מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

ספר "ערבות" בסדרת "חוק לישראל"

מפתח מקורות חלק ג


סבאן, ר' דוד, בנוה צדק, על הרמב"ם, מלווה ולווה יז, ו:603
סולובייצ'יק (ראה: הגר"ח; הגרי"ז; רבנו חיים הלוי)
סופר, ר' אברהם, בהערה למאירי, קידושין ח, ב, הערה 537:10
סירירו, ר' יעקב ור' ראובן
-> בשו"ת מנחת העומר, חו"מ, סי' לז:507
סם חיי, שו"ת, סי' ט:458
סמ"ע, א, ס"ק ג:494
-> כב, ס"ק יב:576
-> לג, ס"ק כד:186
-> לט, ס"ק טז:654
-> מ, ס"ק ב:442 579
-> מה, ס"ק ג:11
-> סא, ס"ק כג:11
-> עג, ס"ק לא:324
-> עז, ס"ק ב:351
->-> ס"ק ג:347
->-> ס"ק יא:357 710
->-> ס"ק יד:361
->-> ס"ק כ:365 366
->-> ס"ק כד:13
-> פג, ס"ק ח:192
-> צא, ס"ק יז:677
-> ק, ס"ק ה:240
-> קח, ס"ק א:690
->-> ס"ק מ:219
-> קכט, ס"ק ג:317
->-> ס"ק ד:465 568
->-> ס"ק ה:247
->-> ס"ק ה (בהגהה):570
->-> ס"ק ז:453 553
->-> ס"ק יב:475 578
->-> ס"ק יג:58 495 501 725
->-> ס"ק יד:136
->-> ס"ק טז:436 657 696
->-> ס"ק יז:59 213
->-> ס"ק כא:246 654 655
->-> ס"ק כב:216
->-> ס"ק כג:203
->-> ס"ק כה:423
->-> ס"ק כו:177 513
->-> ס"ק כח:199 202 617 621
->-> ס"ק כט:225 226
->-> ס"ק לא:229
->-> ס"ק לב:228
->-> ס"ק לג:176
->-> ס"ק לד:616
->-> ס"ק לו:148 231
->-> ס"ק לז:195 312 613
->-> ס"ק לח:234
->-> ס"ק לט:235
->-> ס"ק מב:100 549
->-> ס"ק מד:102
->-> ס"ק מה:354 709
->-> ס"ק מו:336 549
-> קל, ס"ק ב:313
->-> ס"ק ג:310
->-> ס"ק ד:694
->-> ס"ק ה:271
->-> ס"ק ו:271
->-> ס"ק ט:265
->-> ס"ק י:263 271
->-> ס"ק יב:423
->-> ס"ק יג:288 289
->-> ס"ק יד:285 290
->-> ס"ק טו:286 336 704 706
->-> ס"ק טז:267
->-> ס"ק יז:303
->-> ס"ק יח:303
->-> ס"ק יט:304
-> קלא, ס"ק א:395 397 407 411 568 724
->-> ס"ק ב:264
->-> ס"ק ה:594
->-> ס"ק ו:626
->-> ס"ק י:557
->-> ס"ק יב:562
->-> ס"ק טז:277 281
->-> ס"ק יז:279
->-> ס"ק יח:508
->-> ס"ק כא:478
->-> ס"ק כד:423 730 733
->-> ס"ק כה:47 481
->-> ס"ק כז:386
-> קלב, ס"ק ב:10 13
->-> ס"ק ג:457 656
->-> ס"ק ד:457
->-> ס"ק ו:713
->-> ס"ק ז:295 296
-> קצ, ס"ק א:517
->-> ס"ק ג:83 521
->-> ס"ק ו:83
-> רה, ס"ק ח:116
-> רז, ס"ק יא:721
-> רח, ס"ק ג:500
-> רלב, ס"ק טו:49
-> רלה, ס"ק מה:9
-> רמג, ס"ק לג:467
-> רמה, ס"ק ב:566
-> שפח, ס"ק כח:458
סמא דחיי, שו"ת, חו"מ, סי' א:265 288 670 677 681 704
סרוק, ר' יצחק, בשו"ת אהל יעקב, סי' נג:48 49 483
עבודת הגרשוני, שו"ת, סי' קיז:442
עדות ביהוסף, שו"ת, ח"א
-> סי' טו:93 127 137 278 282 566 571 575 583 584 691 696
-> סי' כג:304 687
-> סי' מא:126 543 571
עדות ביעקב, שו"ת, סי' כד:15 249 632
-> סי' מט:77 119 167 174 178 487 492 494 496 497 597 642 644 645
-> סי' נא:464 466 568
-> סי' סה:481
-> סי' סז:657
-> סי' עב:481
-> סי' קלג:576 582
-> סי' קלד:464 466 498 500
עוזיאל, ר' רפאל יוסף
-> בשו"ת משפטי עוזיאל, חו"מ, סי' כח, פ"ד, אות ה:155
מוהר"ר עוזר, הגהות על באר היטב, חו"מ, קכו, ס"ק ל:431 637
-> רז, ס"ק מח:89
עולת יצחק, שו"ת, ח"א, סי' יג:448 454 466 467 515 541
עולת שמואל (פלורנטין), שו"ת, חו"מ
-> סי' א:56 116 119 479 486 488 508 564 566 567 572
-> סי' ט:247 623
עונג יו"ט, שו"ת, אהע"ז, סי' קנא, בהגהה:589
עזרת ישראל, שו"ת, סי' קמה:672 674
עטרת חכמים, שו"ת, אהע"ז, סי' כז:58 63 172 475 488 495 506 507 644
עטרת יצחק, שו"ת, סי' יח:51 61 140 640
-> סי' יט:50 51 139 480 485 611 641
-> סי' סט:570
עטרת ישראל (מובשוביץ), שו"ת, סי' טו
-> אות א:217 221 224
-> אות ב:223 226 510
-> אות ג:223 599
-> אות ה:657
-> אות ו:597
עטרת צבי, חו"מ, קכט, ס"ק ד:554
->-> ס"ק ו:137
-> קל, ס"ק ד:694
->-> ס"ק ח:288
-> שו"ת בסוף הספר, לסי' קכט:354 368
עיון יעקב, על עין יעקב, בבא בתרא קעג, ב:432
-> ערכין טו, א:670
עיטור ביכורים, על התוספתא
-> כתובות ד, יד:494 547 549
עייאש, ר' יהודה (ראה גם: בית יהודה; בני יהודה)
-> בשו"ת נחפה בכסף, חו"מ, סי' יד:125 133 134
העילוי ממייצ'יט, חידושים, בראש הספר (זכרונות מר"א ווסרמן):523 534
-> סי' ז:438 439 440 444 526 530
עין זוכר, מערכת ו, אות כא:566
עין יצחק, שו"ת, ח"א
-> אהע"ז, לאחר סי' עז:112
עין משפט (הלוי), שו"ת, חו"מ
-> סי' ח:459 566 617 712
-> סי' ט:22 173 224 353 459 464 617 628 635 652
-> סי' י:35
עין משפט (מלכי), שו"ת
-> חו"מ, סי' יג:274 277 672 673
עיני דוד, על הרמב"ם, מלווה ולווה
-> כה, ו:445
-> כה, י:196 466-464 527 546 547 567 613 617 644 645
עיני כל חי, גיטין מט, ב:491
-> בבא בתרא קעו, ב:575 720
-> ערכין טו, א:670
->-> טו, ב:455
