מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

מחקרים בנושא צדק ומשפט


במדור זה מתפרסמים מאמרים של פרופ' נחום רקובר בנושאים שונים במשפט העברי.צדק חברתי ביחסי עובד ומעביד
א. הקדמה
ב. הלנת שכר
ג. שכיר נשבע ונוטל
ד. חזרתו של פועל
ה. הפסקת עבודה על ידי מורה
ו. שביתה
ז. פיצויי פיטורין
ח. "כי טוב לו עמך"
ט. הגבלה על תקופת התחייבותו של העובד
י. "לא תרדה בו בפרך"
יא. פטור העובד מלפצות על מה שהזיק - לפנים משורת הדין
יב. חובות העובד

ירושה בזכות היוצרים
זכותו של היורש ביצירת המוריש
הזכות להדפיס כתב-יד בהקפדת המחבר
'בעלותו' של היוצר ביצירתו
זכות הבכור ל'פי שניים' בכתב-יד
זכותו של יורש, כשיש יורשים רבים

הרשאה לתביעה: הקנאה אגב קרקע על ידי מי שאין לו קרקע
סוגיות התלמוד
תקופת הגאונים
שטרות מארץ-ישראל, ממצרים ומפמיס
מבעל הטורים ועד בעל השולחן ערוך
מבעל השולחן ערוך ועד זמננו

לשון הרע - הפן הפלילי והפן האזרחי
פרק ראשון: דינו של מספר לשון הרע לפי התורה
א. האיסורים ודין בעבריין
ב. מוציא שם רע על נערה מאורסה
פרק שני: ענישה בתלמוד ובפוסקים
א. מוציא שם רע על בנות ישראל
ב. מעשה זיגוד וטוביה
ג. אונאת דברים ובושת
ד. חובת פיצוי על נזיקין שנגרמו מלשון הרע

הפקעת רכוש

דין המבטח רכושו של אחר על רקע הלכת "העושה סחורה בפרתו של חברו"
א. מבוא
ב. היסוד המשפטי לזכותו של בעל הנכס ברווחים
1. יצירת יריבות ישירה
2. מעין שליחות
3. מניעת התעשרות על חשבון הזולת
ג. רווח מעבודתו של הזולת
ד. משכיר נכס גזול
ה. משכיר נכס שאינו שלו
ו. שוכר המשכיר בהשכרת משנה
1. רשות להשכיר בהשכרת משנה, והזכות לדמי השכירות
2. רשות להשכרת משנה מצד הדין ורשות מטעם המשכיר
3. רווח מנכס הבעלים ורווח מזכות השכירות השייכת לשוכר
4. רווח שהוא תמורת שוויו של המושכר ורווח העולה על שוויו
5. הפסד שנגרם לבעלים ותוצאותיו
ז. ביטוח נכס הזולת

יחסו של האדם לסביבה במשנת הרב קוק
התמזגות האדם עם הטבע
יחס האדם אל הסביבה
התאמה בין הרמה המוסרית ובין היחס לטבע
היחס לסביבה כאתגר רוחני לפרט
היחס לסביבה כאתגר רוחני לאנושות כולה

פיצויים על עיכוב כספים (ריבית פיגורים)
א. נזיקין
I. מבטל כיסו של חברו (ירושלמי, בבא מציעא פרק ה, הלכה ג)
II. פיצוי על הפרת התחייבות לקניית סחורה (בבא מציעא עג ע"ב)
III. עדים זוממים (משנה, מכות פרק א, א)
ב. התחייבות
ג. הנאה מרכושו של הזולת
ד. הכלל "שבח גזילה לגזלן" - תחולתו על מעכב כספים
נספח: שלילת הנאה מן המעכב בתורת קנס
ה. תחולת איסור ריבית בפיצוי על עיכוב כספים
I. תחולת האיסור בפיצוי על עיכוב כספים
II. איסור ריבית כשהתשלום הוא כפיצוי על נזק
III. איסור ריבית כשהתשלום הוא "קנס"
IV. שטר ר"י מאורליינש
V. ההלכה בשולחן ערוך והינתקותה ממקורותיה
VI. פיצוי על עיכוב הלוואה
VII. תקנות יריד גראמניץ, שס"ז
VIII. נספח: שלילת ההנאה מן המעכב בתורת קנס
ו. ויתור
ז. מנהג הארצות בפולין לפצות על "פסידא דשוקא"
ח. דרכי ראיה

