מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

חוק לישראל: שומרים

ספר זה בסדרת "חוק לישראל" נכתב על ידי הרב ברוך כהנא, והוא עוסק בדיני השומרים לפי סדר חוק השומרים התשכ"ז-1967.

על זיקת חוק השומרים למשפט העברי אין צורך להכביר מילים. זיקה זו ניכרת לא רק בשם החוק ובמונחים שהוא משתמש בהם ("שומר חינם", "שומר שכר" ו"שואל"), הלקוחים מן המשפט העברי, אלא גם בהוראות החוק, שבקביעתן אימץ המחוקק במידה רבה עקרונות מן המשפט העברי. אף בעת הדיון בכנסת, אמר שר המשפטים באותה עת, ד"ר דב יוסף, שמציעי החוק השתדלו ללכת בעקבות המשפט העברי, תוך הלבשת העקרונות העבריים בלבוש משפטי מודרני.

חיבור זה נועד לברר את עמדת המשפט העברי בכל שאלה של פרשנות החוק, על ידי הצעה שיטתית, בלשון השווה לכל נפש, של דיני השומרים במשפט העברי, בהקבלה להוראות חוק השומרים.

הספר מכיל שני כרכים, וכולל 1654 עמודים.

 

[לתוכן הספר בטקסט מלא, לחץ כאן]
 


תוכן העניינים


התוכן
סעיף 1(א): התנאים הדרושים ליצירת שמירה
   פרק ראשון: "שמירת נכס היא החזקתו"
      1. כללי
      2. המקור לאחריותו של שומר
      3. דרך היווצרות חיובו של שומר
         (א) כללי
         (ב) בקשת השמירה מצד בעל הנכס
         (ג) הסתלקות בעל הנכס משמירה
         (ד) הסכמת השומר לקבל על עצמו לשמור
         (ה) ביצוע מעשה קניין בנכס
         (ו) קבלה חלקית של שמירה
      4. שומר שאין שמירתו עיקר ההסכם - המקור לאחריותו
      5. שומר שאין שמירתו עיקר ההסכם - דרך היווצרות חיובו
         (א) שואל ושוכר
         (ב) במכר ובמתנה
         (ג) מעביר נכס
         (ד) שומרים שונים
      6. שומר על פי דין - המקור לאחריותו ואופי חיובו
         (א) עמדת החוק
         (ב) עמדת המשפט העברי - כללי
         (ג) הרחבת המושג "שומר אבדה" למקרים דומים
         (ד) הלכותיו המיוחדות של שומר אבדה
   פרק שני: הנכסים שחלים עליהם חיובי שמירה ("נכס")
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי - כללי
      3. פשיעה בקרקעות ובשטרות
      4. הגדרת קרקעות ושטרות
      5. סייגים נוספים באשר לאופי הנכס הנשמר
   פרק שלישי: "כדין"
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי
   פרק רביעי: "שלא מכח בעלות"
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי
      3. שומר כסף הרשאי להשתמש בו

סעיף 1(ב): השומר
   פרק ראשון: כללי
   פרק שני: מי כשיר להיות שומר ("השומר")
      1. אשה
      2. קטן ופסול דין
      3. תאגיד

סעיף 1(ג): שומר שכר
   פרק ראשון: כללי
   פרק שני: "תמורה"; "טובת הנאה"
      1. שיעור השכר
      2. מתן השכר ("המקבל")
      3. התחייבות בעל הנכס למתן שכר והסכמת השומר לקבלו
      4. הקשר בין השכר לשמירה ("בעד השמירה"; "בשמירתו")
      5. סוגים שונים של שכר
      6. טובת הנאה מוסרית
   פרק שלישי: עסקאות שונות שיש בהן שמירה בשכר
      1. כללי
      2. שוכר
      3. אומן
      4. מקבל עסקא
      5. שומר כסף הרשאי להשתמש בו
      6. סוכן מכירות
      7. שומר אבדה
      8. נושה שיש בידו משכון
         (א) המחלוקת היסודית
         (ב) מקרים שהנושה שומר שכר לשתי הדעות
         (ג) מקרים שהנושה שומר חינם לשתי הדעות
      9. נושה שתפס נכס של החייב
      10. שותפים
      11. גבאי צדקה
      12. גובה מיסים
      13. אפוטרופוס על נכסי יתומים
      14. קונה ומוכר במכר שאינו מוחלט
         (א) מתנה או מכר העתידים לחזור
         (ב) הועברה הבעלות החוקית אך לא הועבר הנכס בפועל
         (ג) מוכר שקיבל את דמי המכר לפני שהועברה הבעלות בנכס
         (ד) מקח טעות

