מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

חוק לישראל: נאמנות בנכסים
הרב ירון אונגר

נאמן שהופקדו בידיו נכסים במטרה שיפעל בהם לטובתו של אחר - מהן חובותיו ומהן זכויותיו?

הנאמנות מוגדרת בחוק הנאמנות כזיקה של אדם לנכס. הגדרה רחבה זו מחילה את הכללים הקבועים בחוק הנאמנות על אנשים רבים, בעלי זיקות שונות ומגוונות לנכסים: פועלים, שומרים, שוכרים, וכמובן - אנשים המחזיקים בחפץ בנאמנות, כדי לפעול בהם לטובת בעל החפץ או למטרה אחרת שנקבעה על ידו.

מה על הנאמן לעשות לשמירת הנכסים ולפיתוחם? ומהי אחריותו בגין השקעה כושלת? האם זכאי הוא לשכר אף אם לא סוכם על כך מראש? מה דין רווחים שהפיק הנאמן לעצמו מנכסי הנאמנות? האם יש הבדל בין נאמנות פרטית לבין נאמנות שמטרותיה ציבוריות?

על שאלות אלה ועוד רבות אחרות, בספר חובה למנהלי תיקי השקעות, מנהלי עזבונות, מנהלי הקדשות, אפוטרופוסים, משפטנים וחוקרים, ולכל שוחרי המקורות היהודיים.

ערוך לפי סדר סעיפי חוק הנאמנות, התשל"ט -1979. הספר מסתמך גם על מאות תקדימים מבתי המשפט ומבתי הדין הרבניים.

798 עמודים


תוכן העניינים


פרק א': הוראות כלליות
סעיף 1: מהות הנאמנות
סעיף 2: יצירה
סעיף 3: נכסי נאמנות
סעיף 5: כוחה של נאמנות כלפי צד שלישי
סעיף 6: כספי הנאמנות
סעיף 7: חשבונות ודיווח
סעיף 8: שכר והוצאות
סעיף 9: נאמנים אחדים
סעיף 10: חובות וסמכויות
סעיף 11: כפיפות לתנאי הנאמנות
סעיף 12: אחריות
סעיף 13: איסור טובת הנאה
סעיף 14: ביטול פעולות
סעיף 15: דין רווח אסור
סעיף 16: נכסי נאמנות שנתבטלה פרק ב': נאמנות על פי כתב הקדש
סעיף 17: יצירה ותחילה של הקדש
סעיף 18: שינוי וביטול של הקדש
סעיף 19: הוראות בית המשפט
סעיף 20: זכויות הנהנים
סעיף 21: מינוי נאמן
סעיף 22: פקיעת כהונתו של נאמן
סעיף 23: שינוי וביטול על פי בית המשפט
סעיף 24: אמצעי שמירה
נספח: מכתב הגאון הרב אשר וייס
הצעת נוסח לפי המשפט העברי

מפתחות
מפתח העניינים
מפתח המקורות
רשימה ביבליוגרפית
רשימה ביוגרפית

לדף הראשי | HOME