מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

מתנה ומחילה
ד"ר ברוך כהנא

דיני המתנה במשפט הישראלי מעוגנים בחוק המתנה. מהם דיני המתנה במשפט העברי, ובמה הם שונים מדיני הקניין הרגילים?

מחילה היא סוג של מתנה. לכאורה מחילה היא פעולה משפטית שאינה אמורה לעורר דיונים משפטיים, אולם האמת היא שמקורות המשפט העברי דנו בה רבות. השאלה העיקרית היא באיזה מצב המחילה תקפה ומבטלת את החיוב הנמחל, ובאיזה מצב יכול המוחל לחזור בו ממחילתו? אנו מוצאים הבחנות רבות בתשובה לשאלה זו, וגם בכך עוסק המחקר שלפנינו.

תוכן העניינים


מהות המתנה  [לחץ כאן לטקסט מלא]
מבוא
הנותן
כללי
קטן
(1) מן התורה
(2) מדרבנן
גדול שאינו יודע בטיב משא ומתן
גדול שלא הגיע לגיל עשרים
אילם
חרש ושוטה
גוסס
שיכור
נותן שאינו מבורר
המקבל
כללי
מתנה לקטן
מתנה לחרש ולשוטה ולדומיהם
מתנה למי שעוד לא נולד - עובר ומי שלא נהרה
(1) אם אינו בנו של הנותן
(2) אם הוא בנו של הנותן
מתנה לאשת איש
מתנה לאדם לא ידוע
מתנה לרבים
מתנה לחצי אדם
זכות אב במתנה שניתנה לבנו
שני מקבלים שאחד מהם אינו כשיר לקבל מתנה ("את וחמור")
פרשנות - קביעת זהות המקבל
סוגים מיוחדים של מתנות
מתנה באיסור
מתנה שחבה לאחרים
פגם בגמירת דעתו של הנותן
כללי
עקב הפצרה
הנותן את כל נכסיו לאשתו
כללי
אם אין לו בנים
אם יש הוכחה שהתכוון למתנה
שיור במתנה
מתנה לאשתו ולאחר יחד
מתנה לאשתו ואחריה לפלוני
הנותן את כל נכסיו לאחד מבניו
כללי
הבן המקבל
אופן הנתינה
מתנה לבנו ולאחר יחד
אם ניכר מתוך הנסיבות שהתכוון לתת רק מתנה מוגבלת
מתנה טמירתא
כללי
שטר מתנה בלי הודעה על גילוי ("סתם")
בצוואה מחמת מיתה ובשכיב מרע
חריגים
סוגים אחרים של הסתרה
מצבים שונים שהמתנה בטלה בהם מחמת חוסר גמירת דעת של הנותן
נתינה מכללא
כללי
מעשה של בעל הנכס המוכיח כוונה לתת מתנה
המשיא את בנו בבית
סיוע למקבל במעשה
השאלה המתפרשת כמתנה
הפקר חלקי
פחות מבן עשרים שמכר קרקע
הבעת הסכמה לאחר מעשה
הליכה לערכאות
השכרת בית עם בתים משותפים
טבע בני אדם המלמד על כוונה לתת מתנה
חפץ שאין בעליו מקפיד עליו
אם המקבל צריך לעשות מעשה דתי או משפטי בחפץ
ידידות בין הנותן למקבל
שתיקה המוכיחה על כוונה לתת מתנה
הרואה שאחר נוטל מנכסיו ושותק
הרואה שאחר נותן נכס שלו במתנה ושותק
מי שהיה יכול לתבוע בב"ד ולא תבע


דבר המתנה  [לחץ כאן לטקסט מלא]
פרק ראשון: מבוא
פרק שני: "זכויות"
א. כללי
ב. "דבר שאין בו ממש"
(1) כללי
(2) חריגים
(3) הקנאת גוף הנכס לענין הזכות המופשטת התלויה בו
ג. חוב שמישהו חייב לנותן
ד. זכויות שונות
פרק שלישי: נכס עתידי - "דבר שלא בא לעולם"
א. כללי
ב. הרחבת בטלות המתנה
ג. מה נחשב "דבר שלא בא לעולם"
ד. חריגים
(1) נכס לפירותיו
(2) הודאה
(3) מנהג
(4) אב הנותן לבנו
(5) "לכשיבוא לעולם"
(6) הקנאה הדדית
(7) שבועה
(8) "כסף מנכסי"
(9) לשון חיזוק בשטר
(10) כדי להימנע מאיסור
(11) שונות
ה. תפיסה
ו. נכס שאינו בבעלות הנותן אבל יש לו זיקה אליו
ז. הנותן דבר שאינו שלו במתנה, ואחר כך קנה אותו
פרק רביעי: נכס שאינו בשליטתו של בעליו
פרק חמישי: נכס שאינו מסוים
א. כללי
(1) מבוא
(2) הדעה שמתנה שאינה מסוימת אינה תקפה
(3) הדעה שמתנה שאינה מסוימת תקפה
ב. נימוקים
(1) נימוקים שמתנה שאינה מסוימת אינה תקפה
(2) נימוקים שמתנה שאינה מסוימת תקפה
(3) בעיית "אין ברירה" (לשתי השיטות)
ג. המצב הקנייני בין האמירה לבחירת הנכס
ד. מצבים שבהם לכל הדעות המתנה תקפה
(1) "חלק כך וכך בשדה פלונית"
(2) אחוז מסוים מכל נכסיו
(3) נקבע גודל המתנה ולא מקומה
(4) אם אחד מהנכסים טוב או גרוע מכל האחרים
(5) נכס העומד בפני עצמו
(6) מתנת שכיב מרע או מתנת בריא לאחר מות הנותן
(7) אם יש מנהג שמתנה שאינה מסוימת תקפה
(8) אם ציין את המין
(9) דבר שבמינו שווה
(10) הבחנה בין קניין ע"י שטר לקניינים אחרים
(11) מתנת אדם לבניו
(12) שיעבד כל נכסיו כאחריות על המתנה
(13) מלך וציבור
(14) אם בשטר המתנה אין סיום אבל בדברים שבעל פה סיימו
(15) אם הנותן בחר בלבו את דבר המתנה בשעת ההקנאה
(16) אם ביד המקבל לבחור
(17) אם התנו בפירוש שיועיל אף שאינו מסוים
(18) אם אנו בטוחים שאין לנותן נכסים מלבד אלו הידועים לנו
(19) אם אמר הנותן שהמתנה תחול רק כשיבחר את הנכס
(20) אם המקבל מוחזק בנכסים
(21) נתן דבר מסוים עם דבר שאינו מסוים
(22) התחייבות לתת דבר שאינו מסוים
(23) הקנאת נכס באופן זמני
(24) דבר שאינו עומד בפני עצמו
(25) נכתבו חיזוקי לשון בשטר המתנה
(26) "כל מה שיש בבית זה"
(27) מתנה בלשון הודאה
(28) הקנאה הדדית
ה. מצבים שבהם לכל הדעות המתנה אינה תקפה
(1) "כל מה שיש בבית זה"
(2) דבר שעתיד להיאסר בהנאה
(3) הבחנה בין סוגי דרכי הקנייה
(4) אם החלק הניתן ייקבע על פי גורל
ו. המיוחד במתנה לעומת מכר
ז. זכות הנותן לתת למקבל את הגרוע
פרק שישי: גוף האדם וחלקים ממנו
פרק שביעי: סוגי נכסים שונים
א. נכס שאסור בהנאה
ב. דבר שאינו קצוב
ג. נכס שלא ידע עליו הנותן
ד. כמות המתנה
פרק שמיני: פרשנות המתנה - מה התכוון הנותן לתת
א. עקרונות פרשניים
ב. "נכסים"
ג. מטבע
ד. בית
ה. שונות
פרק תשיעי: סיכום
פרק עשירי: הצעת נוסח על פי המשפט העברי


