלות פטור לענין עבד פלוגתא דרשב"ג ורבנן."

טעם הדינים השונים מבואר בראשונים כדלהלן:

2. חיוב בנזיקין

הטעם שחייב בנזיקין הוא משום שהתורה חייבה בנזיקין על "שוגג כמזיד ועל אונס כרצון".[233]

לשיטת הרמב"ן המחייב בתשלום נזק אף באונס גמור פשוט מדוע חייב במקרה זה. לשיטת התוס' הסובר שרק כאשר היה צריך להיזהר חייב בנזק, צריך לומר שבמקרה בו היתה מונחת לו אבן בחיקו ולא הכיר בה חייב משום ש"איבעי ליה למיחש שמא איזה דבר הניח בחיקו ושכחו ושמא יפול".[234]

3. פטור מארבעה דברים

הטעם שפטור מתשלום ארבעה דברים הוא משום שאין חייב בארבעה דברים אלא "במזיד או קרוב למזיד - דומיא ד'כי יריבון אנשים' דהתם כתיב ריפוי ושבת".[235]

ברבינו חננאל כתב שטעם הפטור הוא מן הפסוק "והכה איש את רעהו באבן או באגרוף", "אבן דומיא דאגרוף, מה אגרוף דאית ליה ידיעה אף אבן דאית ליה ידיעה אף אבן דאית ליה ידיעה."

בראב"ד כתב שהפטור הוא מן הפסוק "כי יתן מום באדם" "וכי יתן בכוונה משמע". ואמנם אם פשע הרי הוא לענין תשלומי ד' דברים כמתכוין.[236]

4. פטור מקורבן לענין שבת

הטעם שאינו חייב קרבן במקרה זה אם חילל שבת הוא משום שהתורה חייבה קרבן על חילול שבת רק כאשר "נתכוין לעשות מלאכה אלא כסבור שהיום חול או סבור שמלאכה זו מותרת" ובמקרה זה לא נתכוין לעשיית מלאכה.[237]

5. פטור מגלות

נחלקו הראשונים האם הפטור מגלות הוא מחמת שמקרה זה שאין בו ידיעה מתחילה נחשב לפחות משוגג או שהוא נחשב כשוגג אלא שפטור מגלות מחמת גזירת הכתוב.

לדעת רש"י[238] הטעם הוא משום ש"גבי גלות כתיב מכה נפש בשגגה ולא מקרי שגגה אלא היכא דה"ל ידיעה מעיקרא וזה לא הכיר בה מעולם".

אולם ראשונים אחרים כן מגדירים מקרה זה כשוגג;

תוס'[239] מבאר שהטעם הוא משום ש"גבי גלות כתיב טובא בשגגה", והעולה מדבריו שאין זה נלמד ממשמעות המילה שגגה שאינה כוללת מקרה בו לא היתה לו ידיעה מעיקרה - כדעת רש"י, אלא זו דרשה מן היתור בפסוק.

הרשב"א[240] באר שמה שמצריכים ידיעה מתחילה זה משום שמן הפסוק למדים שחיוב גלות צריך שיהיה "דומיא דכי יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים ונדחה ידו בגרזן" - שיש בו ידיעה מתחילה.

בהתאם לפטור המופיע בגמ' במקרה בו לא היתה ידיעה מתחילה מצאנו מקרים נוספים בהם הוגדר ההורג כפחות משוגג משום שלא היה לו להעלות על דעתו שיש במעשהו כדי להרוג;

בשו"ת פנים מאירות[241] נשאל על מקרה בו אדם שחק ברובה שלא שמו בו אבק שריפה באופן שלא היה לו להעלות על דעתו שיעופו מתוכו כדורי עופרת, ובמיוחד שקודם לכן שיחקו אחרים ברובה זה ולא עפו ממנו אותם כדורים, אך למרבה ההפתעה - תוך כדי משחקו של אותו אדם עפו מן הרובה אותם כדורי מתכת ופגעו באדם אחר והרגוהו. בעל שו"ת פנים מאירות פסק שבמקרה זה נחשב ההורג כקרוב לאנוס ולכן אף אילו היו נוהגות ערי מקלט היה פטור מגלות.

6. חיוב קרבן בשאר עבירות

מתוך שהברייתא מיטה מקרבן במקרה זה רק איסור שבת משמע שלענין שאר עבירות יהיה חייב בקרבן אף שלא היתה לו ידיעה מתחילה. וכך כתבו בפירוש בתוס'.[242] ומבואר בתוס' שם שגם מקרה זה שלא היתה לו ידיעה מתחילה הוא בגדר "שוגג" וע"כ חייב בקרבן ומה שפטור מגלות זה משום ש"גבי גלות כתיב טובא בשגגה" - כמבואר לעיל. וכן כתב הרשב"א שמקרה זה נכלל בהגדרת "שגגה" ומה שפטור מגלות זה מחמת שצריך להיות "דומיא דכי יבוא את רעהו ביער".[243]

7. יציאת העבד לחירות מחמת הפגיעה בו

לדעת חכמים יצא העבד לחירות במקרה זה ולדעת רשב"ג - לא, משום שרשב"ג דורש מן הפסוק "ושחתה" - עד שיתכוין לשחתה.

ומבואר בתוס'[244] שמה שחכמים מחייבים את האדון ומוציאים את העבד מרשותו זהו כאשר האדון התכוין, דרך משל, לסמא את העין אע"פ שהתכוין לטובתו של העבד, או כאשר לא התכוין לטובתו אע"פ שלא התכוין לסמא את העין. אבל אם התכוין לטובתו של העבד וגם לא התכוין לסמא את העין - פוטרים חכמים את האדון ומשאירים את העבד ברשותו מחמת גזירת הכתוב של "ושחתה".

על דברי תוס'[245] אלו הקשה הרשב"א שהעובדה שהתכוין לטובתו של העבד אין בה כדי להועיל לאדון לדעת חכמים וע"כ דחה הוא את דבריו.

ובסוגיה בב"ק חילק הרשב"א[246] בין מקרה בו ראה האדון את העבד שאז היה לו להיזהר ולכן חייב, לבין מקרה בו הושיט ידו למעי שיפחתו וסימא עין העובר שבמעיה שחכמים פוטרים משום ששם לא התכוין לעין כלל וגם לא ראה את העובר ולא ידעו, ע"כ אין זה בכלל "ושחתה" ולכן הוא פטור.[247]

8. עונשים הדורשים עדים והתראה

לאמור לעיל יש להוסיף שגם בעונשים הדורשים בדרך- כלל עדים והתראה על מנת לוודא את קיומה של המחשבה הפלילית, [248]לעיתים לא יפטר האדם בלא כלום גם בהעדרם של אלמנטים אלו;

וכך פוסק הרמב"ם:[249] "ההורג נפשות… בפני שני עדים בלא התראה… כונסין אותן לכיפה ומאכילין אותן לחם צר ומים לחץ עד שיצרו מיעיהן, ואחר כך מאכילין אותן שעורים עד שכריסם נבקעת מכובד החולי."

ד. סיכום ומסקנות

מדיונינו לעיל עולה כי על אף שדרישת המחשבה הפלילית מעוגנת במשפט העברי, הרי, בניגוד לחוק מטיל המשפט העברי עונשים גם על עבירות שנעשו במה שמוגדר בחוק כ"רשלנות", ואף שישנן עבירות שדורשות מחשבה פלילית של מה שמוגדר בחוק כ"פזיזות", בודאי שלא ניתן לומר שהנורמה היא דרישת הפזיזות. נהפוך הוא, מבחינת מספר המקרים בהם נענשים גם על רשלנות עולה שהנורמה היא הסתפקות ברשלנות ע"מ לחייב בעונש.

אמנם, גם במשפט העברי במקרים רבים עונשו של מי שביצע עבירה ברשלנות פחות מעונשו של מי שביצע את העבירה בפזיזות או בכוונה, אך מ"מ בד"כ אין הרשלן נפטר בלא עונש.

הבסיס להטלת העונש למרות העדר קיומה של המחשבה הפלילית הוא התביעה כלפי האדם שהיה עליו לעיין יותר ולכן אין הוא יכול להתלות בכך שהוא באופן סוביקטיבי לא צפה את הנזק.

גישה זו של המשפט העברי מגבירה את חובת הזהירות הנדרשת מן האדם וכן פותרת את בעית הוכחת מחשבה הפלילית.

אמנם, כל עוד לא הוכחה המחשבה הפלילית (ע"י עדים והתראה) לא יענש העבריין בעונש חמור, אך בכל זאת לא יוכל לצאת נקי בלא כלום.

מסקירת הגישות השונות שהובאה לעיל עולה כי גישת המשפט העברי נחשבת היום בכמה מדינות, לאור ההתפתחות הטכנולוגית האדירה והסיכונים שבעקבותיה, כגישה הנאורה הרצויה, והיא אף מקובלת על חלק מן המלומדים בארץ, ובאה לידי ביטוי אף בפסיקת ביהמ"ש העליון.

מומלץ על כן לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות:

האחת היא למחוק את סעיף 19 ולהשאיר ולהשיב את החוק למתכונתו הישנה, שלפני תיקון 39, על פיה לא נאמרה במפורש החזקה שע"מ להטיל אחריות פלילית יש צורך בפזיזות ואין די ברשלנות.

במצב זה אף שיש להניח שבד"כ ביהמ"ש ידרוש פזיזות ע"מ להטיל אחריות פלילית ולא יסתפק ברשלנות, מ"מ מאחר שהדברים לא נדרשו במפורש בחוק, יוכל ביהמ"ש להיות גמיש בכך ולדון בכל מקרה לגופו, כפי שביהמ"ש אכן עושה כיום.[250]

האפשרות השניה, שלדעתנו עדיפה, היא לנסח את הסעיף כדלקמן:

19. אדם מבצע עבירה רק אם עשאה במחשבה פלילית או ברשלנות, זולת אם העבירה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

אולם במקרה שהעבירה בוצעה ברשלנות יהיה ה עונש המכסימאלי שביהמ"ש רשאי להטיל פחות מאשר במקרה בו בוצעה העבירה במחשבה פלילית.

(מידת העונש המדויקת תיקבע ע"י המחוקק).

*********

סעיף 34ה / נטל ההוכחה בסייגים לאחריות הפלילית

ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם :

פ ר ק א : ה מ צ ב ה מ ש פ ט י ב א ר ץ

פ ר ק ב : ה מ צ ב ב מ ש פ ט ה ע ב ר י

א . ה ק ד מ ה

ב . ס י י ג י ם ו ל פ י ה ם א י ן ע ב ר ה

1. כללי

2. כורח, העדר שליטה - אשת איש שנאנסה

3. טעות במצב הדברים

4. צידוק

5. קטינות

6. אי-שפיות, שכרות

ג . ס י י ג י ם ה פ ו ט ר י ם מ ע ו נ ש

1. כללי

2. כורח

3. צידוק - ריצה בערב שבת

פ ר ק ג : ס י כ ו ם ו מ ס ק נ ו ת

הצעתנו לניסוח על פי המשפט העברי ודברי הסבר


סעיף 34ה: מלבד אם נאמר בחיקוק אחרת, חזקה על מעשה שנעשה בתנאים שאין בהם סייג לאחריות פלילית.

סעיף 34כב (ב): התעורר ספק סביר שמא קיים סייג לאחריות פלילית, והספק לא הוסר, יחול הסייג.

פ ר ק א : ה מ צ ב ה מ ש פ ט י ב א ר ץ

כלל בסיסי במשפט הפלילי קובע כי האדם הוא בחזקת זכאי עד שתוכיח התביעה את אשמתו מעבר לספק סביר[386]. למרות זאת, בנוגע להוכחת קיומם או העדרם של הסייגים לאחריות הפלילית, נקבע כלל שונה.

