מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

לשילובו של המשפט העברי במשפט הישראלי

הספר "לשילובו של המשפט העברי במשפט הישראלי" (ירושלים תשמ"ט, 148 עמ') סוקר את דרכי שילובו של המשפט העברי במערכת המשפט הישראלית: בחקיקה, בפסיקה, במחקרים וספרי עזר, בהשתלמויות וסמינרים. הספר מצביע על תרומת ערכי המשפט העברי לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

מאז הקמת המדינה, אימץ המחוקק עקרונות של המשפט העברי ואף מונחים משפטיים השאובים מן המשפט העברי.

במשך שנות קיומה של מדינת ישראל נתבססו מאות פסקי דין של בית המשפט העליון ושל בתי המשפט המחוזיים על מקורות המשפט העברי, או נזכרו בהם מקורות אלה לצורך השוואה ולצור הרחבת המצע העיוני ששימש את השופטים כשבאו להכריע בהם את הדין.

הספר מביא דוגמאות מן החקיקה ומן הפסיקה לדרכי שילובו של המשפט העברי, וכן את האתגר שהציבה הכנסת בחוק יסודות המשפט, התש"ם-1980, כשביטלה את הזיקה למשפט האנגלי וקבעה במקומה זיקה חדשה למקורות המשפט העברי, ואת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, שעל פיו הפכו ערכי המשפט העברי לערכי-על.

נסקרים כאן מפעלם של משרד המשפטים ושל 'מורשת המשפט בישראל' שהוקמה ביזמתו של משרד המשפטים, בהחדרת ערכי המשפט העברי , בייעוץ, בעריכה של פירושים לחוקים ושל מחקרים ובהוצאה לאור של ספרי עזר.

ההשתלמויות לשופטים ולמשפטנים נערכות במסגרת של הרצאות, ימי עיון, סמינריונים וסדנאות, שמגמתם היא לקרב את ציבור השופטים והמשפטנים למקורות המשפט העברי ולבחינת זיקתם אל מציאות ימינו.

בפתח הספר מובאת הקדמתו של היועץ המשפטי לממשלה, מר אליקים רובינשטיין.

תוכן העניינים

הקדמת היועץ המשפטי לממשלה, מר אליקים רובינשטיין

מבוא
החקיקה [לטקסט]
גלוי ונסתר בחקיקה
חשיפת המקורות שבסיס הבחקיקה
    א. עשיית עושר ולא במשפט
    ב. הגנת הפרטיות
    ג. אזהרת עדים וביטול שבועה
    ד. תקנת השבים - שיקום העבריין
    ה. זכות היוצרים
    ו. אינוס אישה על ידי בעלה
    ז. הגנה עצמית ו'צורך'
    ח. שוויון זכויות למוגבלים
    ט. לא תעמוד על דם רעך
    י. זכויות העובד
    יא. ציד חיות
    יב. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
הפסיקה [לטקסט]
חוק יסודות המשפט
הצעות לשכלול חוק יסודות המשפט
מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
משרד המשפטים - ביישום חוק יסודות המשפט
ייעוץ
    א. בתי המשפט ופרקליטי המדינה
    ב. הכנסת
    ג. עורכי הדין
הסדרה "חוק לישראל"
ספרי עזר
    א. 'מורה דרך במקורות המשפט העברי'
    ב. 'הרמב"ם והחוק במדינת ישראל'
    ג. 'המשפט העברי בחקיקת הכנסת'
    ד. 'המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל'
    ה. 'אוצר המשפט' - מפעל הביבליוגרפיה של המשפט העברי
    ו. 'ניבי תלמוד'
מחקרים
    א. 'סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי'
    ב. 'המסחר במשפט העברי'
    ג. 'עושר ולא במשפט'
    ד. 'סדר הדין'
    ה. 'אסמכתא - חיוב וקניין במשפט העברי'
    ו. 'שלטון החוק בישראל'
    ז. 'זכות היוצרים במקורות היהודיים'
    ח. 'איכות הסביבה'
    ט. 'גדול כבוד הבריות - כבוד האדם כערך-על'
    י. Law and the Noahides
    יא. 'גדולה עברה לשמה'
    יב. 'תקנות נגד מותרות'
    יג. 'ההתחייבות במשפט העברי'
השתלמויות
    סמינרים במשפט העברי
    שיעורים לשופטים
    הוראה בפקולטאות למשפטים
    סדנאות, משפטים מבויימים וימי עיון במערכת החינוך
סמינרים בינלאומיים
    א. Jewish Law and Current Legal Problems
    ב. Maimonides as Codifier of Jewish Law
    ג. Jerusalem - City of Law and Justice
    ד. Law and Morals
אחרית דבר
נספחים
א. חוק יסודות המשפט, התש"ם-1980
ב. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
ג. חוק השליחות, התשכ"ה-1965
ד. חוק השומרים, התשכ"ז-1967
ה. חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979
ו. חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה), התש"ם-1980
ז. חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981
ח. חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981
ט. חוק לתיקון פקודת זכות יוצרים (מס' 4), התשמ"א-1981
י. חוק העונשין (תיקון מס' 22), התשמ"ח-1988
יא. חוק העונשין (תיקון מס' 37), התשנ"ב-1992
יב. חוק שוויון זכויות למוגבלים, התשנ"ח-1998
יג. חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח-1998
יד. הצעת חוק חוזה עבודה, התשמ"ה-1985
טו. הצעת חוק להגנת חיית הבר (תיקון - הגבלת ציד), התשנ"ח-1998
טז. חוזר היועץ המשפטי לממשלה אל הפרקליטים בפרקליטות המדינה
יז. חוזר היועץ המשפטי לממשלה אל היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה והרשויות המקומיות
יח. חוזר מנהל בתי המשפט אל השופטים
יט. חוזר שר המשפטים אל דיקני הפקולטאות למשפטים

לדף הראשי | HOME