הסכמת הצדדים שהדבר ניתן במתנה  [לחץ כאן לטקסט מלא]
פרק ראשון: מבוא
פרק שני: הכלל שסתם נתינה אינה מתנה
פרק שלישי: נסיבות המעידות על כוונה לתת מתנה
א. כללי
ב. נתן באופן שמנהג המקום לתת במתנה
ג. מקבל שסירב לקחת, והנותן לחץ עליו לקחת
ד. המזמין אדם לאכול כדרך הכנסת אורחים
ה. נותן שהיתה לו מחויבות כלשהי כלפי המקבל
(1) המפרנס יתום
(2) הנותן לעני
(3) בן הנותן לאביו
(4) אם היה חייב לו חיוב של "משנת חסידים"
ו. דברים הניתנים לחתן לחתונתו
ז. אם נהנה הנותן עקב המתנה
ח. נתן לאשה ואח"כ הביע רצון לקדש אותה
ט. אם המקבל נתן לפני כן לנותן את כל נכסיו במתנה
י. נתן בגדים לפועל שכיר שלו
יא. בדבר שלא ברור שהמקבל צריך אותו
יב. אם המקבל ביקש את המתנה לפני כן
יג. דבר בעל ערך נמוך
יד. אם הנותן החזיר משהו למקבל
טו. מקבל שיהיה קשה לגבות ממנו
פרק רביעי: נסיבות המעידות על כוונה לתת מתנה ודוחות אמירה נוגדת
א. כללי
ב. המקדש את אחותו
ג. קנה נכס שידע שהוא שלו
ד. קנה נכס גזול ביודעין מקרובו
ה. קנה איסורי הנאה ביודעין
ו. שילם יותר מדי בעת קניית נכס
ז. מלווה שנתן ללווה יותר מדי
פרק חמישי: נסיבות שאינן מעידות על כוונה לתת מתנה
א. אם הנותן נתן בעבר דבר דומה במתנה
ב. קנה נכס גזול ביודעין
ג. נתן לקרובו
ד. נותן שהוא עשיר
ה. נתן לאשה כסף לפרעון כתובה שלא היה חייב לפרוע
ו. מכר שדה בשנת היובל
פרק שישי: מקבל הטוען שהנותן אמר בפירוש שהוא נותן כמתנה
א. כללי
ב. בלווה שנתן כסף למלווה
ג. אם לא היתה לו אפשרות לטעון טענה אחרת


הסכמת המקבל  [לחץ כאן לטקסט מלא]
פרק ראשון: הצורך בהסכמת המקבל
1. עמדת החוק
2. עמדת המשפט העברי
פרק שני: הצורך בידיעת המקבל
1. הצגת השאלה
2. נימוקים לכאן ולכאן
3. עמדת החוק
4. חזקת ההסכמה
5. בעיית "אין ברירה"
פרק שלישי: חזקת הסכמה
1. עמדת החוק
2. עמדת המשפט העברי
פרק רביעי: דחיית המתנה
1. עמדת החוק
2. עמדת המשפט העברי
(א) כללי: רק דחייה מיידית מועילה
(ב) במתנה המזוכה למקבל ע"י אחר
(ג) דחייה מאוחרת בלשון הודאה
(ד) תוצאתה של דחייה מאוחרת - הנכס הפקר
(ה) דחייה מאוחרת שנוסף לה חיזוק
(ו) דחייה בטענה שטעה באשר לאופי הנכס
(ז) דחיית מתנה לפני נתינתה
(ח) דחייה חלקית


מתנה מוגבלת  [לחץ כאן לטקסט מלא]
"על תנאי" - כללי
עמדת החוק
מועד תחולת המתנה המותנית
תוצאות אי קיום התנאי
תנאי שלילי
תנאי שאינו תלוי באדם
התנאת תנאי לאחר נתינת המתנה
נותן החוזר בו מהמתנה לפני קיום התנאי
בעיית אסמכתא
בעיית "ברירה"
מחילת התנאי
תנאי לטובת המקבל
תנאי בלשון ו' החיבור
תנאי בלשון "ובלבד ש..."
תנאי בלשון "ש..." או "כדי ש..."
תנאי בלשון "כש..." - דחיית זמן
"ע"מ שלא אחזור בי" וכדומה
תנאי בדבר שלא בא לעולם
תנאי שהמקבל יתן משהו לנותן
מתנה על מנת שלא יהיה של המקבל
תנאי שעושה המקבל
תנאי בלי הסכמת המקבל
תנאי עם שליח של המקבל
תנאי שהמקבל יתן לאחר את דבר המתנה
נטל הראיה במצב של ספק
קיום התנאי
מקבל שסירב לקיים את התנאי
קיום תנאי של נתינה בנתינה בעל כרחו
קיום תנאי של נתינה בנתינה על מנת להחזיר
תנאי שהתקיים באופן חלקי
אונס שמנע או שכפה את קיום התנאי
אם מת הנותן לפני קיום התנאי
אם מת המקבל לפני קיום התנאי
עד מתי אפשר לקיים את התנאי
תנאי שתוכנו התייתר
נותן שמנע את קיום התנאי
מתנה על מנת להחזיר
כללי
שימוש במעמ"ל לקונסטרוקציות שונות
הגדרה עיונית של זכות הנותן וזכות המקבל
אם לא החזיר
הקנאתה למקבל בקניין סודר
אופן ההחזרה
במקבל קטן
אם מת הנותן או המקבל
אם המקבל הקדיש את דבר המתנה
אם המקבל מכר את דבר המתנה או נתן אותו לאדם אחר
אם המקבל שיעבד את דבר המתנה לנושה שלו
אחריות המקבל לנזק שקורה לדבר המתנה
אם נפחת ערכו של דבר המתנה והחזירו
זמן ההחזרה
אם הנותן מחל למקבל על התנאי
החזרת כסף במקום דבר המתנה
אם התנאי לא נעשה לפי משפטי התנאים
בתנאי מכללא
"משפטי התנאים"
כללי
"מעכשו" או "על מנת"
אופן התנאת הן קודם ללאו
אופן התנאת תנאי קודם למעשה
תנאי שאי אפשר לקיימו
תנאי ומעשה בדבר אחד
תנאי בדבר שאי אפשר לעשותו על ידי שליח
תנאי לשעבר
תנאי במתנה שתחול בעתיד
תנאי שנעשה עם שליח
אם התנאי הוא המטרה
"וקנינא מיניה וכו'" כתחליף למשפטי התנאים
פרשנות תנאים מיוחדים
"על מנת שירצה פלוני"
"על מנת שתתן לי כך וכך כסף" ונתן לו מיטלטלין באותו שווי
"על מנת שתתן לי נכס פלוני"
"על מנת שתעשה בשבילי כך וכך" - האם די בעשייה חד פעמית
"על מנת שלא תמכור או לא תתן לאחר"
שונות
תנאי מכללא - אומדנא
עמדת החוק
עמדת המשפט העברי
כללי
דוגמאות
תוצאות ביטול מתנה מחמת ביטול תנאי מכללא
מקבל אחר מקבל
כללי
אם הראשון הוציא את הנכס מבעלותו
דינים שונים
בשלושה מקבלים
"שתחייב את המקבל לעשות" - מתנה המטילה חיוב על המקבל
עמדת החוק
עמדת המשפט העברי
שיור
פרק א - מבוא
פרק ב - שיור חלק כמותי מדבר המתנה לנותן
פרק ג - שיור זכות לא ממשית בנכס לנותן
פרק ד - נותן ששייר לעצמו זכות למזונות
פרק ה - נותן ששייר עצמו זכות לעשות פעולות משפטיות בנכס
פרק ו - נותן ששייר עצמו זכות לבטל את המתנה
פרק ז - שיור לצד ג'
פרק ח - מתנה שהמקבל אינו יכול לעשות בה דברים מסוימים
פרק ט - מתנה שיוכל המקבל לעשות בה רק דבר מסוים
פרק י - שלא תהיה למקבל בעלות בנכס לענין זכותו של צד ג להוציאו מהמקבל
פרק יא - שיור בלשון "על מנת"
מתנה זמנית
מתנה לאחר זמן