עד לחקיקת חוק העונשין בנוסחו הנוכחי, הבחין המחוקק בין סוגים שונים של סייגים. בסייגים של "טירוף הדעת" או "שכרות" או "צורך"[387] היה נטל השכנוע מוטל על כתפיו של הנאשם. בסייגים אלו לא היה די שהראה הנאשם שיש ספק בדבר קיומם, אלא היה עליו לעמוד במאזן ההסתברויות, דהיינו להראות כי קיומם של הסייגים סביר יותר מאי-קיומם. התביעה לא נדרשה אפוא, במקרים אלו, להוכיח את העדרם של הסייגים.

לעומת זאת, דינם של שאר הסייגים היה זהה לדין יסודות העברה. בסייגים אלו היה על התביעה להראות כי על פי הראיות שבידה אין כל בסיס אף לא לקיומו של ספק שמא עומדת לנאשם טענת הגנה כלשהי. במקרים אלו, די אם על פי חומר הראיות שהגישה התביעה יש ספק שמא עומד אחד מהסייגים להגנתו כדי שיצא זכאי בדין[388].

הוראה זו, שמקורה במשפט האנגלי, שונתה בתיקון 39 לחוק העונשין )חלק מקדמי וחלק כללי( התשנ"ד-1994 הן בנוגע לנטל ההוכחה הן בנוגע למידת ההוכחה:[389]

בנוגע לנטל ההוכחה, מחמיר החוק שלאחר התיקון עם הנאשם, וקובע שיוטל עליו נטל ההוכחה, לא רק בשלושת הסייגים שבעבר היה מוטל עליו נטל ההוכחה, כי אם בכל הסייגים. החוק[390] קובע חזקה על מעשה שנעשה בתנאים שאין בהם סייג לאחריות פלילית. חזקה זו פוטרת את התביעה מן הצורך להוכיח שלא עומד לזכותו של הנאשם אחד מן הסייגים, ולפיהם אינו נושא באחריות. בדברי ההסבר להצעת החוק[391], נאמר כי קביעה זו מבוססת על ההנחה כי המציאות היא כזו שעבריינים מבצעים את עברותיהם בדרך כלל במצב שאין בו כדי לשלול את פליליות המעשה. מכאן שקיומו של סייג הוא חריג, ועל כן הוא טעון הוכחה.

לעומת זאת, בנוגע למידת ההוכחה, החוק החדש מקל על הנאשם. בשונה מן המצב בעבר, שבו בשלושה סייגים היה על הנאשם להוכיח את קיומם על ידי עמידה במאזן ההסתברויות, קובע החוק שלאחר תיקון 39[392] כי בכל הסייגים די שיעורר הנאשם ספק סביר שמא קיים הסייג להעביר את נטל הראיה לפתחה של התביעה. ביסודה של קביעה זו עומד הכלל, ולפיו הנאשם הוא הנהנה מכל ספק בפלילים, גם כאשר מדובר בסייגים לאחריות הפלילית[393]. בקשר לזה, יש לציין את העובדה כי בנוסח הסופי של החוק הושמטה הוראה זו מן הסעיף הדן בנטל הראיה בסייגים לאחריות הפלילית - שהייתה מצויה בו בהצעת החוק - והועברה לסעיף 34כב, העוסק בנפקותו של ספק באופן כללי. נראה כי שינוי זה נועד להדגיש שהוראה זו אינה ייחודית דווקא לסייגים לאחריות פלילית, והיא מבוססת על הכלל היסודי בדין הפלילי, ולפיו הנאשם הוא הנהנה מכל ספק בפלילים.

התוצאה היא אפוא, כי התביעה נושאת בנטל השכנוע, שלא נתקיימו התנאים המקימים לנאשם סייג. ואולם חובה זו של התביעה קמה רק לאחר שהועמדו בפני בית המשפט ראיות המקימות ספק באשר לקיומו של סייג.

השינוי שנעשה בחוק החדש בנוגע למידת ההוכחה הוא סביר והגיוני. לעומת זאת, השינוי באשר לנטל ההוכחה מעורר קושי: האם אכן ניתן לקבוע באופן גורף כי כל עברה, בכל נסיבה, מבוצעת בדרך כלל במצב שאין בו סייג לאחריות? האם לא ניתן להעלות על הדעת מציאות שבה, למשל, רוב מקרי ההמתה נגרמים כתוצאה מטיפול רפואי או מהגנה עצמית, ולא כתוצאה ממעשים שמוטלת בהם על ההורג אחריות פלילית? אכן, נכונים דברי ההסבר לסעיף, שנאמר בהם: "עבריינים מבצעים את עברותיהם בדרך כלל במצב שאין בו כדי לשלול את פליליות המעשה". אך זהו גוף השאלה העומדת להכרעת בית המשפט: האם לפנינו עבריין או לא? אם לפנינו אדם שאינו עבריין, למשל רופא המואשם בגרימת מוות תוך טיפול רפואי, האם ניתן לומר גם עליו כי חזקה שעשה את מעשהו בלא שעמד לזכותו אחד מן הסייגים?

כך גם ביחס לסייג של קטינות. האם נכון יהיה לומר כי כל העברות מבוצעות בדרך כלל על ידי מי שאינם קטינים? האם לא ניתן להעלות על הדעת מציאות שבה סוג מסוים של עברות מבוצע בחלקו הגדול דווקא על ידי קטינים?

אכן, יש שכתבו שנסיבות המעשה, דוגמת היותו של ההורג אדם מן השורה או מי שממונה להוציא לפועל גזר דין מוות שניתן על ידי בית משפט, או היותו של המכה אדם מן השורה או מתאגרף בתחרות אגרוף, הן חלק מן היסוד העובדתי - ה"אקטוס ריאוס" -[394] ומכאן שעל התביעה להביא ראיות עליהן במסגרת הוכחת היסוד העובדתי. אך, על פי החוק, הנסיבות המהוות חלק מן היסוד העובדתי הן רק אלו "הנמנות עם הגדרת אותה עברה",[395] ואילו הנסיבות שאינן נמנות עם הגדרת העברה, אך הן נמנות עם הגדרת הסייגים לעברה, אינן חלק מן האקטוס ריאוס, ואין התביעה נדרשת להביא ראיה להן.

זאת ועוד, עקרון "הטוען לחריג עליו הראיה" עשוי להיות רלוונטי גם בנוגע ליסודות העברה: ניתן, למשל, להעלות על הדעת מציאות שבה רוב העברות מתבצע במצבים שמתקיים בהם היסוד הנפשי. לא ברור אפוא על מה מסתמך המחוקק בקבעו כי בנוגע לסייגים ייושם עקרון "הטוען לחריג עליו הראיה" בכל הנסיבות, ואילו בנוגע ליסודות העברה הוא לא ייושם בשום מקרה.

ייתכן שביסוד קביעת המחוקק עומדת ההשקפה כי ניתן לראות פסול מסוים בהתנהגות הנאשם, גם כאשר יש סייג לאחריותו הפלילית, ועל כן המחוקק מבחין בין נטל הראיה בנוגע לסייגים לבין נטל הראיה בנוגע ליסודות העברה. אלא שהשקפה זו אכן סבירה בנוגע למקצת הסייגים, כגון אי-שפיות או שכרות, אך היא אינה רלוונטית בנוגע לסייגים אחרים, כגון צידוק או הגנה עצמית.

נראה על כן שככל שהדבר נוגע ל נ ט ל ה ר א י ה )להבדיל ממידת ההוכחה( יש היגיון רב יותר במצב המשפטי הקודם, ולפיו הוטל נטל הראיה על הנאשם רק בשלושת הסייגים שניתן היה לראות בהם פסול מסוים בהתנהגותו; ואילו דין הוכחת הסייגים האחרים היה כדין הוכחת יסודות העברה.

על המצב במשפט העברי בנוגע לנטל הראיה, נעמוד להלן.

פ ר ק ב : ה מ צ ב ב מ ש פ ט ה ע ב ר י

א . ה ק ד מ ה

כאשר מדובר בעונשי מיתה ומלקות על פי דין תורה, הרי רק לעתים רחוקות מתעוררת שאלת נטל הראיה בסייגים לאחריות הפלילית. הסיבה לכך היא, שעל פי המשפט העברי, כדי להטיל עונשים אלו, יש צורך בדרך כלל בהתראה. ההתראה היא אזהרה שמזהירים את העבריין, בסמוך לביצוע העברה, כי הוא עומד לעשות מעשה האסור על פי התורה. רק אם שמע הנאשם את ההתראה, והכריז שלמרות ההתראה הוא נחוש לבצע את המעשה, ניתן להענישו בעונשי התורה. כאשר התרו בנאשם, והוא לא ציין בפני המתרים שיש סייג לאחריותו הפלילית, יש להניח שסייג זה לא היה קיים, וכלשונו של הרשב"א:

"ואם זה התרו בו, ואפילו הכי לא חשש לומר להם בשעת התראה )שנתכוון לדבר אחר או שהוא אנוס(, וכל שכן כשאמר: אף על פי כן, ודאי אינו נאמן לפטור את עצמו מן המלקות לאחר מכאן ]=אחר כך["[396].

הצורך בהתראה פוטר אפוא את התביעה מן הצורך להוכיח את העדרם של חלק גדול מן הסייגים לאחריות הפלילית.

ברם, אין בתגובתו של הנאשם להתראה בכדי להוכיח את העדרם של כ ל הסייגים לאחריות הפלילית. כך, למשל, אף אם אמר הנאשם למתרים שהוא מבצע את העברה למרות התראתם, אין בדבריו בכדי להוכיח שלא עומד לזכותו הסייג של קטינות או שכרות או אי-שפיות. כמו כן נראה שאין בתגובתו של הנאשם להתראה בכדי להוכיח בוודאות גמורה את העדרו של הסייג של העדר שליטה: תאורטית ייתכן שאף שאמר הנאשם שהוא מתכוון לבצע את העברה, לחיצתו על ההדק נעשתה בסופו של דבר מתוך תגובה רפלקטורית ולא מתוך רצון. זאת ועוד. לעתים גם בעונשי מיתה ומלקות אין צורך בהתראה[397], ובמקרים אלו תתעורר שאלת נטל הראיה בכל הסייגים לאחריות הפלילית.

לעומת עונשי מיתה ומלקות, בחיובים אחרים, כגון גלות וקרבן[398] וממון, שאין בהם צורך בהתראה, עשויה להתעורר שאלת נטל הראיה לעתים קרובות יותר. כמו כן עשויה להתעורר שאלת נטל הראיה בנוגע לפסלות לעדות של עובר עברה.

הבדל נוסף, הנוגע לענייננו, בין עונשי מיתה ומלקות לבין החיובים האחרים הוא כשהנאשם אינו טוען בבית הדין שיש סייג לאחריותו. בחיובי ממון או גלות או קרבן, תיחשב שתיקתו של הנאשם כהודאה,[399] וממילא יהיה התובע פטור מלהוכיח את העדרו של הסייג. לעומת זאת, בחיובי מיתה ומלקות, אין בשתיקה כשלעצמה בכדי לפטור את התביעה מחובת ההוכחה, שהרי אין אדם מתחייב מיתה ומלקות על פי הודאתו[400]. אכן, גם לעניין זה, יש להבחין בין הסייגים השונים, ומסתבר שבסייגים של קטינות או אי-שפיות לא ניתן יהיה להחשיב את שתיקתו של הנאשם כהודאת בעל דין[401], אף לא בחיובים שמועילה בהם בדרך כלל הודאה.

