מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

חוק לישראל: ערבות

ספר זה בסדרת "חוק לישראל" נכתב ע"י ד"ר ברוך כהנא, והוא כולל דיון במהות הערבות, באחריות הערב כאחריות משנית, בסוגיית ריבוי הערבים, בזכות הערב לחזור אל החייב, בערב בעד ערב, ועוד.

הספר יצא לאור בירושלים תשנ"ב, ובו 864 עמ'.

[לתוכן הספר בטקסט מלא, לחץ כאן]

 

תוכן העניינים

סעיף 1(א) - מהות הערבות
   פרק ראשון: "ערבות היא התחייבות" - התחייבות או חיוב אחר
      1. כללי
      2. התחייבות
      3. תמורה
      4. שליחות
      5. גרימת נזק
   פרק שני: "של אדם" - מי כשיר לערוב?
      1. קטין
      2. פסול דין
      3. תאגיד
      4. אשה נשואה
      5. אשה פנויה שערבה ונישאה
   פרק שלישי: "לקיים חיובו" - ערבות על חיוב שאינו כספי
      1. כללי
      2. התחייבות לקיים את החיוב במקום החייב
      3. התחייבות להכריח את החייב לקיים את חיובו
      4. התחייבות לשלם פיצויים אם לא יקיים החייב את חיובו
      5. התחייבות לשלם את הקנס שקיבל על עצמו החייב למקרה שלא יקיים את חיובו
      6. חייב שיש עליו חיוב כספי וחיוב לא כספי
   פרק רביעי: "של אדם אחר" - מי כשיר להיות חייב לעניין ערבות?
   פרק חמישי: "כלפי אדם שלישי"
      1. מי כשיר להיות נושה לעניין ערבות?
      2. נושה שבעת מתן הערבות עדיין אין זהותו ידועה

סעיף 1(ב) - מהות הערבות
   פרק ראשון: "הערבות יכול שתהיה לחיוב כולו או מקצתו"
   פרק שני: "קיים או עתיד לבוא"
   פרק שלישי: "מתחדש"
   פרק רביעי: "או מותנה"
      1. ערבות על חוב מותנה
      2. ערבות מותנית
   פרק חמישי: "קצוב או בלתי קצוב"
   פרק שישי: נושה שאינו נחסר
      1. כללי
      2. כתובת אשה
            (א) כללי
            (ב) בקניין
            (ג) אב שערב על כתובת בנו
            (ד) בערב-קבלן
            (ה) לאחר הנישואין
            (ו) החזרת הנדוניה
      3. התחייבות לתת מתנה
      4. ריבית ורווחים
      5. חפץ שנמכר ביותר משוויו
   פרק שביעי: ערבות על אחריות במכירה

סעיף 2 - סייג לערבות
   פרק ראשון: כללי
   פרק שני: חוב שבטל מתחילתו - דוגמאות
      1. אסמכתא
      2. אונס
      3. ערבות החסרה קניין נחוץ
   פרק שלישי: חוב שבטל לאחר זמן - דוגמאות
      1. מחילה
      2. פירעון
      3. שמיטה
      4. נדוניה שהובטחה ומתה האשה
      5. אבד מקור תשלום החוב
      6. משכון שאבד
   פרק רביעי: "התחייבות מדין ערב" בעקבות בקשה מאחר להוציא כסף
      1. אופי החיוב והיקפו
      2. דוגמאות
      3. לשון הבקשה
      4. הוצאת כסף שאין מי שיזכה בו
   פרק חמישי: התחייבות עצמאית בערב רגיל
      1. כללי
      2. ערב "שלוף דוץ"
      3. נושה שפטר את החייב לבקשת הערב
      4. ערב הנושא ונותן ביד
      5. ערב שביקש את החוב במקום החייב

