מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

מכר

עיסקאות מכר הן העיסקאות השכיחות ביותר בחיינו, וכל אדם מעורב בהן רבות במשך חייו. מכאן מתעוררות סוגיות משפטיות רבות ומגוונות. לדוגמה: מאיזה שלב המכר הוא בלתי הדיר? מה יעשה קונה שמוצא פגם בממכר? כיצד מתבצע התשלום על הממכר, במיוחד אם אינו ניתן בעת מסירת הממכר? מה דינו של אדם שקנה נכס ממי שאינו בעליו, בלא יודעין?

בשאלות אלו ועוד עוסק מחקר זה.

תוכן העניינים

אי התאמה במכר  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      מודל החוזה מול מודל 'מעשה קניין'
      חובת המוכר לדייק בעניין מסירת הנכס

ידיעה על אי התאמה  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      ידיעת הקונה קודם גמר המכר
      ידיעה קונסטרוקטיבית

תרופות על אי התאמה  [לחץ כאן לטקסט מלא]
      אי-התאמה בכמות
      א. אי-התאמה הניתנת להשלמה
      ב. אי-התאמה שלא ניתנת להשלמה
      ג. תרופת הניכוי בשל אי-התאמה בכמות
      אי-התאמה בזהות בנכס
      אי-התאמה באיכות הנכס
      נפילת מום בממכר
      דין אי-התאמה כשלא חזר בו הקונה


1 - מהות המכר
התחייבות למכור
התחייבות לקנות
"מכר חוזר"
מכר הכרוך באיסור

2 - הספקת נכס
מכר ריאלי של נכס עתידי
א. כללי
ב. הרחבת בטלות המכר
ג. מה נחשב "דבר שלא בא לעולם"
ד. חריגים
(1) נכס לפירותיו
(2) הודאה
(3) מנהג
(4) אב המקנה לבנו
(5) "לכשיבוא לעולם"
(6) הקנאה הדדית
(7) שבועה
(8) לשון חיזוק בשטר
(9) כדי להימנע מאיסור
(10) שונות
ה. תפיסה
ו. נכס שאינו בבעלות המוכר אבל יש לו זיקה אליו
ז. המוכר דבר שאינו שלו, ואחר כך קנה אותו מבעליו
התחייבות למכור נכס עתידי

3 - חליפין
"חליפין שווה בשווה"
כללי
נכס עתידי
סוג הנכס
אי התאמה
אחריות על טריפה בגין פגם בזכות
אונאה במחיר
העברת הבעלות
נכס תמורת עבודה

4 - סוגי הנכסים
"דבר שאין בו ממש"
(1) כללי
(2) חריגים
(3) הקנאת גוף הנכס לענין הזכות המופשטת התלויה בו
חוב שמישהו חייב למוכר
זכויות שונות
נכס שאינו בשליטתו של בעליו
דבר שאינו מסוים
דבר שמינו אינו מסויים
דבר שכמותו אינה מסויימת
דבר שמקומו אינו מסויים
גוף האדם וחלקים ממנו
סוגי נכסים שונים
א. נכס שאסור בהנאה
ב. דבר שאינו קצוב
ג. כמות המכר
ד. דבר ששייך לאדם רק משום דרכי שלום
התנאה

5 - הסכם ונוהג
נוהג מעיסקאות קודמות
נוהג כללי
פרשנות לשון החוזה על פי המקובל
קביעת הדין המהותי על פי המנהג
פרשנות לשון החוזה בהעדר נוהג

7 - חובת מסירה והעברה
חובת מסירת הממכר
חובת העברת הבעלות

8 - אופן המסירה

9 - מועד המסירה
מועד המסירה שלא הוסכם עליו
אם הוסכם על מועד המסירה
חובת הודעה על המועד

10 - מקום המסירה
אם המוכר רוצה למסור במקום אחר
אם הקונה רוצה שהמוכר ימסור במקום אחר
מסירה במקום שיש בו סכנה לממכר
הסכמה לגבי מקום המסירה
ממכר שהיה ידוע מראש שיימצא במקום אחר
ממכר שצד ג' מוביל אותו

18 - פגם בזכות
חובת מסירת הממכר בלי זכות של צד ג'
תרופות הקונה בגין הימצאות זכות של צד ג'
תרופות הקונה בגין נטילת הממכר על ידי צד ג'
כללי
שיעור התשלום
הרכוש של המוכר שהקונה יכול לגבות ממנו מכוח האחריות
התנאה שלא תהיה אחריות
חובת הודעה

19 - חובת תשלום וקבלה
חובת תשלום המחיר
כללי
אופן התשלום
חיוב התשלום במצבים מיוחדים
גביית המחיר מהקונה
תרופות על אי תשלום
תרופות בגין תשלום חלקי
חובת קבלת הממכר

20 - חישוב המחיר
קביעת מחיר ע"פ המחיר הראוי
תוקפו של מכר שלא נקבע בו המחיר
חוזה שאינו קובע את המחיר אך קובע דרך לקבוע אותו
מחיר שאינו הולם את הממכר
מחיר לפי משקל
הסכמה מכללא על המחיר
שינוי המחיר המוסכם בגלל איסור

21 - המועד לתשלום המחיר ומקומו
מועד התשלום
מכר באשראי
איחור בתשלום
מקום התשלום

22- העברת הסיכון
מעבר האחריות על הממכר לקונה
"משוחרר הקונה מחיוביו"
אם הקונה הפר את חיובו לקבל
התנאה שהמוכר ימשיך לשאת באחריות
ממכר שנמסר למוביל
האחריות על ממכר שאינו מסוים
פירות הממכר

23 - חיובים מקבילים של המוכר והקונה

24 - הוצאות מסירה וקבלה

25 - החזרת הוצאות
חובת השבת ההוצאות
תוספת ריבית
"מבטל כיסו של חבירו - פטור"
אם היה לבעל הכסף סיכוי ברור להרוויח
אם המעכב עשה רווחים בכסף
סנקציות ייחודיות

26 - מסמכים המתייחסים לממכר

לדף הראשי | HOME