עיניים למשפט, קידושין ז, א:522
-> בבא בתרא לב, ב, בסופו:681
->-> מו, ב:546
->-> מו, ב, ציון ז-ח:683 723
->-> קסח, א, ציון מ:437
->-> קעג, ב:149 624 649 661
->-> קעד, ב:564 681 705 706
->-> קעד, ב, ציון נ:57
->-> קעו, א:654
->-> קעו, ב:508 583
עמודי אור, סי' קה
-> אות א:62 132 567
-> אות ב:49 51
עמודי אש, סי' כא, אות ד:354 435 468 644-642 719
עמק המלך, סי' נא:558
ענגל (ראה: מהר"ש ענגל)
ענזיל (ראה: מהריא"ז ענזיל)
עני בן פחמא, שו"ת, חו"מ
-> סי' ב:172 237 593 594 644 697
-> סי' ג:476 592 659
ענף עץ אבות, שו"ת, חו"מ
-> סי' א:231 259 513 582 611 613 644 646 659
עץ יוסף, על מדרש תנחומא, פרשת ויגש:547
עצי ארזים, אהע"ז, כט, ס"ק ז:566
עצמות יוסף, קידושין ז, א (הלכה יב):523 566
ר' עקיבא איגר, דרוש וחידוש, בבא מציעא עו, א (ד"ה חזר, בסופו):533
ר' עקיבא איגר, הגהות לשו"ע, יו"ד, קס, יד:531
-> אהע"ז, קב, ו:54
-> חו"מ, קכט, ב:664
->-> קכט, ג:126 129
->-> קכט, ח:610
->-> קכט, יב:197
->-> קכט, טו:198
->-> קלא, ד:598
->-> קלא, יג:48
ר' עקיבא איגר, חידושים לתלמוד, בבא מציעא פ, א:206 207 604-602
ר' עקיבא איגר, שו"ת
-> ח"ב, סי' קיג:290 680
ר' עקיבא איגר, תוספות, למשנה נדרים, ד, ג:448
ערוך השולחן, אהע"ז, לא, לז:527
-> חו"מ, לז, יח:602
->-> לט, ב:658 688
->-> מט, יב:190 602
->-> עג, טו:323
->-> עז, ה:35 294 347 354 357
->-> עז, ו:357 361 713
->-> עז, י:367-365
->-> צז, כב:241
->-> צז, כג:242
->-> צז, לה:243
->-> קח, כ:219 220
->-> קי, ה:218 219 629 631
->-> קכו, ד:551
->-> קכט, א:317
->-> קכט, ג:453
->-> קכט, ד:244 245 653
->-> קכט, ה:579 580 654 655
->-> קכט, ו:657
->-> קכט, ז:167 477
->-> קכט, ח:7 110 445 447 472-470
->-> קכט, ט:37 39
->-> קכט, י:59 90 589
->-> קכט, יא:96
->-> קכט, יב:95 100 234 235 551-549 645
->-> קכט, יד:227
->-> קכט, טו:175 637 638
->-> קכט, טז:228 229
->-> קכט, יז:186 196 602
->-> קכט, יח:215 241 619
->-> קכט, יט:176 606
->-> קכט, כא:733
->-> קכט, כב:98 99 102 148 231 611 622
->-> קכט, כג:237 239
->-> קכט, כד:101 232 709 713
->-> קכט, כה:336
->-> קכט, כו:177 600
->-> קל, א:313 693
->-> קל, ב:287 290 682
->-> קל, ג:336 337 705
->-> קל, ו:304 690
->-> קל, ח:733
->-> קלא, א:395 397 401 727
->-> קלא, ג:325
->-> קלא, ד:167 169 170 172 173 175 328 597
->-> קלא, ה:329
->-> קלא, ו:107
->-> קלא, ח:196 274 277 279 674 677 678
->-> קלא, ט:505
->-> קלא, יא:460
->-> קלא, יד:380 386
->-> קלב, א:10 14
->-> קלב, ד:356 359
->-> קלב, ה:11 294 296
->-> קלב, ו:357 360 363 368 717
->-> קצה, יא:411
->-> שפ, ד:537 542
ערך לחם, חו"מ, עז, ח:368
-> קכט, ה:61
-> קכט, יב:359 662
-> קכט, טו:148
-> קכט, יח:643
-> קכט, כא:83
-> קכט, כב:650
-> קל, א:313
-> קל, ג:256
-> קל, ז:302 670 693 694
-> קלא, א:402 408 725
-> קלא, ז:313
-> קלא, יא:458
-> קלב, ג:361
-> קעו, כד:198
ערך השולחן, אהע"ז, נ, ס"ק ז:477 478 512 730 733
-> חו"מ, עג, ס"ק ד:636
->-> קכט, ס"ק א:27 381 496 497
->->-> ס"ק ב:559
->->-> ס"ק ו:112 123 406 407 567
->->-> ס"ק יב:133
->->-> ס"ק יג:576
->->-> ס"ק יד:126
->->-> ס"ק טו:125
->->-> ס"ק טז:127
->->-> ס"ק יז:570
->->-> ס"ק יח:16
->->-> ס"ק כ:544
->->-> ס"ק כא:94
->->-> ס"ק כו:216
->->-> ס"ק כז:216
->->-> ס"ק כח:199
->->-> ס"ק כט:733
->->-> ס"ק לד:223
->->-> ס"ק לה:636
->->-> ס"ק לח:634
->->-> ס"ק לט:200
->->-> ס"ק מא:609
->->-> ס"ק מג:649 650
->->-> ס"ק מה:196
->->-> ס"ק מז:558
->->-> ס"ק מט:158 548
->-> קל, ס"ק א:256
->->-> ס"ק ב:264 668
->->-> ס"ק ג:284 289 682 705
->->-> ס"ק ד:338 705
->->-> ס"ק ו:268
->-> קלא, ס"ק א:407
->->-> ס"ק ג:595 700 702
->->-> ס"ק ו:498 500
->->-> ס"ק ז:465 567
->->-> ס"ק ח:463
->-> קלב, ס"ק ד:362
ערך ש"י, גיטין נ, ב:447
-> בבא מציעא טו, ב:482
->-> טז:441
->-> צט, א:445 466 520 538
->-> קיב, א:536 544
-> בבא בתרא קעג, ב:445 568 575
->-> קעד, א:285 447 643 665 705
->-> קעד, ב:686
-> חו"מ, טז, ב:241 501
->-> לט, יז:409
->-> עז, א:90
->-> פו, א:183
->-> קכא, א:447 541 542
->-> קכב, א:394 729
->-> קכט, א:142 157
->-> קכט, ב:446 453 552
->-> קכט, ג:125 126 445 447 517 721
->-> קכט, ה:141 500
->-> קכט, ח:186 605
->-> קכט, י:228 229
->-> קכט, כ:555
->-> קל, ו:257 445
->-> קל, ז:298
->-> קלא, א:394 729
->-> קלא, ד:598
->-> קלא, י:476 479
->-> קלא, יד:7 390 442 448 453 553 722 723
->-> קלב, א:446 448