סעיף 1(ד): שואל
   פרק ראשון: כללי
   פרק שני: "כדי להשתמש בו"
      1. שימוש בפועל ורשות שימוש; שמירה הטפלה לשימוש
      2. יורשי שואל
      3. קונה על תנאי
         (א) כללי
         (ב) במטרה למכור
         (ג) במטרה לבדוק לשימוש עצמי
         (ד) במטרה לתת במתנה
   פרק שלישי: "או ליהנות ממנו"
      1. הנאה בלי שימוש
      2. שימוש בלי הנאה
   פרק רביעי: "בלי ליתן תמורה"
      1. כללי
      2. תמורה משמעותית
      3. תמורה שאינה משמעותית

סעיף 2(א): אחריות שומר חינם
   פרק ראשון: כללי
      1. מידת אחריותו של שומר חינם ("ברשלנותו")
      2. קביעת סטנדרט כללי לשמירה הדרושה
         (א) עמדת החוק
         (ב) עמדת המשפט העברי
         (ג) שמירה בהתאם להרגלו של השומר או של בעל הנכס
         (ד) התחשבות באילוצים חיצוניים המקשים על שמירה רגילה
      3. "תחילתו בפשיעה וסופו באונס" ("נגרמו")
      4. התנאה להקל על השומר בהגדרת הרשלנות
      5. התנאה להחמיר על השומר בהגדרת הרשלנות
      6. ירידה לפרטים בהגדרת הרשלנות
      7. נטל הראיה
   פרק שני: רשלנות במיקום הנחת הנכס
      1. כללי
      2. מפני סכנת גנבה
         (א) כסף
         (ב) שאר נכסים
      3. מפני סכנת שרפה
      4. מפני סכנות אחרות
      5. מתן גישה לאנשים למקום הנחת הנכס
   פרק שלישי: רשלנות בדרך העברת הנכס
      1. הובלת נכס בדרך
      2. סבל
      3. רועה בהמה
      4. העברה בלי רשות
   פרק רביעי: סוגים שונים של רשלנות
      1. שכחה
      2. דיבור לא זהיר
      3. התרחקות השומר מן הנכס
      4. שונות
   פרק חמישי: סוגי נזק גבוליים ("לאבדן הנכס או לנזקו")
      1. כללי
      2. נזק זמני
      3. "היזק שאינו ניכר"
      4. הוזלת מחיר הנכס
      5. נכס המצוי במקום שקשה להשיגו

סעיף 2(ב): אחריות שומר שכר
   פרק ראשון: כללי
   פרק שני: חובת הזהירות מבעוד מועד ("נסיבות אשר לא היה עליו לחזותן מראש")
      1. כללי
      2. גנבת אונס
      3. גזלה
      4. טרפה בידי חיות
      5. נפילה
      6. נזקים שונים
   פרק שלישי: חובת הצלה בשעת מעשה ("ולא היה יכול למנוע תוצאותיהן")
   פרק רביעי: שומר שכר שהשמירה אינה עיקר מטרתו ("אך כשהמטרה לשמור על הנכס הייתה טפלה למטרה העיקרית של החזקתו" וכו')

