מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

ההגנה על צנעת הפרט


במשפט המודרני הולכת ומתגבשת הזכות הקרויה 'זכות האדם לפרטיות'. יסודה של זכות זו בהכרה שהאדם זכאי לחיות את חייו ולנהל את ענייניו בלא שיעקבו זרים אחר מעשיו ולנהל אותם בצנעה בלא חשיפתם לאור זרקורי הפרסום והתקשורת.
ההגנה על הפרטיות היא למעשה הרחבה של המגמה המסתמנת במשפט המודרני, שלא רק גופו של האדם ורכושו זכאים להגנה, אלא גם, ואולי עוד יותר, אישיותו, שמו הטוב ורכושו האינטלקטואלי. הזכות לפרטיות כוללת גם את הזכות לשמירה על סודותיו של האדם, לצנעת כתביו ואגרותיו, לאי-האזנה לשיחותיו ולצנעת אורחות חייו וניהול עסקיו. מבחינת מעשית משמעותה של הזכות לפרטיות היא זכות האדם לאנונימיות ולהגנה מפני מעקב אחריו והתחקות אחר אורחות חייו כשהוא ברשות היחיד.
הגדרתו של המושג 'פרטיות' אינה קלה כלל, ואף אין הסכמה בדבר היקפה. דרך משל, יש המצמצמים את היקפה של הפגיעה בפרטיות לפגיעות 'מופשטות' שאינן אסורות מכוח דינים אחרים. אך יש מי שמרחיב את היקפה וכולל בה גם עניינים אחרים, כגון האיסור לפגוע ברכושו הפיזי של האדם והאיסור לפגוע בעצמאותו של האדם על גופו.
במדינות אחרות, כמו גם במדינת ישראל, הזכות לפרטיות הולכת וזוכה אט אט להכרה כזכות עצמאית הראויה להגנה משפטית ואף כזכות חוקתית.
ההגנה על הפרטיות זכתה להכרה משפטית במדינת ישראל בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, וכן זכתה זכות זו להכרה כערך-על בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
חיבור זה עוסק באספקטים אחדים של ההגנה על הפרטיות כפי שהם משתקפים במקורות העבריים. דומה כי תורהת ישראל, המלמדת על ערכו של הפרט ועל ייחודו מחד גיסא, ועל זיקתו של הפרט לכלל מאידך גיסא, יש בה כדי לאלפנו דבר בנושא ההגנה על זכות האדם לפרטיות ועל גדריה.

448 עמודים

התוכן
פרק ראשון: מבוא
פרק שני: הפרטיות כערך מוגן
פרק שלישי: שמירת סוד
מבוא
'הולך רכיל מגלה סוד'
גילוי סוד מבית המשפט - המחייב והמזכה
גילוי סוד ממוסדות מעין-שיפוטיים
גילוי סוד מבית המדרש
פסילה מכהונה ציבורית עקב גילוי סוד
'בל יאמר'
גילוי סוד לאחר מות בעליו
דברי תורה
רשות מכללא לגילוי סוד
גילוי סוד לעצמו
האזנת סתר
היזק שמיעה
הסנקציה על גילוי סוד
נספח: 'לא יאמר אני מזכה וחבריי מחייבין'
פרק רביעי: חרם דרבנו גרשום על קריאת מכתבים
מבוא
מאיזה טעם אסר רבנו גרשום בחרם?
חרם דרבנו גרשום והאזנות סתר
פותח איגרת מנודה או בר-נידוי?
איגרת זרוקה
בני ביתו של מקבל האיגרת
קריאת איגרת כדי לגלות עברה או נזק
קריאת איגרת למטרות חינוכיות
הסנקציה
פרק חמישי: סודות מסחריים
פרק שישי: סייגים לשמירת סוד ולהגנה על הפרטיות
מבוא
האזנת סתר כדי לגלות עברות
סוד מקצועי
החובה לשמור סוד והחובה לגלותו - מבוא
עדות
א. חובת גילוי האמת כנגד החובה לשמור סוד ודיני החיסיון
ב. מי שקיבל על עצמו שלא לגלות
ג. שבועת רופא שלא לגלות סוד רפואי
תקנה בדבר גילוי מידע והחובה להגיד עדות
הצלת חיים
הצלה מנזק כספי
א. 'לא תעמֹד על דם רעך'
ב. השבת אבדה
ג. 'ולפני עִור לא תתן מכשול'
ד. 'ואהבת לרעך כמוך'
הצלה מביוש ומנזק שאינו כספי
א. מחלה
ב. תכונות אופי
ג. פסול קהל ופסול יוחסין
חובת גילוי סוד לתועלת במקום שהגילוי עלול להזיק למגלה הסוד
חובת בעל הסוד לגלות את סודו
הצלת האחד בממון הזולת
פגיעה בפרטיות לצורך לימוד
אנשי ציבור
פגיעה מזערית
פרק שביעי: הגנת הפרט בביתו
פרק שמיני: היזק ראייה
מבוא
זכות משפטית
מניעת אפשרות של פגיעה
היסוד המשפטי של היזק ראייה
צו מניעה והחזרת המצב לקדמותו
נפגע ולא מחה על הפגיעה בזכותו
ההיבט המוסרי של הגנת הפרטיות
היישום במציאות משתנה
דברי סיכום
פרק תשיעי: קבילות ראיה שהושגה תוך פגיעה בפרטיות
פרק עשירי: סיכום
נספח א. חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981
נספח ב. חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979
נספח ג. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

[לתוכן הספר בטקסט מלא, לחץ כאן]

לדף הראשי | HOME