מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

מסירות נפש - הקרבת היחיד להצלת הרבים

למעשה ההרואי של מסירות נפש ישנם היבטים הלכתיים ומשפטיים. עניינו של הספר "מסירות נפש - הקרבת היחיד להצלת הרבים" (ירושלים תש"ס, 336 עמ'), בשאלת הקרבת היחיד לשם הצלת הרבים:
האם מותר לאדם להקריב את עצמו או את זולתו למען הכלל? האם יש בידינו לאמוד את 'משקלה' של נפש היחיד מול 'משקלם' של הרבים?
מהי משמעות הכלל 'אין דוחין נפש מפני נפש'? ומהי התגובה הראויה כשמאיימים על ציבור שלם: 'תנו לנו אחד מכם ונהרגהו, ואם לא - נהרוג את כולכם'?
נסיבות שבהן מקריבים את חיי היחיד למען חייהם של אחרים הן המלחמות. האם ניתן ללמוד מן המלחמות על העדפת הרבים על פני היחיד גם שלא בשעת מלחמה?
שאלות אלו ואחרות נידונו בהרחבה בתשובות שכתב הרב קוק אל הרב פינס. בחיבור זה מתבררת, בין היתר, שיטתו של הרב קוק, כפי שהיא באה לידי ביטוי בתשובות אלו, תוך התייחסות לדבריו של הרב פינס. בנספח לספר מובאות ארבע האיגרות שכתב הרב פינס, תוך ציון המקורות וליבון האמור בהן ותוך בירור התייחסותו של הרב קוק לכל דבר שבאיגרות.
 

[לתוכן הספר בטקסט מלא, לחץ כאן]
 

תוכן העניינים


פרק ראשון: מבוא
פרק שני: 'ייהרגו כולם ואל ימסרו נפש אחת מישראל'
פרק שלישי: ייהרג ואל יעבור - 'מאי חזית'
   'מאי חזית' מול 'וחי בהם' (של המאוים ושל הנפגע)
   'מאי חזית' כשייהרג הלה ממילא
   'וחי בהם' חומרה מיוחדת לאיסור רציחה
   מי שהרג מתוך איום - שאם לא יהרוג, ייהרג
   מי שהרג כדי להציל את חייו (בלא איום)

פרק רביעי: יחיד מול רבים ב'ייהרג ואל יעבור'
   הבחנה בין כניסה לסכנה לכניסה לספק סכנה
   ספק סכנה - בשיפוט ובעבודה
   טעמים לאי-העדפת הרבים
   אופנים שיש להעדיף בהם את הרבים

פרק חמישי: הטיית חץ מן הרבים אל
   היחיד (שיטת 'חזון איש')
   הבחנה בין פעולת הריגה לבין פעולת הצלה
   הטיה מן היחיד אל הרבים
   הטיה דווקא

פרק שישי: מעמד מועדף לרבים לעניין הצלתם מפגיעה
   סכנת פגיעה ברבים כפיקוח נפש - 'גחלת ברשות הרבים'
   היזק לרבים ותקלה לרבים
   מצווה דרבים

פרק שביעי: התנדבות להצלת היחיד ולהצלת הרבים
   הטעמים לכלל שפיקוח נפש דוחה את מצוות התורה
   'וחי בהם' - רשות או חובה?
   'וחי בהם' - אינו רק על המציל אלא גם על הניצול
   הקרבה עצמית במחלוקתם של ר' עקיבא ובן פטורא
   התנדבות להצלת חייהם של רבים

פרק שמיני: התנדבות להצלה ב'חיי שעה'
   העדפת 'חיי עולם' על 'חיי שעה' מסברה
   הגדרת 'חיי שעה'
   ב'חיי שעה' - 'וחי בהם' הוא רשות
   הסתכנותו של ר' עקיבא הרוגי לוד
   אסתר

פרק תשיעי: הקרבת היחיד למען הרבים במלחמה
   דיני המלחמה - יסודם בדיני המלכות ובהוראת שעה
   מלך שנתמנה על ידי האומה בלא נביא
   הרחבת המושג 'מלך'
   ביסוס המלחמה על מאזן הצלה
   הקרבת היחיד למען הרבים בסיכון אדם שאינו
   מסוים ובמסירה שלא בידיים
   הקרבת היחיד למען הרבים בהוצאת שם רע על היחיד

פרק עשירי: הצלת 'כלל ישראל'
   הבחנה בין רבים לבין 'כלל ישראל'
   גדרו של 'כלל ישראל'
   הצלת הרבים כיסוד להתרת גילוי עריות
   הצלת 'כלל ישראל' כיסוד להתרת גילוי עריות
   האם הצלת 'כלל ישראל' מחייבת מסירות נפש?

פרק אחד-עשר: החובה להקרבת היחיד
   להצלת 'כלל ישראל' - בהוראת שעה
   השגותיו של רש"ז פינס
   תשובותיו של הרב קוק
   קרבנות אדם - ה'עקדה' כמודל
   הקרבת אדם - לא יבוא לכלל מעשה
   'למגדר מילתא' - תדיר
   בהיתר להצלת כלל ישראל אין צורך בהוראת בית דין
   כשהאישה חייבת להציל בעברה - מדוע לא תיקרא
   אנוסה ולא תיאסר על בעלה?

פרק שנים עשר: סיכום
נספחים
   נספח ראשון: חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח-1998
   נספח שני: איגרות הרב ש"ז פינס אל הרב א"י קוק

לדף הראשי | HOME