סעיף 2(ג): אחריות שואל
   פרק ראשון: עמדת החוק
   פרק שני: עמדת המשפט העברי

סעיף 2(ד): חובת הודעה לבעל הנכס
   פרק ראשון: עמדת החוק
   פרק שני: עמדת המשפט העברי
   פרק שלישי: סייגים לחיוב עקב אי הודעה לבעל הנכס

סעיף 3: שומר שהתחייב לשמור בעצמו
   פרק ראשון: עמדת החוק
      1. "על מנת לשמרו אישית"
      2. "לאדם אחר"
      3. "בלי שהורשה לכך במפורש או מכללא"
      4. "אחריותו... תהא כשל שואל"
   פרק שני: עמדת המשפט העברי
      1. חובת השמירה האישית
      2. החמרת האחריות

סעיף 4: סייגים לאחריות השומר
   פרק ראשון: כללי
   פרק שני: "עקב שימוש רגיל בנכס"
      1. כללי
      2. מידת הזיקה בין השימוש לנזק
      3. נזק שלאחר שעת השימוש
      4. ספק האם יש זיקה בין השימוש לנזק
   פרק שלישי: "לפי תנאי השמירה"
      1. שימוש שלא לפי תנאי השמירה - בשואל
      2. שימוש שלא לפי תנאי השמירה - בשוכר
         (א) כללי
         (ב) שינוי איכותי
         (ג) שינוי כמותי
      3. כאשר רשות השימוש אינה מפורשת
   פרק רביעי: "או עקב בלאי טבעי"
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי
   פרק חמישי: "או מום שהיה בו בתחילת השמירה"
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי
   פרק שישי: "אולם אין בהוראה זו כדי להפחית מאחריות בשל רשלנות"
      1. כללי
      2. שימוש רגיל הכרוך ברשלנות
      3. בלאי טבעי הכרוך ברשלנות
      4. מום שהיה בנכס הכרוך ברשלנות
      5. גורם מאלו שהיה כרוך ב"גנבה ואבדה" בשומר שכר
   פרק שביעי: אשם תורם
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי

סעיף 5: תשלום השומר
   פרק ראשון: כללי
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי
   פרק שני: שיעור התשלום
      1. נכס שמחירו משתנה מזמן לזמן וממקום למקום
         (א) שינוי המחיר במשך השמירה
         (ב) שינוי המחיר לאחר הנזק
         (ג) נזק בשלבים
         (ד) שינוי המחיר ממקום למקום
      2. נכס שאפשר לחשב את מחירו בדרכים שונות
      3. נכס שאבדנו גורם הפסד הגבוה ממחירו או הנמוך ממנו
   פרק שלישי: צורת התשלום
      1. תשלום בקרקעות או במיטלטלין
      2. גבייה מקרקעות שמכר השומר
      3. גבייה מנכסי שומר שמת
      4. שינוי בערך שאריות הנכס
      5. שומרים משותפים
      6. שונות
   פרק רביעי: תשלומי שומר כשאינו אחראי לנזק - סעיף קטן (ב)
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי
      3. תשלומי השומר על הנאתו מאבדן הנכס
   פרק חמישי: שכרו של שומר שכר