התחייבות לתת מתנה  [לחץ כאן לטקסט מלא]
פרק ראשון: כללי
1. עמדת החוק
(א) דרישות צורניות - ס"ק (א)
(ב) זכות החזרה מההתחייבות - ס"ק (ב)-(ג)
2. עמדת המשפט העברי - כללי
פרק שני: דרכים ליצירת התחייבות כובלת
1. שטר
2. קנין סודר
3. אמירה
4. נתינת משכון או שעבוד נכסים
5. סיטומתא
6. התחייבות בלשון הודאה
7. הבטחה של רבים
8. ביטויים מועילים ושאינם מועילים
9. "אתן"
פרק שלישי: סוגים מיוחדים של התחייבות
1. התחייבות בלי ידיעת המקבל
2. התנגדות המוטב
3. מתחייב שאין לו נכסים
4. התחייבות על תנאי
5. מי כשיר להיות מוטב ההתחייבות
6. שונות
פרק רביעי: דבר המתנה
1. דבר שלא בא לעולם
2. דבר שאינו מסוים
3. דבר מסוים
4. דבר שאינו קצוב
פרק חמישי: קיום התחייבות
1. קיומה בנתינת מתנה מוגבלת
2. שנים שהתחייבו
3. זכות קדימה ביחס לנושים אחרים
4. מת המתחייב - חיוב יורשיו
5. מת מקבל ההתחייבות
6. שונות
פרק שישי: התחייבות שתוקפה מוסרי ולא משפטי
1. מתנה מועטת
2. מתנה לעני
3. שבועה ותקיעת כף


דרכי ההקניה  [לחץ כאן לטקסט מלא]
מבוא
דרכי קניין - "במסירת הדבר לידו"
כללי
משיכה
הגבהה
חזקה
סודר (חליפין)
(א) כללי
(ב) במתנת מטבע
(ג) בסודר של אדם שלישי שלא בנוכחות המקבל
קנין אגב
סיטומתא
קניין יד
קניין כלי
קניין כסף
(א) כללי
(ב) בהקנאה מדין "עבד כנעני"
הקנאת חוב או פיקדון ע"י "מעמד שלשתן"
קניין חצר
(א) כללי
(ב) בלי ידיעת המקבל
(ג) חצר שאינה משתמרת
(ד) חצרו ומתנתו הבאים כאחת
(ה) חצר שאינו שייכת לגמרי למקבל
(ו) אויר החצר
קניין ארבע אמות
הקנאת מתנה בדיבור ע"י הודאה
(א) כללי
(ב) אופן פעולת אודיתא
(ג) אם ידוע שזה שקר
(ד) בהקנאת חוב או פקדון
(ה) דינים שונים
מסירת מפתח
הקניית כסף ע"י הפקדה בבנק
שטר - "מסירת מסמך לידו המזכה אותו לקבלו"
מבוא - עמדת החוק
הקנייה ע"י שטר קניין - עמדת המשפט העברי
(א) כללי
(ב) החתימה על השטר
(ג) לשון השטר
(ד) שני שטרות על אותה קרקע לאותו אדם
(ה) שני שטרות על אותה קרקע לשני אנשים
(ו) הוראת הנותן לכתוב את השטר
(ז) דינים שונים
שטר ראיה
(א) אם לא הגיע למקבל
(ב) אם נמצא אצל צד שלישי
(ג) שטר ראיה אחד על מתנות לאנשים אחדים
(ד) לשון חיזוק
(ה) הקנאתו לצד שלישי
(ו) אם נזכרו בו שני קניינים
(ז) שונות
"אם היה הדבר ברשות המקבל"
עמדת החוק
עמדת המשפט העברי
הקנאה חסרה
בלי עדים
מקבל שעושה מעשה קניין ואינו מתכוון לקנות
(א) כללי
(ב) נימוקים
(ג) סייגים
(ד) דעות חולקות
(ה) הבחנה בין דרכי קנין
אם עשו שני מעשי קניין שאחד מהם חסר תוקף
קניין בלי אמירה
הקנאה לקטן
הקנאה בשבועה
אם ידוע שהנותן רוצה להקנות אבל לא עשו מעשה קנין
מתנה שהציבור נותן
תקנה שדורשת אישור של חכם למת‎נה
מתנה שלא נרשמה במירשם
זיכוי מתנה למקבל ע"י צד שלישי
כללי
זיכוי מתנה שעתידה להיות לרעת המקבל
ביטול המתנה ע"י הבעת התנגדות
לשון הזיכוי
תקפותה של המתנה לפני שנודע עליה למקבל
הפסולים לזכות עבור אחר
זיכוי מתנה לפסולי דין ע"י אדם שלישי
פסול דין המזכה למקבל ע"י אדם שלישי
נתינת מתנה ע"י שליח
שליח לקבל מתנה
אחרי נתינת המתנה
ספק
ספק אם עשה קנין מועיל ואם הנכסים היו בידו בשעת הנתינה
פרשנות המתנה