לסיכום: כאשר מדובר בחיובי ממון, גלות וקרבן, תתעורר שאלת נטל הראיה בסייגים לאחריות פלילית רק כשטען הנאשם בבית הדין שיש סייג לאחריותו. אך אם שתק הנאשם בבית הדין, לא תתעורר בדרך כלל השאלה, משום ששתיקתו מתפרשת כהודאה. לעומת זאת, כאשר מדובר בחיובי מיתה ומלקות, תתעורר שאלת נטל הראיה גם כששתק הנאשם בבית הדין ולא טען דבר. אמנם בחיובים אלו, תוכל התביעה להסתפק בחלק מן המקרים בראיה שבזמן שהתרו בנאשם הוא לא טען שעומד לזכותו סייג.

כשמתעוררת שאלת נטל הראיה, המשפט העברי מבחין בין שני סוגים של סייגים: הסוג האחד הוא סייגים שמשמעותם שלא נעברה כל עברה; והסוג השני הוא סייגים שמשמעותם נעברה העברה, אלא שהנאשם פטור מעונש. דינם של סייגים מן הסוג הראשון, באשר לנטל הראיה, הוא כדין יסודות העברה עצמם, והוא מוטל בהם על התביעה. בסייגים מן הסוג השני, לעומת זאת, מוטל נטל הראיה על כתפיו של הנאשם.

ב . ס י י ג י ם ו ל פ י ה ם א י ן ע ב ר ה

1 . כ ל ל י

באופן עקרוני, על פי ההלכה, אין להרשיע אדם בעברה עד שיוכח שאכן עבר את העברה בנסיבות המחייבות את ענישתו. נטל הראיה הוא על התביעה, ועליה להוכיח באמצעות חקירת העדים שהיא מביאה: מה היו נסיבות העברה ומה הייתה כוונתו של עובר העברה? וכלשונו של הרמב"ם:

"החקירות והדרישות הן הדברים שהן עיקר העדות, ובהן יתחייב או יפטר, והן כוונת המעשה שעשה וכיוון הזמן וכיוון המקום" וכו'. [402]

אם אחד מן העדים אינו יודע לענות על שאלה כלשהי, העדות בטלה, ולא ניתן להעניש את הנאשם.[403]

אולם למרות זאת, קובעת ההלכה כי לעתים, לשם הרשעתו של הנאשם, ניתן להסתמך על "אומדות" ועל "חזקות". כך, למשל, נעזרים באומד בכדי לברר את היקף המחשבה הפלילית - האם הנאשם היה שוגג או מזיד? כאשר עדים מעידים שפלוני הרג על ידי שנשמט הברזל מקת הגרזן בשעה שחטב עצים ביער, אנו מחייבים אותו גלות לעיר מקלט בהנחה שהרג בשוגג, והוא לא יהיה נאמן לומר שהיה מזיד בכדי לפטור את עצמו מגלות. מאידך, אם ההורג ידוע כשונאו של הנהרג, יש המניחים שעשה את מעשהו בכוונה, ולדעתם הוא לא יהיה נאמן לומר שהיה שוגג.[404]

עקרונות אלו נכונים גם באשר לסייגים אשר בקיומם לא מתגבשת עברה כלל. בסייגים אלו מוטל, באופן עקרוני, נטל הראיה על התביעה, אלא שאם לאור נסיבות המעשה, קיימת סבירות גבוהה,[405] ולפיה הוא נעשה בלא סייגים לאחריות הפלילית, תהיה התביעה פטורה מלהביא ראיות ישירות על העדרם של אותם סייגים, ונטל הראיה על קיומם של סייגים אלו יוטל על הנאשם.

במקרים אחדים מצאנו שיקול נוסף להעברת נטל הראיה על כתפיו של הנאשם: תקנת הציבור. מדובר במקרים שהנאשם טוען בהם טענה אשר מטבעה מצויה בתחום ידיעתו הבלעדי, ואשר קשה מאוד לצד השני לסתור אותה. הטלת נטל הראיה במקרים אלו על כתפי התביעה תאפשר לנאשמים לטעון טענות סרק בלא שתוכל התביעה לסתרם - ובאופן זה לא ניתן יהיה לקיים מערכת ענישה יעילה.

יש לציין שבמשפט העברי, אותה טענה עצמה עשויה להוות בנסיבות מסוימות טענת סייג לאחריות הפלילית, ובנסיבות אחרות - חלק מיסודות העברה. כך, למשל, טענת אונס, המהווה בדרך כלל טענת סייג לאחריות הפלילית - המקבילה לטענת כורח המצויה בחוק העונשין - עשויה לעתים לגרום לאי-התקיימותם של יסודות העברה עצמם.

דוגמה לדבר ניתן למצוא בדיני שבועות. על פי ההלכה, העובר על שבועתו חייב עונש מלקות. אם יטען האדם שעבר על שבועתו באונס, תהיה טענתו סייג לאחריותו הפלילית. לעומת זאת, אם יטען שהייתה שבועתו באונס, משמעות טענתו היא שיסודות העברה אינם מתקיימים כלל: שבועה שנשבע אדם באונס אינה תקפה, והרי היא כאילו לא נאמרה כלל, וממילא ה"עובר" עליה לא עבר כל עברה.

יש להבחין בין המקרה האחרון לבין סייגים אשר בהתקיימם לא מתגבשת כל עברה. בסייגים אשר בהתקיימם לא מתגבשת כל עברה, מדובר באופן שמעשה העברה נעשה, אלא שעושה המעשה נחשב כמי שלא עבר את אותה עברה. לעומת זאת, בשבועה שנשבע אדם באונס, העובר על השבועה לא עשה מעשה של עברה כלל.

ברם, למרות שבמקרה של שבועה באונס, נוגעת טענת האונס ליסודות העברה עצמם, מצאנו שנטל הראיה בטענה זו מוטל על הנאשם ולא על התביעה: על פי ההלכה, אדם שעבר על שבועתו, וטוען שהיא הייתה באונס, לא תתקבל טענתו, והוא יתחייב מלקות, אלא אם כן הראה שיש יסוד לטענתו זו[406]. הטעם לקביעה זו הוא, ששבועה באונס היא דבר שאינו שכיח, ועל כן אין לחשוש לו[407].

בעניין זה, הרדב"ז קובע[408] כלל, ולפיו:

"אין כל אדם נאמן לומר: יראתי מדבר פלוני, אם אין הדבר מצוי, ואירע כיוצא בו, והכל לפי ראות בית דין".

הרדב"ז מוסיף לזה גם שיקול נוסף - תקנת הציבור, שהרי:

"אין קיום לשום מעשה, אם יוכל לטעון: אנוס הייתי".

מכאן שלא השאלה: האם מדובר בסייג או ביסודות העברה? היא הקובעת על מי להטיל את נטל הראיה אלא מידת הסבירות שיש בטענתו של הנאשם, ובמקרים מסוימים גם תקנת הציבור, בין אם המדובר בטענה המוגדרת על פי החוק כ"סייג" ובין אם מדובר בטענה הנוגעת ליסודות העברה.

להלן מובאות מספר דוגמאות כדי לבסס דברינו אלה.

2 . כ ו ר ח , ה ע ד ר ש ל י ט ה - א ש ת א י ש ש נ א נ ס ה[409]

הדוגמה הבולטת ביותר לאפשרות השימוש בחזקה בנוגע לסייג לאחריות פלילית היא בדין נערה המאורסה שנאנסה, היינו נערה מאורסת לאיש, אשר עדיין אינה נשואה לו, אך מעמדה דומה למעמדה של אשה נשואה. אם זינתה נערה מאורסת, דהיינו נבעלה לזר ברצון, היא והבועל עשויים להתחייב מיתה בסקילה. אולם אם נאנסה הנערה, היא המאורסה, אינה נענשת, ורק הבועל - האונס - עשוי להתחייב מיתה. אפשרות השימוש בחזקה במקרה זה מופיעה כבר בתורה עצמה:

התורה קובעת כי נערה מאורסה שנבעלה בעיר היא בחזקת נבעלה ברצון; ואילו אם נבעלה בשדה, חזקה שנאנסה:

"כי יהיה נערָ בתולה מאורשה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה... וסקלתם אותם באבנים ומתו, את הנערָ על דבר אשר לא צעקה בעיר... ואם בשדה ימצא האיש את הנערָ המאורשה... ולנערָ לא תעשה דבר אין לנערָ חטא מות... כי בשדה מצאה, צעקה הנערָ המאורשה ואין מושיע לה".[410]

בהסבר הפסוקים, כותב הרמב"ן[411]:

"כי כאשר יראו עדים מרחוק איש תופס בנערה ושכב עמה בעיר, והרימו העדים קולם והתרו בהם - על דעת רבותינו, יתחיבו שניהם סקילה, שגם האישה בחזקת מזנה לדעת )=מרצון(, כיון שלא צעקה כלל, כי דרך כל אנוסה לצעוק בעיר להושיעה ולהצילה. ואם יראו אותה בשדה, שיחזיק בה וישכבנה, הרי זו בחזקת אנוסה ופטורה".

הרמב"ן אומר עוד שהצעקה היא רק ביטוי אחד של התנגדות של האישה, ויכולות להיות גם צורות אחרות של התנגדות:

"ולא ידעתי בדין הצעקה, אם ראינו נערה שהחזיק בה האיש, והיא נלחמת בו בכל כחה, ובוכה ואוחזת בבגדיו או בשערותיו להמלט ממנו, ולא ידעה לצעוק, למה תסקל?".

מכאן שהשאלה מי חייב להביא ראיה על היותה, או אי-היותה, של הנערה אנוסה, תהיה תלויה בנסיבות העניין: אם התרחש המקרה בעיר, והנערה לא צעקה, ולא גילתה סימני התנגדות אחרים, תהיה חייבת להוכיח שנאנסה; ואם לא תעשה זאת, תתחייב סקילה. לעומת זאת, אם התרחש המקרה חוץ לעיר, היא לא תיענש, אף אם לא גילתה סימני התנגדות, אלא אם תוכיח התביעה שהבעילה הייתה ברצונה.

הלכה זו מעוררת קושי אצל המפרשים, לאור דיני ההתראה. כפי שכבר כתבנו לעיל, בעונשים הדורשים התראה, תגובתו של הנאשם להתראה מלמדת על קיומו של הסייג או העדרו. מכאן שלא מיקומו של המעשה צריך לקבוע אם מדובר באונס, כי אם תגובתה של הנערה להתראה: אם התרו בה, וקיבלה את ההתראה - אין להחשיבה כאנוסה, אף אם התרחש המעשה בשדה; ואילו אם לא התרו בה, או שהתרו בה, וטענה שהיא אנוסה - אין להענישה, אף אם מדובר בעיר. ובאמת יש הכותבים שהשימוש בחזקה זו ייעשה רק לגבי קנס ממוני, אך לא בנוגע לחיובי מיתה, הדורש התראה[412].

ברם, לאור משמעותם הפשוטה של פסוקי התורה שהובאו לעיל, ולפיהם מדובר בחיוב מיתה ולא בחיוב קנס, יש מפרשים[413] הכותבים שהשימוש בחזקה נעשה גם לעניין חיובה של האישה במיתה או פטורה מן המיתה. כדי ליישב את הקושי הנובע מדיני ההתראה, הם מסבירים כי מדובר בשראו העדים את האישה, והתרו בה, לאחר שכבר החלה להיבעל. במקרה זה, אף אם קיבלה האישה את ההתראה, אם תחילת הבעילה הייתה באונס, היא תיפטר, משום ש"תחילתו באונס וסופו ברצון - פטור". לדעתם, השימוש בחזקה נעשה לצורך ברור השאלה: כיצד החלה הבעילה? בדרך זו מבאר בעל "משך חכמה" את הדברים, הכותב[414]:

"אם מצאוה עדים נבעלת לאיש בעיר, והתרו בה, והיא רוצה לבלי להפרש ממנו - חזקה שתחילת הביאה ברצון היה, וחייבת מיתה. אבל בשדה אין זו עדות. דאימור תחילת ביאה באונס, וכעת יצרה אלבשה )=בשדה אנו מניחים שתחילת הבעילה הייתה באונס, ורצונה כעת נובע מן האינוס שבתחילת המעשה(, דבשדה בסתם שהיא אנוסה".