סעיף 6: עשיית פעולות למניעת נזק לנכס
   פרק ראשון: כללי
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי
   פרק שני: תקפה של ההרשאה ("שומר רשאי... כאילו נתן לו בעל הנכס הרשאה לעשות כן")
   פרק שלישי: האם השומר חייב לעשות את הפעולה? ("שומר רשאי")
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי - במניעת נזק של גורם מבחוץ
      3. במניעת נזק עקב פחת טבעי של הנכס
      4. במניעת הפסד כספי על ידי מכירת הנכס
         (א) פירות ההולכים להתקלקל
         (ב) חמץ בערב פסח
         (ג) החלפת מטבע וביטוח
   פרק רביעי: הבדלים בין סוגי השומרים ("שומר")
      1. כללי
      2. שומר חינם פטור מלהוציא הוצאות
      3. שומר שכר חייב להוציא הוצאות
      4. שואל
      5. שומר אבדה
   פרק חמישי: הנחיות שונות לאופן מכירת הנכס ("לעשות")
      1. מכירה בבית דין
      2. איסור על השומר לקנות לעצמו
      3. הכסף מהמכירה
      4. פעולות הדרושות להתרת שימוש הקונה בנכס
      5. חשש שמאכל מופקד הוא תרומה
   פרק שישי: הגבלת ההרשאה בחוסר יכולת לברר את דעת בעל הנכס ("פעולה דחופה ובלתי צפויה מראש")
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי
         (א) במכירת נכס העומד להתקלקל
         (ב) בטיפול בנכס כדי למנוע פחת טבעי
         (ג) במכירת חמץ בערב פסח
      3. הגבלת חובת ההצלה
   פרק שביעי: קביעת מידת הפעולה הדרושה ("הדרושה באופן סביר")
      1. הגבלת הרשות
         (א) בטיפול שהשומר נהנה ממנו
         (ב) טיפול העלול לפגוע בנכס
         (ג) מכירה שאינה נחוצה
      2. הגבלת החובה
         (א) סבירות הטורח
         (ב) סבירות הסיכון
         (ג) סבירות התועלת
   פרק שמיני: סבירות החשש לנזק ("נזק העלול להיגרם")
      1. הגבלת הרשות - במכירת נכס
         (א) היקף הפחת הטבעי הצפוי
         (ב) מידת הסמיכות למועד שבו עתיד הנכס לאבד מערכו
      2. הגבלת החובה
   פרק תשיעי: סוג הנכס כמגביל את הרשות למכירתו ("לנכס")
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי
   פרק עשירי: פעולת הצלה שגרמה לנזק

סעיף 7: שומר שמסר לשומר
   פרק ראשון: אחריות שומר שמסר לשומר משנה ("ושומר המשנה אחראי גם כלפי בעל הנכס")
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי - כללי
         (א) אחריותו היסודית של השומר נותרת בעינה
         (ב) אחריות השומר מוחמרת למעשה בשל היעדר ראיות פוטרות
         (ג) הנימוק להחמרה זו
         (ד) מקרים ששומר שמסר לשומר פטור
      3. מסירה לאחר תוך הפחתת רמת האחריות
      4. מסירה לשימושו של אחר
   פרק שני: "ברשות בעל הנכס"
      1. כללי
      2. ברשות מפורשת
         (א) כללי
         (ב) הסתלקות השומר
         (ג) פרטי דיניה של הרשות המפורשת