מהות המחילה  [לחץ כאן לטקסט מלא]
פרק ראשון: מבוא
פרק שני: השיטה שמחילה היא הפקעה
א. הצגת השיטה
ב. קושיות על שיטה זו
ג. תת-שיטה: העדר רצון מצד הנושה
פרק שלישי: השיטה שמחילה היא הקנאת החוב לחייב
א. הצגת השיטה
ב. קושיות על שיטה זו
ג. הצורך לבסס מחילה על מוסד משפטי אחר
פרק רביעי: השיטה שמחילה היא כאילו פרע החייב
א. הצגת השיטה
ב. מדוע נחשב כאילו היה פרעון
ג. קושיות על שיטה זו
ד. ראיה לשיטה זו
פרק חמישי: נפקויות בתחומי הלכה שונים
א. מחילה בשבת
ב. חיובי מלקות ותשלומין הבאים כאחד
ג. מחילה למודר הנאה
ד. שונות
פרק שישי: הסברים לקטניים

יצירת המחילה  [לחץ כאן לטקסט מלא]
פרק ראשון: מבוא
פרק שני: תקפות המחילה בלי מעשה קניין
א. כללי
ב. במחילה במסגרת פשרה
ג. מנהג לעשות קניין
ד. אם עשו קניין פסול
פרק שלישי: לשון המחילה
א. עקרונות
ב. לשון הודאה
ג. "אני מוחל על התביעה"
ד. לשון מתנה - "החוב נתון לך"
ה. "דין ודברים אין לי עליך"
ו. "התייאשתי מהחוב"
ז. לשונות שונים
ח. לשונות ששייכים במצבים מיוחדים
פרק רביעי: מחילה בלב
א. אם יש הוכחה חיצונית שמחל
ב. אם אין הוכחה חיצונית שמחל
1. האומרים שהיא תקפה
2. דעה שהיא תקפה רק מדין "מחוסר אמנה"
3. טעם שהיא תקפה
4. האומרים שאינה תקפה
5. טעם שאינה תקפה
6. בלווה המוחל על חיוב המלווה להחזיר לו ריבית
7. אם הייתה הוכחה חיצונית זמן מסוים אחרי שמחל
8. במוכר שטר חוב
9. באילם
10. במחילה להקדש
פרק חמישי: שטר מחילה
א. כללי
ב. שטר מחילה מוקדם או מאוחר
ג. שטר מחילה שנקרע או שהוחזר
ד. כתיבת שטר מחילה בלי ידיעת המוחל
ה. שטר מחילה שנעשה בערכאות
ו. שטר מחילה שלא הגיע לנמחל
פרק שישי: הבטחה למחול
א. ההבטחה אינה כובלת
ב. בלשון "התחייבות"
ג. הבטחה להחזיר זכויות
ד. הבטחה שלא לתבוע
פרק שביעי: חזרה ממחילה "תוך כדי דיבור"

נשוא המחילה  [לחץ כאן לטקסט מלא]
פרק ראשון: מבוא
פרק שני: כתובה
פרק שלישי: פועל
א. חיוב פועל לעבוד
ב. זכות פועל לעבוד
ג. זכות פועל לחזור בו
ד. איסור הלנת שכר שכיר
פרק רביעי: שותפות
פרק חמישי: ריבית
פרק שישי: מסים
פרק שביעי: חיובים ממוניים שונים
פרק שמיני: זכות שאינה ממונית
פרק תשיעי: מתנות כהונה - זכות קיבוצית
פרק עשירי: מחילה שגורמת למוחל צער הגוף
פרק אחד עשר: חיוב שנועד לכפרה
א. תשלומי תרומה
ב. קרן וחומש שחייב גזלן שנשבע לשקר
ג. גזל הגר
ד. כופר
ה. קנס
פרק שנים עשר: מחילה על חיוב להישבע
פרק שלושה עשר: מחילה על חיוב המחוזק בשבועה
א. בחיוב ממוני וכדומה
ב. בשבועה לעשות מעשה לא ממוני או שלא לעשות מעשה
ג. מחילה על השבועה לבדה, כך שיישאר חיוב בלי שבועה
ד. דינים שונים
ה. מחילה זמנית על ידי אי תביעה
ו. מחילה על שבועה על מועד תשלום - מתן הארכה
ז. מחילה על שבועת החייב להתייצב בכלא

מחילה על זכות עתידית  [לחץ כאן לטקסט מלא]
פרק ראשון: מבוא
פרק שני: הכלל שלא מועילה מחילה על זכות עתידית
א. דברי הר"ן
ב. טעם הדין
פרק שלישי: דעה חולקת - מועילה מחילה על זכות עתידית
פרק רביעי: הרחבת הכלל שאין מועילה מחילה על זכות עתידית
א. גם אם לפני המחילה היה החיוב קיים אבל לא בצורה כובלת
ב. חיוב קיים אבל כלפי אדם אחר
ג. גם אם עשו מעשה קניין
ד. גם אם לא חזר בו עד יצירת החוב
ה. מחילת אב לבנו
פרק חמישי: חריגים שבהם המחילה בכל זאת מועילה
א. מבוא
ב. מחילה בעבור תמורה
ג. הרשאה להזיק
1. טעם הפטור
2. חזרה מההרשאה
3. הרשאה לגזול
4. האיסור להזיק
ד. בלשון התחייבות
ה. בשטר
ו. מחילה שתחול כשיבוא חיוב
ז. כשיש קצת שייכות
ח. חיוב מתחדש
ט. דבר שלא בא לעולם עם דבר שבא לעולם
י. דבר שבידו
יא. דבר שיחול בעתיד למפרע מעכשיו
פרק שישי: חריגים שבהם הזכות פוקעת מטעם אחר
א. מעשה של רבים
ב. בשבועה או בחרם
ג. אם ניכר מהמחילה שההתחייבות שלאחר זמן לא ניתנה מרצון
ד. זכות דרבנן
ה. בלשון הודאה
ו. מנהג
ז. כשמועילה מחילה על זכות עתידית - האם מועילה חזרה ממנה לפני היווצרות הזכות?
פרק שביעי: זכויות ספציפיות - האם נחשבות כבר קיימות ומחילתן מועילה
א. קנס
ב. חוב לפני מועד הפרעון
ג. מיסים
ד. דמי "חזקות"
ה. מזונות
ו. התחייבות בדבר שלא בא לעולם
ז. דמי שכירות
ח. חוב בין שותפים עסקיים
ט. שכר עבודה
י. חיוב שומר
יא. ערבות
פרק שמיני: מחילה על זכות קניינית עתידית
א. מבוא
ב. מחילה על ירושה דאורייתא בחיי המוריש
ג. מחילת בעל על נכסי אשתו לפני האירוסין
ד. מחילת בעל על פירות נכסי אשתו כשהיא ארוסה
ה. מחילת בעל על ירושת אשתו הארוסה
ו. מחילת בעל על פירות נכסי אשתו הנשואה
ז. מחילת בעל על ירושת אשתו הנשואה
ח. מחילת חלק בכורה
ט. מחילה על מתנה שהובטחה
י. מחילת שעבוד עתידי מכוח חוב קיים
יא. מחילת שעבוד נכס לחיוב עתידי
יב. מחילת זכות דירה עתידית בבית
יג. מחילה על מתנות כהונה שעדיין אינן בעולם
יד. מחילת זכות קניינית נגד רצון הנמחל או כשחב לאחרים
טו. זכות קניינית עתידית שאינה שייכת לאחֵר
פרק תשיעי: סילוק מזכות עתידית
א. הבעיה
ב. השיטה שמחילה וסילוק מועילים בזכות עתידית שכבר יש בה "שייכות"
ג. השיטה שסילוק מזכות עתידית מועיל ומחילה אינה מועילה
ד. סילוק מזכות דאורייתא