פאת נגב, שו"ת, חו"מ, סי' ח:598 721
פורת יוסף (אלפנדרי), שו"ת
-> חו"מ, סי' ח:423 480
פורת יוסף (רזין), חו"מ, סי' קכט:721
פחד יצחק, ע' ערב:431 472
-> ע' שמיטה:322
פירוש לפירושו, בבא קמא ח, א:431
פלורנטין, ר' שמואל (ראה גם: מעיל שמואל)
-> במורה צדק, סי' צז:652
-> בשו"ת משפט צדק, ח"א, סי' כ:269
-> בשי למורא, קלא, ד:327
פליטת בית יהודה, שו"ת, סי' יט:28
-> סי' כ:470
פלפולא חריפתא, על הרא"ש, בבא בתרא, פרק י, סי' מ, אות נ:373 606
פני אהרן, שו"ת
-> ח"א, חו"מ, סי' ו:326
->-> סי' ז:632
->-> סי' כב:285 326 701
->-> סי' כג:325-322 334 704
-> ח"ב, סי' ו:701
פני אריה (יפה), חו"מ
-> קכח, ב:469 667
-> קכט, א:644 659
-> קכט, ג:572
-> קכט, ח:604 608
-> קכט, על סמ"ע, ס"ק כה:496 514
-> קלא, ד:598
-> קלא, ז:677 678
-> קלב, א:10 448 468
פני דוד, ליקוטים, דף קמז, ד:577 586
-> דף קמח, ב:465
פני יהושע, גיטין מט, ב:588 641
-> קידושין ז, א:84 575
פני יצחק (אבולעפיא), שו"ת
-> ח"א, חו"מ, סי' כג:136 142
פני יצחק (חריף), שו"ת
-> חו"מ, סי' י:268
פני מבין (בירדוגו), חו"מ
-> מט, י:607 608
-> עז, א:503
-> קכט, ח:512 734
-> קכט, ט:602 620
-> קכט, טז:622
-> קכט, על הסמ"ע, ס"ק לו:587
-> קכט, על סמ"ע, ס"ק כח:621
-> קל, ד:338
-> קל, על סמ"ע, ס"ק יז:690
-> קלא, ט:504
-> שפ, א:88 89
פני מבין (נאבארו), על סנהדרין
-> ח"א, דף קכח, ג:626
->-> דף קכח, ד:213 232
->-> דף קכט, א:652
->-> דף קכט, ג:232 626 642
->-> דף קל, א:491 646 731
->-> דף קל, ב:454 490
->-> דף קל, ג:455 546 548
->-> דף קל, ד:730
-> ח"ב, דף יז, ב:566
פני משה, שו"ת, ח"א, סי' נא:676
->-> סי' צו:627
-> ח"ב, סי' ד:556 557
->-> סי' טז:277 281 672
->-> סי' כ:556 562 659
->-> סי' כא:562 577 659
->-> סי' לז:275 672 693 695
->-> סי' עב:40 111 136 174 723 592 595
->-> סי' קיט:552 553 555
-> ח"ג, סי' יא:109 554 659
פנים במשפט, חו"מ
-> לז, אות יט (הראשון):96 547
-> עב, ס"ק נג:636 637
פנים מאירות, שו"ת
-> ח"ב, סי' קמד:515
פסקי הגר"א (ראה: גר"א)
פעמוני זהב, חו"מ, קכח, ב:667
-> קכט, א:585
-> קכט, ב:464
-> קכט, ג:127 544
-> קכט, ה:580
-> קכט, ח:59 130 185 730
-> קכט, טו:615
-> קכט, כב:119 452
-> קכט, על סמ"ע, ס"ק כב:602
->-> ס"ק כה:607
->-> ס"ק לא:229
-> קל, ב:659 665 667
-> קל, על סמ"ע, ס"ק טז:269
-> קלא, ד:171 327
-> קלא, ו:562
פרדו (ראה: חסדי דוד; ר"י פרדו)
פרח מטה אהרן, שו"ת
-> ח"א, סי' ח:473 629
->-> סי' לה:247 248 617
->-> סי' קיא:264 265 304 359 666 667 714 718
-> ח"ב, סי' ז:512 560 561 733 734
->-> סי' יב:216 228 483 610 637
->-> סי' מט:98 99 547 550
->-> סי' פ:135 480 483 486 570 617 620
->-> סי' קכב:237 357 359 649
פרי אליהו, ח"א, סי' לט
-> אות ו:440 441 491 537
-> אות ח:435 578
פרי האדמה, על הרמב"ם
-> ח"ב, מכירה יא, טז:482-480
->-> מלווה ולווה כה, ו:488 493
-> ח"ג, מלווה ולווה כה, ג:433 435
->->-> כה, ד:423 567 648 650
->->-> כו, יב:457
פרי הארץ, שו"ת, ח"ג
-> חו"מ, סי' ח:604
פרי חיים (אפשטיין), שו"ת, חו"מ, סי' ב:566
פרי חיים (הליר), על הרמב"ם, מלווה ולווה כו, ו:263 666 667 670 682 683
פרי החיים (רוזנברג), שו"ת, חו"מ
-> סי' ג:672
-> סי' כז:90
פרי עץ חיים (אביגדור), על הרמב"ם
-> אישות, ג, יד:522
פרי עץ חיים (אמשטרדם), שו"ת
-> ח"ב, סי' ב:170 171 324 386 474 575 598 619 650 698
-> ח"ג, דף רל, ב:128
->-> דף רל, ג:586 667
->-> דף רלא, א:295
->-> דף רלב, א:686
פרישה (ראה: דרישה ופרישה)
פתח עינים, פסחים קיח, ב:624
פתחא זוטא, שו"ת, חו"מ, סי' יט:594
פתחי חושן, הל' הלוואה
-> פרק ז, הע' ד:664
-> פרק יא, הע' מה:94
-> פרק יג, הע' ז:644 646
->-> הע' כ:470 558 646
->-> הע' כב:31
->-> הע' כה:130
->-> הע' ל:446 448
->-> הע' לא:124
->-> הע' מא:390
->-> הע' מח:504
->-> הע' מט:51 533 566
->-> הע' נ:502
->-> הע' נב:403 409
->-> הע' נד:700
->-> הע' נה:700
->-> הע' נו:593
->-> הע' נז:599
->-> הע' נח:168 596
->-> הע' נט:477
->-> הע' ס:593
->-> הע' סא:166
->-> הע' סו:475
->-> הע' סז:717
->-> הע' סח:369
->-> הע' עא:513
->-> הע' עב:107 557
->-> הע' עט:455
-> פרק יד, הע' ג:117 228 577 627
->-> הע' ז:657
->-> הע' ח:653
->-> הע' יח:227
->-> הע' יט:102
->-> הע' כח-כט:664
->-> הע' ל:627
->-> הע' לב:265
->-> הע' לז:693
->-> ליד ציון הע' מז:258
->-> הע' מז:664
->-> הע' נא:370 371
->-> הע' נז:716
->-> הע' נח:717
->-> הע' סא:361 362
->-> הע' סג:367
->-> הע' סד:296 686
->-> הע' עג:562
פתחי משפט, חו"מ
-> קכט, ס"ק א:435 437 652
->-> ס"ק ב:665 696
->-> ס"ק ג:448 468 471
