מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

תקנת השבים - מעמדו של עבריין שריצה את עונשו

נושא המחקר הוא השקפת המקורות היהודיים על אחת מזכויות האדם הבסיסיסיות, זכותו של העבריין לשיקום חברתי לאחר שריצה את עונשו.
מה צריך להיות יחסה של החברה אל העבריין החריג? האם יש לנדותו ולהתרחק ממנו או שמא יש לחתור להשיבו אל חיק החברה? האם העובדה שנתפס אדם פעם בקלקלתו תלווה אותו בכל אשר יפנה ותקבע את גורלו אף בעתיד, או שמא זכאי העבריין לאחר שריצה את עונשו לפתוח דף חדש בחייו ולעסוק בכל דבר אשר יחפוץ בו בליט שירדוף אחריו כצל כתם העברה שעבר? האם כיוון שעבר אדם עאברה, גורלו להידחות אל שולי החברה לבלתי שוב אליה כשווה בין שווים? שאלה זו נשאלת לגבי מי שעבר עברה חמורה, ועוד יותר לגבי מי שעבר עברה קלה. האם ראוי שילווה המעשה את הגנב מכאן ולהבא בכל אשר יפנה, כגורלו של ז'ן ולז'ן גיבור הספר 'עלובי החיים' לויקטור הוגו, שכאשר נודע שגנב בצעירותו כדי להציל את אחותו ואת ילדיה מחרפת רעב, איבד את משרתו כראש עיר וחרב עליו עולמו?
השאלה נחלקת למעשה לשני חלקים: החלק הראשון עניינו זכויותיו המשפטיות של עבריין שריצה את עונשו: כלום הוא רשאי להתעסק בכל עיסוק ולהתמנות לכל מינוי, והאם הוא יכול לחזור למשרתו הקודמת וכיוצא בזה; והחלק השני עניינו דרכי רישום ההרשעה ופרסום המידע בדבר ההרשעה, משום שפרסום מידע מעין זה עלול להיות בעוכריו, הן מבחינת פגיעה בשמו הן מבחינת שלילת אפשרויות העיסוק העומדות לפניו (אם לא מבחינה משפטית, הרי לפחות מבחינה מעשית).
במדינת ישראל, עוגן נושא זה בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981. קודם לכן, בהיעדרו של חוק בנושא זה, קבע בית המשפט העליון בשורה של פסקי דין שניתנו על ידי השופט ד"ר יצחק קיסטר ז"ל עקרונות יסוד אחדים המיוסדים על המקורות היהודיים. לימים, הציעה הממשלה לכנסת הצעת חוק בנושא זה המבוססת על המקורות היהודיים.
ראשיתו של החיבור במחקר "מעמדו של עבריין שרצה עונשו", שנערך בזמנו לצורך הכנת החוק במשרד המשפטים.
החיבור פותח ביסודות ה'תשובה' ובהשפעתה של ענישתו של העבריין. לאחר מכן, הוא בוחן את הדרכים שהוצעו להסרת תו הקלון ממי שחטא וקיבל את עונשו ולהכרה בו כ'אח' ואת התקנות שניתקנו. בהמשך, בוחן הספר את הסייגים להחזרת העבריין שריצה את עונשו לתפקיד ששימש בו קודם שחטא.
שיקול חשוב כשמכריעים בשאלה אלה הוא אם שב העבריין מחטאיו, אלא שהתשובה תלויה בהליכים נפשיים ורוחניים של האדם, ועל כן ניצב מי שצריך לבחון אם העבריין שב בתשובה אם לאו בפני קושי גדול. בבעיה זו התלבטו הפוסקים כל אימת שנזקקו לדון בשאלהב אם התחוללה תמורה אצל העבריין ושוב אינו כפי שהיה. כפי שנראה להלן, התלבטות לו מלווה הרבה מן הדיונים שבספר.
בנספחים לחיבור זה, נדונה גם משמעותה של האמרה 'מקום שבעלי תשובה עומדין - צדיקים גמורים אינם עומדין', וכן ההקבלות שבין הוראות חוק המרשם הפליל ותקנת השבים, התשמ"א-1981 למקורות היהודיים.
ירושלים תשס"ו, 744 עמודים