מחילת חוב שיש עליו משכון  [לחץ כאן לטקסט מלא]
פרק ראשון: מבוא
פרק שני: הדעה שהמחילה אינה מועילה בלי קנין
פרק שלישי: חריגים לדעה זו
פרק רביעי: הדעה שמועילה מחילה בלי קנין
פרק חמישי: חריגים לדעה זו

מחילת חוב שבשטר  [לחץ כאן לטקסט מלא]
פרק ראשון: מבוא
פרק שני: הדעה שהמחילה אינה מועילה בלי קנין
פרק שלישי: חריגים לדעה זו
א. מוכר שטר חוב
ב. שטר שאין בו אחריות נכסים
ג. בכתב ידו בלי עדים
ד. אם השטר אינו ביד המוחל-הנושה
ה. מחילה חלקית
ו. אם אין לחייב נכסים בשעת המחילה
ז. בלשון מתנה
ח. מנהג שהמחילה מועילה
ט. אם כתב שטר מחילה
י. בדרך הודאה
יא. כתובה
יב. אם יש אומדנא שמחל
יג. שטר שותפות
יד. מחילה בפני עדים
טו. מחילה בפני בית דין
טז. חיוב לא ברור או מותנה
יז. אם עוד לא חזר בו מהמחילה
יח. תנאי בית דין או מעשה בית דין
יט. אם המוחל מקבל תמורה
כ. מחילה שלא בנוכחות החייב
כא. אם המוחל גם נשבע
כב. מחילה לעני
כג. אם החזיר את השטר אחרי המחילה
כד. בהסדר נושים
כה. שטר על חיוב עתידי
פרק רביעי: הדעה שמועילה מחילה בלי קנין
פרק חמישי: חריגים לדעה זו
א. ממרני
ב. כתובה
ג. אם יש רק אומדנא שמחל
ד. מחילה בלב
ה. אם ידוע שהוא מוחל מסיבה מסויימת
ו. הארכת זמן
ז. מחילת שעבוד בלבד
ח. מחילה על מינוי

מחילה על זכות של אחר  [לחץ כאן לטקסט מלא]
פרק ראשון: מבוא
פרק שני: ראובן שגרם זכות לשמעון, ומחל עליה
א. כללי
ב. מזיק
ג. בשעבודא דרבי נתן - מחילה הפוגעת בנושה של המוחל
ד. בחוזה לטובת צד שלישי
ה. התחייבויות הדדיות
ו. לפני התגבשות הזכות
פרק שלישי: זכות שיש בה תועלת לשניים, ומחל אחד מהם
פרק רביעי: זכות ששייכת עכשו לראובן ובעתיד תהיה של שמעון
פרק חמישי: זכות ששייכת לראובן באופן מהותי, ולשמעון באופן רשמי
פרק שישי: מוחל שיש לו זיקה כללית לבעל הזכות
א. אב שמחל על זכות של בנו
ב. אפוטרופוס שמחל על זכות של היתומים
ג. שותף שמחל על זכות של השותפות
פרק שביעי: אם בעל הזכות ידע על המחילה ושתק
פרק שמיני: שליח שמחל על זכותו של המשלח
א. תוקפה של השליחות
ב. במסגרת הרשאה
פרק תשיעי: מחילה על זכות של ציבור

מחילה בטעות  [לחץ כאן לטקסט מלא]
פרק ראשון: מבוא
פרק שני: הכלל שמחילה בטעות בטלה
א. כללי
ב. טעות בעובדה
ג. טעות בדין
ד. "לא ידע דמחל"
ה. הרחבת הדין שמחילה בטעות בטלה
פרק שלישי: אם לא ברור האם אכן טעה המוחל
א. כללי
ב. ידיעת המוחל את העובדות ואת ההלכה
ג. הקשר הסיבתי בין אי-הידיעה למחילה
ד. אי נכונות מחשבתו של המוחל
ה. שיטת מהרי"ק
פרק רביעי: אם היה יכול לברר ולא בירר
פרק חמישי: אם אמר מראש שהוא מוחל גם אם יתברר שהוא טועה
פרק שישי: אם מראש לא ידע על כמה הוא מוחל - דבר שאינו קצוב
פרק שביעי: אם בשעת המחילה היה מסופק האם יש חיוב
פרק שמיני: מקרים שונים
א. עם מעשה קניין
ב. מוחל שקיבל תמורה
ג. טעות בשינוי המצב לאחר המחילה
ד. בכתב
ה. אם טעה מעצמו ולא הטעו אותו
ו. אם נשבע
ז. מנהג שהמחילה תקפה
ח. אם שידלו אותו למחול
ט. אם התברר שהחיוב הנמחל היה גדל משחשב - האם הכל בטל
י. בהרשאה להזיק
יא. אם הנמחל הסתמך על המחילה לפני שנודעה הטעות
יב. תיקון הטעות
נספח: שיטות הראשונים בביאור הסוגיה בתלמוד
א. דברי הסוגיה
ב. שיטת רש"י: בדרך כלל מחילה בטעות קיימת
(1) הצגת השיטה
(2) טעם שיטה זו
(3) מי שלא ידע שהוא מוחל על חיוב כלשהו
ג. שיטת רבנו תם: בדרך כלל מחילה בטעות בטלה
ד. שיטת הגאונים

