מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

פרופ' נחום רקובר

רשימת פרסומים

א. ספרים

 1. השליחות וההרשאה במשפט העברי (ירושלים תשל"ב; 448 עמ').
 2. הלכות יום העצמאות ויום ירושלים - בירורי הלכה (ירושלים תשל"ג; 370 עמ').
 3. אוצר המשפט - מפתח ביבליוגרפי של המשפט העברי (ירושלים תשל"ה; 576 עמ').
 4. הקהילה - ארגון והנהגה תקנות ופנקסי קהל (ירושלים תשל"ח; 180 עמ').
 5. מורה דרך במקורות המשפט העברי (ירושלים תשמ"ג; 89 עמ').
 6. הרמב"ם והחוק במדינת ישראל (ירושלים תשמ"ה; 563 עמ').
 7. Jewish Law and Current Legal Problems (עורך) (ירושלים 1985; 253 עמ').
 8. Maimonides as Codifier of Jewish Law (עורך) (ירושלים 1987; 328 עמ').
 9. המסחר במשפט העברי - פרקים בהגנת הצרכן, הסוחר והנושה (ירושלים תשמ"ח; 284 עמ').
 10. עושר ולא במשפט - הנהנה מנכסי חברו בזכות ושלא בזכות (ירושלים תשמ"ח; 244 עמ').
 11. המשפט העברי בחקיקת הכנסת; המקורות היהודים בשילובם בדיוני הכנסת ובחוקי מדינת ישראל (ירושלים תשמ"ט; 2 כרכים, 1310 עמ').
 12. המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל (ירושלים תשמ"ט; 2 כרכים, 1132 עמ').
 13. שלטון החוק בישראל (ירושלים תשמ"ט; 248 עמ').
 14. The Multi-Language Bibliography of Jewish Law (ירושלים תש"ן; 912 עמ').
 15. אוצר המשפט - מפתח ביבליוגרפי של המשפט העברי, חלק שני (ירושלים תשנ"א; 584 עמ').
 16. ניבי תלמוד - אמרות, פתגמים ומטבעות לשון מתחום המשפט, ביאורם, הוראתם ושימושם (ירושלים תשנ"א; 448 עמ').
 17. זכות היוצרים במקורות היהודיים (ירושלים תשנ"א; 520 עמ').
 18. חוק לישראל - עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי: ערבות (עורך) (ירושלים תשנ"ב; 864 עמ').
 19. כנ"ל: נזיקין (עורך) (ירושלים תשנ"ב; 570 עמ').
 20. כנ"ל: השבת אבדה (עורך) (ירושלים תשנ"ב; 156 עמ').
 21. כנ"ל: עשיית עושר ולא במשפט (עורך) (ירושלים תשנ"ב; 236 עמ').
 22. Modern Applications of Jewish Law; Resolution of Contemporary Problems According to Jewish Sources in Israeli courts (ירושלים תשנ"ג; 2 כרכים, 1054 עמ').
 23. איכות הסביבה במקורות היהודיים (ירושלים תשנ"ד; 160 עמ').
 24. A Guide to the Sources of Jewish Law (ירושלים תשנ"ד; 136 עמ').
 25. חוק לישראל - עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי: שכירות ושאילה (עורך) (ירושלים תשנ"ח; 673 עמ').
 26. כנ"ל: שומרים (עורך) (ירושלים תשנ"ט; 2 כרכים, 1698 עמ') .
 27. גדול כבוד הבריות - כבוד האדם כערך-על (ירושלים תשנ"ט; 220 עמ').
 28. לשילובו של המשפט העברי במשפט הישראלי (ירושלים תשנ"ט; 140 עמ').
 29. Law and the Noahides (ירושלים תשנ"ט; 148 עמ').
 30. Jerusalem - City of Law and Justice (עורך) (ירושלים 1999; 512 עמ').
 31. מטרה המקדשת את האמצעים (ירושלים תש"ס; 496 עמ').
 32. מסירות נפש (הקרבת היחיד למען הרבים) (ירושלים תש"ס; 336 עמ').
 33. Ethics in the Marketplace - A Jewish Perspective (ירושלים תש"ס; 143 עמ').
 34. Unjust Enrichment in Jewish Law (ירושלים תש"ס; 232 עמ').
 35. ההגנה על צנעת הפרט (ירושלים תשס"ו; 448 עמ').
 36. תקנת השבים - מעמדו של עבריין שריצה את עונשו (ירושלים תשס"ז; 744 עמ').
 37. חוק לישראל - עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי: שיתוף נכסים (עורך) (ירושלים תשס"ט; 352 עמ').
 38. חוק לישראל - עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי: נאמנות בנכסים (עורך) (ירושלים תש"ע; 798 עמ').
 39. כנ"ל: פגמים בחוזה (עורך) (ירושלים תשע"ב; 528 עמ').
 40. כנ"ל: שליחות (עורך) (ירושלים תשע"ד; 1008 עמ').

ב. בהכנה לדפוס

 1. חוק לישראל - עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי: מתנה (עורך).
 2. כנ"ל: תרופות בשל הפרת חוזה (עורך).
 3. תקנות להגבלת מותרות.
 4. אתיקה ומשפט

ג. מאמרים ומחקרים


1. כתובה ותוספת כתובה (עבודת-גמר בפקולטה למשפטים; תשי"ז).
2. האימוץ במשפט העברי; דעות, חוברת י"א (תש"ך), עמ' 57-55.
3. בעיה בנזיקין ופתרונה לאור המשפט העברי; דעות, חוברת י"ג (תש"ך), עמ' 35-25.
4. בעיות יסוד בהלכות גניבה במשפט העברי; סיני, כרך מ"ט (תשכ"א), עמ' י"ז-כ"ט, רצ"ו-ש"ז, שע"ח-שפ"ו.
5. גניבה פחות משוה פרוטה; לחי ראי, תשכ"א, עמ' קצ"ד-קצ"ו.
6. על לשון הרע ועל הענישה עליה במשפט העברי; סיני, כרך נ"א (תשכ"ב), עמ' קצ"ז-ר"ט, שכ"ו-שמ"ה.
7. פרקים בסדרי הדין הפלילי במשפט העברי; הפרקליט, כרך י"ח (תשכ"ב), עמ' 330-306, 272-264.
8. על הפסיקה בבתי הדין הרבניים; ישראל הצעיר, חוברת 10 (תשכ"ו), עמ' 6-7.
9. סמכויות השפיטה במשפט העברי (מקורות); משרד החינוך והתרבות ועיריית ירושלים, תשכ"ו.
