מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

חוק לישראל: נזיקין

ספר זה בסדרת "חוק לישראל" נכתב על ידי הרב אברהם שינפלד, והוא עוסק בדיני הנזיקין לפי סדר פקודת הנזיקין.

בין הנושאים הנידונים בספר: קטן שהזיק. אחריות הורים. מעוולים יחד. אחריות מעביד. תקיפה. כליאה. הסגת גבול. רשלנות. מטרדים. גרם הפרת חוזה. אשם תורם. הפיצויים וחישובם, ועוד.

הספר מכיל 512 עמודים.

 


תוכן העניינים

התוכן
פתח דבר
הקדמה
פרק א - פרשנות
      סעיף 1: פירוש
      סעיף 2: הגדרות

פרק ב - זכויות וחבויות בנזיקין
      סעיף 3: עוולה והזכות לתרופה
      סעיף 4: מעשה של מה בכך
      סעיף 5: הסתכנות מרצון
         ס"ק (א): כללי
         ס"ק (ב): סייג - אי מילוי חובה חקוקה
         ס"ק (ג): קטין
      סעיף 6: מעשה לפי חיקוק
      סעיף 7: עובד ציבורי
         ס"ק (א): חסינות עובד ציבורי
         ס"ק (ב): שליח של עובד ציבורי
      סעיף 8: רשות שופטת
      סעיף 9: קטין
         ס"ק (א): קטין שהזיק
         ס"ק (ב): קטין שניזוק או הפר חוזה
            פרק ראשון: כללי
            פרק שני: אחריות הורים לנזקי ילדיהם
            פרק שלישי: אחריותם של חולי נפש ולקויי דעת אחרים
               א. פיגור או מחלת נפש
               ב. שכרות
               ג. ישן
               ד. תגובה רפלקטורית
      סעיף 10: תאגיד
      סעיף 11: מעוולים יחד
            פרק ראשון: כללי
            פרק שני: אחריות יחד ולחוד
            פרק שלישי: ספק בזהותו של המזיק
      סעיף 12: אחריות של משתף ומשדל
            פרק ראשון: כללי
            פרק שני: משתף עצמו
            פרק שלישי: מסייע
            פרק רביעי: מייעץ או מפתה
            פרק חמישי: מצווה
            פרק שישי: מרשה או מאשר
      סעיף 13: חבות מעביד
            פרק ראשון: כללי
            פרק שני: אחריות המעביד לנזקי העובד
            פרק שלישי: אחריות המעביד מדין ערב
            פרק רביעי: חיוב מעביד מכוח תקנת קהל
            פרק חמישי: אחריות למעשה נזיקין של אפוטרופוס
            פרק שישי: אחריות תאגיד
            פרק שביעי: אחריות המדינה
            פרק שמיני: אחריות מעביד לנזק שנגרם לעובד
      סעיף 14: חבותו של שולח
      סעיף 15: חבותו של בעל חוזה
      סעיף 16: שמירת חבות
      סעיף 17: ידיעתו של שלוח או עובד
      סעיף 18: בן זוג
      סעיף 19: השפעת מוות על עילת תביעה
         ס"ק (א): עילת התביעה עוברת לעיזבון
         ס"ק (ב): ריווח והפסד של העיזבון
            פרק ראשון: מות הניזוק והשפעתו על זכויות העיזבון
            פרק שני: פיצויים על גרימת מוות
            פרק שלישי: פיצויים על נזקים שעד מות הניזוק
            פרק רביעי: הוצאות קבורה
         ס"ק (ג): מות המזיק
      סעיף 20: עזבון חכדל פרעון
      סעיף 21: פושט רגל
      סעיף 22: אין המחאה בנזיקין