      3. בידיעת בעל הנכס וללא מחאתו
         (א) הפטר השומר
         (ב) שתיקה לאחר מעשה
         (ג) חריגים
         (ד) הסתלקות השומר
      4. שומר שאין דרכו לשמור בעצמו
         (א) הסתלקות השומר
         (ב) הרחבת דין התלמוד
         (ג) חריגים
         (ד) שיטת הרא"ש שהשומר אינו מסתלק
      5. שומר שמסר לבני ביתו
         (א) כללי
         (ב) מי כלול בכלל "בני ביתו" של השומר
         (ג) שכירו, שותפו ומי שידוע שדרכו למסור לו
         (ד) מצבים שנהוג בהם שאדם מוסר את נכסיו לאחרים
         (ה) חריגים
         (ו) הדעה שהשומר מסתלק
         (ז) הדעה שהשומר אינו מסתלק
      6. מסירה למי שרגיל בעל הנכס להפקיד אצלו
         (א) כללי
         (ב) קביעת "רגילותו" של בעל הנכס להפקיד אצלו
         (ג) אדם שנעשה חשוד או העני בינתיים
         (ד) הפסקה בהפקדת בעל הנכס
         (ה) התחשבות בערך הנכסים שהיה רגיל להפקיד אצלו
         (ו) הפקיד בעל הנכס אצל אדם מסוים לאחר שהשומר מסר לו
         (ז) אנשים אחרים שיש להניח שבעל הנכס מאמין להם
         (ח) בשניים שהפקידו, או שהפקיד אחר בשליחות בעל הנכס
         (ט) הגבלת המסירה לדרך שבעל הנכס היה רגיל להפקיד
         (י) הסתלקות השומר
      7. נכסים שמותר למסרם לשומר אחר
   פרק שלישי: סייגים לרשות
      1. בשואל
      2. אחריות השומר לאופן שמירתו של שומר המשנה
         (א) שומר שראה את פשיעת שומר המשנה
         (ב) שומר שגרם לפשיעת שומר המשנה
         (ג) שומר שהוא רחוק משומר המשנה
      3. טיב השמירה של שומר המשנה
      4. הפחתת רמת האחריות
         (א) במי שבעל הנכס רגיל להפקיד אצלו
         (ב) בבני ביתו של השומר
         (ג) הבחנות בין מורגל בשמירה לבין בני ביתו
         (ד) בשאר סוגים של מסירה ברשות
         (ה) שומר שכר שמסר לשומר שכר ושואל שמסר לשואל
      5. הסתרת שייכות הנכס לאחר
         (א) בבני ביתו
         (ב) בשומר שכר
         (ג) בסוגים אחרים של מסירה ברשות
      6. שומר משנה שהוא עני
      7. שמירה הכרוכה בטיפול מיוחד בנכס
      8. שומר שקיבל את הנכס חזרה
   פרק רביעי: אחריות שומר המשנה ("ושומר המשנה אחראי גם כלפי בעל הנכס")
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי - כללי
      3. שומר שמסר לשומר שאחריותו חמורה משלו
         (א) שוכר שהשאיל - ההלכה היסודית
         (ב) שומר חינם שמסר לשומר שכר וכדומה
         (ג) הנימוק - אחריות ישירה של שומר המשנה כלפי בעל הנכס
         (ד) הנימוק - אחריות שומר המשנה נוצרת על ידי עקיפת השומר
         (ה) נפקות בין הנימוקים
      4. שומר משנה שחשב שהנכס שייך לשומר
      5. אחריות שומר המשנה כלפי השומר ("באותה מידה שהוא אחראי כלפי השומר")
   פרק חמישי: סיכום