10. סוגיות בהלכות מלחמה במשפט העברי (מקורות); משרד החינוך והתרבות ועירית ירושלים, תשכ"ח.
11. מקורות המשפט העברי לחוק השומרים, תשכ"ז-1967; הפרקליט, כרך כ"ד (תשכ"א), עמ' 225-208.
12. הערה לסעיף 12 לחוק הירושה, תשכ"ה - 1965 (דין מוריש שהשאיר ילדים והורים); הפרקליט, כרך כ"ד (תשכ"ח), עמ' 377-376.
13. על הכלל "שלוחו של אדם כמותו" בדיני ממונות; סיני, כרך ס"ג (תשכ"ח), עמ' נ"ו-פ'.
14. מקורות המשפט העברי בחוק המתנה; הפרקליט, כרך כ"ד (תשכ"ח), עמ' 501-496.
15. יסודות ההרשאה (האורכתא) במשפט העברי; חיבור לשם קבלת תואר דוקטור למשפטים. הוגש לסינט האוניברסיטה העברית, תשכ"א, 658 עמ'.
16. Principles of the Written Power of Attorney (Urkhatha) in Jewish Law. Thesis Submitted for the Degree "Doctor of Law". Submitted to the Senate of the Hebrew University of Jerusalem (Summary), 1968
17. על שתי הלכות בדיני ערבות (בירור זיקתן לדיני נזיקין). קובץ "רבי יוסף קארו", תשכ"ט, עמ' רמ"א-רנ"ז.
18. דרכי מינוי שליח במשפט העברי; סיני, כרך ס"ה (תשכ"ט), עמ' קי"ז-קל"ח.
19. על נישואין קונסולריים בישראל; הפרקליט, כרך כ"ה (תשכ"ט), עמ' 569-566.
20. דרכי הוצאה לפועל של פסקי-דין במשפט העברי; דעות, כרך ל"ז, תשכ"ט, עמ' 117-105.
21. "מיהו יהודי" - מקורות הלכה; מי יהודי - קובץ תשובות חכמי ישראל ונספחים, תשכ"ט, עמ' 222-218 = מ.ת.ת., חוברת ה'-ו', תמוז תשכ"ט.
22. The Gift Law, 1968; Israel Law Review, 1969 (Vol. 4) p. 268-272.
23. יחסי ממון בין בני-זוג; סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת א', כסלו תש"ל - נובמבר 1969, 25 עמ' = קובץ תורה שבעל-פה, כרך י"ב (תש"ל), עמ' קט"ו-קל"ג.
24. הסכמות רבי משה סופר; סיני, כרך ס"ו (תש"ל), עמ' ק"ד.
25. מינוי אפוטרופוס "אד ליטם" ע"י בי"ד רבני; הפרקליט, כרך כ"ה (תש"ל), עמ' 696-694.
26. על ענישה ב"מעשה-הבא-בעבירה"; סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת ב', טבת תש"ל - דצמבר 1969, 11 עמ' = משפטים, כרך ב' (תשל"א), עמ' 487-481.
27. מקורות לעקרון זכות היוצרים; סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת ג', אדר א' תש"ל - פברואר 32 ,1970 עמ'.
28. ההגנה על צנעת-הפרט (Privacy); סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת ד', אדר ב' תש"ל - מרץ 1970, 18 עמ' = הפרקליט, כרך כ"ו (תשל"א), עמ' 573-563 = מזכרת, פרקי ספרות ומחקר לזכרה של רחל ניומן, תשל"ב, עמ' 345-325.
29. ביטול שליחות כתוצאה מחזרת הממשלה; סיני, כרך ס"ו (תש"ל), עמ' ש"ג-של"ח.
30. להבנת טעמי המשפט; ישראל הצעיר, חוברת 44-43 (תש"ל), עמ' 4.
31. מעמדו של עבריין שרצה עונשו; סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת ה', ניסן תש"ל - אפריל 1970, 23 עמ' = ספר סנהדראי, ת"א תשל"ב, עמ' 389-366.
32. ביטול שליחות כתוצאה ממיתת המשלח, סיני, כרך ס"ז (תש"ל), עמ' ר"נ-רנ"ו.
33. ה"הסכמות" לספרים כיסוד לזכות היוצרים; סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת ט', חשון תשל"א - נובמבר 1970, 120 עמ'.
34. על "שלטון החוק"; סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת י', כסלו תשל"א - דצמבר 1970, 25 עמ' = מתתיה, ספר העשור לישיבת "בני עקיבא" נתניה, תשל"א, עמ' 84-71.
35. רשימה כרונולוגית של חכמי ההלכה לארצותיהם; סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת י"א, טבת תשל"א - ינואר 1971, 9 עמ'.
36. השבת אבידה; סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת ט"ו, אייר תשל"א - מאי 1971, 19 עמ'.
37. הגנת הצרכן; סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת ט"ז, סיון תשל"א - יוני 1971, 56 עמ' = סיני, כרך ע"ד (תשל"ד), עמ' ר"י-רל"ח.
38. דינא דמלכותא דינא; סיני כרך ס"ט (תשל"א), עמ' רמ"ו-רנ"ז = הגות, מאסף למחשבה יהודית, בין ישראל לעמים, כרך ב', תשל"ח, עמ' 89-75.
39. Agency; Encyclopedia Judaica (1971-1972), Vol. 2, p. 349-354.
40. Lease and Hire; Encyclopaedia Judaica (1971-1972), Vol. 10, p. 1528-1536.
41. Shalish; Encyclopaedia Judaica (1971-1972) Vol. 14, p. 1267-1268.
42. Shomrim; Encyclopaedia Judaica (1971-1972) Vol. 14, p. 1455-1458.
43. "תקנת השוק"; סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת כ"ה, תמוז תשל"ב - יוני 1972, 24 עמ' = הפרקליט, כרך כ"ה, תשל"ב, עמ' 582-575, כרך כ"ט, תשל"ד-תשל"ה, עמ' 144-139.
44. הגנת הסביבה (אקולוגיה) במקורות העבריים; סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת כ"ו, מנחם-אב תשל"ב - יולי 1972, 34 עמ' = קורות, כרך ו', חוברות א'-ב', אלול תשל"ב, עמ' 118-100 = דיני ישראל, כרך ד' (תשל"ג), עמ' 27-25.
45. תורה שבכתב ותורה שבעל-פה; מורשה, חוברת ג' (קיץ תשל"ב), עמ' 111-104.
46. היסוד המשפטי של איסור ההדפסה ב"הסכמות" לספרים; דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות, כרך ג' (ירושלים 1972), עמ' 343-333.