פרק ג - העוולות
   סימן א: תקיפה
      סעיף 23: תקיפה
      סעיף 24: הגנה מיוחדת
         ס"ק (1)-(3): התגוננות - מבוא
            פרק ראשון: התגוננות עצמית
               א. התגוננות במקום סכנת נפשות
               ב. התגוננות מפני הכאה וחבלה גופנית
               ג. התגוננות מפני פגיעה ברכוש
               ד. התגוננות מפני פגיעה בכבוד
            פרק שני: הגנה על הזולת מפני תוקף
               א. הגנה מפני פגיעה בנפש
               ב. הגנה מפני חבלה או הכאה
               ג. הגנה מפני פגיעה ברכוש
               ד. הגנה מפני פגיעה בכבוד
            פרק שלישי: הצלה (הגנת "צורך")
            פרק רביעי: שיפוי הניזוק על ידי הניצול
         ס"ק (4): ביצוע צו של רשות מוסמכת
         ס"ק (5): התגוננות מפני לקוי בשכלו
         ס"ק (6): חייל בצה"ל
         ס"ק (7): הורה או מורה
         ס"ק (8): מעשה לטובת התובע
            תוספת: אחריות המדינה
      סעיף 25: אחריות לזולת
   סימן ב: כליאה
      סעיף 26: כליאת שווא
      סעיף 27: הגנה מיוחדת
      סעיף 28: אחריות לזולת
   סימן ג: הסגת גבול
      סעיף 29: הסגת גבול במקרקעין
      סעיף 30: חובת הראיה
      סעיף 31: הסגת גבול במיטלטלין
      סעיף 32: חובת הראיה
      סעיף 33: טעות בנוגע לזכות בעלות או החזקה
            פרק ראשון: טעות של פועל
            פרק שני: טעות של אדם שאינו פועל
      סעיף 34: תביעת זכות אינה הסגת גבול
   סימן ד: רשלנות
      סעיף 35: רשלנות
            פרק ראשון: כללי
            פרק שני: אחריות של אומן
            פרק שלישי: מחדל
      סעיף 36: חובה כלפי כל אדם
      סעיף 37: אחריות בעל מקרקעין כלפי מסיג גבול
      סעיף 37א: אחריות כלפי מסיג גבול בשטח צבאי
            פרק ראשון: ייחודו של שטח צבאי
            פרק שני: אחריות המדינה
      סעיף 38: חובת הראיה ברשלנות לגבי דברים מסוכנים
            פרק ראשון: נכסים שהזיקו - מבוא
            פרק שני: אחריות תופס הנכס
            פרק שלישי: חובת ההוכחה
            פרק רביעי: נכסים של חסרי כשרות משפטית
            פרק חמישי: נכסים הנתונים לשמירתו של אחר
            פרק שישי: נכס שאבד
            פרק שביעי: אחריות לנזקי כלי שיט בניווט
      סעיף 39: חובת הראיה ברשלנות לגבי אש
            פרק ראשון: נזקי אש - כללי
            פרק שני: חובת הקטנת הנזק
            פרק שלישי: הוצאות מניעת הנזק
            פרק רביעי: סיכום
      סעיף 40: חובת הראיה ברשלנות לגבי חיה
      סעיף 41: חובת הראיה ברשלנות כשהדבר מעיד על עצמו
   סימן ה: מיטרדים
      סעיף 42: מיטרד לציבור
      סעיף 43: תובענה על מיטרד לציבור
      סעיף 44: מיטרד ליחיד
            פרק ראשון: מיטרד מהו?
            פרק שני: מיטרד לאחר זמן
      סעיף 45: הגנה מיוחדת
      סעיף 46: מיטרד קיים
      סעיף 48: הפרעה לאור השמש
      סעיף 48א: מניעת תמיכה
      סעיף 48ב: שימוש הדרוש לטובת הציבור
   סימן ו: שליחת יד
      סעיף 49: עיכוב נכס שלא כדין
      סעיף 50: חובת ההוכחה
      סעיף 51: החזרת המעוכב
      סעיף 52: גזל
      סעיף 53: הגנה מיוחדת
