מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

אוצר המשפט חלק ב

התוכן

א. יסודות ההלכה ומהותה


הלכה

מהות ההלכה והשתלשלותה 27

תורה שבכתב ותורה שבעל-פה 28

דאורייתא ודרבנן 29

הלכה למשה מסיני 30

נבואה והלכה 30

יציבות ההלכה ואחידותה 31

בל תוסיף ובל תגרע 31

לא תתגודדו 31

כיתות. הלכה בספרות ימי בית שני 31

רפורמה 33

ההלכה והמציאות. ההלכה והחברה 34

הלכה ויסודות פסיכולוגיים 36

שונות 36

מדרש הלכה. מידות שהתורה נדרשת בהן 37

כללי 37

י"ג מידות (של ר' ישמעאל) 38

ל"ב מדות (של ר' אליעזר בנו של ר"י הגלילי) 38

אם למקרא. אם למסורת 38

מידות בודדות. שונות 39

פרשנות. לשון 39

כללי הפרשנות 39

מחקרים. ביאורי לשונות. מילונים 39

סברא 41

כללים בקביעת הלכה. כללי הוראה ופסיקה 42

כללי 42

רוב ומיעוט. יחיד ורבים 43

הלכה כבתראי 43

הלכה כחכם פלוני 43

כללי פסיקה 43

'קים לי' 44

הוראה באיסור והיתר 44

חומרא וקולא 44

מעשה 44

מנהג 45

תקנות. חקיקה 46

תקנות חכמים. תקנה וגזרה. הוראת שעה 46

סמכויות והגבלות 47

עקירת דבר מן התורה 47

הפקעת ממון. 'הפקר בית דין הפקר' 47

'אין גוזרין גזירה על הציבור אא"כ רוב הציבור יכולין לעמוד בה' 47

'אין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חברו' וכו' 48

'דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו' 48

גזרה לגזרה 48

נימוקים לתקנות 48

תוקף תקנות הקהל 49

תקנות שונות - עד חתימת התלמוד 50

שונות 51

הערמה משפטית 52

מוסר והלכה 52

כללי 52

דיני יושר 53

לפנים משורת הדין 53

'ועשית הישר והטוב' 54

דרכי נועם 54

משנת חסידים 54

שונות 55

אגדה והלכה. מחשבה והלכה. קבלה והלכה 55

תורת המשפט 56

שיטות בהלכה. דרכי לימוד. פלפול 56

צדק ומשפט 57

מצוות 57

טעמי המצוות 58

שונות 58


ב. מקורות


מקרא 61

כללי. תורת המשפט 61

נושאים 62

שלטון. מלך. שופט. כהן 62

מלך. שופט. הנהגה 62

כהונה ולוייה 64

בריתות 64

מס 64

מלחמה 65

חברה 65

כללי 65

שמיטה ויובל. גאולת שדה 65

עבד. עבדות 66

גר. נכרי 66

עונשין 66

כללי. ענישה 66

עבירות מיוחדות 67

משפחה. ירושה 67

ממונות 68

שונות 69

תרגומי המקרא 69

מקרא אצל חכמי התלמוד 70

שונות 71

ספרות התנאים 72

כללי. מחקרים על המשנה 72

נושאים 74

מסכתות. פרקים 75

תוספתא. ברייתא 77

מדרשי הלכה 78

אישים ושיטותיהם 79

תלמוד 81

כללי. מבואות. עריכת התלמוד. שיטת התלמוד 81

נושאים 85

מסכתות. סוגיות 88

התלמוד הירושלמי 91

אישים ושיטותיהם 94

היסטוריה. ריאליה 95

נוסחאות. מהדורות 97

הגאונים 99

רמב"ם 104

כללי 104

משפט ומוסר 105