47. הלכות יום העצמאות ויום ירושלים; מורשה, חוברת ה, יום ירושלים תשל"ג, עמ' 32-27.
48. ריבוי חייבים; סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת ל"א, אייר תשל"ג מאי 1973, 38 עמ' = שנתון המשפט העברי, כרך א' (תשל"ד), עמ' 299-271.
49. ארץ ישראל - בהלכה; מורשה, חוברת ז' (תשל"ד), עמ' 166-158.
50. המלחמה במשפט העברי (רשימה ביבליוגרפית); בעקבות מלחמת יום הכיפורים, פרקי הלכה הגות ומחקר, תשל"ד, עמ' נ"ד-ס"ד.
51. הרפואה והמשפט העברי - פרקי ביבליוגרפיה; קורות, כרך ו' (תשל"ד), עמ' 488-463.
52. הצלת נפשות וקידוש השם - פרקי ביבליוגרפיה; סיני, כרך ע"ה (תשל"ד), עמ' ע"ט-רפ"ז.
53. Governmental Policy Regarding Jewish Law; Dine Israel, Vol. 5 (1974), p. LXXXIV-XCIII
54. דת ומדינה - רשימה ביבליוגרפית; דעות, חוברת מ"ד (תשל"ה), עמ' 265-261.
55. The Protection of Privacy in Jewish Law; Israel Yearbook on Human Rights, Vol. 5 (1975), p. 169-180 = Bulletin, The International Association of Jewish Lawyers and Jurists, No. 31 (Summer 1983), p. 9-15.
56. ציונים ביבליוגרפיים במשפט יהודי; זהות יהודית - גרות, מלכים, חוברת 9-8 (סיון תשל"ה), עמ' 158-145.
57. "גניבת דברים" והחובה לומר דבר בשם אומרו - אספקטים של זכות יוצרים בהלכה היהודית; דיני ישראל, כרך ו' (תשל"ה), עמ' 120-93.
58. הגנת החי (ציד חיות); סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת מ', אדר א' תשל"ו - פברואר 1976, 19 עמ' = קורות, כרך ז' חוב' ג'-ד' (כסלו תשל"ז), עמ' 221-201 = נזיר אחיו, ספר זכרון להרב דוד כהן (הרב הנזיר), כרך ג', ירושלים תשל"ח, עמ' ר"ז-רכ"ד.
59. הליכות המסחר (הסגת גבול מסחרית בפסקי הדין הרבניים); סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת מ"א, אדר ב' תשל"ו - מרץ 1976, 47 עמ' = סיני, כרך פ' (תשל"ז), עמ' רי"ז-רמ"ד.
60. "עשיית עושר ולא במשפט" ("זה נהנה וזה לא חסר"); סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת מ"ד, תשרי תשל"ז - אוקטובר 1976, 38 עמ'.
61. העושה סחורה בנכס חבירו; סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת מ"ה, חשון תשל"ז - אוקטובר 1976, 47 עמ'.
62. אדם שקיבל טובת הנאה עקב שליחותו; סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת מ"ו, כסלו תשל"ז - נובמבר 1976, 47 עמ'.
63. הצלת רכוש - שיפוי על הוצאות המציל; סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת נ', ניסן תשל"ז - מרס 1977, 83 עמ'.
64. הצלת נפש - שיפוי על הוצאות המציל; סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת נ"א, אייר תשל"ז - אפריל 1977, 33 עמ'.
65. פיצויים על עיכוב כספים (רבית פיגורים); סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת נ"ב, סיון תשל"ז - מאי 1977, 159 עמ' = קובץ תורה שבעל פה י"ט (תשל"ז), עמ' קכ"ג-רי"ז.
66. ההגנה על כבוד האדם; סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת נ"ד, תמוז תשל"ח - יולי 1978, 54 עמ'.
67. Jewish Law Elements in Israeli Legislation; The Knesset, November 1978.
68. The Department of Jewish Law of the Ministry of Justice in Israel; The Jewish Law Annual, Vol. 2 (1979), p. 74-81.
69. Unjust Enrichment; The Jewish Law Annual, Vol. 3 (1980), p. 9-32 = Jewish Law and Legal Theory (M.P. Golding, ed.), 1994, p. 475-498.
70. יחסי אישות בכפייה בין בעל לאשתו; סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת נ"ה, אייר תש"ם - מאי 1980, 25 עמ' = שנתון המשפט העברי, כרך ו'-ז' (תשל"ט - תש"ם), עמ' 317-295.
71. הצלת נפשות - היבטים משפטיים; הדרום, חוברת נ"ו (ניסן תש"ם), עמ' 252-242.
72. עדות בשבועה; סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת נ"ו, תשרי תשמ"א - אוקטובר 1980, 69 עמ' = ספר זכרון להרב יצחק נסים, הלכה ומשפט, ירושלים תשמ"ה, עמ' רט"ו-ר"ס.
73. גניבת דברי תורה (פרק ב"זכות היוצרים"); ארשת, ספר השנה לחקר הספר העברי, כרך ו' (תשמ"א), עמ' 226-222.
74. כבוד הבריות; שנה בשנה, תשמ"ב, עמ' 233-221.
75. מדור ביבליוגרפי [על רפואה והלכה]; אסיא, כרך ח', חוברת ג'-ד' (אדר תשמ"ב), עמ' 73-64; כרך ט', חוברת א' (תמוז תשמ"ב), עמ' 58-48.
76. מקורות בנושא: עשיית עושר ולא במשפט (טבת תשמ"ב), 20 עמ' = סדנאות במשפט העברי, קובץ ראשון, תשמ"ג-1982.
77. מקורות בנושא: פגמים בחוזה טעות והטעיה (שבט תשמ"ב), 14 עמ' = סדנאות במשפט העברי, קובץ ראשון, תשמ"ג-1982.
78. מקורות בנושא: ההגנות במשפט הפלילי - כורח וצורך (אדר תשמ"ב), 17 עמ' = סדנאות במשפט העברי, קובץ ראשון, תשמ"ג-1982.
79. מקורות בנושא: דיני עונשין - טעות בדין וטעות בעובדה (אייר תשמ"ב), 17 עמ' = סדנאות במשפט העברי, קובץ ראשון, תשמ"ג-1982.
80. מקורות בנושא: חוזה פסול (סיון תשמ"ב) = סדנאות במשפט העברי, קובץ ראשון, תשמ"ג-1982.
81. מקורות בנושא: דיני שליחות - פעולה בלא הרשאה וחריגה מהרשאה (אב תשמ"ב), 15 עמ' = סדנאות במשפט העברי, קובץ ראשון, תשמ"ג-1982.
