מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

חוק לישראל: פגמים בחוזה

ספר זה בסדרת "חוק לישראל" עוסק בדיני פגמים בחוזה, לפי חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973.

חוק החוזים קובע שלושה פגמים עיקריים בחוזה, שאם התקיימו - רשאי הנפגע לבטל את החוזה:
א. חוזה שנכרת בכפייה - רשאי הנכפה לבטל את החוזה;
ב. חוזה שנכרת בעושק - כלומר, תוך ניצול מצב נחות של אחד מהצדדים לו - אף הוא ניתן לביטול;
ג. חוזה שנכרת בטעות - ולעניין זה מבחין חוק בין טעות של אחד מהצדדים לבין טעות של שניהם, ובין טעות לבין הטעיה - ניתן אף הוא לעיתים לביטול.
החוק עוסק גם ב"חוזה למראית עין", חוזה שהצדדים לו לא התכוונו שייכרת באמת אלא רצו, למטרה כלשהי, ליצור מצג כאילו קיים חוזה. הספר מציג את עמדת המשפט העברי בנושאים אלו.

528 עמודים

תוכן העניינים

הקדמה
סעיף 13: חוזה למראית עין
סעיף 14: טעות
סעיף 15: הטעיה
סעיף 16: טעות סופר
סעיף 17: כפיה
סעיף 18: עושק
סעיף 19: ביטול חלקי
סעיף 20: דרך הביטול
סעיף 21: השבה לאחר ביטול

נספחים
נספח ראשון: תשובת הגאון הרב אשר וייס בעניין קניין באונס ובטעות
נספח שני: תשובות בעניין תרומת אברים על ידי אדם צעיר
א. תשובת הגאון הרב יצחק זילברשטיין
ב. תשובת הגאון הרב אשר וייס
נספח שלישי: פגם בחוזה שכבר קוים

לדף הראשי | HOME