דוגמה נוספת להתחשבות בנסיבות העניין, כדי לקבוע על מי מוטל נטל הראיה בסייג של העדר שליטה, ניתן למצוא בדיונם של הפוסקים בשאלת נטל הראיה בנוגע לטענתה של אשת איש, שבעילתה לאדם זר הייתה בשעת שינה. מצב זה של שינה נכלל בחוק הישראלי בסייג של העדר שליטה.

מדובר במקרה שיש בו עדות על אשת איש שנבעלה לאדם זר. עדות זו עלולה לאסור את האישה על בעלה, אלא אם כן נעשתה הבעילה באונס. טענתה של האישה היא אפוא שהייתה ישנה בשעת הבעילה, ודינה כדין אנוסה.

כל הפוסקים מסכימים שבאופן עקרוני אין לדחות את טענתה של האישה, אף אם אינה מביאה ראיה לדבריה, אלא אם כן טענתה זו היא בלתי סבירה לאור נסיבות העניין: יש מן הפוסקים הכותבים במפורש כי האישה תהיה נאמנת לומר שישנה בשעה שנבעלה, ולא תיאסר על בעלה, אלא אם כן תובא ראיה שהייתה ערה[415]. אמנם יש החולקים וסוברים שאין לקבל את טענתה של האישה, אך זה רק משום שלדעתם אין זה סביר שישנה האישה בשעת הבעילה. אחד הסוברים כן הוא בעל "כנסת הגדולה", הכותב:

"כאן, שיש עדים שראו דברים מכוערים, ולא ראו שהיא הייתה ממאנת, רחוק הוא לומר שהייתה... משוקעת בשינה כל כך שלא תרגיש" וכו'.[416]

אחרים מבחינים בין מעשה שנעשה בלילה לבין מעשה שנעשה ביום: בלילה, כיוון שרוב בני אדם ישנים, מתקבלת טענתו של האדם שעשה את המעשה בשעת שינה אף בלא הבאת ראיות; לעומת זאת, ביום יש צורך להביא ראיות שסביר שהמעשה נעשה בשעת שינה[417].

גם כאן, תהיה אפוא שאלת נטל הראיה תלויה בנסיבות המיוחדות בכל מקרה ומקרה.

3 . ט ע ו ת ב מ צ ב ה ד ב ר י ם

הבאנו לעיל את דעתו של פרופ' פלר, הסבור שבאשר לשאלת נטל הראיה, שונה סייג זה מן הסייגים האחרים. לדעתו, בסייג זה, נטל הראיה נשאר מוטל על שכמה של התביעה. טעם הדבר הוא, שמשמעות ההגנה של טעות במצב דברים היא של העדר יסוד מיסודות העבירה, ועל כן ברור שבעניין זה הנושאת בנטל )ובכלל זה נטל הבאת הראיות( היא התביעה.

על פי ההלכה, אין כל הבדל עקרוני, לעניין נטל הראיה בין הסייג של טעות במצב הדברים לבין סייגים אחרים שמשמעותם שאין עברה. כך, למשל, כותב בעל שו"ת "חכם צבי"[418] ביחס לאישה הטוענת שנבעלה באונס:

"מה לי אמתלא שהייתה צועקת ולא נשמעת, או שסתם פיה, או אמתלא שסבורה הייתה שהוא בעלה".

לדבריו, אין הבדל בין נאמנותה של אישה הטוענת כי אין להטיל עליה אחריות על בעילת איסור, משום שנאנסה, לבין נאמנותה כשהיא טוענת שאין להטיל עליה אחריות, משום שסברה בטעות שהבועל הוא בעלה.

יש לציין כי גם לדעתו של פרופ' פלר, נטל הראיה בסייג זה נטל הראיה על התביעה. אלא שבשונה מעמדת המשפט העברי, לדעתו של פרופ' פלר, סייג זה הוא חריג שאינו מלמד על הכלל.[419]

4 . צ י ד ו ק

על פי ההלכה, האדם רשאי לעתים לעשות דין לעצמו ולהשיב לעצמו בכוח חפץ שנגזל ממנו, ואף להכות לצורך זה את הגזלן.

בעניין זה, פסק השו"ע[420]:

"יכול אדם לעשות דין לעצמו. אם רואה שלו ביד אחד שגזלו, יכול לקחתו מידו. ואם האחר עומד כנגדו, יכול להכותו עד שיניחנו )אם לא יוכל להציל בדרך אחרת(... והוא שיוכל לברר ששלו הוא נוטל בדין".

החובה להוכיח שהחפץ שייך לו נועדה לא רק להתיר לו לכתחילה לתפוס את החפץ, אלא היא נדרשת גם בדיעבד: אם תפס את החפץ, ולא הצליח להוכיח שהחפץ שייך לו, יוצא החפץ מידו.[421]

הטלת נטל הראיה במקרה זה על כתפי הנתבע נובעת מתקנת הציבור. המפרשים מבארים שנטל הראיה הועבר אל הנאשם, משום שאם לא נדרוש מן הנאשם להביא ראיה להצדקת מעשהו, יהיה תוהו ובוהו, "דכל אחד יאמר לחבירו: ודאי דידי מגזל קגזלת לי (=גזלת את שלי), ויכה אותו, ויחטוף אותו, ויאמר: עבידנא דינא לנפשאי (=אני עושה דין לעצמי)" וכו'.[422]

זוהי אפוא קביעה ייחודית לנסיבות מעין אלו. אך כאשר יהיה מדובר בנסיבות שהטלת נטל הראיה על התביעה לא תביא למצב של "תוהו ובוהו", יהיה הנאשם פטור מלהביא ראיה לטענתו, אלא אם כן זוהי טענה בלתי סבירה לאור נסיבות המקרה.

5 . ק ט י נ ו ת

משמעות הסייג של קטינות היא, על המשפט העברי, שהנאשם חף מכל פשע, והרי הוא בבחינת "נקי וצדיק", ויש איסור להענישו.[423] על כן נראה שיש לשייך סייג זה לסוג הסייגים אשר בהתקיימם נחשב הנאשם כמי שלא עבר כל עברה.

המקור לשאלת הראיה על גילו של הנאשם מצוי בתלמוד,[424] בברייתא האומרת כי אב שבא ואמר:

"בני זה בן י"ג שנה ויום אחד, בתי זו בת י"ב שנה ויום אחד - נאמן לנדרים ולחרמים ולהקדשות ולערכים, אבל לא למכות ולעונשים".

"מכות" הוא חיוב מכות מדברי חכמים, חיוב שאינו מותנה בהתראה; ו"עונשים" הם עונשי התורה, מיתה ומלקות, הדורשים התראה.[425] מכאן שאין האב נאמן לומר שבנו אינו קטין, ולהביא לחיובו - בין בעונשים הדורשים התראה בין בעונשים שאינם דורשים התראה.[426]

דין זה נפסק להלכה ברמב"ם, הכותב:[427]

"אין סומכין על הנשים במנין השנים... אלא על פי שני עדים כשרים להעיד. האב שאמר... בני זה בן שלש עשרה שנה ויום אחד, בתי זו בת שתים עשרה שנה ויום אחד - נאמן לנדרים ולערכין ולחרמים ולהקדשות, אבל לא למכות ולא לענשים".

רש"י, בביאורו לסוגיית התלמוד שם, כותב כי מדובר בשהיו בגופו של הבן סימני גדלות )=שתי שערות(, ואף על פי כן יש צורך בעדות על שנותיו, משום שיש צורך בהתקיימות שני תנאים בכדי להחשיבו לגדול, הן הבאת סימנים הן מלאות לו שלוש-עשרה שנים.

על דברים אלו, הקשו תוספות:[428]

"וקשה. דאם כן, כל הנשים הבאות לפנינו לחלוץ, היאך יחלצו? אף על גב שיש להם סימנים, כיון שאין אנו יודעים שנותיהם לא מהני )=לא מועיל(... וכל האנשים הבאים על העריות, היאך הן נהרגים? ואף על גב שיש להם שערות, מכל מקום אין אנו יודעים שנותיהם, ושמא הם קטנים?!".

מדברי הראשונים הללו, עולה כי לא ניתן להעניש אדם כל עוד אין אנו משוכנעים שהוא אינו קטין. נטל הראיה בסייג זה מוטל אפוא על התביעה, וכל עוד לא הראתה שלזכותו של הנאשם לא עומד הסייג של קטינות - הוא לא ייענש.

אכן, גם כאן ניתן להיעזר באומד ובחזקה. על פי המשפט העברי, ניתן לעתים לחייב את הנאשם גם בלא עדות מפורשת על גילו, אם לסימני הגדלות שבגופו מצטרף סיוע נוסף המעיד שלא היה קטין בשעה שעבר את העברה. סיוע זה יכול להיות מראהו החיצוני של הנאשם, כגון ריבוי שערותיו[429] או קומתו[430], המעידים שלא היה קטין, וכן על ידי חזקה, כשהנאשם מוחזק כמי שמלאו לו שלוש-עשרה שנה בשעה שעבר את העברה.[431]

6 . א י-ש פ י ו ת ו ש כ ר ו ת

בניגוד לסייג של קטינות, שנדרשות בו ראיות על העדרו של הסייג, הרי לגבי אי-שפיות נדרשות ראיות על קיומו של הסייג.[432] כל זמן שלא ראינו באדם סימנים המעידים על אי-שפיותו, הוא ייחשב שפוי בדעתו בלא צורך להביא ראיות לכך.[433] זאת ועוד. אף אם ידוע לנו שהתנהג בעבר פעם אחת או פעמיים בדרך של שטות, אין בהתנהגות זו כדי להפקיע את החזקה שעשה את מעשה העברה מתוך שפיות, עד שנדע שהתנהג בעבר שלוש פעמים בדרך שטות[434], או שנדע שבשעה שעבר את העברה התנהג בדרך שטות, אף אם לא עשה זאת שלוש פעמים קודם לכן.[435] דין זה נאמר גם כאשר מדובר באדם שלא הכרנוהו כלל קודם לכן, ושלא הוחזק אצלנו בחזקת שפוי. הטעם לכך שאינו אנו חוששים שמא אדם זה שוטה הוא, משום שאנו מסתמכים על הרוב, ורוב בני אדם אינם שוטים.[436]

גם כאן אפוא הסיבה להטלת נטל הראיה על הנאשם היא האומד, ולפיו לא עומד לזכותו הסייג, משום שהוא משתייך לרוב בני האדם השפויים. ואמנם כשיש יסוד להסתפק אם האדם שלפנינו אינו שפוי, יוטל נטל הראיה על התביעה. על כן, למשל, אם ידוע לנו שהאדם שלפנינו עתים פיקח ועתים שוטה, הוא לא ייענש, עד שתוכיח התביעה שבשעה שעבר את העברה היה פיקח.[437]

נראה שכדין נטל הראיה בסייג של אי-שפיות כך דין נטל הראיה בסייג של שכרות. כמו באי-שפיות, גם בשכרות, משמעות קיומו של הסייג היא שהנאשם אינו בעל כשרות משפטית, ועל כן אינו נושא באחריות למעשה שעשה[438]. כמו כן מסתבר שגם בשכרות ניתן להסתמך על העובדה שרוב בני אדם אינם שיכורים. הן באי שפיות והן בשיכרות מוטל איפא, באופן עקרוני, נטל הראיה על התביעה, אלא שזו יכולה להסתמך על הרוב על פיו הסייג לא קיים, והיא פטורה מלהביא ראיה נוספת על העדרו. על כן בפועל הנאשם הוא זה שיצטרך להביא ראיה על קיומו של הסייג, או, לכל הפחות לעורר ספק בדבר קיומו. במקרה שאכן עורר ספק, יוחזר נטל הראיה לתביעה אשר תצטרך להוכיח את העדרו של הסייג.