82. Ecology in Judaism; Encyclopaedia Judaica Decennial Book 1973-1982, p. 227-229.
83. סדנאות במשפט העברי, קובץ ראשון; ספרית המשפט העברי, תשמ"ג-1982, 134 עמ'.
84. מקורות בנושא: דיני נזיקין - אחריות שופטים ואנשי מנהל ברשלנות (סיון תשמ"ג), 28 עמ' = סדנאות במשפט העברי, קובץ שני, תשמ"ד-1984.
85. מקורות בנושא: תנאי בחוזה (תמוז תשמ"ג), 20 עמ' = סדנאות במשפט העברי, קובץ שני, תשמ"ד-1984.
86. מקורות בנושא: דיני קניין - שימוש לרעה בזכות (אב תשמ"ג), 22 עמ' = סדנאות במשפט העברי, קובץ שני, תשמ"ד-1984.
87. מצוות דאורייתא ודרבנן לעניין "כבוד הבריות"; צפירת תפארה, ירושלים תשמ"ד, עמ' קמ"ח-קנ"ג.
88. מקורות בנושא: דיני שכירות - אופייה הקנייני של השכירות (סיון תשמ"ד), 18 עמ' = סדנאות במשפט העברי, קובץ שני, תשמ"ד-1984.
89. מקורות בנושא: דיני קניין - הגנת הבעלות והחזקה (תמוז תשמ"ד), 22 עמ' = סדנאות במשפט העברי, קובץ שני, תשמ"ד-1984.
90. מקורות בנושא: המחאת חייבים (אלול תשמ"ד), 16 עמ' = סדנאות במשפט העברי, קובץ שני, תשמ"ד-1984.
91. דין ו"תנאי בית דין" בהצלת רכוש; ספר יובל לכבוד הגרי"ד סולובייצ'יק, ירושלים תשמ"ד, עמ' תכ"ד-תל"ה.
92. סדנאות במשפט העברי, קובץ שני; ספרית המשפט העברי, תשמ"ד-1984, 160 עמ'.
93. סדנאות במשפט העברי, קובץ שלישי: איכות הסביבה; ספרית המשפט העברי, תשמ"ד-1984, 33+ו' עמ'.
94. Coercion in Conjugal Relations; Jewish Law and Current Legal Problems, Jerusalem 1984, p. 137-159 = Jewish Law Association Studies I (1985), p. 101-119.
95. Pollution of the Environment in Jewish Law; Korot 9 (1985), p. 188-189.
96. The Foundations of Law Act, 1980 and its Implementation; The Jewish Law Annual, Vol. 5 (1985), p. 80-84.
97. מקורות בנושא: דיני שליחות - שליחות לדבר עברה (סיון תשמ"ה), 20 עמ' = סדנאות במשפט העברי, קובץ רביעי, תשמ"ז-1987.
98. מקורות בנושא: דיני עבודה - למהותו של חוזה עבודה (תמוז תשמ"ה), 12 עמ' = סדנאות במשפט העברי, קובץ רביעי, תשמ"ז-1987.
99. מקורות בנושא: כללי השופטים (אלול תשמ"ה), 14 עמ' = סדנאות במשפט העברי, קובץ רביעי, תשמ"ז-1987.
100. כללי אתיקה של עובדי צבור; סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת נ"ז, אדר ב' תשמ"ו - מרץ 1986, 31 עמ'.
101. מקורות בנושא: דיני נזיקין - חוות דעת רשלנית (אייר תשמ"ו), 13 עמ' = סדנאות במשפט העברי, קובץ רביעי, תשמ"ז-1987.
102. מקורות בנושא: דיני חוזים - כפיה ועושק (סיון תשמ"ו), 18 עמ' = סדנאות במשפט העברי, קובץ רביעי, תשמ"ז-1987.
103. מקורות בנושא: דיני שומרים (תמוז תשמ"ו) = סדנאות במשפט העברי, קובץ רביעי, תשמ"ז-1987.
104. מקורות בנושא: דיני עונשין - הגנת צורך (אב תשמ"ו), 10 עמ' = סדנאות במשפט העברי, קובץ רביעי, תשמ"ז-1987.
105. סדנאות במשפט העברי, קובץ רביעי; ספרית המשפט העברי, תשמ"ז-1987, 161 עמ'.
106. פקיעת "הסכמה" שניתנה לספר לאחר המכירה (פרק ב"זכות היוצרים"); סיני, כרך המאה (תשמ"ז), עמ' תתל"ג-תתנ"א.
107. מקורות בנושא: סדר הדין - סופיות הדין (סיון תשמ"ז), 20 עמ' = סדנאות במשפט העברי, קובץ חמישי, תשמ"ז-1987.
108. מקורות בנושא: דיני שכירות - העברת השכירות (תמוז תשמ"ז), 14 עמ' = סדנאות במשפט העברי, קובץ חמישי, תשמ"ז-1987.
109. מקורות בנושא: דיני ערבות- גבייה מן הערב כשאי-אפשר לתבוע מן החייב (אלול תשמ"ז), 16 עמ' = סדנאות במשפט העברי, קובץ חמישי, תשמ"ז-1987.
110. סדנאות במשפט העברי, קובץ חמישי; ספרית המשפט העברי, תשמ"ז-1987, 69 עמ'.
111. Maimonides as Codifier of Jewish Law; Maimonides as Codifier of Jewish Law, Jerusalem 1987, p. 21-29.
112. Terrorism and Extortion; Maimonides as Codifier of Jewish Law, Jerusalem 1987, p. 217-223.
113. Ethical Standards for Public Servants in Jewish Law; Jewish Law Association Studies III (1987), p. 41-50.
114. המשפט כערך אוניברסלי ('דינים' ב'בני נוח'); סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת נ"ח, כסלו תשמ"ח - נובמבר 1987, 68 עמ'.
115. אלים בהליך השיפוטי; סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת נ"ט, טבת תשמ"ח - ינואר 1988, 50 עמ'.
116. עד מדינה; סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת ס', טבת תשמ"ח - ינואר 1988, 31 עמ'.
117. Law and Equity in Aristotle and Maimonides; in: Varia Turcica X; Individu et Societe; L'influence D'Aristote dans le Monde Mediterraneen; Actes du Colloque d'Istanbul, 1986 (Edites par Thierry Zarcone). Istanbul-Paris 1988, p. 69-76.
118. רפואה והלכה - מאמרים בשפות לועזיות. אסיא מ"ד (י"א, ד'), ניסן תשמ"ח, עמ' 87-78.