סעיף 3 - יצירת הערבות
   פרק ראשון: צורת יצירת הערבות
      1. עמדת החוק
      2. הביטוי המחייב
      3. ערבות שאינה ברורה
      4. ערבות בכתב ובעל פה
      5. ערב המסכים להצעת הנושה
   פרק שני: הסכמת שאר הצדדים לערבות
      1. הסכמת הנושה
      2. הסכמת החייב
   פרק שלישי: פגמים בדרך יצירת הערבות
      1. אונס
      2. טעות
   פרק רביעי: הצורך בקניין בערבות שלאחר מתן מעות
      1. כללי
      2. הכלול במונח "שעת מתן מעות"
            (א) עסקה שטרם הסתיימה
            (ב) החזרת שטר או משכון לחייב
            (ג) נתינת חופש תנועה לחייב
            (ד) הפטר ערב אחר
            (ה) חוב שהומחה
            (ו) צירוף חוב חדש לחוב הישן
            (ז) פיקדון ההופך להלוואה
      3. נסיבות המחייבות בלא קניין
            (א) ערב לבית דין
            (ב) שטר
            (ג) מנהג
            (ד) כספו של החייב מצוי בידי הערב
            (ה) קבלן
            (ו) הודאה
            (ז) שונות

סעיף 4 - תחומה של הערבות
   פרק ראשון: כללי
   פרק שני: הבדלי שערים
   פרק שלישי: סוג הקרקע שגובים ממנה
   פרק רביעי: ניכוי דמי תיווך
   פרק חמישי: חיוב שהוא חמור מן הרגיל - האם חומרתו חלה גם על הערב?

סעיף 5 - שינוי בחיוב
   פרק ראשון: הוקטן החיוב הנערב
   פרק שני: הוגדל החיוב הנערב
   פרק שלישי: שינוי אחר בחיוב הנערב
   פרק רביעי: נושה שמת

סעיף 6 - הפטר הערב
   פרק ראשון: כללי
   פרק שני: נושה שלא תבע את החייב במועד הפירעון
      1. כללי
      2. חייב שהתחיל לרדת מנכסיו
      3. חייב המוכן עם כספו
      4. נכונות הערב לטרוח במשפט עם החייב
      5. דרישת הערב מן הנושה לתבוע את החייב
      6. היעדר דרישה מצד הערב
      7. חייב שיצא את הארץ
   פרק שלישי: נושה שלא הקפיד ליצור הוכחות לחיוב
   פרק רביעי: נושה שגרם לביטול שעבוד
   פרק חמישי: החזרת משכון לחייב
   פרק שישי: נושה שהתיר לחייב את שבועתו שנשבע לפרוע

סעיף 7 - טענות הגנה
   פרק ראשון: כללי
   פרק שני: הערב מודה והחייב כופר
   פרק שלישי: בערב-קבלן
   פרק רביעי: חוב שאי אפשר לגבותו מחוסר ראיה - דוגמאות
      1. החייב בעל שם נפוץ
      2. טענת מחילה
      3. טענת פירעון
            (א) החייב טוען שפרע
            (ב) החייב נעדר
            (ג) מת החייב
            (ד) חוב בשטר
            (ה) החייב אומר שלא פרע
      4. טענת להד"ם
      5. טענת הפטר בתשלום נדוניה
      6. טענת קיזוז חובות
   פרק חמישי: ספק אובייקטיבי, שאינו ספק אם החייב דובר אמת
   פרק שישי: התיישנות

סעיף 8 - אחריות הערב
   פרק ראשון: כללי
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי - כללי
      3. הגדרת החייב כחסר נכסים
      4. נושה שגבה שלא כדין
   פרק שני: נסיבות המאפשרות פנייה מיידית לערב
      1. חייב שמת
      2. חייב הנמצא במקום רחוק
      3. חייב שנכסיו מרוחקים
      4. חייב אלים
   פרק שלישי: ערב-קבלן
      1. אחריות הקבלן
      2. יצירת קבלנות לפי צורת ההתחייבות
      3. היווצרות קבלנות על פי מנהג
      4. יצירת קבלנות בהסכם מפורש
   פרק רביעי: גביית החוב מן הערב
      1. ארכה הניתנת לערב
      2. נטילת משכון מן הערב
      3. "סידור" לערב
      4. שעבוד נכסי הערב
      5. ערב שמת
      6. טענות הגנה המיוחדות לערב
      7. דינים שונים