ג . ס י י ג י ם ה פ ו ט ר י ם מ ע ו נ ש

1 . כ ל ל י

בשונה מסייגים אשר בהתקיימם לא נעברה כל עברה, בסייגים הפוטרים מעונש, נחשב הנאשם כמי שעבר את העברה, והם פוטרים אותו רק מן העונש.

להבחנה זו בין סוגי הסייגים השפעה על שאלת נטל הראיה: בסייגים מן הסוג הראשון, כל זמן שלא הוכיחה התביעה את העדרם, לא מתגבש כלל חיוב, והנאשם פטור מעונש בלא שיידרש להוכיח דבר; ואילו בסייגים מן הסוג השני, גם אם לא הוכח העדרם, מתגבש החיוב, ויידרש הנאשם להוכיח כי למרות שהתגבש החיוב, הוא זכאי לפטור מעונש, ואם לא יעמוד בנטל הראיה - ייענש[439].

לשם הסבר הבחנה זו, ניתן להשתמש בדוגמה מתחום דיני הממונות. כאשר ראובן טוען שהלווה כסף לשמעון, ושמעון מכחיש את הדבר, לא יוכל ראובן להוציא את הכסף משמעון, עד שיוכיח שאכן הייתה הלוואה. אולם אם יביא ראובן עדים שהייתה הלוואה, אלא שיטען שמעון שראובן מחל לו על החוב - יצטרך שמעון להביא ראיה לטענתו, ואם לא יעשה כן, יתחייב לשלם לראובן. טענה על קיומם של סייגים הפוטרים מעונש היא כטענת המחילה שטוען שמעון, והנאשם נדרש להביא ראיה על קיומם.

יש לציין כי החלוקה לשני סוגי הסייגים תלויה לא רק במהות הסייג אלא גם במהות העברה: סייג אחד עשוי להשתייך בעברות מסוימות לקבוצת הסייגים מן הסוג הראשון ובעברות אחרות לקבוצת הסייגים מן הסוג השני.

עוד יש להדגיש, שכפי שראינו בסייגים מן הסוג הראשון שאין הבחנה עקרונית בין טענות הנוגעות לסייגים לבין טענות הנוגעות ליסודות העברה, כך גם בסייגים מסוג זה אין הבחנה עקרונית בין שני סוגי הטענות. כפי שיובא להלן, ניתן למצוא טענות הנוגעות למה שמוגדר בחוק כיסודות העברה, שדינן, באשר לנטל הראיה, יהיה כדין סייגים הפוטרים מעונש.

להלן נביא דוגמאות אחדות המבססות דברים אלו.

2 . כ ו ר ח

סייג הכורח הובא לעיל במסגרת הסייגים אשר בהתקיימם לא מתגבש החיוב כלל, אלא ששם היה מדובר בעברה של בעילת איסור. לדעת בעל "אבני נזר",[440] רק כשנאנסה אישה, משמעות האונס היא שלא התגבשה העברה כלל: "דאין איסור רק אם לא נאנסה. ואם כן, אם נאנסה, אין כאן התחלת איסור". לעומת זאת, בכל שאר העברות, טענת אונס היא טענת פטור שמשמעותה שהחיוב קיים, אלא שניתן להיפטר ממנו בטענת אונס.

מכאן מסיק בעל "אבני נזר", שאף שבדין אישה שנאנסה נטל הראיה מוטל על התביעה, בשאר העברות יוטל נטל הראיה על הנאשם. וכך הוא מבאר את הדברים:

"אנוס רחמנא פטריה. אין הפרוש שאין התחלת חיוב... אלא ודאי חיוב יש. והאונס פוטר. וצריך להביא עדים על הפטור, כמו טענת מחלת, דאינו נאמן בלא מיגו".

נראה שזהו גם הטעם לדינו של ההורג, וטוען שעשה זאת כגואל דמו של הנרצח.

על פי דין תורה, גואל הדם )=קרוב משפחתו של הנרצח( שהרג את הרוצח, פטור מעונש, אף אם עדיין לא נגזר דינו של הרוצח למיתה בבית דין. סיבת הפטור היא משום שהתורה מחשיבה את גואל הדם אנוס, משום ש"חם לבבו" בגלל הריגת קרובו[441].

אדם שרצח, וטוען שעשה זאת מחמת היותו גואל הדם, לא תתקבל טענתו, אלא אם כן הראה שיש בה מן הסבירות. ראיה לכך ניתן למצוא בסוגיית התלמוד במסכת סנהדרין,[442] המספרת שדנו את יואב על הריגת אבנר. יואב טען להגנתו כי הרג את אבנר כגואל הדם של עשהאל. ואף על פי שעשהאל רדף אחר אבנר, ולכאורה פעל אבנר מתוך הגנה עצמית, ואין כאן מקום לגאולת דם, טען יואב כי היה על אבנר להציל את עצמו על ידי פגיעה באחד מאיבריו של עשהאל בלא להרגו, ומשלא עשה כן, התחייב מיתה. על הטענה כי אבנר לא היה יכול להציל את עצמו באחד מאיברי עשהאל, השיב יואב: "השתא בדופן חמישית כיון ליה... באחד מאבריו לא יכיל ליה?!". יואב טען כי לאור מיומנותו של אבנר, סביר, אף כי אין זה ודאי[443], שהיה יכול להצילו באחד מאיבריו.

יואב לא נדרש אפוא על ידי בית הדין להוכיח בצורה ודאית את טענתו, שהוא פעל כגואל הדם, אלא הוא אך נדרש להוכיח כי טענתו זו היא סבירה. אם לא היה עומד בנטל זה, לא היה נפטר מעונש.

נראה שגם כאן הסיבה להטלת נטל הראיה על הנאשם היא העובדה שעברת הרציחה ודאי נעשתה[444]. טענתו של יואב היא אפוא טענת פטור, והטוען טענת פטור עליו הראיה.

עיקרון זה בא לידי ביטוי גם מדין נוסף הנוגע לגואל הדם. על פי ההלכה, ראובן שהעידו עליו שרצח את שמעון, לא יוכל לטעון להגנתו שעשה את מעשהו כגואל הדם של לוי, שנרצח על ידי שמעון, אלא אם כן יביא שני עדים או לכל הפחות עד אחד שיעיד שאכן רצח שמעון את לוי.[445]

התביעה פטורה אפוא מלהוכיח שראובן אינו גואל אדם, ודי שראובן לא עמד בנטל הראיה על מנת לדונו כרוצח.

דוגמה נוספת ניתן למצוא בדין פסול לעדות של העובר על שבועתו. על פי ההלכה, אדם העובר על שבועתו במזיד, נפסל לעדות. בקשר לזה מתעוררת שאלת נטל הראיה כשהעידו עדים על אדם שעבר על שבועתו, אך אותו אדם טוען שלא עשה זאת במזיד. וכך פוסק הרמ"א[446] בעניין זה:

"מי שבאו עדים שעבר על שבועתו, אינו נאמן לומר: שוגג או אנוס הייתי, להכשיר עצמו".

נטל הראיה מוטל אפוא על הנאשם, וכל זמן שלא הוכיח שעבר על שבועתו באונס, ייפסל לעדות.

מהלכה זו ניתן ללמוד גם, שהקביעה בנוגע לנטל הראיה אינה ייחודית למה שמוגדר בחוק כ"סייג", שהרי כשם שאין הנשבע נאמן לטעון שהיה אנוס, כך אינו נאמן לטעון שהיה שוגג, אף על פי שטענת שוגג היא טענה הנוגעת על פי החוק ליסודות העברה ולא לסייגים לאחריות הפלילית.

3 . צ י ד ו ק - ר י צ ה ב ע ר ב ש ב ת

גם כשמדובר בסייגים שמשמעותם פטור מעונש בלבד, ניתן להסתמך על אומד כדי להסיר את נטל הראיה מן הנאשם. דוגמה לכך ניתן למצוא בדינו של המזיק את חברו תוך כדי מרוצתו סמוך לכניסת השבת.

על פי ההלכה, אדם שרץ ברשות הרבים, ותוך כדי ריצתו הזיק את חברו שהלך שם, חייב לשלם. אולם אם רץ אדם בערב שבת בין השמשות, והזיק את חברו, הוא פטור, מפני ש"רץ ברשות".[447] סיבת הפטור היא מפני שאנו מניחים שריצתו בערב שבת הייתה לצורך השבת.

בריצה בערב שבת, יידרש התובע להראות כי המזיק רץ לצרכיו האישיים ולא לצורך השבת, ועל כן לא עומד לו הסייג של צידוק, ויש לחייבו[448]. כל זמן שלא עמד התובע בנטל הראיה, ייפטר המזיק, בלא שיידרש להביא ראיה כלשהי על קיומו של הסייג. [449]

יש לציין כי הסייג של צידוק משתייך בדרך כלל לסייגים אשר בהתקיימם לא נעברה עברה, ולא לסייגי פטור. מכאן שגם במקרים אחרים שנטענת בהם טענה לקיומו של סייג הצידוק, עשוי נטל הראיה להיות מוטל על התביעה, כדין הסייגים אשר בהתקיימם לא נעברה כל עברה.

פ ר ק ג : ס י כ ו ם ו מ ס ק נ ו ת

על פי המשפט העברי, אין הבדל עקרוני בין טענות המוגדרות בחוק טענות של סייג לאחריות הפלילית לבין טענות המוגדרות טענות הנוגעות ליסודות העברה. העקרונות בנוגע להטלת נטל הראיה זהים בשני המקרים.

העיקרון הראשון והמשמעותי ביותר הוא ההתחשבות בנסיבות המקרה. בהתאם לנסיבות המקרה, כפי שיובאו לפני בית הדין על ידי התביעה, יקבע בית הדין אם יש מקום לקבל את טענות ההגנה של הנאשם, בין הן נוגעות לסייגים לאחריות הפלילית בין הן נוגעות ליסודות העברה עצמן. אם ימצא בית הדין שבנסיבות העניין טענות הנאשם אינן סבירות, יוטל עליו נטל הראיה. לעומת זאת, אם ימצא בית הדין כי טענות הנאשם אינן בלתי סבירות, אף אם אינו מביא ראיות חותכות לדבריו, יוטל נטל הראיה על התביעה, והיא תידרש לסתור את טענות הנאשם.

עיקרון שני שיעמוד בפני בית הדין בבואו לקבוע על מי להטיל את נטל הראיה, נוגע לשאלה: מהי משמעות טענתו של הנאשם? האם זוהי טענה השוללת מיסודה את החשבתו כמי שעבר עברה? או שמא זו טענת פטור? שמשמעותה שאכן הוא נחשב כמי שעבר את העברה, אך מסיבות שונות אין להענישו. בטענות מן הסוג הראשון, כאשר לא ניתן ללמוד מנסיבות העניין על מידת סבירותן של טענות הנאשם, יוטל נטל הראיה על התביעה, והיא תצטרך לשלול טענות אלו. לעומת זאת, בטענות מן הסוג השני, יידרש הנאשם להראות כי יש סבירות בטענותיו.