משנה תורה 105

מחקרים 105

מקורותיו והשפעתו 106

נושאים 106

סגנון 111

כתבי-יד ושנויי נוסחאות 111

מהדורות חדשות 111

ביבליוגרפיה ומפתחות 112

ספר המצוות 112

פירוש המשניות 112

איגרות. תשובות. חיבורים אחרים 113

משיגים ונושאי כלים 114

ביבליוגרפיה ומפתחות 114

שולחן ערוך 114

החיבור והמחבר 114

מפתחות וספרי כינוס 115

רמ"א 116

שאלות ותשובות 116


ג. המשפט העברי בכללו


המשפט העברי בכללו

חיבורים כלליים. מבואות 123

דרכו של המשפט העברי 123

קודיפיקציה 124

כתבי-עת 124

ביבליוגרפיות 125

שונות 125ד. המשפט העברי במדינת ישראלהמשפט העברי במדינת ישראל 129

החלת המשפט העברי 129

המשפט העברי בתחיקה 130

המשפט העברי בפסיקה 132ה. משפט השוואתימשפט המזרח 135

המשפט היווני והרומי 136

המשפט המוסלמי והעותומני 136

המשפט האנגלי. משפט ארצות הברית 137

שונות 137ו. סדרי חברה ושלטוןיסודות השלטון. משטר מדיני 141

חוקה. זכויות האדם 143

חברה. שוויון 144

שמיטה ויובל 145

כללי. מחשבת השמיטה. שמיטה בזמן הזה. היתר המכירה 145

שמיטת כספים. פרוזבול 149

שונות 151

מלך 152

כהונה ולוייה 153

כנסת הגדולה 156

סנהדרין 156

כללי. סמכויות 156

סמיכה. חידוש הסנהדרין 157

נשיא הסנהדרין. אב-בית-דין. מופלא 157

הוראת בית דין הגדול 158

זקן ממרא 158

שונות 158

ראשות הגולה 159

עיר - ארגון והנהגה 159

קהילות - ארגון והנהגה. תקנות ופנקסי קהל 159

כללי 159

אוסטריה 161

איטליה 161

אמריקה הדרומית והמרכזית 162

אנגליה 163

אפריקה הצפונית 163

ארץ ישראל 165

בבל 167

בוכארה 168

גרמניה 168

הולנד 170

הונגריה 170

טורקיה, ביזאנטיון, ארצות הבלקן ואיי הים האגיאי 171

כורדיסטאן 172

מצרים 172

סוריה 173

ספרד ופורטוגל 173

פולין, ליטא ורוסיה 174

פרס 175

צ'כוסלובקיה 175

צרפת 176

רומניה 177

תימן וערב 177

רב 177

מנהיג. פרנס. נושאי תפקידים 180

ציבור 182

בחירות. מינויים ציבוריים. גיל 183

מפקד תושבים 183

מסים 184

משטרה 185

צבא ומלחמה 185

סעד. צדקה. גמילות חסדים. אהבת הבריות 192

פדיון שבויים 198

חינוך 199

ספרים. צנזורה 204

תכנון עיר. הגנת הסביבה 204

ארץ ישראל 205

כללי 205

עליה. יישוב ארץ ישראל. יציאה לחו"ל. 'אין קנין לנכרי בא"י' 207

איסור הישיבה במצרים 212

גבולות. כיבוש יחיד. קדושת הארץ 212

סמיכה. עיבור שנים. סמכות בענייני א"י 216

חילופי מנהגים ודינים 217

ירושלים 217

דת ומדינה 219

רשויות מדינת ישראל 222

ערכאות של גוים 223

'דינא דמלכותא דינא' 224

משפט בין-לאומי. ברית 225ז. בתי דין וסדריהםבתי דין, סוגיהם, העמדתם וסמכויותיהם 229

