מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

ניבי תלמוד

הלשון העברית עשירה בניבים שמקורם בתקופות שונות בחיי עם ישראל מתקופת המקרא ועד ימינו. בספר 'ניבי תלמוד - אמרות, פתגמים ומטבעות לשון מתחום המשפט - ביאורם, הוראתם ושימושם' (ירושלים תשנ"א, 448 עמ'), שנערך על ידי פרופ' נחום רקובר בהשתתפות השופט רפי יעקובי, הובאו ניבים שלוקטו בעיקרם מן המשנה והתלמוד, וקצתם ממקורות אחרים בספרות חז"ל. המשותף לניבים הללו הוא המשמעות המשפטית הגלומה בהם, כשבביאורי הניבים הודגמה משמעות זו במקורה ובהשתלשלותה. לצד ניבים אלה הובאו כללים מתורת המשפט ומטבעות לשון מן המשא ומתן התלמודי. יצוין שאף על פי שהניבים הם מתחום המשפט, רבים מהם הפכו לחלק מביטויי התרבות האנושית, השגורים בפי כל משכיל עברי.

יסוד משפטנו הלאומי במשנה ובתלמוד, וממקורות אלה נלקטו הניבים. אמת, הספרות המשפטית העברית זכתה להתפתחות ענפה ומאלפת מאז חתימת התלמוד במאות ספרי הלכה ובמאות אלפי שאלות ותשובות. עם זאת, נתקיימו ניבי התלמוד בתשתיתה של הלשון בכל התקופות כולן. אכן, יש ביטויים שכבר בתקופת התלמוד היו למעין פתגמים וגבישי לשון, ויש שנעשו פתגמים רק בתקופה שלאחר התלמוד.

התלמוד, יצירת המופת הספרותית המרכזית בחיי העם במשך דורות, אינו מוכר לצערנו לחלק גדול מן העם בימינו, משום שעם זניחת המסורת נזנחו גם אוצרות הספרות היהודית המסורתית, שהם המסד לכל ערכינו הלאומיים. זניחה זו, בלא ספק, זניחה זמנית היא. הנה כי כן, בימים שאנו עדים בהם לנפילת 'מסך הברזל' ולקיום החזון המקראי 'ושבו בנים לגבולם' (ירמיהו לא, יז), מתגברת והולכת התקווה גם להריסת המחיצות המדומות, המפרידות הפרדה תרבותית רוחנית בין חלקי העם היהודי, ולשיבת עם ישראל ל'גבולו' הרוחני. הניבים ערוכים בסדר אלפביתי. נוסף לדברי ההסבר לכל ניב ולהדגמת השימוש בו, הובאו עניינים שאינם הכרחיים להבנתו, אך יש בהם כדי להבהיר יותר את משמעותו או תחולתו.

ספר זה מיועד הן למי ששנה במקורותינו הן למי שלא שנה בהם. מי שזכה, קרא ושנה, יצא נשכר משינון 'גרסא דינקותא', ואף יוכל לעמוד ביתר ייחוד על משמעותם של מטבעות לשון שעיקרם ידוע לו, אולם אין הוא מכיר את גופם. למורים, לתלמידים, למשפטנים ולכל משכיל עברי עשוי ספר זה לשמש מקור לא אכזב להעשרת הלשון ולגיוונה. לבלשנים ולחוקרים יוכל הספר להוות בסיס למחקרים לשוניים ולבירור דרכי ההבעה והניסוח של הניבים.

לדף הראשי | HOME