->-> ס"ק ה:545
->-> ס"ק ו:495 501-499
-> קל, ס"ק ב:692
-> קלא, ס"ק א:644
->-> ס"ק ב:482
-> קלב, ס"ק א:448
->-> ס"ק ג:710
פתחי תשובה, יו"ד, רנב, ס"ק ט:261
-> אהע"ז, נ, ס"ק יב:733
->-> נב, ס"ק ו:515
-> חו"מ, לג, ס"ק ט:93
->-> מ, ס"ק ג:141
->-> נד, ס"ק א:476
->-> עה, ס"ק ח:183 610
->-> קד, ס"ק יא:571
->-> קח, ס"ק ט:634
->-> קכט, ס"ק א:39
->->-> ס"ק ב:573
->->-> ס"ק ג:124 136
->->-> ס"ק ו:608
->->-> ס"ק יא:648
->->-> ס"ק יב:205
->-> קלא, ס"ק א:729
->->-> ס"ק ב:644
->->-> ס"ק ג:598
->-> קלב, ס"ק א:457
->-> רז, ס"ק ג:565
->-> שט, ס"ק ו:207
צדק ומשפט, חו"מ, עז, ג:709
-> קכט, ד:579 580
-> קכט, ו:579 580 655
-> קכט, יד:237 238 635 649-647
-> קכט, יט:546 97
-> קכט, כ:551
-> קכט, כא:709
-> קל, ב:238 665 666
-> קל, ד:288 705
-> קלא, ד:595 595
-> קלא, ט:64 503 508
צדקה ומשפט (חוצין), שו"ת
-> חו"מ, סי' יד:118 131 543 550 578 580 660
צהלון (ראה: מהריט"ץ)
צור (ראה: אבן צור)
ציון במשפט, חו"מ, קכט, ח:216 604
-> קלא, ה:464 465
ציטרון (ראה: מהרי"א ציטרון)
ציץ אליעזר, שו"ת
-> ח"ה, סי' כה, אות לז:90
צל הכסף, שו"ת, ח"א, סי' ל:714
צמח דוד, פרשת ניצבים (צו, ד):731
צמח צדק (לובאביץ'), על שו"ע
-> חו"מ, קכט, ב:439 546
->-> על סמ"ע, ס"ק ג:696
->->-> ס"ק ד:568
->->-> ס"ק ו:135
-> קלא, ד:167 325 328 329
צמח צדק (לובאביץ'), שו"ת
-> או"ח, סי' מה, אות ה:191 219 512 543 630
-> חו"מ, סי' טז:191 588 590 612 630 633 639
->-> סי' כ:135 543 546 588
->-> סי' כז, אות א:517
צפנת פענח, על הרמב"ם, מהדורא תניינא, עמ' 457:98
צפנת פענח, על התורה, שמות, עמ' קח:457
צרור (ראה: מהר"ש צרור)
צרור הכסף, שו"ת, חו"מ, סי' ד:464
-> סי' יד:48
צרפתי, ר' וידאל
-> בשו"ת מנחת העומר, חו"מ, סי' לז:506 507
קאפח, ר' יוסף, בהערה לפירוש המשניות לרמב"ם, בבא בתרא, י, ט:575
קהילות יעקב (קניבסקי)
-> קידושין, סי' י:439 448 528
->-> אות א:5
->-> אות ב:442 444 663
->-> אות ג:7 26 467 539
->-> אות ד:469
->-> אות ה:28 468
->-> אות ו:443 452 453
-> בבא מציעא, סי' לח:85
קהילת יעקב (אלגאזי)
-> לשון בני אדם, אות קח:28
->-> אות קי:39
->-> אות שפו:559
->-> אות תב:107
->-> אות תקיט:31 645
-> מידות חכמים, אות רלט:709
קובץ הפוסקים, חו"מ, סי' כה, בתחילתו:628
קובץ שיעורים (וסרמן)
-> קידושין, סי' מ:450 524 527 530
->-> סי' עח:515 550 730
-> בבא בתרא, סי' תרלח:603 607 623
->-> סי' תרמז:120
->-> סי' תרמח:439 445 450 524 527 530
->-> סי' תרנד:610 616 620
->-> סי' תרנה:621
קוטלר, רש"נ, בשו"ת נטעי נעמנים, חו"מ, סי' כג:113
קול אליהו (ישראל), שו"ת, ח"ב, חו"מ
-> סי' ז:106
-> סי' יא:553
קול יהודה, דרוש לפרשת נח:167 168 474 595 597 662 700
קונטרס הביאורים, בבא בתרא, סי' נז, אות א:566
-> אות ב:624
-> אות ג:627
-> אות ד:648
-> אות ה:648
-> אות ו:624 648
קוליץ, ר' יצחק, תורה שבעל פה כו (תשמ"ה), עמ' יב:554
קונטרסי שיעורים (גוסטמן), קידושין, סי' ח
-> אות א:439 525
-> אות ב:439 526 527 537 656
-> אות ג:90 439 520 521 530 538
-> אות ד:447 450 528 567
-> אות ה:450 527
-> אות ו:443 527
-> אות ז:516
קופינו, ר' אהרן, בשו"ת בעי חיי, חו"מ, ח"א, סי' סט:220
קלוגר, ר' שלמה, בשו"ת נחלה לישראל, סי' מד:480 558
קנה חכמה, דרוש הערבות, דף ה:481 728
קניין תורה בהלכה
-> ח"ב, סי' כג:448
->-> סי' כט:446 448
->-> סי' כט, אות ד:433
-> ח"ג, סי' י:656
->-> סי' קי:166 168 325 328 594 598 600
קניין תורה בשמעתתא, פרשת מקץ:730
-> אות ד:434 648
-> אות ה:434
-> אות ו:434 490
קצבי (ראה: מהר"י קצבי)
קצות החושן, ד, ס"ק א:241
-> ט, ס"ק א:611
-> יב, ס"ק א:560
->-> ס"ק ב:509
->-> ס"ק ג:567
-> לט, ס"ק ה:203 610 620
-> מ, ס"ק א:141 442 499 517 726
-> מח, ס"ק ג:39
-> מט, ס"ק ט:190 191 206 496 602
-> ס, ס"ק ב:479 725
-> סא, ס"ק ב:470
-> סו, ס"ק א:559
->-> ס"ק כו:74 629 634 657
->-> ס"ק מא:74 634
-> עה, ס"ק ב:566
->-> ס"ק טז:618
-> עז, ס"ק ג:708
->-> ס"ק ו:655 660
->-> ס"ק ז:347 356 357 378 714
-> פא, ס"ק ל:62 577 655
-> קז, ס"ק ט:709
-> קכו, ס"ק טו:447
->-> ס"ק יג:473
-> קכט, ס"ק א:7 28 29 106 233 236 445
->-> ס"ק ב:62 473
->-> ס"ק ד:202 203 215 216 617
->-> ס"ק ה:241
->-> ס"ק ז:97 100
-> קל, ס"ק א:271
->-> ס"ק ג:641
->-> ס"ק ד:255 270
-> קלא, ס"ק א:395
->-> ס"ק ב:328 702
->-> ס"ק ה:508
-> קפח, ס"ק א:501
->-> ס"ק ב:725
-> קצה, ס"ק ט:112 559
-> רז, ס"ק ד:89
-> רט, ס"ק ו:432
-> רמג, ס"ק ו:493
->-> ס"ק ט:467
-> רעג, ס"ק א:88
-> שמ, ס"ק ד:506
-> שפג, ס"ק א:623