בוררות 230

דיין, מינויו, כשירותו 230

סדרי דין 231

כללי 231

מהלך הדיון. נושאי תפקידים בדין. עורך-דין 231

'אין עד נעשה דיין' 232

סירוב להתדיין 232

מניין הקולות. רוב ומיעוט 232

דיין שטעה 233

סדרי דין בדיני נפשות 233

שונות 233

הוצאה לפועל 235

בתי הדין הרבניים במדינת ישראל 235ח. עדות, ראיותכללי 241

עדות 241

החיוב להעיד. שבועת העדות 241

עדות שקר 242

עדות בשבועה 242

פסולי עדות 242

'אדם קרוב אצל עצמו'. נאמנות אדם על עצמו 243

נאמנות: כללי, עד אחד, קטן, 'נכרי מסיח לפי תומו' 243

עדות בקידושין וגירושין. 'דבר שבערוה' 244

'עדות שאי אתה יכול להזימה' 245

'חצי דבר' 246

הכחשה 246

הזמה 246

עדות בכתב 247

ראיות מיוחדות 247

טביעת אצבעות 247

ראיות באמצעים מיוחדים (מכונת אמת, טביעות עין וכו') 247

אומדנא 248

שבועה 248

הודאת בעל-דין. אודיתא 251

הרשעה עצמית. 'אין אדם משים עצמו רשע' 251

מיגו 251

חזקה 252

כללי. חזקת קרקעות 252

חזקת מטלטלין 253

חזקת ממון 253

חזקה מטבע האדם 253

חזקת כשרות 253

שונות 254ט. שטרות (קבצים. נוסחאות)שטרות (קבצים. נוסחאות) 259

טופסי שטרות. קבצים 259

מונחים. נוסחאות 259י. עונשיןכללי. תורת העונש 263

עונשין בזמן הזה. דין מוות בעבר ובהווה 264

עקרונות כלליים 265

אזהרה. 'אין מזהירין מן הדין' 265

'אין עונשין מן הדין' 265

מחשבה פלילית. כוונה, רצון ואונס 265

התראה 267

הגנה עצמית. רודף 268

שותף לעבירה. מסייע לעבירה. 'לפני עיור' 268

שליח לדבר עבירה 269

עבירות 270

הריגה 270

כללי 270

הריגה בשגגה 271

גלות. ערי מקלט 271

גואל הדם 271

עגלה ערופה 272

הריגה מתוך חמלה 272

איבוד לדעת 273

גנבת אדם 273

בן סורר ומורה 273

גנבה וגזלה 274

אונאת דברים. גנבת דעת 276

עבירות בתחום המשפחה - ר' משפחה

מורד במלכות 277

מסית ומדיח. עיר הנידחת 277

כשפים 277

צער בעלי חיים 277

בל תשחית 278

גידול בהמה דקה בארץ ישראל 278

שוחד 278

שונות 279

עונשים 280

מיתת בית דין 280

מלקות 280

חרם 280

כיפה 281

מאסר 281

'קנאים פוגעים בו' 281

כרת. חייבי כריתות שלקו 281

ריבוי עונשים. 'קם ליה בדרבה מיניה' 282

הסגרה 282

איסור שאין בו מעשה. לאו הניתן להישבון. לאו הניתק לעשה 283

מניעת עבירות. תוכחה. ערבות 284

כפייה לעשיית מצוה 285

דחייה במצוות 286

מצווה הבאה בעבירה 287

מעשה הבא בעבירה. 'אי עביד לא מהני' 288

הצלת נפש. פיקוח נפש 288

קידוש השם. מסירות נפש. 'ייהרג ואל יעבור' 295

חסינות 298

כופר נפש. שילומים 298

תשובה. חנינה. ריהביליטציה 298

שונות 300יא. מעמדו של היחידכשרות משפטית 305

כללי 305

עובר 305

קטן 306

שוטה. שיכור 308

חרש. אילם 308

עיוור 309

גוסס 309

אשה 310

מעמד. שוויון. קניינים 310

מינויים. בחירות 311

עדות 312

חינוך 312

מצוות 312

מלחמה 314

עבד. עבדות 314

כללי 314

שונות 315

אישיות משפטית. תאגידים 316

שם 316

כבוד הבריות 317

תלמיד-חכם. עם-הארץ 318

רפואה 319

כללי 319

ייסורי אדם 322

ניסויים בבני אדם ובבעלי-חיים 322

נישואי קרובים. מחלות תורשתיות 322

הריון 323

הפריה מלאכותית 323

הפלה מלאכותית 325

השתלת איברים. השתלת לב. קביעת זמן המוות. ניתוחי מתים 326

סירוס 330

הפיכת המין 330

שבועת הרופא. סודיות 330

נאמנות הרופא 331

שונות 331

יהודי. 'מיהו יהודי?' 336

'בני ישראל' 337

פלשים. נדחי ישראל 338

קראים 339

אנוסים 340

מומר 340

גר. גרות 341

שומרונים (כותים) 345

נכרי. גר תושב 346

'לא תחנם' 353יב. משפחה. ירושהמשפחה - כללי 357

שידוכין 358