פגמים ברצונו של המוחל  [לחץ כאן לטקסט מלא]
פרק ראשון: מבוא
פרק שני: עקרונות כלליים
א. אם ניכר שלא התכוון בלב שלם - המחילה בטלה
ב. אם יש לחשוש שלא מחל בלב שלם - המחילה בטלה
ג. צריך שיהיה ניכר שמחל בלב שלם
ד. מדוע אינו נחשב "דברים שבלב"
ה. אם עשה מעשה קנין
פרק שלישי: מוחל שטען "משטה הייתי בך"
א. כללי
ב. מחל בפני עדים ולא אמר "אתם עדי"
ג. אם מחל שלא בפני עדים
ד. אם הוא נותן אמתלא להסביר מדוע אמר שהוא מוחל בעוד שלא התכוון לכך
פרק רביעי: מחילה עקב אונס (כפייה)
פרק חמישי: מחילה מתוך כעס
א. הכלל שאינה מועילה
ב. אם עשה מעשה קנין
ג. אם המשיך במחילתו זמן ניכר
ד. אם עשה מעשה עם המחילה
ה. נטל ההוכחה שהמחילה היתה מתוך כעס
ו. אם אמר "אני מוחל בלב שלם"
ז. אם הנמחל פעל על סמך המחילה
פרק שישי: מחילה שלא בפני החייב
פרק שביעי: מצבים שיש חשש לחוסר גמירת דעת
א. "נחת רוח עשיתי לבעלי"
ב. מתוך פחד מאביו או מאדונו
ג. בסגנון "בתמיה"
ד. עקב הפצרת אחרים
ה. מחל לאבל תוך כדי ניחומו
ו. בדרך הערמה
ז. מתוך קטטה עם החייב
ח. כדי לחסוך התדיינות
ט. מתוך דוחק
י. מתוך סבל ממושך
יא. מחילה טמירתא
יב. מחילה בשכרות
יג. כדי להבריח מנושים
יד. מחילה לשכיב מרע

מחילה מותנית  [לחץ כאן לטקסט מלא]
פרק ראשון: מבוא
פרק שני: סוגים של תנאי במחילה
א. כללי
ב. תנאי בלי "משפטי התנאים"
ג. תנאי בדבר שלא בא לעולם
ד. תנאי הקשור לחיוב עצמו
ה. סוגים מיוחדים של תנאי המשמשים למטרות מיוחדות
פרק שלישי: מועד חלות המחילה המותנית
פרק רביעי: קיום התנאי
א. תנאי שהתקיים או שלא התקיים מחמת אונס
ב. מועד קיום התנאי
ג. תנאי שלא התקיים מחמת סרבנות המוחל
ד. אם התקיים רק חלק מהתנאי
ה. אם יש ספק האם התקיים התנאי
ו. אחרי מות המוחל או הנמחל
ז. אם המוחל מחל על התנאי
פרק חמישי: הצורך במעשה קנין
א. כללי
ב. חריגים
ג. זכות החזרה 16
ד. אם לא עשה קנין אבל נתקיים התנאי
פרק שישי: פרשנות התנאי
פרק שביעי: תנאי מכללא
א. כללי
ב. דוגמאות
ג. מחילה הדדית
פרק שמיני: מחילה שיש בה אסמכתא
א. המחלוקת היסודית
ב. הצורך במעשה קנין
ג. חריגים שבהם המחילה תקפה לשתי הדעות
ד. חריגים שבהם המחילה בטלה לשתי הדעות

מחילה מכללא  [לחץ כאן לטקסט מלא]
פרק ראשון: מבוא
פרק שני: מעשה של הנושה, המוכיח שמחל
א. כללי
ב. מעשים שמתפרשים כמחילה
1. עשיית שטר חדש על החיוב
2. תביעת חוב א ולא חוב ב - "טענו חטים והודה לו בשעורים"
3. נושה שתבע בב"ד פחות מהמגיע לו
4. כתיבת שטר בלי להזכיר חיוב מסוים
5. גביית חלק מהחוב בלבד מהחייב
6. עשיית מעשה בלי לדרוש שבועה שכנגדו היה חייב להישבע לו
7. המגרש אשה בגט האמור לשמש גם ככתובה
8. נושה שסייע לחייב לקחת משלו
9. בחיוב בעל שלא לעבור לארץ אחרת
10. שונות
ג. מעשים שאינם מתפרשים כמחילה
1. קריעת שטר החוב
2. החזרת שטר החוב
3. נושה שלקח ערב נוסף
4. כתיבה
5. נושה שנתן את סודרו לחייב כדי שיתן את נכסיו לבניו במתנה
6. קונה ששילם יותר מהמחיר ביודעין
7. מי שאכל ושתה עם מי שהוציא עליו שם רע
8. נושה שמנע מהחייב להישבע
9. מתן הצהרת הון בלי הזכרת זכות מסוימת
10. חתימה על שטר מכר של נכסי החייב
ד. מעשים שנחלקו הדעות אם הם מתפרשים כמחילה
1. מעביד שהחזיר לעבודה פועל שחלה
2. בחיוב מלווה להחזיר ריבית - חיוב שבא לתקן איסור שנעשה
3. שוכר שהשתמש במושכר אף שהיה בו מום
4. עזיבת המקום
פרק שלישי: שתיקת הנושה למול פגיעה בו
א. כללי
ב. מצבים שהשתיקה מתפרשת כמחילה
1. אם הזכיר מחילה לפני כן
2. כשהחייב נתן את נכסיו לאחרים במתנה
3. אם נושה אחר מחל לחייב
4. בכהן התופס מתנות כהונה
5. נושה שראה שאחֵר גובה חוב שלו
6. מי שקנה נכס בקניין פגום ותפס אותו
7. פועל שקצבו לו שכר באמצע עבודתו רק על העתיד
8. במי שדר בחצר של אחר
9. אם אדם אחר אמר בנוכחות הנושה שהוא מוחל
10. במצרן
11. במשודכת שאמרה שהיא תקרע את שטר התנאים
12. בגבאי צדקה שלקח את הכסף
ג. מצבים שהשתיקה אינה מתפרשת כמחילה
1. אם נושה אחר גבה מהחייב
2. בעת שמיעת צוואה
3. בבעל חזקה שאחר לקח אותה
4. אב שראה שבתו קיבלה קידושין בעצמה
5. מי שראה שאדם אחר מזיק לו
6. מוכר שהתאנה יותר משתות ונודע לו
7. נושה שראה שהחייב מפזר את ממונו
8. אם הכריזו שמי שאינו מערער מאבד את זכותו
9. בעל שכתב בכתובה סכום שכולל כסף של אחר
10. חייב שעזב את העיר
11. שליח ששינה מהוראות המשלח
ד. מצבים שנחלקו הדעות אם השתיקה מתפרשת כמחילה
1. חייב שביקש מחילה
2. בשותף ששינה
פרק רביעי: שתיקה למשך זמן ניכר
א. כללי
ב. מצבים שהשתיקה מתפרשת כמחילה
1. אלמנה שלא תבעה את כתובתה זמן רב
2. אלמנה שלא תבעה מזונות זמן רב
3. בת שלא תבעה עישור נכסים
4. קונה שהתאנה יותר משתות ושהה די זמן לברר את המחיר
5. בחיוב שנוצר עקב פגיעה בכבוד הנושה
6. בחיוב שאי-ביצועו גורר קנס
7. בחוב מכוח תקנת חכמים
8. במניעת רווח
9. נושה שלא דרש שהחייב יישבע
10. בעל שמצא מום באשתו ושתק
11. בצירוף עם לשון גרועה
ג. מצבים שהשתיקה אינה מתפרשת כמחילה
1. אם לא היה לו ממי לתבוע
2. בתביעות בין שותפים
3. בחיוב מלוה להחזיר ריבית
4. מי שקנה חפץ עם מום והיה יכול לבודקו ולא בדק
5. זכות שחוק המדינה שולל
6. אם היה חשש שהחייב יפרע במטבע גרוע
7. אם הלווה היה תמיד דחוק לכסף
8. חיוב בעל בגין נשיאת אשה על אשתו
9. אם הנושה והחייב היו ידידים
10. בזכות של הציבור
11. רב שלא דרש חלק בהכנסת מס השחיטה
12. בחיוב דיין להחזיר שוחד
פרק חמישי: אומדנא כללית על פי טבע האדם
א. חיוב פחות משווה פרוטה
1. היזקקות בית דין
2. בגזל
3. באבידה
4. בריבית
ב. דבר מועט
ג. אונאה פחות משתות
ד. בזכות של אב על בנו
ה. בזכות של אשה על בעלה
ו. בזכות של שותף על שותפו
1. כללי
2. שימוש אישי ברכוש השותפות
3. באבידה
4. שותף שהעלילו עליו עלילה אחרי חלוקת השותפות
5. מחילה מיוחדת באחים שהם שותפים
ז. במקום מצוה
ח. אם המחילה תגרום לנושה תועלת אחרת
ט. אם הנושה השיג רכוש ממקור אחר
י . במקום שיש ספק בחיוב
יא. מנהג שמוחלים זכות מסוימת
פרק שישי: אם יש "מיגו" נגד האומדנא שמחל