סעיף 8: שיפוי לשומר על הוצאותיו
   פרק ראשון: כללי ("בעל הנכס חייב לשפות")
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי
   פרק שני: זכות השיפוי בשומרים השונים ("שומר חינם... כל שומר... לפי סעיף 6")
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי
         (א) שומר שכר
         (ב) שומר חינם
         (ג) שואל
   פרק שלישי: סוג ההוצאות המזכות בשיפוי ("על ההוצאות... ועל ההתחייבויות")
      1. שכר ראוי
      2. הפסדים
   פרק רביעי: סבירות ההוצאות ("הסבירות... באופן סביר")
      1. היקף השיפוי - עד כדי דמי הנכס
      2. חריגה מן השליחות בשכירת מצילים שלא לצורך
      3. היה יכול לברר את דעת בעל הנכס ופעל בלי לבררה
      4. פעולה שלא הצליחה
   פרק חמישי: "עקב השמירה"
      1. הציל גם נכס שלו
      2. היה לשומר עניין בנכס

סעיף 11: סיום השמירה
   פרק ראשון: כללי
   פרק שני: החזרת הנכס נגד רצון בעליו
      1. כללי
      2. נתינה בעל כרחו - הדין היסודי
      3. זמן החזרת הנכס כמשפיע על זכות ההחזרה נגד רצון בעליו
         (א) החזרה לאחר הזמן שנקבע
         (ב) החזרה תוך זמנו - בשומר חינם
         (ג) החזרה תוך זמנו - בשומרים אחרים
         (ד) החזרת פיקדון שאין לו זמן קבוע
      4. מקום החזרת הנכס ונסיבותיה כמשפיעים על זכות ההחזרה נגד רצון בעליו
         (א) כללי
         (ב) מקום שנשקפת בו סכנה מיידית וגלויה לנכס
         (ג) מצב שקיימת סכנה שאינה נראית לעין
         (ד) החזרה ביישוב אחר
   פרק שלישי: אופן החזרת הנכס
      1. כללי
      2. הנחה על גבי קרקע - אם לא התנגד בעל הנכס לקבל בידו
      3. הנחה על גבי קרקע - לאחר שהתנגד בעל הנכס לקבל בידו
      4. החזרה על ידי שליח
         (א) כללי
         (ב) אשתו של בעל הנכס ובני ביתו
         (ג) אדם הנאמן על בעל הנכס
         (ד) מקרים גבוליים במינוי שליח
      5. החזרה בלי ידיעת בעל הנכס
   פרק רביעי: "כלתה שמירתו" - סיום השמירה בלי החזרת הנכס בפועל
      1. כללי
      2. הגיע מועד סיום השמירה
      3. הודעה לבעל הנכס על סיום השמירה
         (א) דין המשנה - באומן
         (ב) בשאר סוגי השומרים
         (ג) דרכים שונות של הודעה
         (ד) מצבים שהודעה אינה פוטרת
         (ה) קבעו פגישה להחזרת הנכס ונתבטלה
      4. שומר שגמר את טיפולו בנכס ולא הודיע לבעליו
      5. סיום השמירה על ידי נזק שקורה לנכס
         (א) נגנב הנכס והחזירו הגנב לבית השומר
         (ב) נמצא הגנב ואפשר לתבעו לדין
         (ג) אחריות השומר על שאריות הנכס
   פרק חמישי: סיום השמירה על ידי פנייה לבית המשפט
      1. מסירת הנכס לבית המשפט
      2. פעולת השומר על פי הוראת בית המשפט
   פרק שישי: חיובי שומר כשהנכס ברשות בעל הנכס
      1. נזק שאירע עקב פשיעה שהתחילה כשהנכס היה ברשות השומר
      2. הפקיד השומר אצל בעל הנכס
      3. חידוש השמירה אחרי סיומה
   פרק שביעי: חובת ההחזרה

סעיף 12: אחריות בעל מלון על חפצי אורחיו
   פרק ראשון: כללי
   פרק שני: הגדרות - סעיף קטן (א)
      1. "מלון"
      2. "בעל מלון"
      3. "אורח"
   פרק שלישי: בעל המלון כשומר שכר - סעיף קטן (ב)
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי
   פרק רביעי: שמירת חפצים יקרים - סעיף קטן (ג)
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי
   פרק חמישי: אורח שלא הודיע על הנזק - סעיף קטן (ד)

סעיף 13: הגדרת "בעל נכס"
   פרק ראשון: הוראת הסעיף
      1. עמדת החוק
      2. עמדת המשפט העברי
   פרק שני: מי כשיר להיות בעל נכס לעניין דיני שמירה
      1. קטן
      2. אשה
      3. הקדש
      4. צדקה
         (א) כללי
         (ב) צדקה קצובה
         (ג) הפקדת צדקה לשמירה
         (ד) סוגי צדקה מיוחדים
         (ה) כסף שנידר לצדקה לאחר ההפקדה
         (ו) כספי פדיון שבויים
   פרק שלישי: השפעת אופי מיוחד של בעל הנכס על דיני השמירה
      1. מפקיד שאינו בעל הנכס
      2. העברת הבעלות בנכס במשך זמן השמירה
      3. נכס שהופקד על ידי מפקידים אחדים

סעיף 14: התנאה לשנות את דיני השומר
   פרק ראשון: כללי
   פרק שני: התנאה להפחית באחריות
      1. חלות ההתנאה
      2. פרשנות ההתנאה
   פרק שלישי: התנאה להוסיף באחריות
      1. חלות ההתנאה
      2. פרשנות ההתנאה
   פרק רביעי: התנאה ליצור חיוב שמירה כשאין חיוב מן הדין כלל

לדף הראשי | HOME