-> משובב נתיבות, לג:718
->-> קכט, ס"ק ב:62 447
->->-> ס"ק ז:97
->-> קל, ס"ק ז:269
קרבן אליצור, ע"ז סג, ב:470 533 534 541
קרבן אשה, על הרמב"ם
-> מלווה ולווה כה, א:599
קרבן נתנאל, על הרא"ש
-> קידושין, פרק א, סי' יג (אות ק):541
קרית מלך, על הרמב"ם
-> מלווה ולווה כה, ג:635
קרית מלך רב,
-> על הרמב"ם, אישות, יז, ט:56 131 488 493 567
-> שו"ת, ח"א, סי' ח:553
->-> ח"ב, סי' א:627
קרית ספר, על הרמב"ם, אישות, פרק ה:235 436 450
קרן דוד, חוברת א, סי' ו:543
קרני ראם, על מהרש"א, גיטין מט, ב:641
קרני ראם, שו"ת, סי' כט:171 324
-> סי' מז:587
-> סי' צג:620
ר"א אבן טוואה, שו"ת (תשב"ץ, ח"ד, החוט המשולש, הטור השני), סי' כא:466
ראד"ב (ראה: בוטון, אברהם)
רא"ם (ראה גם: ר' אליהו מזרחי)
-> מובא בס' ליצחק ריח, חו"מ, אות ע, הל' ערב, סי' ד:614
ראנ"ח, שו"ת, ח"א, סי' ב:701
->-> סי' כא:98 192 196 198 546
->-> סי' ס (השני):74 167 171 174 236 328 464 560 597 645 701
->-> סי' קטז:398 520
-> ח"ב, סי' א:198 610 657
->-> סי' ו:464
->-> סי' לו:464
->-> סי' צג:701
->-> סי' צד:322
ראפילסאן, רד"א, בהמאסף, תרע"ג, ח"ב, סי' ל:546
ראש דוד, במדבר, דף צד, א:646
ראש יוסף (אישקפה), על חו"מ, סט, ס"ק לד:511 604
ראש יוסף (אישקפה), שו"ת, סי' א:74 187 188 198 509 511 629 648
ראש משביר, שו"ת, ח"ב, חו"מ, סי' ס:595
ראשי בשמים, שו"ת, חו"מ, סי' צה:554
-> אות ז:442
-> אות ח:141 442
-> אות ט:125
ראשי שערים, קידושין
-> סי' יא:524-522 526 532
-> סי' טו:527
ראשית ההשלמה, על ס' ההשלמה
-> בבא בתרא, פרק י, סי' טז:578
רב ברכות, מערכת ע, אות ב:64
רבינוביץ, ר' יוסף יצחק
-> בהערה לתשובות הגאונים הקצרות, סי' שפה:658
רב"ך (ריג'יו), שו"ת, סימנים עז-עח:458
-> סימנים פז-פח:431
רדב"ז, שו"ת
-> ח"א, סי' קג:199 729
->-> סי' קטז:642 643
->-> סי' קכד:40 200 244 248 655
->-> סי' קל:128 139 234 452 570 583 642
->-> סי' קצג:476
->-> סי' ריח:61 129 563 570
->-> סי' שעט:133 137 617
->-> סי' תנא:15 49
->-> סי' תנו:288 362
->-> סי' תקנו:346
-> ח"ב, סי' תשסא:213 626 640 642
->-> סי' תשסז:218 297 303 628 656 718
-> ח"ג, סי' תתקלו:127
->-> סי' תתקלח:133
->-> סי' תתקנא:709 720
->-> סי' תתקצג:47 49 50 481 484 698
->-> סי' אלף לה:127 247 248 619 659
-> ח"ד, סי' אלף קפז:234 237 645 650
->-> סי' אלף רמא:75 514 576
->-> סי' אלף רעא:95 99 219
->-> סי' אלף רפט:134 562
-> ח"ו, סי' שני אלפים נב:361 709
->-> סי' שני אלפים עג:363 365 367 368 709
->-> סי' שני אלפים פד:256 264 265 665 668
->-> סי' שני אלפים רמא:44
-> ח"ז, סי' לט:84 522
->-> סי' מא:536 541 543
רדב"ז, בכנסת הגדולה, חו"מ, קכט, הגה"ט, אות יח:515
רוב דגן (הלוי), שו"ת, ח"א, חו"מ
->-> הל' דיינים, סי' א:606 608 610 615 731
->-> הל' הלוואות, סי' א:545 549 551 570
->->-> סי' ג:720
->->-> סי' ד:666
-> ליקוטי חו"מ, קכט, ס"ק ה:733
רוזנברג, ר' ליבוש
-> במשפט הערבות, פ"ז:142 489 491 523 567 569 575 585
רוח חיים, חו"מ, קל, א:560
ר"י אלגאזי, שו"ת, סי' לח:265 285 286 288 289 354 680 683
ר"י אלמידה, חידושים [סימנים א-ל כאן הם אלו שבדפים א-ה, ולא אלו שמדף ט והלאה]
-> סי' א:135 579 653
-> סי' ה:546
-> סי' ח:93 129 381
-> סי' יג:94
-> סי' יד:605 608
-> סי' טו:579
-> סי' טז:203 617
-> סי' יז:222 650
-> סי' יח:239 648
-> סי' כא:492 641
-> סי' כב:600
-> סי' כז:271 675 695
-> סי' כט:356
-> סי' ל:402 403 404 702
-> דף ו, ג:562
-> דף ו, ד:507
-> דף ז, א:64 504
-> דף ז, ב:548
-> דף ז, ג:97
-> דף ז, ד:354 371 712
-> דף יב, א:359 465
-> דף יח, ב:186 605
ר"י טאיטאצאק, שו"ת, סי' סו:217 476
ר"י מליריאה, שו"ת, סי' יא:482
ר"י פרדו, פירוש על השאילתות
-> שאילתא לא:228 435 436 569 576 624 642 648 651
הרי"ם, חידושים לשו"ע, חו"מ, קכב, אות ד:725
הרי"ם, חידושים לתלמוד, קידושין ז, א:525
הרי"ם, שו"ת, חו"מ, סי' ו:477 536
רי"ש נתנזון (ראה גם: שואל ומשיב)
-> הגהות על שער המלך, על הרמב"ם, מכירה יא, ז:42
ר"מ גאויזון, שו"ת
-> סי' טו:368 716
-> סי' לז:497 625 626 649
ר"מ גלנטי, שו"ת
-> סי' לט:56 490 491
-> סי' סא:64 458
-> סי' ע:177 178 490 593
-> סי' קיא:479
רמ"א, הגהות לשו"ע, יו"ד, קס, יד:86
->-> קע, א:274 279
->-> רנב, יב:260
-> אהע"ז, כט, ב:527
->-> ל, יא:90
->-> לז, ז:468
->-> נב, ד:76
->-> פו, ב:14
->-> קב, ג:42
->-> קב, ו:53 54 58 725
->-> קלד, ד:116
-> חו"מ, יד, ה:517
->-> טז, ב:240
->-> לט, ג:579
->-> ס, ב:51
->-> עב, כ:572
->-> עד, ג:169
->-> עז, א:206 509 510
->-> עז, ד:511
->-> עז, ו:365