שיקול נוסף שיתחשב בו בית הדין נוגע לתקנת הציבור: כאשר מדובר בטענות אשר מטבען ידועות לנאשם בלבד, ואשר קשה מאוד לתביעה לסתרן, עשוי בית הדין להטיל את נטל הראיה על כתפי הנאשם גם אם מדובר בטענות השוללת את החשבתו כמי שעבר עברה - וזאת על מנת למנוע אפשרות שיטען הנאשם טענות שונות אשר לא ניתן לסתרן, ובצורה כזאת תימנע עשיית הצדק. גם כאן מדובר במצבים שלא ניתן ללמוד בהם מנסיבות העניין על מידת סבירותן של טענותיו של הנאשם.

מדברינו עולה כי ההבחנה הגורפת שמבחין המחוקק בנוגע לנטל הראיה בין טענות הנוגעות לכל הסייגים לאחריות פלילית לבין טענות הנוגעות ליסודות העברה אינה עולה בקנה אחד עם עמדת המשפט העברי. עם זאת, יש בסיס במשפט העברי להבחנה בין טענות הנוגעות לסייגים מסוימים, אשר משמעותן בדרך כלל היא פטור מעונש בלבד, לבין טענות הנוגעות ליסודות העברה, אשר משמעותן בדרך כלל היא החשבת הנאשם כמי שלא עשה את העברה. בטענות מן הסוג הראשון, יש מקום, על פי המשפט העברי, לקבוע כי נטל הראיה יוטל על הנאשם.

נראה על כן שבכל הנוגע לנטל הראיה, דווקא המצב המשפטי שהיה קיים עד לחקיקת חוק העונשין החדש היה קרוב יותר לעמדת המשפט העברי. על פי המצב המשפטי אז, פרט לשלושה סייגים, היה דין נטל הראיה בסייגים לאחריות הפלילית זהה לדין נטל הראיה ביסודות העברה, ובשני המקרים היה בית המשפט מתחשב בנסיבות המקרה כפי שהובאו לפניו על ידי התביעה. כאמור, מצב זה תואם את עמדת המשפט העברי.

גם בנוגע לשלושת הסייגים שהוטל בהם נטל הראיה על הנאשם, צורך ושכרות ואי-שפיות, יש דמיון בין עמדת המחוקק אז לבין המצב במשפט העברי.

הסייג של צורך הוא כטענת אונס, אשר על פי המשפט העברי, מהווה בדרך כלל טענת פטור, אשר על הטוען אותה להביא ראיה לדבריו. אכן, על פי המשפט העברי, היה ראוי לצרף לסייג זה גם את הסייג של כורח, שגם משמעותו היא טענת אונס.

בסייגים שכרות ואי-שפיות, מטיל גם המשפט העברי את נטל הראיה על הנאשם, משום שרוב בני אדם הם שפויים, והטוען לחריג עליו הראיה.

כפי שכתבנו לעיל, בפרק א, המצב המשפטי הקודם הוא גם סביר וגם הגיוני יותר.

יש להדגיש שדברינו אמורים רק בנוגע לנטל הראיה, אך לא בנוגע למידת הראיה. באשר למידת הראיה, יש דמיון בין המשפט העברי לחוק החדש דווקא. כמו המשפט העברי, גם החוק החדש מסתפק בעובדה שיעורר הנאשם ספק שמא עמד לזכותו הסייג, ואינו דורש עמידה במאזן ההסתברויות, כפי שדורש החוק הישן.


ה צ ע ת נ ו ל נ י ס ו ח ה ס ע י ף ע ל פ י ה מ ש פ ט ה ע ב ר י

סעיף 34 ה: מלבד אם נאמר בחיקוק אחרת, חזקה על מעשה שנעשה בתנאים שאין בהם הסייגים הבאים: אי-שפיות הדעת, שכרות, צורך וכורח.

סעיף 34 כב ) ב (: להשאירו כפי שהוא.

ד ב ר י ה ס ב ר

הסייגים המנויים בסעיף 34ה, על פי הצעתנו, מחולקים לשתי קבוצות: אי-שפיות הדעת ושכרות; צורך וכורח.

בסייגים מן הקבוצה הראשונה, מוטל נטל הראיה על הנאשם, משום שבלא שיביא ראיה לדבריו, אנו מתחשבים ברוב הסותר את טענתו. בסייגים הנמנים עם הקבוצה השנייה, מוטל נטל הראיה על הנאשם, משום שאלו הן בדרך כלל טענות פטור, והטוען אותן צריך להביא ראיה לדבריו. אכן, על פי המשפט העברי, יש מקרים שבהם טענות אלו אינן טענות פטור בלבד, אך אלו הם מקרים חריגים. גם על פי החוק, יש מקום ליוצאים מן הכלל, שהרי בתחילתו כתוב: "מלבד אם נאמר בחיקוק אחרת" וכו'.

יתר הסייגים אינם בדרך כלל סייגי פטור, אלא סייגים שבהתקיימם לא נעברה כל עברה. בסייגים אלו, גם לא ניתן להצביע באופן גורף על רוב או חזקה, ולפיה אין הם קיימים. על כן יש לקבוע לגביהם קביעה דומה לקביעה לגבי הוכחת יסודות העברה, דהיינו התחשבות בנסיבות העניין בכל מקרה ומקרה. ההשוואה בין יסודות העברה לבין הסייגים לאחריות הפלילית באה לידי ביטוי בסעיף 34כב )ב(, שאנו מציעים להשאיר אותו בתוקף.

יצוין כי בנוגע לשאלת נטל הראיה, יש דמיון בין הצעתנו לבין המצב המשפטי שהיה קיים בארץ עד לכניסתו לתוקף של חוק העונשין החדש.

*******


[1] הבחנה זו מקורה כבר בדברי הראשונים. ראה דרשות הר"ן, הדרוש האחד עשר, מהדורת פלדמן ירושלים תשל"ז, עמ' קצ-קצא; רמב"ם הלכות רוצח פרק ב הלכות ד, ה. וראה גם קירשנבאום, מקומה של הענישה במשפט העברי הפלילי, עיוני משפט יב(2) עמ' 255; אנקר, יסודות במשפט הפלילי העברי, משפטים כ"ד תשנד עמ' 177.

[2] פירוש ר' שמשון רפאל הירש על התורה, במדבר כח ד. וראה גם רמב"ם הלכות סנהדרין פרק יב הלכה א.

[3] ראה רמב"ם מורה נבוכים חלק שלישי פרק מא.

[4] שהרי בנוגע לסדרי הדין אין הבדל בין עבירת הרציחה לבין העבירות האחרות, וראה גם להלן הערה 11.

[5] רמב"ם הלכות רוצח פרק א הלכה ד.

[6] ראה אנצקלופידה תלמודית ערך חובל סעיף ב ובמקורות המצויינים שם.

[7] כתובות לב ע"ב.

[8] תוספות כתובות לב ע"א ד"ה ואי ממונא.

[9] רמב"ם הלכות סנהדרין פרק יח הלכה ב ובכסף משנה שם. ריטב"א מכות טז ע"ב ד"ה כיון דמחייב. וראה באריכות באנצקלופדיה תלמודית ערך גוזל ובמקורות המצויינים שם.

[10] ערוך לנר מכות טז ע"א ד"ה התם.

[11] משנה בבא קמא סא ע"ב, וכן פסק הרמב"ם הלכות נזקי ממון פרק יד הלכה י.

[12] יש לציין שהניזק יפסיד את זכותו לתבוע תביעה ממונית גם במקרה בו אין לו קשר כלשהו לעבד - ראה בבא קמא כב ע"ב. וראה גם כתובות לא ע"א ברש"י ד"ה וקרע שיריים ובתוספות שם ל ע"ב ד"ה רב אשי מדבריהם עולה כי היה מקום לחלק בין מקרה בו חיוב המיתה וחיוב הנזיקין הם כלפי אותו אדם לבין מקרה בו חיוב המיתה הוא כלפי אדם אחד וחיוב הנזיקין הוא כלפי אדם אחר. דברים אלו מבססים את דברינו לעיל על פיהם בחיוב מיתה התביעה איננה מטעם המדינה כי אם מטעם הנפגע.

[13] ראה רש"י בבא מציעא צא ע"א ד"ה רבא אמר אתנן אסרה תורה. קצות החושן סימן כח ס"ק א.

[14] ראה קצות החושן שם.

[15] ראה שיטה מקובצת בבא מציעא צא ע"א סוף ד"ה אתנן אסרה תורה שם כתב: "אלא דאמרי ליה אינך יוצא מידי עבירה עד שתשלם לו."

[16] וראה גם מכילתא משפטים פרק יא שם משמע שגם בחיובי נזיקין נאמר הכלל של "אין עונשין מן הדין" - כפי שהוא נאמר בעונשי גוף. וראה בענין זה גם תוספות בבא קמא ג ע"א ד"ה ולא זה וזה. אלבק, פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 40.

[17] רמב"ם הלכות חובל ומזיק פרק ה הלכה ט. חיוב ממוני נוסף שעיקרו הוא כפרה הוא חיוב הכופר המוטל על בעליו של שור שהרג. ראה רמב"ם הלכות נזקי ממון פרק י הלכה ד. וראה גם במגיד משנה שם.

[18] כך מפורש בתורה, ראה למשל ויקרא ד לא. ראה גם ז. ורהפטיג, אי ידיעת הדין בדיני נפשות, מחקרים במשפט העברי עמ' 229 בעמ' 247, ובהערה 179 שם.

[19] ראה ז. ורהפטיג שם ובהערה 178 שם.

[20] רמב"ם הלכות תשובה פרק א הלכה א.

[21] ראה אנצקלופדיה תלמודית ערך גלות ובהערות 16 - 20 שם.

[22] ראה שו"ת תרומת הדשן שאלה רפב. שולחן ערוך אבן העזר סימן צא סעיף ד ברמ"א. וראה ח"מ שם ס"ק ז, ב"ש שם ס"ק יג, ט"ז שם ס"ק ג. ש"ך יורה דעה סימן רמח ס"ק י. שו"ת חתם סופר אורח חיים תשובה קיט.

[23] דברים כב כה, כו

[24] ראה בבא קמא כח ע"ב ובתוספות שם ד"ה ואונס.

[25] בבא קמא פ"ו ע"א. יש מן הראשונים שערכו השוואה דומה גם בדעת חכמים החולקים על ר' שמעון: ראה שיטה מקובצת בבא קמא דף פו ע"א בשם ה"ר ישעיה. אור שמח הלכות חובל ומזיק פרק א הלכה יד.

[26] ראה למשל תוספות סנהדרין עז ע"א ד"ה בנזיקין. ואכמ"ל.

[27] חזון יחזקאל על התוספתא מכות פרק ב הלכה א (השמטות מנוסחאות כתב יד). וראה גם הרב שלמה פישר, בית ישי, עמ' שפ"א - שפ"ב.

[28] רמב"ם הלכות סנהדרין פרק יח הלכה ו.

**********

[216] ראה דברי השופט זילברג ע"פ 17/59 מאור מזרחי נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד י"ד 1882.

[217] לוי- לדרמן, עיקרים באחריות פלילית, עמ' 396.

[218] הלכות יסודי התורה פ"ה, ה"ד.

[219] פ"כ ה"ב.

[220] במדבר ל"ה, י"א.

[221] אם כי לא כל מצב של אונס שולל כוונה.

6 סי' ק"ע.