מחילה באישים שונים  [לחץ כאן לטקסט מלא]
פרק ראשון: מבוא
פרק שני: מחילת קטן
א. כללי
ב. קטן שהגיע לגיל "הפעוטות"
1. כללי
2. אם יש לו אפוטרופוס
3. מחילתו על זכות בקרקע
4. באונאה
5. במחילה הכרוכה באיסור
6. במחילה מותנית
ג. מחילתו על סכום נמוך
ד. אם הזכות עוד לא באה לידו
ה. תקנת חכמים שמועילה מחילת אחים קטנים לגדולים
ו. בית דין וטובי הקהל המוחלים על ממונם של קטנים
ז. הארכת זמן
ח. מחילת קטנה על התחייבות של המשודך לה
ט. הרשאה להזיק
י. מחילת צעיר מבן עשרים על קרקע שירש
פרק שלישי: מחילת חרש ושוטה
פרק רביעי: מחילת הקדש
פרק חמישי: מחילה לקטן
פרק שישי: מחילה למת

עניינים שונים במחילה  [לחץ כאן לטקסט מלא]
פרק ראשון: מבוא
פרק שני: מחילה שהחייב מתנגד לה
א. הדעה שהמחילה תקפה
ב. הדעה שהמחילה אינה תקפה
ג. מחילה על שעבוד נכסי החייב נגד רצונו
ד. דחיית מועד פרעון החוב נגד רצון החייב
פרק שלישי: מחילה כללית
א. פרשנותה בצמצום או בהרחבה
ב. מצבים שהיא כוללת את כל החיובים
ג. מצבים שאינה כוללת את כל החיובים
ד. הלכות נוספות
פרק רביעי: ספק מחילה
א. הדעה שהחיוב תקף מספק
ב. הדעה שהנמחל פטור מספק
ג. במחילה מכללא
ד. ספק בהיקף המחילה
פרק חמישי: טענת מחילה
א. הכלל שטענה זו אינה קבילה
ב. חריגים שבהם הטענהמתקבלת
ג. חובת הנושה להישבע שלא מחל
ד. במחילת חיוב להישבע
פרק שישי: מחילת אדם לעצמו
פרק שביעי: תנייה שלא תועיל מחילה
א. תוקפה
ב. תנייה שלא יפתה החייב את הנושה למחול
ג. פרשנות מצמצמת של התנייה
ד. חריגים שבהם המחילה תקפה למרות התנייה
ה. נושה שנשבע שלא ימחל
פרק שמיני: מחילה לחייב אחד מחייבים משותפים
פרק תשיעי: שונות
א. פרשנות של לשונות מחילה
ב. מחילה זמנית - דחיית מועד פרעון
ג. מחילה מול "נאמנות"
ד. מחילה הכרוכה באיסור
ה. מחילה שבטלה מקצתה
ו. תוצאה מפסילת מחילה - החזר התשלום שניתן בעבורה