      סעיף 54: זכות אדם שלישי אינה הגנה
      סעיף 55: החזרת הגזלה
   סימן ז: הטעיה
      סעיף 56: תרמית
      סעיף 57: סייג לתובענה על תרמית מסויימת
      סעיף 58: שקר במפגיע
      סעיף 59: גניבת עין
   סימן ח: נגישה
      סעיף 60: נגישה
      סעיף 61: סייג לתובענה על נגישה
   סימן ט: גרם הפרת חוזה
      סעיף 62: גרם הפרת חוזה שלא כדין
   סימן י: הפרת חובה חקוקה
      סעיף 63: הפרת חובה חקוקה
            פרק ד - אשם
      סעיף 64: גרם נזק באשם
            פרק ראשון: כללי
            פרק שני: סייג (1) - מקרה בלתי רגיל
            פרק שלישי: סייג (2) - אשמו של אדם אחר
               א. כללי
               ב. כוונתו של אדם שלישי כגורם לחיובו
            פרק רביעי: סייג (3) - אשמו של קטין
            תוספת: מזיק שהיה אנוס להזיק
               א. כפייה גופנית
               ב. איום
               ג. אונס הבא מחמת הניזוק
               ד. אונס גוף
               ה. אונס ממון
               ו. אונס של אדם אחר
      סעיף 65: התנהגות התובע
      סעיף 66: התנהגות הנתבע
      סעיף 67: אשם של פלוני - מהו
      סעיף 68: אשם תורם
      סעיף 69: אשם תורם שגרם מוות
      סעיף 70: טענת התיישנות
            פרק ה - תרופות לעוולות
      סעיף 71: כל בית משפט מוסמך ליתן תרופה
      סעיף 72: ציוויים
      סעיף 73: תנאים למתן ציווי
      סעיף 74: מקום שאין ליתן ציווי
      סעיף 76: פיצויים
            פרק ראשון: הנזק בא במישרין מעוולת הנתבע
            פרק שני: הנזק עלול לבוא במהלכם הרגיל של הדברים
            פרק שלישי: צפיית הנזק מראש
            פרק רביעי: מועד הערכת הנזק
            פרק חמישי: שומת נזקי ממון
            פרק שישי: שומת נזקי גוף
            פרק שביעי: נזקים עקיפים
            פרק שמיני: שומת נזקים אחרים
            פרק תשיעי: שומת נזק שאינו של ממון
            פרק עשירי: הפחתת פיצויים
            פרק אחד-עשר: מועד תשלום הפיצויים
            פרק שנים-עשר: ערבויות לתשלום
            פרק שלושה-עשר: שינוי סכום הפיצויים
      סעיף 77: אין נפרעים אלא פעם אחת בלבד
      סעיף 78: זכותם של תלויים לפיצויים
      סעיף 79: הזכאי להגיש תובענה
      סעיף 80: הפיצויים וחישובם
      סעיף 81: סכומים שלא יחושבו
      סעיף 82: פיצויים וגימלאות מביטוח לאומי
      סעיף 83: תביעה ושיפוי במעוולים יחד
      סעיף 84: שיפוי בין מעוולים
            פרק ראשון: מתי קיימת זכות שיפוי
            פרק שני: שיעור ההשתתפות בתשלומי נזק
      סעיף 86: סכום ביטוח לא יובא בחשבון פיצויים
      סעיף 87: פיצויים על לשון הרע בעתון
      סעיף 88: עוולה שהיא גם עבירה
      סעיף 89: תחילת התיישנות
            פרק ו - שונות
      סעיף 91: הוראות בדבר פסיקה "דיה"
            נספחים
            נספח א - הערות הרב זלמן נחמיה גולדברג
            נספח ב - הרחבה לעניינים שנרמז להם בחיבור
            נספח ג - תשובת הרב מרדכי אילן זצ"ל
            פקודת הנזיקין
            מפתחות
            מפתח העניינים
            מפתח המקורות

לדף הראשי | HOME