119. מקורות לסדנאות בנושא: זכות הנאשם מפני הפללה עצמית; ספרית המשפט העברי (תמוז תשמ"ח), 16 עמ'.
120. Bibliography of Medical Halachah, Assia, Vol. 1, No. 1, May 1988, p. 34-45.
121. דין טבעי ודיני יושר ב"בני נוח"; בנתיב החסד; אסופת מאמרים ביהדות לזכרו של אליעזר אלתר, חיפה תשמ"ט, עמ' 191-185.
122. נטילת החוק לידים; מערך שיעור (2 חוב'); משרד המשפטים, ירושלים תשמ"ט-1989, 12+19 עמ'.
123. Amsterdam and Sulzbach; A Conflict of Printer-Publishers. Dutch Jewish History; Proceedings of the Fourth Symposium on the History of the Jews in the Netherlands (ed. Jozeph Michman), Vol. 2, Jerusalem 1989, p. 167-175.
124. Jewish Elements in Israeli Legislation; Law in Multicultural Societies; Proceedings of the I.A.L.L. Meeting, Jerusalem, 1989.
125. מקור החיוב ב"שבע מצוות בני נוח"; ספר חמ"י גבריהו, מחקרים במקרא ובמחשבת ישראל, ירושלים תש"ן, עמ' 28-21.
126. The "Law" and the Noahides; Jewish Law Association Studies IV (1990), p.169-180 = Jewish Law and Legal Theory (M.P. Goldind, ed.), 1994, p.73-84.
127. Jewish Law and the Noahide Obligation to Preserve Social Order. Cardozo Law Review, Vol. 12 (1991), p. 1073-1136.
128. הצלת נפשות תוך סיכון עצמי; מערך שעור (2 חוב'); משרד המשפטים, ירושלים תשנ"א-1991, 7+22 עמ'. מהדורה שניה: ירושלים תש"ס-2000, 20+7 עמ'.
129. הסגרת עבריינים; מערך שיעור (2 חוב'); משרד המשפטים, ירושלים תשנ"א-1991, 8+30 עמ'.
130. חטא כדי שתזכה אתה או חברך; תחומין, כרך יב (תשנ"א), עמ' 123-107.
131. על ההיתר לחלל שבת לשם הצלה משמד; שמעתין, גיליון 108-107 (כסלו-אדר תשנ"ב), עמ' 170-163.
132. חוזה פסול, מקורות לסדנאות; ספרית המשפט העברי (אדר א' תשנ"ב), 20 עמ'.
133. ערבות, מקורות לסדנאות; ספרית המשפט העברי (אייר תשנ"ב), 13 עמ'.
134. עברה לשמה, מקורות לסדנאות; ספרית המשפט העברי (סיון תשנ"ב).
135. Violation of the Law in Order to Preserve It; Jewish Law Association Studies VI (1992), p. 107-123.
136. זכות השתיקה, מקורות לסדנאות; ספרית המשפט העברי (טבת תשנ"ג), 22 עמ'.
137. השפעת התשובה על הענישה; מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים לכבוד הרב פרופ' עמנואל רקמן, תשנ"ד, עמ' 191-183.
138. יחסו של האדם לסביבה במשנת הרב קוק; מים מדליו, שנתון המכללה הדתית למורים ע"ש רא"מ ליפשיץ, תשנ"ד, עמ' 8-1 = קובץ הציונות הדתית, ירושלים תשנ"ג, עמ' 37-30.
139. איכות הסביבה בעידן טכנולוגי; מערך שיעור (2 חוב'); משרד המשפטים, ירושלים תשנ"ד-1994, 21+25 עמ'.
140. Taking the Law Into One's Own Hands; ספרית המשפט העברי, תשנ"ד-1994, 44 עמ'.
141. Self Defence and "Necessity": Amendments to the Israeli Penal Law and their Origins in Jewish Sources; Jewish Law Association Studies VII (1994), p. 187-193.
142. "לא יומתו אבות על בנים" (הלכת הרמב"ם בדבר עונש הטף בעיר הנידחת); דיני ישראל, כרך יז (תשנ"ג-תשנ"ד), עמ' קפ"ט-ר"ט.
143. The "Law" and the Noahides; in: Politics and Theopolitics in the Bible and Postbiblical Literature, Supplement to Journal for the Study of the Old Testament, 171 (1994), p. 148-150.
144. הקרבת היחיד לשם הצלת הרבים; מערך שיעור (2 חוב'); משרד המשפטים, ירושלים תשנ"ד-1994, 10+14 עמ'.
145. חוקי היסוד וערכיה של מורשת ישראל; רפורמה קונסטיטוציונית בישראל והשלכותיה, ירושלים 1995, עמ' 27-24.
146. השלום כערך-על (האם בכוחו של השלום לדחות ערכים אחרים?); ספרית המשפט העברי, תשנ"ה-1995. 30 עמ'.
147. כבוד האדם כערך חוקתי, מקורות לסדנאות; ספרית המשפט העברי (שבט תשנ"ה), 14 עמ'.
148. מעמדו של עבריין שריצה עונשו, מקורות לסדנאות; ספרית המשפט העברי (אדר א' תשנ"ה), 13 עמ'.
149. יחיד מול רבים בהצלת נפשות; תורה שבעל-פה, לו (תשנ"ה), עמ' צ"ד-קט"ו.
150. איכות הסביבה בעידן טכנולוגי; מערך שיעור (2 חוב'); משרד המשפטים, ירושלים תשנ"ה-1995, 21+25 עמ'.
151. The One vs. the Many in Life and Death Situations; Jewish Law Association Studies VIII (1995), p. 129-153.
152. Environmental Protection: A Jewish Perspective; Institute of the World Jewish Congress, Policy Study, No. 4 (1996), p.21
153. שיקולים בענישה: הטלת עונש כשהעבריין עלול לצאת לתרבות רעה או להשתמד; המעלות לשלמה, ספר זיכרון להרב ש' גורן, תשנ"ו, עמ' 394-363.
154. כלל ישראל - פילוסופיה ומשפט; תחומין טז (תשנ"ו), עמ' 232-211.
155. עבריין שעשה תשובה כשליח ציבור; תורה שבעל-פה לז (תשנ"ו), עמ' קכ"ד-קמ"ג.
156. כשירותו של מי שחטא ורצה את עונשו להתמנות למשרה ציבורית; מחנים, 13 (תשנ"ו), עמ' 221-210.
157. Self Defence - How Far Can it Go? The Library of Jewish Law, 1996, p. 44 + Instructor`s Manual, p. 21.
158. התנדבות להצלה ב"חיי שעה"; בכל דרכיך דעהו, 3 (תשנ"ו), עמ' 17-11.