מחילה על בעלות  [לחץ כאן לטקסט מלא]
פרק ראשון: מבוא
פרק שני: הכלל שאין מועילה מחילה על בעלות
א. המקורות העיקריים
ב. הנימוק שמחילה שייכת רק בחוב
ג. מדוע אין מפרשים שהתכוון לדבר אחר
פרק שלישי: מקרים מיוחדים
א. קרקע
ב. כשהנכס ברשות המוחל
ג. מחילה על מכר
פרק רביעי: חריגים שמועילה בהם מחילה על בעלות
א. עשה קניין סודר
1. הסוברים שקניין מועיל
2. הוכחות שקניין מועיל
3. הסוברים שקניין אינו מועיל
4. דחיית ההוכחה שקניין מועיל
5. מצבים שקניין אינו מועיל
ב. מחילת תביעה
ג. מחילה על נכס בשעת מסירתו
ד. שותף
ה. "מה שתטול מנכסי מחול לך"
ו. ביטויים גבוליים
ז. כסף מופקד
ח. גזל
1. הסוברים שאין מועילה מחילת הנגזל
2. הוכחות שמועילה מחילת הנגזל
3. הסוברים שמועילה מחילת הנגזל
4. הבחנתו של ר' אברהם הלוי
5. גזילה פחותה משווה פרוטה
ט. מחילה מכללא
י. שכיב מרע
יא. אם יש הוכחה שהתכוון למכר
פרק חמישי: סילוק מבעלות
נספח: דיון במקורות התלמודיים ובשיטות הפוסקים
א. המקורות התלמודיים
1. כללי
2. סוגיות שעולה מהן שאין מחילה על בעלות
(א) סוגיית קידושין טז ע"א
(ב) סוגיית כריתות כד ע"ב
(ג) סוגיית ב"ב קלז ע"ב-קלח ע"א
(ד) סוגיית ב"ב קסט ע"א
3. סוגיות שעולה מהן שמועילה מחילה על בעלות
(א) סוגיית ב"ב מא ע"א
(ב) סוגיית גיטין נח ע"ב
(ג) סוגיית ב"מ מח ע"ב
(ד) סוגיית כתובות מד ע"א
(ה) סוגיית קידושין ז ע"א
(ו) סוגיית גיטין סד ע"א
(ז) סוגיית ב"מ כב ע"ב
(ח) סוגיית ב"ב קמג ע"ב-קמד ע"א
(ט) סוגיית קידושין נב ע"ב
(י) סוגיית ב"מ כו ע"ב
(יא) סוגיית ב"ב קכו ע"א-ע"ב
(יב) משנה ב"ק פ"ט מ"ו
4. איזכורי מחילה על שעת הנתינה
(א) כללי
(ב) סוגיית ב"מ מ ע"ב
(ג) סוגיית ב"מ עג ע"א
(ד) סוגיית ב"מ עג ע"ב
(ה) סוגיית ב"ב טו ע"ב
ב. התמודדות הפוסקים עם הסוגיות התלמודיות
1. הסוגיות שעולה מהן שאין מועילה מחילה על בעלות
(א) סוגיית קידושין טז ע"א
(ב) סוגיית כריתות כד ע"ב
(ג) סוגיית ב"ב קסט ע"א
2. הסוגיות שעולה מהן שמועילה מחילה על בעלות
(א) כללי
(ב) סוגיית ב"ב מא ע"א
(ג) סוגיית ב"מ מח ע"ב
(ד) סוגיית גיטין נח ע"ב
(ה) סוגיית כתובות מד ע"א
(ו) סוגיית ב"ב קכו ע"א-ע"ב
ג. ראשונים ואחרונים שהזכירו מחילה על בעלות
1. כללי
2. פוסקים הסוברים שמועילה מחילה על בעלות
(א) מי שכתבו כך בפירוש
(ב) מי שאחרים דייקו כך מדבריהם
(ג) נימוקים אפשריים לשיטה זו
3. איזכורים אגביים בפוסקים של מחילה על בעלות
4. איזכורי מחילה המתייחסים לשעת הנתינה
ד. דעת הרמב"ם
1. האומרים שלדעת הרמב"ם אין מועילה מחילה על בעלות
2. האומרים שלדעת הרמב"ם מועילה מחילה על בעלות
3. התמודדות כל סיעה עם ההוכחות של הסיעה האחרת
(א) דחיית הראיה מהלכות מכירה
(ב) דחיית הראיה מהלכות טוען ונטען
(ג) דחיית הראיה מהלכות זכייה
4. עמדות ביניים
(א) רא"ז מלצר (1): הרמב"ם מבחין בין פקדון לנכס אחר
(ב) רא"ז מלצר (2): הרמב"ם מבחין בין מחילה סתם למחילה בתמורה
(ג) ר' יא"א קריגר: הרמב"ם מבחין בין מחילה סתם למחילה באומדנא
ה. שיטות ייחודיות של אחרונים
1. כללי
2. שיטת ר' אברהם יצחקי
3. שיטת ר' זאב וולף אברך
4. שיטת ר' בנימין ליפקין
ו. מחילה על עבד עברי
ז. מחילה על עבד כנעני

מחילה על זכות קניינית הפחותה מבעלות  [לחץ כאן לטקסט מלא]
פרק ראשון: מבוא
פרק שני: קנין פירות
פרק שלישי: שעבוד נכסים מכוח חוב
פרק רביעי: משכנתא
פרק חמישי: שכירות
א. הסוברים שאין מועילה מחילה על זכות שכירות
ב. הסוברים שמועילה מחילה על זכות שכירות
ג. הבחנות שונות
ד. שאילה
פרק שישי: ארבע אמות בחצר
פרק שביעי: נכסי צאן ברזל ונכסי מלוג
פרק שמיני: זיקת הנאה
פרק תשיעי: זכות קדימה
א. הסוגיה בתלמוד במצרן - דרישת הקניין
ב. מצבים שמועילה מחילת מצרן בלי קנין
ג. זכות קדימה הנוצרת מכוח הסכם
ד. זכות לקנות חזרה נכס שעוקל בגין חוב - "שומא הדרא"
ה. זכות חייב לפדות משכנתא
פרק עשירי: זכות קניין שמקורה בתקנת קהל
א. תקנות ה"חזקות"
ב. "חזקת היישוב"
ג. "אורנדא"
ד. זכות ירושה מכוח תקנת הקהל
פרק אחת עשרה: מחילת בעל זכות קניינית פחותה לבעל זכות מקבילה באותו נכס


בין סילוק למחילה  [לחץ כאן לטקסט מלא]
פרק ראשון: מבוא
פרק שני: איזכורי סילוק במקורות
א. איזכורים בתלמוד
ב. איזכורים בדברי הראשונים
ג. איזכורים בדברי האחרונים
פרק שלישי: פרשנים שאינם מבדילים בין מחילה לסילוק
פרק רביעי: מודלים המבדילים בין מחילה לסילוק
א. מחילה על זכות קיימת, סילוק מזכות עתידית
ב. מחילה - לשון טובה, לזכות קיימת; סילוק - לשון גרועה, לזכות עתידית
ג. מחילה היא הקנאה, משא"כ סילוק
ד. סילוק הוא שיור
ה. סילוק הוא הפקר
ו. סילוק מתייחס לאדם, ומחילה מתייחסת לחיוב
ז. סילוק - מנכס; מחילה - על חוב
ח. מסקנה: הצעת מודל להבחנה בין מחילה לסילוק
פרק חמישי: הבדלים להלכה בין מחילה לסילוק
א. מבוא
ב. זכות עתידית
ג. דבר שאינו קצוב
ד. זכות בעלות
ה. זכות שכירות
ו. קנין אויר
ז. מחילה בטעות - מי שלא ידע מה כלול במחילה
ח. נגד רצון הנתבע
ט. כשחב לאחרים
י. במחשבה בלבד
יא. כשאין זוכה
יב. טענת "משטה אני בך"
יג. הצורך בקניין
יד. נגד דבר הכתוב בתורה
טו. על ירושה לפני מות המוריש
פרק שישי: סילוק ביחס להתנאה
א. כללי
ב. מקורות שהשתמשו בלשון "סילוק" ו"התנאה" לאותו מצב
ג. האומרים שסילוק הוא התנאה
ד. הפיכת סילוק לתנאי מפני ש"על דעת זה פעל"
ה. האומרים שסילוק אינו מועיל בתור התנאה
ו. סילוק - לשון גרועה ולכן אינו מועיל, התנאה - לשון טובה ולכן מועילה
ז. מצבים שסילוק לא מועיל והתנאה מועילה
ח. התנאה של בעל החיוב חזק יותר מסילוק בעל הזכות
ט. דעה שסילוק עדיף מהתנאה

לדף הראשי | HOME