סעיף 9 - זכות הערב לחזור על החייב
   פרק ראשון: כללי
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי
      3. הנימוק לזכותו של הערב
      4. בקשת החייב מן הערב
      5. "מה שנתן למילוי ערבותו" - פירעון חלקי
      6. גביית החזר הפירעון
      7. חייב המבקש לפרוע לנושה אחרי פירעון הערב
      8. ערב שהציל את החייב מסכנה
      9. ערב שהתכוון להזיק לחייב
   פרק שני: "זולת אם ניתנה הערבות שלא בהסכמת החייב" - ערב שלא נתבקש לערוב
      1. פרע לפני שנתבע החייב
      2. פרע אחרי שנתבע החייב
   פרק שלישי: ערב שנתבקש לערוב ולא נתבקש לשלם
      1. פרע לפני שנתבע החייב
      2. פרע אחרי שנתבע החייב
   פרק רביעי: ערב שהשאיר את שטר החוב אצל הנושה
   פרק חמישי: ערב שלא הודיע לחייב על פירעונו
   פרק שישי: "הוצאות סבירות שהוציא לרגל הערבות" - זכות הערב לשיפוי על נזקים שנגרמו לו עקב
            הערבות
      1. הזכות ונימוקיה
      2. נזק ישיר ונזק עקיף
      3. ריבית
      4. הוכחת הנזק
      5. ערב בשכר
      6. ערבות בלא הרשאה או בלא קניין
      7. הוצאות שלאחר מות החייב
      8. ערבות הדדית של חייבים משותפים
   פרק שביעי: הראיות הדרושות לערב בגבייתו מן החייב
      1. דרך ההוכחה שהערב פרע
      2. דרך ההוכחה שנתבקש לערוב
      3. דרך ההוכחה שעדיין לא פרע החייב לערב
   פרק שמיני: ערב בעד שני חייבים
      1. פרע את כל החוב
      2. פרע מחצית החוב
      3. פרע אחד משני חובות נפרדים
   פרק תשיעי: חזרת הערב על יורשי החייב
      1. כללי
      2. מקרים שיש בהם הוכחה שלא פרע החייב
      3. הודעה ליורשים
      4. יורשים גדולים
      5. נושה הרגיל לפנות לערב תחילה

סעיף 10 - סייג לזכות הערב לחזור על החייב
   פרק ראשון: כללי
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי
   פרק שני: טענה שלא הייתה ידועה לערב
   פרק שלישי: ערב שהודיע לחייב שהוא מתכוון לפרוע את החוב
   פרק רביעי: טענת הגנה בעניין הערבות

סעיף 11 - דין הערב לפני שמילא ערבותו
   פרק ראשון: כללי
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי
   פרק שני: חייב הרוצה לצאת מן הארץ
   פרק שלישי: חייב המבזבז את נכסיו
   פרק רביעי: חייב שהגיע זמן פירעונו

סעיף 12 - שעבוד נכס של החייב
   פרק ראשון: העברת השעבוד לזכות הערב
      1. העברה מ ידית - עמדת החוק ועמדת המשפט העברי
      2. מכירת שטר החוב
      3. התחייבות נפרדת של החייב כלפי הערב
      4. התחייבות החייב כלפי הערב בשטר החוב המקורי
   פרק שני: החובה לעשות פעולות הדרושות להעברת השעבוד