->-> פז, כה:611
->-> צז, יד:242
->-> ק, א:651
->-> קח, יא:220
->-> קכב, א:459
->-> קכו, ב:93
->-> קכו, ט:596
->-> קכח, א:432 692
->-> קכט, א:108 316
->-> קכט, ב:105 553
->-> קכט, ג:93 138
->-> קכט, ה:59 136 581 696
->-> קכט, ח:177 186 421 602 611-609
->-> קכט, י:175 225 227
->-> קכט, טו:195 196
->-> קכט, יז:235
->-> קכט, יח:236
->-> קכט, כב:431 564 729
->-> קל, ב:511 560
->-> קל, ו:302
->-> קל, ז:304 690
->-> קלא, א:408
->-> קלא, ד:165 171-169 327 329
->-> קלא, ז:274 277 279 283
->-> קלא, ט:64
->-> קלא, י:43 45 482
->-> קלא, יב:22 730
->-> קסג, ו:576
->-> קעה, מ:673
->-> קפב, א:449 516
->-> קצא, ד:729
->-> רה, ד:560
->-> רה, יא:565
->-> רז, ד:119
->-> רז, יג:122
->-> רז, יד:479
->-> רז, טו:576 577 580
->-> רצא, כד:510
->-> רצב, ז:255
->-> שפ, א:90 452
->-> שפו, ג:671
->-> שפח, ב:562
->-> שצו, ב:452
רמ"א, שו"ת, סי' כז:431
-> סי' לג:31 118 119 496
-> סי' מו:277 674
-> סי' עב:120 139 141 570 580 684
-> סי' פו:677
-> סי' פט:75 76 205 241 619 631
-> סי' קלא, אות ד:642
רמת שמואל, גיטין מט, ב:492
->-> נ, א:493
-> בבא בתרא קעג, ב:434 436
-> בבא בתרא קעה:433
רשד"ם (ראה: מהרשד"ם)
רש"ך (ראה: מהרש"ך)
רש"ל (ראה: מהרש"ל)
רשמי שאלה, שו"ת, סי' נא:124 136 577 578 583 584 648
רש"ש, הגהות לתלמוד, בבא בתרא קעו, ב:654
שאילת יעבץ, שו"ת
-> ח"א, סי' לט:258 664
-> ח"ב, סי' קסה:137 583
שבות יעקב, שו"ת
-> ח"א, סי' קיא:54 490
->-> סי' קנה:456
-> ח"ב, סי' קכב:515 76
->-> סי' קנ:54 218 347 629 630
-> ח"ג, סי' קמה:141
שבט בנימין, סי' כב:505-503 508
-> סי' לח:31 645
-> סי' מה:465 640
-> סי' סז:44
-> סי' קכח:465
-> סי' קעא:465 570
-> סי' קפה:566
-> סי' רמ:194 616 635 637 659
שבילי דוד, חו"מ, קכט
-> ס"ק א:493 541
-> ס"ק ב:619
-> ס"ק ג:655
שדה הארץ, ח"א, פרשת ויגש, דרוש א:44 72 243 423 433 435 491 546 550 612 638 639 643 646 648 713 730 732
-> ח"ג, חו"מ, סי' ד:186 203 613 619
->-> בבא מציעא פא, א:539
->-> בבא מציעא פא, ב:87
שדי חמד, כללי הפוסקים, סי' יג
->-> אותיות ט-יג:704
->-> אותיות יד-טז:666
-> מערכת חמץ ומצה, סי' ט, אות י:467
-> מערכת מ, כלל לה:524
->-> כלל לח:471
->-> כלל ריז:712
שואל ומשיב, שו"ת, מהד' קמא, ח"א, סי' עב:42
->->-> סי' קסג:138 389 441 661
->-> ח"ג, סי' קסב:50 173 481-479 597 640
-> מהד' תניינא, ח"א, סי' סט:5 477
->->-> סי' ע:6 484 554 558 586
->-> ח"ב, סי' יח:14 138 582
->->-> סי' נא:539 540
->-> ח"ד, סי' קיד:501 502
-> מהד' רביעאה, ח"א, סי' מה:50 51 55 138 432 435 437 446 450 461-459 469 472 474 477 481 483 488 499 507 515 516 540 554 570 583 584 732
->-> ח"ג, סי' פט:606 732
->->-> סי' קמג:542
-> מהד' חמישאה, סי' עט:10 29 387 469 470 640
שואל ונשאל, שו"ת, ח"ב, חו"מ, סי' כג:659
שוודרון, ר' צבי, בשו"ת ישכיל עבדי, ח"ב, חו"מ, סי' ו:465
שולחן המלך, על הרמב"ם, מלווה ולווה כו, ו:665 666
שולחן ערוך, יו"ד, קס, יד:84 530
->-> קסא, א:538
->-> קסח, א:84
->-> קע:500
->-> קע, א:677
->-> קע, ב:92
->-> קעג, יט:585
->-> קעז, כו:642
->-> רכא, ח:86
->-> רלג, ב:11
->-> רנח, י:468
->-> רסז, כב:456
->-> שלו, ג:486
-> אהע"ז, כט, ב:84
->-> כט, ג:530
->-> פה, יא:14
->-> צ, יא:14
->-> צ, יז:15 456 503
->-> צא, ד:16 426 457
->-> צב, א:101 699
->-> ק, טו:56
->-> קב, ו:53 54
->-> קכ, ד:447
->-> קמג, ח:474
-> חו"מ, טז, ד:338
->-> יד, ה:276 637 638
->-> כ, א:693
->-> כה, א:216
->-> כה, ב:629
->-> כה, ג:487
->-> ל, יג:192
->-> לז, ד:603
->-> לט, א:245
->-> לט, ג:688
->-> לט, יב:657
->-> לט, יז:397
->-> מ:467 582 583 584
->-> מ, א:5 65 79 88 135 423 424 442 512 528 568 646 726 729 733
->-> מא, א:622
->-> מא, ד:622
->-> מה, ג:11
->-> מו:659
->-> מז, ז:608
->-> מט, ה:189
->-> מט, ח:189
->-> מט, י:189 511
->-> נא, ב:618
->-> נד, ב:266 682
->-> נד, ג:266 668
->-> נח:268
->-> נח, א:267 669
->-> ס:710
->-> ס, ג:558
->-> ס, ד:498 658
->-> ס, ה:528 655 712
->-> ס, ו:432
->-> סא, יג:11
->-> סא, טו:110 426
->-> סו, א:289 336 705
->-> סו, יט:707
->-> סז, ה:259
->-> סז, י:514
->-> סט, א:126
->-> סט, ב:287
->-> עה:507
->-> ע, א:192
->-> ע, ד:194
->-> עב, ב:77 698
->-> עב, כ:572
->-> עג, י:127 216 323 324 700
->-> עד, ב:168
->-> עד, ג:169
->-> עה, ב:621
->-> עה, ט:193
->-> עה, יז:205
->-> עז, א:265 283 291 433 574 615
->-> עז, ג:291 709
->-> עז, ה:603
->-> עז, ח:365
->-> עז, י:455