[223] לוי- לדרמן, עיקרים באחריות פלילית, עמ' 397.

[224] חלק ב', אה"ע - חו"מ, סי' רנ"ה.

[225] לוי- לדרמן, עיקרים באחריות פלילית, עמ' 399, 458.

[226] ואמנם ביחס לחומרת העונש מתחשבים לעיתים גם באופיו המוסרי של האדם. ראה למשל, במשנה סנהדרין פ"א ע"ב: "מי שלקה ושנה בי"ד מכניסין אותו לכיפה…", אך גם בתי המשפט כיום יענישו ביתר חומרה אדם אשר לו הרשעות קודמות.

[227] פלר, יסודות בדיני עונשין, עמ' 503.

[228] THE AMERICAN LAW INSTITUT, MODEL PENAL CODE, PROPOSED AFFICIAL DRAFT 1962 SEC 2.02, S. 1437, CRIMINAL CODE REFORM, ACT OF 1928, 97TH CONGRES 2ND SESSION,1978 SEC 303 ILLINOI`S CRIMINAL CODE 1961 SEC. 4-3 (A) (B)

[229] לוי- לדרמן, עיקרים באחריות פלילית עמ' 522.

[230] לוי- לדרמן, עיקרים באחריות פלילית, עמ' 522.

[231] פס"ד אזולאי.

[232] כ"ו ע"ב.

[233] רש"י שם ד"ה לענין נזיקין.

[234] לשון הנימוק"י ב"ק כ"ו ע"ב.

[235] רש"י שם ע"א ד"ה נזק אין ארבעה דברים לא, וראה מה שהקשה בתוס' רע"ק על המשנה בב"ק פ"ב מ"ו אות כ"ג על לשונו של רש"י ביבמות נ"ד ע"א ד"ה חייב בד' דברים, ומה שתירץ הערוך לנר ביבמות שם.

[236] ע' גם אינצקלופדיה תלמודית ערך חובל עמ' תש"ז.

[237] רש"י שם ע"ב ד"ה מלאכת מחשבת אסרה תורה.

[238] שם ד"ה פטור.

[239] שם ד"ה בשגגה.

[240] שם ד"ה לענין גלות.

[241] ח"א סי' פ"ה.

[242] שם ד"ה בשגגה.

[243] וע' גם מאירי שם ד"ה לענין גלות.

[244] שם ד"ה לענין עבד.

[245] קידושין כ"ד ע"ב ד"ה הא דאמרינן מיבעי להו.

[246] ד"ה לענין עבד.

[247] וע"ע במה שהביא בשם הראב"ד שתירץ באופן אחר.

[248] ייתכן ולהתראה גם תפקידים נוספים, אך ברור שתפקידה הראשוני של ההתראה הוא "להבחין בין שוגג למזיד" דהיינו לוודא קיומה של מחשבה פלילית.

[249] הלכות רוצח פ"ד ה"ז.

[250] ראה פס"ד אזולאי.

[386] ראה סעיף 34כב (א) לחוק העונשין (חלק מקדמי וחלק כללי) התשנ"ד1994-: "לא יישא אדם באחריות פלילית לעברה אלא אם כן היא הוכחה מעבר לספק סביר".

[387] סעיפים 19, 20, 22 לנוסח הישן של החוק.

[388] קדמי, על הראיות, חלק ב, הוצאת דיונון 1991, עמ' 823-820. וראה גם ע"פ 10/49, היועה"מ נ' פתניאב, פד"י ב, עמ' 424.

[389] ראה קדמי, על הראיות, עדכון והשלמה, הוצאת דיונון 1995, עמ' 149.

[390] סעיף 34ה לחוק העונשין (חלק מקדמי וחלק כללי) התשנ"ד1994-.

[391] סעיף 41 להצעת חוק העונשין (חלק מקדמי וחלק כללי) התשנ"ב1992-.

[392] סעיף 34כב (ב) לחוק העונשין (חלק מקדמי וחלק כללי) התשנ"ד1994-.

[393] ראה דברי ההסבר להצעת חוק העונשין (חלק מקדמי וחלק כללי) התשנ"ב1992-, סעיף 42.

[394] ראה לוי-לדרמן, עיקרים באחריות פלילית, עמ' 196.

[395] ראה סעיף 18 לחוק העונשין (חלק מקדמי וחלק כללי) התשנ"ד1994-.

[396] שו"ת הרשב"א, חלק ד, סימן קט. מדבריו שם משמע שכך יהיה גם בחיוב מיתה. דברי הרשב"א הובאו בבית יוסף, יורה דעה, סימן רכח; וכן הוא ברמב"ם, הלכות שבועות, פרק ב, הלכה יב. וראה גם רש"י, סנהדרין לג ע"ב, ד"ה טעה בנואף ונואפת, שהביא מקרה שפטרו בו בית הדין את הרוצח, משום ש"אומר: הוא היה רודפני". משמע מכאן שצריך שיאמר זאת. מסתבר שמדובר בשטען זאת בפני המתרים, משום שאם כוונת רש"י שהטענה נטענה על ידי הנאשם בבית הדין, אין צורך בדבריו, שהרי אם טענה כזו מתקבלת, היא תתקבל גם כשהנאשם לא יעלה אותה מעצמו. ראה דברינו לקמן, ליד ציון הערה 15 ובהערה שם.

[397] יש אומרים, למשל, כי תלמיד חכם היודע את הדין אינו צריך התראה. כמו כן יש מספר עברות ספציפיות שבהן אין צורך בהתראה. לפרטם של דברים, ראה אנציקלופדיה תלמודית, כרך יא, ערך התראה.

[398] לגבי חיוב קרבן, ראה כריתות יב ע"א, שיש אומרים שבכל מקרה אדם יהיה נאמן על עצמו אף כנגד העדים. לדעה זו, לא תתעורר שאלת נטל הראיה בחיובי קרבן כלל, שהרי בכל מקרה יהיה האדם נאמן בטענותיו, גם אם לא הביא כל ראיה לדבריו. אולם להלכה אין הדבר כן. על פי ההלכה, נתפס חיוב הקרבן עונש, וכאשר מדובר בטענה הפוטרת מעונש, אין אומרים "אדם נאמן על עצמו". ראה פסקי הלכות, יד דוד, חלק א, עז ע"א.

[399] לעניין חיוב ממון, ראה שולחן ערוך, חושן משפט, סימן פא, סעיפים ו-ז. וראה גם שו"ת עזרת כהן, סימן צד, שכתב שאומרים שתיקה כהודאה, כאשר יש לפנינו ספק. מסתבר שבמקרה זה, שיש עדים, נאמר שתיקה כהודאה גם לעניין חיוב קנסות. ראה: רמב"ם, הלכות חובל ומזיק, פרק ה, הלכות ו-ז; מגיד משנה, שם, הלכה ו; שו"ת הרשב"א, חלק ג, סימן קי. לעניין גלות, ראה תוספות, מכות ב ע"א, ד"ה מעידין, ובריטב"א שם. לעניין קרבן, ראה רמב"ם, הלכות שגגות, פרק ג, הלכה ב.

[400] רמב"ם, הלכות סנהדרין, פרק יח, הלכה ו. וראה מהרש"א, מכות ב ע"א, ד"ה מעידין, וממנו מוכח שהכלל שאין אדם מתחייב מיתה ומלקות על פי הודאת עצמו נאמר גם במקרה זה, שיש בו עדים המעידים שעשה את המעשה. זהו המצב גם על פי החוק. ראה ע"פ 240/84, חטיב נ' מדינת ישראל, פ"ד ל"ט (2), עמ' 36, שם נאמר: "אין ביהמ"ש פטור מלבחון טענת הגנה אפשרית במשפט פלילי, אף אם זו לא נטענה במפורש על ידי הנאשם או בא כוחו, אם טענה זו עולה למעשה מחומר הראיות שהובא בפני בית המשפט". לעניין זה יש להבדיל בין שתיקה בבית הדין, שאין בה בכדי להסיר את נטל ההוכחה מן התביעה, לבין שתיקה בשעת ההתראה, המתפרשת כאישור שאין סייגים לזכותו של הנאשם, ופוטרת את התביעה מלהוכיח זאת. שתיקה בבית הדין אינה מלמדת בהכרח על מחשבותיו של הנאשם או כוונותיו בזמן ביצוע העברה, ועל כן אין מתחשבים בה. לעומת זאת, שתיקה בשעת ההתראה מלמדת על כוונותיו בזמן ביצוע העברה, ויש להתחשב בה. זוהי הסיבה להענשת נאשם שהכריז בעת שביצע את המעשה שהוא שמע את ההתראה. אך אם הוא לא הכריז זאת בעת ביצוע העברה, ורק הודיע אחר כך בבית הדין שהוא מודה ששמע את ההתראה - לא ייתחשבו בדבריו.

[401] מקרה נוסף, מתחום חיובי הממון, שלא תיחשב בו שתיקה הנתבע כהודאה הוא ביתומים הנתבעים לשלם חוב של אביהם. במקרה זה בית הדין יטען עבור היתומים את הטענות שעשויות לפטור אותם מתשלום החוב, בתנאי שטענות אלו הן סבירות. ראה תוספות, בבא בתרא ע ע"ב, ד"ה מ"ד נשבע.

[402] רמב"ם, הלכות עדות, פרק א, הלכה ה.

[403] רמב"ם, שם, פרק ב, הלכה א.

[404] תוספות, מכות ב ע"א, ד"ה מעידין. וראה גם בתלמוד, שם ט ע"ב.

[405] אין אנו נכנסים במסגרת זו למידת הסבירות, באשר אנו עוסקים רק בשאלת נטל ההוכחה ולא בשאלת מידת ההוכחה.

[406] הרמ"א, יורה דעה, סימן רלב, סעיף יב. האחרונים נחלקו בהבנת הרמ"א: יש שכתבו שלדעתו בכל מקרה, לא יהיה אדם נאמן לאחר מעשה לטעון שהיה אנוס; ויש אומרים שרק מעונש מלקות הוא לא ייפטר בטענת אונס, אך לעניין שאר דברים יהיה נאמן. ראה: שו"ת נודע ביהודה קמא, יורה דעה, סימן סח, ד"ה ואף; גיליון מהרש"א, יורה דעה, סימן רלב, סעיף יב ברמ"א, ד"ה אבל. לעניין זה יש גם להבחין בין נאמנותו של אדם באשר לעצמו לבין נאמנותו בדברים הנוגעים גם לאחרים, ראה: ש"ך, יורה דעה, סימן רלב, ס"ק כה; פסקי הלכות, יד דוד, חלק א, עז ע"א בהגהה. הבחנה בין דברים הנוגעים לאנוס עצמו לבין דברים הנוגעים גם לאחרים מצאנו גם בנוגע לאדם הנראה בריא, אך הוא טוען שהוא חולה ועליו לעבור איסור תורה. ראה שו"ת חתם סופר, אבן העזר, חלק ב, תשובה פב. דבריו הובאו במשנה ברורה, סימן תריז, ס"ק ו.

[407] ראה ש"ך, יורה דעה, סימן רלב, ס"ק כה.

[408] שו"ת הרדב"ז, חלק ו, סימן ב אלפים שז.

[409] יש לציין, שכאשר מדובר באישה שנאנסה, סייג זה נמנה עם הסייגים שבהעדרם אין כל עברה. אולם כפי שיובא להלן, בעברות אחרות עשוי הסייג להימנות עם הסייגים הפוטרים רק מעונש, אך לא שוללים את קיומה של העברה עצמה.

[410] דברים כב, כג-כז.

[411] רמב"ן, דברים כב, כב.

