מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל

בספר זה, שיצא לאור בשני כרכים, מכונסים חלקים מפסקי הדין הנוגעים למשפט העברי שניתנו על ידי בית המשפט העליון ובתי המשפט המחוזיים בארבעים שנות המשפט הראשונות של מדינת ישראל, כשהם ממוינים למדורים לפי תחומי המשפט.
אף ספר זה, כמו "המשפט העברי בחקיקת הכנסת", מצטיין בהיקף הנושאים המובאים בו, בהשלכה הברורה של מקורות המשפט העברי על המשפט העכשווי, ובאופן שבו מוכיחים הדברים על הרלוונטיות של המשפט העברי לימינו אנו.

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט מאיר שמגר, כתב את הפתיחה לספר זה.
ספר זה מקיף את פסקי הדין שניתנו בבתי המשפט עד לשנת תשמ"ט. פסקי הדין המכילים חלקים הנוגעים למשפט העברי שניתנו לאחר שנת תשמ"ט מופיעים באתר המחלקה למשפט עברי במשרד המשפטים, וניתן לעיין בהם באתר משרד המשפטים.


 
תוכן הספרים

פתח דבר מאת נשיא בית המשפט העליון
הקדמה
שער ראשון: המשפט העברי במדינת ישראל
שער שני: עקרונות כלליים
שער שלישי: סדרי חברה ומנהל
שער רביעי: בתי-דין וסדריהם
שער חמישי: ראיות
שער שישי: דיני עונשין
שער שביעי: דיני נזיקין
שער שמיני: דיני חיובים
שער תשיעי: דיני קניין וקניין רוחני
שער עשירי: משפט מסחרי
שער אחד-עשר: דיני עבודה
שער שנים-עשר: פרשנות

מפתח העניינים
מפתח המקורות
מפתח פסקי הדין
מפתח שמות השופטים

לדף הראשי | HOME