->-> עח, א:194 614
->-> עח, ב:197
->-> עט, א:194
->-> עט, יב:197
->-> פא, לא:501
->-> פב, א:200 618
->-> פג:612
->-> פג, ב:35 40 75 352
->-> פג, ג:77 165 295 615
->-> פו, ה:100 549
->-> פז, ו:280
->-> פז, ל:183 602
->-> פח, לב:644
->-> צא, א:680
->-> צא, ג:677
->-> צו, א:26
->-> צו, ב:159
->-> צו, ד:10
->-> צו, ה:24 26
->-> צז, ב:561
->-> צז, ו:241 242
->-> צז, יב:572
->-> צז, יד:241 242
->-> צז, טו:128 242
->-> צז, כג:214 242
->-> צז, כט:243
->-> צט, א:215 699 701
->-> צט, ד:486
->-> ק, א:240 241
->-> ק, ב:651
->-> קד, טו:499
->-> קה, א:326
->-> קה, ב:701
->-> קה, ד:326
->-> קו, א:200 221 225 226 636
->-> קו, ב:222
->-> קז:658
->-> קז, א:219 634
->-> קז, ז:711
->-> סימנים קח-קי:299
->-> קח:249
->-> קח, א:199 220 247 297 657
->-> קח, ג:217 220 247 297 302 689
->-> קח, ד:201
->-> קח, יא:158 220-218 632
->-> קח, יג:159
->-> קח, יח:150
->-> קח, לא:630
->-> קי, ג:217 657
->-> קיא, א:334
->-> קיא, ח:215
->-> קיא, יא:227
->-> קיא, יב-יד:171
->-> קיא, יג:597 626
->-> קיא, טו:709
->-> קיא, כא:101
->-> קיב:335
->-> קיד, ד:199 336
->-> קטז, א:503 504
->-> קכ, ה:169
->-> קכא, ט:548
->-> קכב, ד:684
->-> קכג, א:705
->-> קכה, י:138
->-> קכו, א:729
->-> קכו, ב:93 519
->-> קכו, יט:130
->-> קכח:359
->-> קכח, א:254 261
->-> קכח, ב:674
->-> קכט, א:121
->-> קכט, ב:133
->-> קכט, ג:125 136
->-> קכט, ד:135 431
->-> קכט, ה:136 139
->-> קכט, ו:244 245
->-> קכט, ז:245
->-> קכט, ח:211 213 464
->-> קכט, ט:202 215 240 241
->-> קכט, י:174 225 227 259
->-> קכט, יא:227
->-> קכט, יב:196 199-197 223
->-> קכט, יג:196
->-> קכט, יד:237 238
->-> קכט, טו:230 231 694
->-> קכט, טז:203
->-> קכט, יז:139 234 235
->-> קכט, יח:106
->-> קכט, יט:95 96 99 100
->-> קכט, כ:550
->-> קכט, כא:101 709
->-> קכט, כב:336 704
->-> קל, א:310 311 615
->-> קל, ב:254 261 262 264 265 511
->-> קל, ג:287-284
->-> קל, ד:336 337 704
->-> קל, ה:266
->-> קל, ו:300
->-> קל, ז:304
->-> קלא, א:395 405 473
->-> קלא, ב:247 286 473 727
->-> קלא, ג:324 594
->-> קלא, ד:165 595
->-> קלא, ה:107 464
->-> קלא, ו:117 125 464
->-> קלא, ז:274 275 279 671
->-> קלא, ט:63 65
->-> קלא, י:44
->-> קלא, יא:508
->-> קלא, יב:22
->-> קלא, יג:47 80
->-> קלא, יד:385
->-> קלב, א:9 13
->-> קלב, ב:17
->-> קלב, ג:354 358 709
->-> קלב, ד:355 356
->-> קלב, ה:291
->-> קלב, ו:365
->-> קמו, כד:693
->-> קנה, טז:168
->-> קעה, מ:679
->-> קעו, לא:603 629
->-> קעז, ה:540 589
->-> קפח:26
->-> קפח, א:467
->-> קצ, א:521
->-> קצ, ג:83
->-> קצה, ה:45 112 406 476 517 657 729
->-> קצה, ו:125 411
->-> רא, ב:136
->-> רה, יא:560
->-> רה, יב:117
->-> רז:20 41 72 586
->-> רז, ג:119
->-> רז, ד:564
->-> רז, יג:578
->-> רז, יד:22 47 122 508
->-> רז, טו:47 407
->-> רז, יח:578
->-> רז, יט:462
->-> רח:484
->-> רי, ב:51
->-> רכה, א:505
->-> רכז, כג:63
->-> רלה, א:9 10 690
->-> רלה, טו:9 24 97
->-> רלה, טז:9
->-> רלה, כ:27
->-> רמג:26
->-> רמג, טו:541
->-> רמג, טז:541
->-> רמג, יז:89 541
->-> רמג, יט:26
->-> רמג, כג:541
->-> רמה, א:729
->-> רמה, י:114
->-> רנט:87
->-> רסא, ד:536
->-> רסד, ד:587
->-> רסד, ו:561
->-> רצ, ז:11
->-> רצא, ה:539
->-> רצא, ו:675
->-> רצו, ב:201 619
->-> שו, א:206
->-> שיב, א:400
->-> שיב, ה:401
->-> שטו, ד:588
->-> שלו, א:82
->-> שפח, ב:563
->-> שפח, ג:562
->-> שצו, ב:679
->-> תכד, ט:455
שולחן ערוך הרב (מלאדי)
-> חו"מ, הל' הלוואה, סי' יד:241
שולחנו של אברהם, חו"מ
-> קכט, א:586 721
-> קלב, ד:715
שונה הלכות, על הלכות גדולות, ח"ב
-> דף ב, ב:433
-> דף ב, ג:547 639
-> דף ג, א:648
-> דף ג, ד:234 302 642
-> דף ד, ב:304 631
-> דף ד, ד:56 491
-> דף ה, א:491
-> דף ה, ב:55 496
-> דף ה, ד:495
שופרא דשטרא
-> שער ב, פרק י:625 631 650 718
-> שער ז, פרק יא:286 680
-> שער ח, פרק טו:444 450 524 529 535 543
-> שער יד, פרק ב:661
שופריה דיעקב, שו"ת
-> ח"א, חו"מ, סי' לה:336 706
שושנת יעקב, חו"מ
-> פו, ס"ק טו:549
-> קכט, א (ס"ק א):697
-> קכט, א (ס"ק ב):469
-> קכט, ב (ס"ק ג):95 433 435 550
-> קכט, ב (ס"ק ד):554
-> קכט, ג (ס"ק ה):138 584
-> קכט, ה (ס"ק ז):56 490 492
-> קכט, ה (ס"ק ח):502
-> קכט, ה (ס"ק ט):494 497
-> קכט, ט (ס"ק י):617 632
-> קכט, יב (ס"ק יא):185 603
-> קכט, טו (ס"ק יב):613 617
-> קכט, טו (ס"ק יג):611
-> קכט, יט (ס"ק יד):549