מעשה הבא בעבירה

היזק ראייה
זכות משפטית
מניעת אפשרות של פגיעה
היסוד המשפטי של היזק ראייה
צו מניעה והחזרת המצב לקדמותו
נפגע שוויתר על זכותו
ההיבט המוסרי של הגנת הפרטיות
היישום במציאות משתנה

נשיא שריצה את עונשו - האם חוזר לתפקידו?
א. הכהן הגדול - חוזר לכהונתו
1. חוזר לכהונתו
2. הכהן הגדול יוצא מן הכלל
3. הכהן הגדול ככל אדם
ב. נשיא הסנהדרין - אינו חוזר לתפקידו
1. מיהו ה'נשיא'?
2. העמדה לדין של המלך ושל הנשיא
3. סוגיית התלמוד הירושלמי
ג. הנימוקים לאי החזרת הנשיא ומשמעותם
1. הנשיא עלול להתנקם בדיינים
2. עלולים לזלזל בכבודו של הנשיא, ולא יאריך ימים
3. חילול השם
4. מופת לאחרים
5. נשיא כ'ראש ישיבה' - אינו ראוי ללמד תורה
ד. סקירת הנימוקים והשלכותיהם
ה. פרנס הממונה על הציבור ועובד ציבור
ו. מינוי מלכתחילה

מה עניין עבדות לימינו?
עבדות שברוח
עבדות שבגוף
הגבלה על תקופת התחייבותו של העובד
פועל יכול לחזור בו בחצי היום
אי-אכיפת שירות אישי
הזכות לפיצויי פיטורין

החוק והיושר אצל אריסטו והרמב"ם

על קדושת החיים ועל מסירות הנפש
תורת חיים
וחי בהם - ולא שימות בהם
וחי בהם - רשות או חובה?
וחי בהם - חובת היחיד או הציבור?
הקרבת היחיד להצלת רבים
דיני המלחמה
פיקוח נפש בחוק הישראלי

קבילות ראיה שהושגה תוך פגיעה בפרטיות
האזנת סתר כדי לגלות עברות
פגיעה בפרטיות אסורה - המשפט הישראלי
קבילות הראיה במשפט העברי
תחולת החוק על בתי הדין הרבניים

עשרה דברים נאמרו בירושלים
ירושלים לא נתחלקה לשבטים
קדושת ירושלים
נוי העיר
זיהום הריח
נזק לעולי רגלים
ירושלים בראי החוק הישראלי

אפליה בנטל המס
א. כוחו של המנהג בדיני המס
ב. כלל השוויון
ב.1. פסילת 'דינא דמלכותא' משום אפליה
ב.2. פסילת תקנות הקהל משום אפליה
ב.3. פסילתה של ענישה קבוצתית וענישת חפים מפשע
ג. פסילת תקנה הנגועה בפגיעה בזכויות המיעוט

דרכי הוצאה לפועל - הצדק בהגבלת זכויותיו של הנושה
א. שמירה על פרטיותו של החייב
ב. גביית חוב מיתומים קטנים
ג. 'אי שתקיתו... שקליתו, ואי לאו - מהדרנא שטרא דזיבורית למריה'
ד. לוקח שני הטוען מכוח לוקח ראשון "אי אפשי בתקנת חכמים"
ה. השבת העבוט
ו. 'מסדרין בבעל חוב'
ז. סדר עדיפויות בגביית חובות
ח. התיישנות החוב
ט. הברחת נכסים
נספח: תשובתו של הרב קוק לסופר אז"ר

The Sanctity of Life and Euthanasia - Jewish Perspectives

The Role of Religion in Government - Jewish Perspective
A. The Rule of Law
B. The Priesthood
C. The King
D. The Prophets
E. The Sanhedrin

קורות חיים של פרופ' נחום רקובר
רשימת מאמרים של פרופ' נחום רקובר

לדף הראשי | HOME