מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

סדר הדין

הספר 'סדר הדין, על פי מקורות המשפט העברי, תקנות הדיון ופסיקת בתי הדין הרבניים בישראל' (ירושלים תשמ"ו, 558 עמ'), מאת פרופ' אליאב שוחטמן, הוא ניסיון ראשון להציג את שיטת הדיון של המשפט העברי על פי הסיווג המשפטי המודרני המקובל בימינו, תוך שימת לב מיוחדת למצב המשפטי בבתי הדין הרבניים של מדינת ישראל.

החיבור מבוסס על מקורותיו הקלסיים של המשפט העברי מחד גיסא, ועל פסיקת בתי הדין הרבניים בישראל בעשרות השנים האחרונות מאידך גיסא. מדובר במאות פסקי דין, רובם פסקי דין של בית הדין הרבני הגדול לערעורים, שבחלקם הגדול לא נתפרסמו כלל. זוהי אפוא הפעם הראשונה שניתנת אפשרות לציבור המשפטנים במדינת ישראל להכיר מקרוב את מערכת כללי סדר הדין של המשפט העברי, הן מן הבחינה העיונית הן מן הבחינה המעשית, כפי שבאו לידי ביטוי בשיפוטם של בתי הדין הרבניים במדינת ישראל.

הספר עוסק בתחום הדיון האזרחי, ומשולבים בו גם כל פסקי הדין של בית הדין הגבוה לצדק הנוגעים לסמכויותיהם של בתי הדין הרבניים בישראל בתחום זה. כמו כן כולל החיבור השוואות עם ההסדרים המקבילים בבתי המשפט האזרחיים, לאור תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

תוכן העניינים

הקדמה
פרק ראשון: בית הדין וסדריו
פרק שני: בעלי הדין וייצוגם
פרק שלישי: מקום השיפוט
פרק רביעי: כתבי טענות
פרק חמישי: הזמנה לדין
פרק שישי: מועד הדיון
פרק שביעי: סילוק התביעה על הסף, ביטולה, השעייתה או זניחתה
פרק שמיני: אי-התייצבות לדיון
פרק תשיעי: הדיון
פרק עשירי: הצעת פשרה לבעלי הדין
פרק אחד-עשר: טענות בעלי הדין
פרק שנים-עשר: עדים וראיות
פרק שלושה-עשר: חקירת בעלי הדין והעדים
פרק ארבעה-עשר: רישום פרוטוקול
פרק חמישה-עשר: פסק הדין
פרק שישה-עשר: סעד טפל: ריבית והצמדה והוצאות המשפט
פרק שבעה-עשר: סעד ארעי: עיקול נכסים, צו מניעה ועיכוב יציאה מן הארץ
פרק שמונה-עשר: סתירת הדין
פרק תשעה-עשר: הערעור
מפתח עניינים
מפתח מקורות

לדף הראשי | HOME