מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

משכון
הרב דוד ניסני

מהו משכון? מהן זכויותיו של המחזיק במשכון ומהן חובותיו? כיצד מותר לפי המשפט העברי ליטול משכון וכיצד אסור לעשות זאת? כיצד פודים משכון ובאילו דרכים הוא פוקע?

בשאלות אלו עוסק מחקר זה.

תוכן העניינים

הנאה מהמשכון ומפירותיו  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      איסור השימוש במשכון
      שימוש במשכון בהסכמת החייב
      תשלום בגין השימוש במשכון ובגין הזכייה בפירותיו
      זכותו של נושה לבצע עסקאות במשכון

פדיון המשכון  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      היסוד המשפטי של זכות הפדיון
      הזכאים לפדות את המשכון
      סכום הפדיון
      המועד הסופי לפדיון המשכון
      תנאי המגביל את זכות הפדיון
      פדיון לפני המועד לקיום החיוב
      פדיון נכס שמושכן בתנאי תקנת השוק
      פדיון חלקי

פדיון משכון שלא על ידי החייב  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      קיום החיוב על ידי מי שהיה זכאי לפדות את המשכון
      קיום החיוב על ידי מי שאינו זכאי לפדות את המשכון

פקיעת המישכון  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      פקיעת המישכון במצבים שונים של חיובים שהתבטלו
      דין המישכון כשהחיוב אינו עומד לפירעון
      פקיעת המישכון כשהחיוב קיים
      החזרת משכון מופקד

גביית החיוב שלא על פי המשכון  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      מישכון אינו גורע מזכותו של הנושה לגבות את החיוב
      תביעת החייב מבלי לבקש את מימוש המשכון
      גביית יתרת החיוב לאחר מימוש המשכון
      תביעת החיוב כשהמשכון אבד או ניזוק
      דין המישכון במצב של השעיית התביעה

החלת דיני משכון על כל שעבוד נכס כערובה לחיוב  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      הצורך בהחלת דיני המשכון על עסקאות שכוונתן שעבוד נכס
      סוגים שונים של עסקאות מוסוות
      תחולת דיני המשכון והמכר על שאר צדדי העסקה
      מכר המוסווה כמשכון

תחומה של הערובה  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      החיובים הנלווים עליהם חל המישכון
      הגדלת היקף החיוב

מישכון של חלק בנכס  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      יצירת מישכון בחלק בלתי מסוים בנכס
      חלוקת הנכס ללא הסכמת הנושה
      זכות הנושה לדרוש את חלוקת הנכס הממושכן
      תחולת המישכון לאחר חלוקת הנכס הממושכן

מישכון להבטחת חיובו של אחר  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      נכסים שמושכנו כערובה לחיובו של אדם אחר
      נכסים שעברו לצד שלישי לאחר מישכונם

לדף הראשי | HOME