קידושין ונישואין 359

כללי. מנהגים. תקנות ותיקונים 359

דרכי קניין בקידושין 361

קידושין על תנאי 363

אונס ומפתה. מוציא שם רע 363

כשירות לנישואין. קטן וקטנה 363

פסול בקידושין 364

אונס וכפייה 364

קרוב 364

עריות. איסורי ביאה 364

פסולי קהל 365

ממזר 366

עדות בקידושין 366

ריבוי נשים. חרם דרבנו גרשום 367

נישואי תערובת 368

ילדים מנישואי תערובת 368

נישואין אזרחיים 368

פילגש. 'ידועה בציבור' 369

חיובים בין בעל ואשתו 370

יחסי ממון 370

כתובה 371

מזונות האשה 373

שונות 374

מורדת. עוברת על דת 375

ניאוף. סוטה 375

פקיעת נישואין 376

אלמנה 376

חליצה וייבום 377

גירושין. גט 379

עגונה 384

הפקעת קידושין. 'כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש' 385

הורים וילדים 385

כללי 385

יוחסין. אבהות 387

כיבוד אב ואם 389

בן סורר ומורה - ראה עונשין

מזונות ילדים וקרובים 391

אימוץ 391

אפוטרופסות 392

משפחה - שונות 392

ירושה 394

כללי 394

ירושת הבעל, האשה, הבת 394

ירושת שררה, רבנות, מלכות 395

שונות 395יג. נזיקיןכללי 399

אדם המזיק. חובל 399

הסכמת הנחבל. בעלות האדם על גופו 400

ממון המזיק 400

שור 400

בור 401

אש 401

גרמא וגרמי 401

הרחקת נזיקין. נזקי שכנים 402

'היזק ראיה' 403

'היזק שאינו ניכר' 403

'דבר הגורם לממון' 403

תשלומים 403

קנס 404

כופר 404

'בתר מעיקרא'. 'בתר בסוף' 404

שונות 405יד. קניין וחוזהקניין וחוזה - כללי 409

יצירת החוזה 409

גמירת הדעת. תמורה ועילה. הנאה 409

אסמכתא 410

הגרלות והימורים 410

טעות 410

אונס 411

דברים שבלב 412

דרכי קניין 412

כללי 412

קניין כסף 412

שטר - ראה שטרות

חזקה 413

משיכה 413

חצר. רשות. יד. 'ארבע אמות' 413

'קניין אגב' 414

חליפין. קניין סודר 414

קניין ע"י שינוי 414

קניין דברים 414

דברים שאי אפשר להקנותם 415

קניין דרבנן - אם מועיל לדאורייתא 415

קניין הגוף וקניין פירות 415

טובת הנאה 416

חוזה אסור 416

איסורי הנאה - בעלות וקניינים 417

ביטול חוזה ופיצויים בהפרתו 417

מכר 417

מתנה 419

צוואה 419

שכירות 420

שומרים 421

עבודה 424

כללי 424

הלנת שכר 425

הענקה. פיצויי פיטורין 425

שביתה 425

שונות 426

הלוואה. חוב 428

ריבית 430

המחאת חוב. 'מעמד שלושתן' 434

שעבוד 434

ערבות 436

ביטוח 436

שותפות 437

ריבוי חייבים 439

קיבוץ. מושב שיתופי 439

אבידה 442

כללי 442

סימנים 442

שונות 442

ייאוש 443

הפקר 444

שינוי ערך מטבע 444

שטרות 445

פשרה ומחילה 446

אונאה 447

מצרנות 448

'תקנת השוק' 448

תפיסה 448

'חזקת היישוב' 449

הליכות מסחר. מחשבה כלכלית 449

הסגת גבול 451

זכות יוצרים 452

'יורד לנכסי חבירו'. 'מעין חוזה' 453

'זה נהנה וזה לא חסר' 454

שליחות 454

כללי. הרשאה. יד. חצר. זכייה ושליחות 454

מינוי וביטול שליחות 455

שליחות במילה, פדיון הבן, ביטול חמץ, מצוות, ועוד 455

שונות 456

'זכין לאדם שלא בפניו' 458

שונות 458טו. מושגים שונים

ברירה 463

זמן 463

כללי 463

יום. בין השמשות 463

קו התאריך 464

שונות 464

ספק 464

רוב ומיעוט. קבוע 466

שיעורים. מדות ומשקלות 467

כללי 467

מטבע 468

'חצי שיעור' 468

שונות 469

'תוך כדי דיבור' 469

תנאי 469

כללי. התנאה על מה שכתוב בתורה 469

שונות 470טז. ספרי שימוש

ביבליוגרפיות 475

אנציקלופדיות. ספרי כללים 476

מפתחות. קונקורדנציות 476

סימנים. נוטריקון 478


יז. תולדות חכמים ושיטותיהם

ביוגרפיות אישיות 483


מפתח העניינים
מפתח קהילות
מפתח החכמים
מפתח מחברים
רשימת קבצים

לדף הראשי | HOME