[412] ראה: רמב"ם, הלכות נערה, פרק א, הלכה ב; ערוך השולחן, אבן העזר, סימן קעז, סעיף ג; כנסת הגדולה, אבן העזר, סימן קעז, ס"ק ב, בשם מהר"ם די בוטון. ולדעת הראב"ד, בהשגותיו על הרמב"ם, שם, גם לעניין קנס, לא נסמוך על החזקה, ובכל מקרה יש לנהוג לפי הכלל "המוציא מחברו עליו הראיה", "והעיר והשדה שוות הם".

[413] משך חכמה, דברים כב, כד, ד"ה בספרי; העמק דבר, שם, פסוק כג.

[414] משך חכמה, דברים כב, כד, ד"ה בספרי.

[415] שו"ת פנים מאירות, ג, סימן כב.

[416] כנסת הגדולה, סימן יא, בהגהת הטור, סעיף יג. מטעם זה, דחה את דברי הסוברים ששאלה זו תהיה תלויה בשאלת נאמנותה של האישה לומר שהייתה אנוסה. כך פסק גם בשו"ת עבודת הגרשוני, סימן כז. וראה גם שו"ת מהרי"ק, שם, שהטוענת שהייתה מעולפת בזמן הבעילה צריכה להביא ראיה לדבריה. ואולם שם הנידון הוא תביעת ממון שלה מן הבועל. וראה גם בשו"ת הראנ"ח, סימן יז.

[417] תשובות הרדב"ז, סימן אלף רפ.

[418] שו"ת חכם צבי, סימן קמו. וראה גם פסקי הלכות, יד דוד, חלק א, עז ע"א, מה שכתב על פי דברי הרמב"ם, הלכות שבועות, פרק ב, הלכה יב..

[419] פלר, יסודות בדיני עונשין, ב, עמ' 539.

[420] שולחן ערוך, חושן משפט, סימן ד, סעיף א.

[421] ראה באר אליהו, חושן משפט, סימן ד, אות ה, שכתב שגם בתלמיד חכם, אף שיש המתירים לו לתפוס את החפץ גם בלא שיוכל להוכיח את בעלותו עליו - אם תבעו אותו לדין, ולא הצליח להוכיח זאת, חייב להשיב את החפץ.

[422] לשון המרדכי, בבא קמא, פרק ג, סימן ל. וראה גם שם, פרק י, סימן קצג.

[423] איסור "ונקי וצדיק אל תהרוג" מהווה סיבה לכך שלעניין מידת ההוכחה, ההלכה מחמירה על התביעה כאשר מדובר בסייג של קטינות, יותר מאשר כשמדובר ביסודות העברה. ראה: תוספות, חולין יא ע"ב, ד"ה וכי תימא; פני יהושע, שם. וראה גם שו"ת הרשב"א, חלק ג, סימן שעח. מצב זה הוא הפך המצב על פי החוק המחמיר יותר על התביעה דווקא כאשר מדובר ביסודות העברה.

[424] קידושין סג ע"ב.

[425] תוספות, קידושין סג ע"ב, ד"ה בני זה.

[426] פני יהושע, על דברי התוספות, שם.

[427] רמב"ם, הלכות אישות, פרק ב, הלכות כב-כג.

[428] תוספות, קידושין, ד"ה בני זה. וראה גם ברא"ש, שם, פרק שלישי, סימן ט, שהקשה קושיה זו. בניגוד לתוספות, קושייתו של הרא"ש הייתה רק, כיצד ניתן יהיה לייבם בלי עדות ברורה על גיל היבם? והוא לא התקשה בשאלה: כיצד יהרגו בית הדין את עוברי העברה בלא עדות ברורה על גילם? הסיבה לכך היא, שלדעתו, לעניין עוברי עברה, ניתן לומר שאינם נהרגים אלא רק על פי עדים ששנותיהם ידועות להם. ראה קרבן נתנאל, שם, אות ק.

[429] תוספות, קידושין, בשם ר"י בתירוץ הראשון; הרא"ש, שם, פרק שלישי, סימן ט; הריטב"א, שם, סד ע"א, ד"ה והא דתניא; הרשב"א, שם, סג ע"ב, ד"ה בני זה. והנה הרשב"א כתב שבמקרה זה סומכין על נאמנות האב אף למכות ולעונשין, והוסיף שכן כתבו התוספות וכן סובר גם הריטב"א. אך בדברי התוספות שלפנינו, וכן בדברי הרא"ש, לא נאמר שבמקרה זה סומכים על נאמנות האב, וניתן להבין מדבריהם, שבכגון זה אין צורך בעדותו של האב כלל, ואף בלא דבריו אנו מחזיקים את האדם שלפנינו בחזקת גדול, משום שאין דרך ריבוי שערות לבוא קודם שלוש-עשרה שנה.

[430] תוספות, שם. וראה גם מה שהביא בלחם משנה, הלכות אישות, פרק ב, הלכה כב, כשהאדם שלפנינו הוא קטן קומה.

[431] הריטב"א, שם, סד ע"א, ד"ה והא דתניא. והנה בנוסח הריטב"א, הוצאת מוסד הרב קוק, נכתב שהוחזק על פי הש נ י ם, ומשמע משם שכוונתו שהוחזק על פי אביו ואמו, אך בהערת המהדיר שם הביא את נוסח הנימוקי יוסף, שנכתב בו שהוחזק על פי ה ש כ נ י ם. לעניין ההסתמכות על החזקה, ראה גם חזון איש, אבן העזר, סימן קיד, אות ז, ובמקורות שהביא שם. וראה גם התוספות, שם, בשם ר"י, בתירוץ השני, שכתבו שכאשר יש שתי שערות אין צורך בעדות על גילו, ושבסוגיית התלמוד מדובר באדם שעבר את העברה שנה או שנתיים קודם לכן, שאז יש צורך בעדות, בכדי לדעת אם בשעה שעבר את העברה מלאו לו שלוש-עשרה שנה או הביא סימנים. ואף על פי שבדרך כלל אין די שימלאו לו שלוש-עשרה שנה בכדי להחשיבו כגדול, הרי אם עתה יש לו סימנים, ואנו יודעים שבשעה שעבר את העברה היה בן שלוש-עשרה שנה, אנו מחזיקים אותו כמי שהביא סימנים כבר ביום שהיה בן שלוש-עשרה. ראה: שו"ת הרא"ש, כלל לג, אות ה; שולחן ערוך, חושן משפט, סימן לה, סעיף א; שו"ת נודע ביהודה קמא, חושן משפט, סימן ד; הרש"ש על דברי התוספות שם. בכך מיושבת תמיהתו של המהר"ם על תירוץ התוספות. עיין שם.

[432] ראה: חגיגה ג ע"ב; ירושלמי, תרומות, פרק א, שם מוזכרים סימנים שבהתקיימם נחשב האדם לבלתי שפוי. מכאן, שבלא סימנים שיצביעו על היותו בלתי שפוי, הוא ייחשב שפוי, בלא צורך להביא לכך ראיות.

[433] ראה: טור, חושן משפט, סימן רלה, בשם הרא"ש; שולחן ערוך, שם, סעיף א ברמ"א.

[434] בית יוסף, חושן משפט, סימן לה, ד"ה שוטה פסול להעיד; ש"ך, יורה דעה, סימן א, ס"ק כג; בית שמואל, אבן העזר, סימן קיט, ס"ק יב. וראה גם בפרי מגדים, יורה דעה, הלכות שחיטה, סימן א בשפתי דעת, אות כג, שכתב שנכון להחמיר גם בפעם אחת.

[435] דעת תורה, הלכות שחיטה, א, מ.

[436] טורי אבן, חגיגה דף ג ע"ב, ד"ה והלן בבה"ק; פתחי תשובה, אבן העזר, סימן קכא, ס"ק ב, בשם תשובות מהרי"מ מבריסק, סימן ל. בהסבר החילוק שבין הסייג של קטינות לסייג של אי-שפיות, ייתכן לומר: באי-שפיות המיעוט אינו שכיח, ואילו בקטינות המיעוט שכיח, או שבקטינות יש חזקת קטינות כנגד הרוב, שהרי כל אדם היה קטן, ועל כן כל אדם שבא לפנינו הרי הוא בחזקת קטן, עד שנדע בבירור שיצא מחזקה זו.

[437] ראה: רמב"ם, הלכות מכירה, פרק כט, הלכה ה; שולחן ערוך, חושן משפט, סימן רלה, סעיף כא; בית יוסף, אבן העזר, סימן קכא, ד"ה ואם הוא עתים חלים; שולחן ערוך, שם, סעיף ג, בבית שמואל, ס"ק ד, ובפתחי תשובה, ס"ק ב; שולחן ערוך, שם, סימן מד, סעיף ב ברמ"א.

[438] ראה רמב"ם, הלכות נזירות, פרק א, הלכה יב.

[439] ראה שו"ת אבני נזר, אבן העזר, חלק ב, סימן רמה, והוא יובא לקמן. וראה גם: שו"ת המהרי"ק, שורש קכט; הרב ב' ליפקין, גדרי אומדנא ורוב בדיני ממונות ובדיני נפשות, התורה והמדינה יא-יג (תש"ך-תשכ"ב), עמ' תקמא.

אמנם בשכרות ואי שפיות, אף ששייכים לסוג הראשון, תהיה התביעה, בד"כ פטורה מלהוכיח את העדרם של הסייגים, אך, כפי שבארנו, גם שם, באופן עקרוני, מוטל נטל הראיה עליה אלא שכאשר היא מסתמכת על הרוב היא פטורה מלהביא ראיה נוספת

[440] שו"ת אבני נזר, אבן העזר, חלק ב, סימן רמה.

[441] ראה אנציקלופדיה תלמודית, ערך גואל הדם, כרך ה, עמ' רכד ושם בהערה 37.

[442] סנהדרין מט ע"א.

[443] ראה שו"ת שואל ומשיב, מהדורא תליתאה, חלק ג, מט.

[444] ראה חזון איש, חושן משפט, סימן יז, אות א, שכתב שאף שנפטר יואב מעונש, מכל מקום היה במעשהו משום איסור.

[445] רמב"ם, הלכות רוצח, פרק ו, הלכה ה, והשגות הראב"ד, שם. וראה מה שכתבו על כך: כסף משנה, מגדל עוז, אבן האזל, שם. וראה גם: ערוך השולחן, חושן משפט, סימן תכה, סעיף מד; שו"ת שואל ומשיב, מהדורא תליתאה, חלק ג, תשובה לח.

[446] הרמ"א, חושן משפט, סימן לד, סעיף ה. וראה גם דין דומה בנוגע לעובר על החרם, שו"ת הרמ"א, סימן מד. ואולם ראה ש"ך, שם, ס"ק ח.

[447] בבא קמא לב ע"א; שולחן ערוך, חושן משפט, סימן שעח, סעיף ח.

[448] נימוקי יוסף, בבא קמא טו ע"ב בדפי הרי"ף, בשם הרמ"ה. הרמ"א, חושן משפט, שם; ערוך השולחן, חושן משפט, סימן שעח, סעיף יח. ואולם יש שדייקו מלשון הרמב"ם שלדעתו גם מי שרץ בערב שבת בין השמשות לשאר צרכיו, ייפטר. ראה: פרישה, שם, ס"ק ח; סמ"ע, שם, ס"ק יא.

[449] אמנם המדובר הוא בדיני ממונות אך מהביטוי "רץ ברשות" ניתן להסיק כי לכל דבר וענין יחשב בנסיבות אלו כמי שיש לו הגנת צידוק אא"כ יוכח אחרת.


© מורשת המשפט בישראל
ת"ד 7483
ירושלים 91074
טלפון 026247041

לדף הראשי | HOME