Menu

מורשת המשפט בישראל

מחקרים חדשים

"מורשת המשפט בישראל" מעמידה כאן לעיון הציבור מחקרים במשפט העברי שנעשו במסגרתה.

מחקרים אלו טרם הסתיימו, ולכן הם גם אינם ערוכים בצורה מסודרת וסופית. לכשיסתיימו המחקר והעריכה, יצאו המחקרים לאור בדפוס.

המחקרים מתפרסמים בתמיכת מינהל התרבות של משרד התרבות והספורט.