159. הקרבת היחיד למען הרבים במלחמה; מים מדליו, שנתון המכללה הדתית למורים ע"ש רא"מ ליפשיץ, תשנ"ו, עמ' 125-121.
160. The Contribution of Jewish Legal Authorities of the Ottoman Empire to the Protection of Privacy; Memorial Volume in Honour of the Late Prof. Dr. Selim Kaneti; Istanbul 1996, p. 254-261.
161. חילול שבת לשם הצלה משמד; תחומין, יז (תשנ"ז), עמ' 34-25.
162. Preventing Apostasy by Violating the Shabbath; Jewish Law Association Studies IX (1997), p. 213-230.
163. הקניין הרוחני, מקורות לסדנאות; ספרית המשפט העברי (טבת תשנ"ז), 18 עמ'.
164. בעלות האדם על גופו, מקורות לסדנאות; ספרית המשפט העברי (שבט תשנ"ז), 25 עמ'.
165. הגבלת זכויות משיקולי צדק, מקורות לסדנאות; ספרית המשפט העברי (אדר ב' תשנ"ז), 22 עמ'.
166. עשיית עושר ולא במשפט, מקורות לסדנאות; ספרית המשפט העברי (תמוז תשנ"ז), 30 עמ'.
167. תקנת השוק, מקורות לסדנאות; ספרית המשפט העברי (אלול תשנ"ז), 48 עמ'.
168. הוצאת ילד מבית הספר כסנקציה נגד האב (תשובת רב פלטוי גאון); מים מדליו, שנתון המכללה הדתית למורים ע"ש רא"מ ליפשיץ, לזכרו של נפתלי ליפשיץ, תשנ"ח, עמ' 54-49.
169. כבוד האדם; מערך שיעור (2 חוב'); משרד המשפטים, ירושלים תשנ"ח-1998, 15+23 עמ'.
170. מקורות לסדנאות בנושא: דיני עבודה - חזרה מהסכם עבודה; ספרית המשפט העברי (טבת תשנ"ח), 31 עמ'.
171. עושק בדיני החוזים, מקורות לסדנאות; ספרית המשפט העברי (ניסן תשנ"ח), 27 עמ'.
172. התגברות היצר כטענת אונס; תחומין יח (תשנ"ח), עמ' 209-197.
173. חביב אדם שנברא בצלם (האדם - גוף ונשמה); מבוע ליצירה יהודית, לב (אביב תשנ"ח), עמ' 19-17.
174. Lois Fundamentales et Tradition d'Israel; Gazette du Palais, Nos. 112, 113 (23.4.98), p. 13-15.
175. The Protection of Human Dignity; Jerusalem - City of Law and Justice, Jerusalem 1998, p. 187-227.
176. תקנת השבים; ניצני ארץ יב (תשנ"ח), עמ' 351-342 = מנחה ליצחק, לכבודו של השופט יצחק שילה, תשנ"ט, עמ' 144-135.
177. דירוגן של מצוות ושל עברות; קובץ הציונות הדתית, תשנ"ט, עמ' 76-71.
178. Der Mensch als eine Synthese aus Korper und Geist aus judischer Perspektive; Bioethik und Menschenbild bei Juden und Christen Bewahrungsfeld Anthropologie, Neukirchener 1999, p. 17-21.
179. Die Heiligkeit des Lebens und die Frage nach der Euthanasie - Judische Perspektiven; Bioethik und Menschenbild bei Juden und Christen - Bewahrungsfeld Antbropologie, Neukirchener 1999, p. 133-135.
180. מעמדו של כהן שחטא ושב; ספר רפאל, ירושלים תש"ס, עמ' תק"כ-תקכ"ט.
181. מקורות לסדנאות בנושא: אלימות כלפי האישה - אינוס אישה ע"י בעלה; ספרית המשפט העברי (תשרי תש"ס), 24 עמ'.
182. פרסום שמו של החשוד, מקורות לסדנאות; ספרית המשפט העברי (כסלו תש"ס), 29 עמ'.
183. כללי אתיקה של עובדי ציבור, מקורות לסדנאות; ספרית המשפט העברי (שבט תש"ס), 28 עמ'.
184. לא תעמוד על דם רעך, מקורות לסדנאות; ספרית המשפט העברי (אדר א' תש"ס), 31 עמ'.
185. זכויות החולה, מקורות לסדנאות; ספרית המשפט העברי (ניסן תש"ס), 38 עמ'.
186. משפט ומוסר - לפנים משורת הדין, מקורות לסדנאות; ספרית המשפט העברי (אב תש"ס), 31 עמ'.
187. הפקעת מקרקעין; שערי צדק - קובץ מאמרים בדיני ממונות הלכה למעשה, כרך א (תש"ס), עמ' 121-114 = ישע ימינו 58 (ניסן תשס"א), עמ' 49-39.
188. Principles of Expropriation in Jewish Law; Expropriation - Transactions of the Jean Bodin Society for Comparative Institutional History 69 (2000), part two, p. 9-13.
189. Cloning - Usurping the Creator; Jewish Law Association Studies X (2000), p. 175-189.
190. זכויות הילד, מקורות לסדנאות; ספרית המשפט העברי (חשוון תשס"א), 37 עמ'.
191. לפנים משורת הדין; מעט מן האור, בראשית-שמות, ירושלים תשס"א, עמ' 171-170.
192. השמיטה - חוק היסוד היהודי לשוויון חברתי, מקורות לסדנאות; ספרית המשפט העברי (טבת תשס"א), 38 עמ'.
193. העושה דין לעצמו, מקורות לסדנאות; ספרית המשפט העברי (אייר תשס"א), 32 עמ'.
194. התנדבות ומסירות נפש, מקורות לסדנאות; ספרית המשפט העברי (סיון תשס"א), 40 עמ'.
195. הזכרת עברו של עבריין; קובץ הציונות הדתית, מוקדש לזכרו של ד"ר יוסף בורג, ירושלים תשס"א, עמ' 669-663.
196. מה עניין עבדות לימינו? פרשת השבוע - יו"ל על ידי משרד המשפטים ומכללת שערי משפט, גיליון מס' 15, פרשת משפטים תשס"א, 4 עמ'.
197. שיבוט גנטי - תחרות במעשה ה'?; בר אילן, כרך כח-כט (תשס"א), מחקרים בציונות דתית ובמשפט עברי, מוגשים לכבודו של ד"ר זרח ורהפטיג, עמ' 436-425 = מכתב לחבר, ההסתדרות הרפואית בישראל 62, חוברת 10-11 (תשרי חשוון תשס"א), עמ' 27-23 = שנה בשנה, תשס"ב, עמ' 117-105.