התוכן
פרק ראשון: מבוא
פרק שני: ה'תשובה'
יסודות התשובה
האם התשובה פוטרת מעונש?
פרק שלישי: הסרת תו הקלון
'כיון שלקה, הרי הוא כ"אחיך"'
עברו של עבריין - סוד, וגילויו בגדר לשון הרע
האיסור להזכיר לעבריין את עברו
סנקציה עונשית נגד המזכיר לבעל תשובה את מעשיו הראשונים
פרק רביעי: עידוד חזרתו בתשובה של העבריין
מבוא
תקנה הנוגעת להשבת הרכוש הגזול - 'תקנת השבים'
תקנה הנוגעת להשבת הרכוש הגזול - תקנת 'אין מקבלין מהן'
הרקע
הביטוי 'אין רוח חכמים נוחה הימנו'
משמעותה המשפטית של התקנה
גזלן שהפציר בנגזל לקבל ממנו
גזלן שלא עשה תשובה
אם הגזלה קיימת
גזלן באקראי
זמן תחולת התקנה
ההלכה בשולחן ערוך
בין כך ובין כך - מקבלין אותן
הקלה בעונש
פרק חמישי: סייג למינוי העבריין לשררה: חומרת העברה
תשובה מעברה חמורה
חזרתו לשררה של מי שהרג נפש
מחלוקת התנאים
מינוי מלכתחילה
אופיה של ה'שררה'
פסק ההלכה
חזרתו לשררה של מי שעבר עברה חמורה
פרק שישי: סייג למינוי העבריין: אופיו של התפקיד
הכוהן הגדול - חוזר לכהונתו
נשיא הסנהדרין - אינו חוזר לתפקידו
מיהו ה'נשיא'?
העמדה לדין של המלך ושל הנשיא
סוגיית התלמוד הירושלמי בדבר החזרתו לתפקיד של הנשיא שחטא ולקה
הנימוקים ומשמעותם
1. הנשיא עלול להתנקם בדיינים
2. עלולים לזלזל בכבודו של הנשיא והוא לא יאריך ימים
3. חילול השם
4. מופת לאחרים
5. נשיא כ"ראש ישיבה" - אינו ראוי ללמד תורה
סקירת הנימוקים והשלכותיהם
מלך
אב בית דין וחכם - 'הִכָּבֵד ושב בביתך'
פרנס הממונה על הציבור ועובד ציבור
מינוי מלכתחילה
שליח ציבור (ש"ץ)
הקדמה
סגולות הנדרשות מש"ץ (סוגיית תענית טז ע"א-ע"ב)
השאלות הטעונות בירור
מי שהרג נפש - תשובת ה'אור זרוע'
אם שב בתשובה - אין להימנע מלהתפלל עמו
הצורך בטבילה הוא לכפרה והצורך בכפרה אינו מונע ממנו מלהיקרא 'צדיק'
כשירותו של מי שהרג בשוגג - היקש להקרבת כוהן במקדש
אפילו הרג במזיד - אם עשה תשובה, הריהו עדיף מצדיק מעיקרו
'אין פרקו נאה' - רק במזיד ומועד
הקושי בדברי ה'אור זרוע'
ההלכה בשולחן ערוך
בין ש"ץ לכל יום לש"ץ לתעניות
רינון על הש"ץ
עדיפות לש"ץ בעל תשובה
ש"ץ שהמיר דתו וחזר בו
היקש לנשיאת כפיים
היקש להעלאתו לתורה
צמצום הלכת ה'אור זרוע' לש"ץ קבוע
צמצום הלכת ה'אור זרוע' רק למקום שאפשר למצוא ש"ץ אחר
היקש לגר
כיוון שעלה לא ירד
פירוש התנאי בהסכם עם הש"ץ 'שלא יצא עליו שם רע'
כבוד הציבור
מעמדו של כוהן שחטא ושב
כוהן שהשתמד
כוהן שהרג את הנפש
ההלכה בשולחן ערוך
פרק שביעי: דרכים להוכחת התשובה ולהחזרת האמון
מבוא
הכשרת עד על ידי הרהור תשובה
תשובה בלא להשיב את הגזלה
תשובה בלא וידוי ותשובה בלא כפרה
בין תשובה מיראה לתשובה מאהבה
הבחנה בין מי שנתחייב מיתת בית דין לבין מי שלא נתחייב מיתת בין דין
הוכחה מוחשית לתשובה
סוגיות התלמוד
התנתקות מוחלטת מן החטא: בשבירת 'כלי עבודתו' ובהינזרות מן המותר
התנתקות מוחלטת מן החטא: בהליכה למקום שאין מכירים אותו וכו'
מדוע נדרש הטבח להוכיח את תשובתו דווקא במקום שאין מכירים אותו?
השלכות מדין המלוה בריבית ומדין הטבח על דרכי תשובתם של עבריינים אחרים
דרכים להוכחת התשובה, תוך הגבלות על תחולת דין המלוה בריבית ודין השוחט
עונש המלקות: תשובה בלא מלקות ומלקות בלא תשובה ('כיוון שלקה, הרי הוא כ"אחיך"')
מי שהשיב את הגזלה בלא שידוע ששב בתשובה
השבת הגזלה מרצון והשבת הגזלה בכפייה, בעבריין באקראי ובעבריין הרגיל בכך
גישור בין דעות המחבר והרמ"א
תקופת זמן נקייה מעברות
סיכום כללי
לדרכי עיצובן של ההלכות
משמעות משפטית לתשובה
עיצובן של ההלכות בדבר תשובת העבריין
הליכה בדרכיו של הקב"ה בקירוב עבריינים
רגישות למשמעות שלילית של החזרת העבריין לשררה שהיה בה
נספח ראשון: האם תשובה היא מצוה?
נספח שני: תשובה וכפרה -ארבעה חילוקי כפרה
נספח שלישי: תשובה בבני נוח
נספח רביעי: מחתרת לקבלת בעלי תשובה
נספח חמישי : תשובתו של מי 'שגנב' אישה מבעלה
נספח שישי: 'מקום שבעלי תשובה עומדין, צדיקים גמורים אינם עומדין'
נספח שביעי: היכי דמי בעל תשובה - באותה אישה, באותו פרק, באותו מקום
נספח שמיני: עקרונותיו היהודיים של חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981
נספח תשיעי: חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981
מכתבו של הגאון ר' זלמן נחמיה גולדברג
מכתבו של הגאון ר' אשר וייס
מפתח העניינים
מפתח המקורות
רשימה ביבליוגרפית
תקציר באנגלית

[לתוכן הספר בטקסט מלא, לחץ כאן]

לדף הראשי | HOME