סעיף 13 - ריבוי ערבים
   פרק ראשון: כללי
   פרק שני: "אחראים יחד ולחוד" - סולידאריות בין ערבים
      1. שיטת החבות המלאה
      2. הנימוק לשיטה זו
      3. ערבים-קבלנים
      4. שיטת החבות החלקית
      5. הנימוק לשיטה זו
      6. מנהג
      7. פירעון חלקי
   פרק שלישי: "שניים או יותר שערבו"
   פרק רביעי: "אם במאוחד ואם בנפרד"
   פרק חמישי: "והכל כשאין כוונה אחרת משתמעת מן הערבויות"
   פרק שישי: השתתפות בין ערבים
      1. כללי
      2. הדין לפי שיטת החבות המלאה
      3. הדין לפי שיטת החבות החלקית
      4. כשיש הסכם שהנושה יכול לגבות מאיזה ערב שירצה
      5. ערבו בנפרד
      6. שלושה ערבים ויותר
      7. טענת פירעון
      8. זכות הערב לחזור על החייב
   פרק שביעי: מחל הנושה לאחד מן הערבים
      1. כללי
      2. הדין לפי שיטת החבות המלאה
      3. הדין לפי שיטת החבות החלקית
      4. זכות החזרה
      5. זקיפה בשטר חדש
   פרק שמיני: חוסר חתימת ערבים אחרים על כתב הערבות
   פרק תשיעי: טענת פירעון
   פרק עשירי: דרישת ערב מחברו לפרוע
   פרק אחד עשר: ערב רגיל וערב-קבלן

סעיף 14 - ערב בעד ערב
   פרק ראשון: כללי
      1. משמעות הסעיף
      2. עמדת המשפט העברי - מועד נתינת הערבות המ שנית
      3. בערבים משותפים
      4. בערבות כללית
      5. ערב לערב
   פרק שני: "נתן אדם לנושה התחייבות למילוי ערבותו של ערב" - תקפה של ערבות בעד ערב
      1. התחייבות בשעת יצירת החיוב העיקרי
      2. התחייבות אחרי יצירת החיוב העיקרי, בשעת נתינת הערבות הראשונית
      3. התחייבות אחרי נתינת הערבות הראשונית
   פרק שלישי: "יהא דין ערבותו של הערב כלפי הנושה כדין חיוב נערב"
   פרק רביעי: "הן לעניין היחסים בין אותו אדם לבין הנושה"
   פרק חמישי: "והן לעניין היחסים בינו לבין הערב"
   פרק שישי: ערב לערב
      1. כללי
      2. התועלת בערבות לערב
      3. עד אימתי יכול הערב לערב לבטל את ערבותו
      4. מאימתי מתחייב הערב לערב לפרוע
      5. זכות תביעת הנושה
      6. חזרה על החייב
      7. גרימת הערב הראשוני לאי תשלום החייב

סעיף 15 - ביטול ערבות לחיוב עתיד לבוא
   פרק ראשון: כללי
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי
   פרק שני: "רשאי הערב, כל עוד לא נוצר החיוב הנערב, לבטל ערבותו" - ביטול לפני היווצרות החיוב
      1. המקורות
      2. הנימוק
      3. יצא הכסף מידי הנושה, ועדיין לא הגיע לידי החייב
      4. התחייבות הנושה למסור כסף לחייב
      5. ערבות על חוב מותנה
      6. ערבות על חוב של שכירות
   פרק שלישי: "על ידי מתן הודעה בכתב לנושה"
      1. דרך הביטול
      2. ביטול בלא ידיעת הנושה
      3. הוכחת הביטול
   פרק רביעי: "אולם עליו לפצות את הנושה בעד הנזק שנגרם לו עקב הביטול"; "על הערב לפצות את החייב וכו'" - חיוב בפיצוי על נזק שנגרם
   פרק חמישי: ביטול בנסיבות מיוחדות
      1. קניין
      2. קניין בבית דין חשוב
      3. ערב-קבלן
      4. התחייבות בכתב
      5. שעבוד נכסי החייב לערב
   פרק שישי: "ניתנה ערבות לחיוב עתיד לבוא" - ביטול אחרי היווצרות החיוב

סעיף 16 - התחייבות לשיפוי
   פרק ראשון: עמדת החוק
   פרק שני: עמדת המשפט העברי

סעיף 17 - ערבות או התחייבות לשיפוי בשל חיוב פגום
   פרק ראשון: כללי
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי
   פרק שני: ערב שלא ידע על הפגם בחוב
   פרק שלישי: זכות החזרה
            מילואים
            מפתח עניינים
            מפתח מקורות

לדף הראשי | HOME