198. מעשה הבא בעבירה; שערי צדק - קובץ מאמרים בדיני ממונות הלכה למעשה, כרך ב (תשס"א), עמ' 311-303 = קובץ הציונות הדתית, לכבוד ד"ר זרח ורהפטיג, ירושלים תשס"ב, עמ' 533-525.
199. El Departamento de Ley Judea del Ministerio de Justicia en Israel; Introduccional Derecho Hebreo (Buenos Aires, 2001), p. 87-94.
200. The Status of Women - A Jewish Perspective; Proceedings of the International Conference on "La donna e i diritty umany", Agrigento 2001, p. 99-102.
201. התשובה - היבטים משפטיים; פרשת השבוע - יו"ל על ידי משרד המשפטים ומכללת שערי משפט, גיליון מס' 43, פרשת ניצבים תשס"א, עמ' 4.
202. ערכים במבחן - שיקולים תורניים להכרעות אתיות במניעת זיהום סביבתי. ארץ ישראל, גליון 1 (תשרי תשס"ב), עמ' 28-23.
203. דין אמת לאמיתו, מקורות לסדנאות; ספרית המשפט העברי (תשרי תשס"ב), 30 עמ'.
204. חרם דרבנו גרשום בדבר קריאת מכתבים, קובץ הציונות הדתית במלאת מאה שנה ליסוד "המזרחי", ירושלים תשס"ב, עמ' 459-449.
205. "לא תעמוד על דם רעך" - האמנם? מחקרי משפט יז (תשס"ב - 2002), עמ' 495 - 507.
206. פדיון שבויים, טרור וסחיטה, מקורות לסדנאות; ספרית המשפט העברי (ניסן תשס"ב), 34 עמ'.
207. Should Transgression Disqualify One from Public Office?; Jewish Law Association Studies XII (2002), p. 141-157.
208. "מה טֹבו אהליך יעקב" - על הגנת הפרטיות; פרשת השבוע - יו"ל על ידי משרד המשפטים ומכללת שערי משפט, גיליון מס' 80, פרשת בלק תשס"ב, 4 עמ' = המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון, חוג הנוער הדתי, תשס"ג, עמ' 95-85.
209. שמירת סוד, שנה בשנה מ"ג (תשס"ג), עמ' 277-259.
210. שירתו של יום העצמאות; כלביא שכן, אסופת מאמרים לימי זיכרון וגאולה, לזכרו של גד יצחק (גדי) עזרא הי"ד, מרכז שפירא תשס"ג, עמ' 337-334.
211. פיצויים על עיכוב כספים (ריבית פיגורים); שערי צדק - קובץ מאמרים בדיני ממונות הלכה למעשה, ג (תשס"ב), עמ' 409-305.
212. משפט שלמה, מקורות לסדנאות; ספריית המשפט העברי (תשרי תשס"ג), 33 עמ'.
213. שנים שקבלו ביחד פיקדון לשמירה; שערי צדק - קובץ מאמרים בדיני ממונות הלכה למעשה, ד (תשס"ג), עמ' 191-162.
214. The Noahide Universal Law: Bioethical and Ethical Issues Surrounding the Trials and Code of Nuremberg (Ed. Jacques J. Rozenberg), N.Y. 2003, p. 239-262.
215. "אחרי רבים להטות", מקורות לסדנאות (ניסן תשס"ג), 35 עמ'.
216. "ארור משיג גבול רעהו" - לזכויות היוצרים והמו"לים; פרשת השבוע - יו"ל על ידי משרד המשפטים ומכללת שערי משפט, גיליון מס' 137, פרשת כי תבוא תשס"ג, 4 עמ'.
217. עשרה דברים נאמרו בירושלים; פרשת השבוע - יו"ל על ידי משרד המשפטים ומכללת שערי משפט, גיליון מס' 123, פרשת במדבר (יום ירושלים) תשס"ג, 4 עמ'.
218. עובד ציבור שסרח וריצה את עונשו; פרשת השבוע - יו"ל על ידי משרד המשפטים ומכללת שערי משפט, גיליון מס' 180, האזינו - ראש השנה תשס"ד, 4 עמ'.
219. "הדביק פת בתנור" - הצלת אדם מעברה; כתלנו טז (תשס"ד), עמ' 238-196.
220. Privacy: Injury Caused by Unwanted Observation (Hezek Re'Iyah); Jewish Law Association Studies XIV, 2004, p. 221-234.
221. זכות השתיקה, מקורות לסדנאות (תשרי תשס"ד), 30 עמ'.
222. עד מדינה, מקורות לסדנאות (כסלו תשס"ד), 37 עמ'.
223. "שם שׂם לו חוק ומשפט ושם נסהו" (על "דינים" נצטוו במרה); דף שבועי, אוניברסיטת בר-אילן, גיליון מס' 534, פרשת בשלח תשס"ד, 3 עמ'.
224. פרטיות וזכות הציבור לדעת, מקורות לסדנאות (ניסן תשס"ד), 25 עמ'.
225. היזק ראייה; שערי צדק - קובץ מאמרים בדיני ממונות הלכה למעשה, ה' (תשס"ד), עמ' 252-279.
226. צדק חברתי - היבטים משפטיים, מקורות לסדנאות (אלול תשס"ד), 32 עמ'.
227. ציות לפקודה בלתי-חוקית, מקורות לסדנאות (טבת תשס"ה), 21 עמ'.
228. "ונקדשתי בתוך בני ישראל": הראי"ה קוק על "קידוש השם"; הוגים בפרשה, פרשת השבוע כהשראה ליצירה ולהגות היהודית לדורותיה, ירושלים 2005, עמ' 384-367.
229. נשיא שחטא - מדוע אינו חוזר לנשיאותו?; אפיקי יהודה, ספר זכרון להרב יהודה גרשוני, ירושלים תשס"ה, עמ' 206-193.
230. "דינא דמלכותא דינא", מקורות לסדנאות (ניסן תשס"ה), 31 עמ'.
231. יחסו של האדם לסביבה במשנת הרב קוק; שערי צדק - קובץ מאמרים בדיני ממונות הלכה למעשה, ו' (תשס"ה), עמ' 201-194.
232. "אשר יעשה אֹתם האדם וחי בהם" - על קדושת החיים ועל מסירות הנפש; פרשת השבוע - יו"ל על ידי משרד המשפטים ומכללת שערי משפט, גיליון מס' 206, פרשת אחרי-מות תשס"ה, 4 עמ'.
233. הדמוקרטיה וגבולותיה, מקורות לסדנאות (אלול תשס"ה), 34 עמ'.
234. עשרה דברים נאמרו בירושלים; המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון - חוג הנוער הדתי, תשס"ו, עמ' 89-80.
235. דין רודף, מקורות לסדנאות (טבת תשס"ו), 22 עמ'.
236. על תשובת רש"י ב"אנוס שקדש עלמה בפני אנוסים חבריו וחזרו בתשובה"; סיני, קובץ רש"י, במלאות תשע מאות שנה לפטירתו, קל"ז (תשרי-אדר תשס"ו), עמ' ריח-רלח.
237. הערמה במשפט, מקורות לסדנאות (ניסן תשס"ו), 30 עמ'.
238. לשון הרע, מקורות לסדנאות (אלול תשס"ו), 28 עמ'.
239. דין המבטח רכושו של אחר על רקע הלכת "העושה סחורה בפרתו של חברו"; שערי צדק - קובץ מאמרים בדיני ממונות הלכה למעשה, ז' (תשס"ז), עמ' 93-62.
240. פגיעה בפרטיותו של תלמיד למטרות חינוכיות; קובץ הציונות הדתית; מאה שנות חינוך ציוני דתי, ירושלים תשס"ז, עמ' 745-739.
241. ניגוד עניינים, מקורות לסדנאות (כסלו תשס"ז), 32 עמ'.
242. טכנולוגיה רפואית, מקורות לסדנאות (ניסן תשס"ז), 17 עמ'.
243. עד מדינה; אבא - חוברת זכרון ליהושע בן-ציון ז"ל, ירושלים תשס"ז, עמ' 29- 34.
244. הכשלת עיסקה על ידי מתחרה, "הבוטח בה' חסד יסובבנו" - מאמרים ליובל הר"ר הלל ליבוביץ, ירושלים תשס"ז, עמ' 147 -154.
245. ראיות נסיבתיות, מקורות לסדנאות (אלול תשס"ז), 29 עמ'.
246. תרומת איברים ומכירת איברים, מקורות לסדנאות (שבט תשס"ח), 30 עמ'.
247. צדק ומשפט חברתי - שמיטת כספים ופרוזבול, מקורות לסדנאות (תמוז תשס"ח), 25 עמ'.
248. נשיא שריצה את עונשו - האם חוזר לתפקידו?, משואה ליצחק - אסופת הרצאות לזכר הרב יצחק א' הלוי הרצוג זצ"ל, חלק ב', ירושלים תשס"ט, עמ' 171-147.
249. משפט עברי - האתגר, העגלה השלישית - ציוני דתי בדורנו מיהו, נחלים תשס"ט, עמ' 456-460.
250. סרבני גט וכפיית גט, מקורות לסדנאות (ניסן תשס"ט), 34 עמ'.
251. מוסר ומלחמה, מקורות לסדנאות (אלול תשס"ט), 32 עמ'.
252. הפן הפלילי והפן האזרחי; שערי צדק - קובץ מאמרים בדיני ממונות הלכה למעשה, כרך י (תשס"ט), עמ' 282-294.
253. '"אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" - על קדושת החיים ועל מסירות הנפש'. עץ אבות - קידוש השם בשואה, הגות, הלכה ואגדה. כרך ב (תשס"ט), עמ' 226-217.
254. The Role of Religion in Government - Jewish Perspective, OLIR, Osservatorio www.olir.it delle liberta ed istituzioni religiose,
255. Where Penitents Stand, Even the Wholly Righteous Cannot Stand; Between Rashi and Maimonides, NY, 2010, p. 167-190.
256. אלימות, מקורות לסדנאות (ניסן תש"ע), 28 עמ'.
257. מדינה יהודית דמוקרטית, מקורות לסדנאות (אלול תש"ע), 22 עמ'.
258. הרשאה לתביעה: הקנאה אגב קרקע על ידי מי שאין לו קרקע; שערי צדק - קובץ מאמרים בדיני ממונות הלכה למעשה, יא' (תש"ע), עמ' 108-49.
259. Man as a Synthesis of Body and Spirit - Jewish Perspective; The Jewish Law Annual, Vol. 19 (2011), p. 83-87.
260. ירושה בזכות יוצרים; שערי צדק - קובץ מאמרים בדיני ממונות הלכה למעשה, כרך יב (תשע"א), עמ' 149-162.
261. Rabbi A. I. Kook on Kiddush Hashem - The Sanctification of God's Name; Wisdom by the Week (ed. N. Rothenberg), New-York and Jerusalem, 2011, p. 375-393.
262. מעמדו המשפטי של העובר, מקורות לסדנאות (אלול תשע"א), 24 עמ'.
263. לשון הרע, מקורות לסדנאות (טבת תשע"ב), 22 עמ'.
264. צדק חברתי ביחסי עובד ומעביד, מקורות לסדנאות (תמוז תשע"ב), 25 עמ'.
265. צדק חברתי ביחסי עובד ומעביד, שערי צדק - קובץ מאמרים בדיני ממונות הלכה למעשה, כרך יג (תשע"ב), עמ' 184-169.
266. כוחו של השופט "לתקן" את החוק - גישתם של אריסטו והרמב"ם; מסורה ליוסף, ז (תשע"ב), עמ' 533-523.
267. על חיובם של בני ישראל בדיני בני נח, המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון, חוג הנוער הדתי, תשע"ג, עמ' 40-35.
268. קטין במשפט, מקורות לסדנאות (כסלו תשע"ג), 23 עמ'.
269. תרומת זרע; שותפים לרצח; פסול עדות של ה'משחק בקוביה', מקורות לסדנאות (אב תשע"ג), 17 עמ'.
270. גישור ופישור, או: 'יקוב הדין את ההר', מקורות לסדנאות (שבט תשע"ד), 23 עמ'.
271. אפליה בנטל המס, שערי צדק - קובץ מאמרים בדיני ממונות הלכה למעשה, כרך יד (תשע"ג), עמ' 106-95.
272. עשיית צדק עם הפרט לאור כלליותו של החוק; כעת - כתב עת לענייני חינוך חברה ומורשת, (תשע"ד), עמ' 157-143.
273. שוחד, מקורות לסדנאות (אלול תשע"ד), 27 עמ'.
274. יחסי עובד ומעביד במשפט העברי ובחקיקת הכנסת, ספר זיכרון למאיר גבאי, ירושלים תשע"ג (טרם פורסם).
275. זכרתי ימים מקדם, שמעתין 184 תשע"ד, עמ' 135-147.

לדף הראשי | HOME