-> קכט, יט (ס"ק טו):546
-> קל, א (ס"ק א):694 715
-> קל, ב (ס"ק ב):261 666
-> קל, ג (ס"ק ג):288 683
-> קל, ג (ס"ק ד):682
-> קל, ז (ס"ק ה):301 692
-> קלא, א (ס"ק א):660 729
-> קלא, ד (ס"ק ב):700
-> קלא, ה (ס"ק ג):557
-> קלא, ו (ס"ק ד):563
-> קלא, ז (ס"ק ה):671
-> קלא, ט (ס"ק ו):481 507-504
-> קלא, יד (ס"ק ז):454 722
-> קלב, ג (ס"ק א):60 541 710
-> קלב, ג (ס"ק ב):357 717
שטיין (ראה: מהר"א שטיין)
שטרן, ר' יוסף זכריה, בשו"ת עטרת יצחק, סי' יט:50 51 139 641
שי למורא, על טור, חו"מ, קכט:50
-> קכט, א:106 120 126-124 433 435 567
-> קכט, ג:442 579-577
-> קכט, ד:578 580 583
-> קכט, ה:136 244 245 480 581-579 653 654
-> קכט, ו:56 130 485 493 495 497
-> קכט, ח:73 423 425 547 602 616 631
-> קכט, ט:203 618 620
-> קכט, יא:222 228 229 636
-> קכט, יב:462
-> קכט, טו:196 203 622
-> קכט, יז:232 239 650
-> קכט, יט:497 645-642
-> קכט, כ:644
-> קכט, כא:100 588
-> קכט, כב:547
-> קכט, כד:232 398 600 652
-> קל, א:560
-> קל, ב:114 263 265 668
-> קל, ה:298
-> קל, ו:268
-> קלא, ד:174 327 597 598
-> קלא, ז:672
-> קלא, יא:504 567
-> קלא, יג:476
-> קלא, טו:481
-> קלא, טז:480
-> קלב, ב:454 640
-> קלב, ד:350
-> קלב, ה:351 355 357 647
שיירי המנחה, על התוספתא
-> בבא בתרא יא, ח:344 346
שיירי קרבן, על הירושלמי
-> קידושין, ב, א (דף כה, ב):25
שיעורי מרן ר' פסח מקוברין
-> קידושין, סי' ד:5 84 396 524
שיעורי קידושין (גרוסמן), סי' ט
-> אות א:526
-> אות ב:450 530
-> אות ד:451 530
-> אות ה:524
-> אות ו:530
-> אות ז:532
-> אות ח:525 530
-> אות י:708 709
-> אות יא:538
שיעורי ר"ש ישראלי, קידושין
-> עמ' 446:70 538
ש"ך (ראה גם: תקפו כהן)
-> יו"ד, קסח, ס"ק ב:84
->-> קע, ס"ק ה:60
->->-> ס"ק ט:129 574
->-> רכא, ס"ק נ:81 469
->-> רלה, ס"ק ח:81 469 470
-> חו"מ, יד, ס"ק י:637
->-> לז, ס"ק טז:547
->-> לט, ס"ק א:619
->->-> ס"ק ה:619
->->-> ס"ק מט:408 410
->-> מ, ס"ק ד:135 499 585
->->-> ס"ק ו:442
->->-> ס"ק ז:135 442 580
->-> מט, ס"ק כ:191 206
->-> נ, ס"ק ז:474
->->-> ס"ק ט:469
->-> סו, ס"ק קיג:453
->-> עא, ס"ק כח:679
->-> עב, ס"ק נא:280
->->-> ס"ק סז:617
->-> עג, ס"ק לד:325
->-> עה, ס"ק יט:566
->->-> ס"ק כו:183 610
->->-> ס"ק כט:613
->-> עז, ס"ק ד:431
->->-> ס"ק ה:667
->->-> ס"ק יא:361
->->-> ס"ק יב:603
->->-> ס"ק כ:366 367
->-> פג, ס"ק ה:615
->-> פו, ס"ק ה:549 582
->->-> ס"ק ו:636
->-> קד, ס"ק כ:571
->-> קח, ס"ק כג:633
->-> קטז, ס"ק ג:505
->-> קכא, ס"ק סא:506
->-> קכב, ס"ק ה:298
->-> קכג, ס"ק כד:227 662
->-> קכו, ס"ק כח:636
->->-> ס"ק לח:93
->->-> ס"ק נח:609
->->-> ס"ק סח:431
->->-> ס"ק עז:129
->->-> ס"ק עח:58 130 497
->-> קכט, ס"ק ב:28
->->-> ס"ק ג:317
->->-> ס"ק ד:567
->->-> ס"ק ו:28 39 108 167
->->-> ס"ק ז:555-553
->->-> ס"ק ח:553
->->-> ס"ק י:138
->->-> ס"ק יא:578
->->-> ס"ק יב:51 60 61 473 580
->->-> ס"ק טו:58 488 494 502
->->-> ס"ק טז:176
->->-> ס"ק יז:654 655
->->-> ס"ק יח:100
->->-> ס"ק יט:602
->->-> ס"ק כ:731 733
->->-> ס"ק כא:177
->->-> ס"ק כב:200
->->-> ס"ק כג:241 511
->->-> ס"ק כד:226 636
->->-> ס"ק כו:638
->->-> ס"ק לב:198
->->-> ס"ק לג:611
->->-> ס"ק לו:235
->->-> ס"ק לז:236
->->-> ס"ק לט:612 639
->-> קל, ס"ק א:313
->->-> ס"ק ד:271 272 288 670 684 715
->->-> ס"ק ז:262 263 665
->->-> ס"ק ח:285 287 288 290 337 684
->->-> ס"ק ט:285
->->-> ס"ק יב:268
->->-> ס"ק יד:689 704
->->-> ס"ק טו:303
->->-> ס"ק טז:691
->-> קלא, ס"ק ג:167
->->-> ס"ק ה:326
->->-> ס"ק ו:328
->->-> ס"ק ח:562
->->-> ס"ק י:280
->->-> ס"ק יא:279
->->-> ס"ק טו:47 480 481
->->-> ס"ק טז:73 381 384
->-> קלב, ס"ק ב:457
->->-> ס"ק ד:357 358 368 709
->->-> ס"ק ו:294
->-> קפג, ס"ק יג:706
->-> רז, ס"ק יח:437
->-> רצב, ס"ק טו:255
->-> שו, ס"ק ט:734
->-> שפו, ס"ק ג:452
->-> שפח, ס"ק נח:458
->-> דיני מיגו (אחרי סי' פב), אות ו:727
->->-> אות ח:682
שלטי הגיבורים
-> בבא קמא, פרק ט (לה, ב):555-553
-> בבא מציעא, פרק ט (סה, א):672
-> בבא בתרא, פרק ג (טז, ב):264 284 285 290
->-> פרק י (פ, ב):99 553 647
->->-> (פא, א):550
->->-> (פא, ב):56 487
->->-> (פב, ב):498
->->-> (פג, א):435
שם משמעון (מנשה), דרוש א:588 589 625 646
שמחה לאיש, שו"ת, חו"מ
-> סי' ד:500 565
-> סי' ו:500 565
שמחת יהודה, שו"ת, סי' צד:263 264 298 647 668
שמחת יום טוב, שו"ת, סי' טז:213 232 263 335 338 358-356 360 365 701 704 706 712
-> סי' יח:280 281 672
-> סי' יט:275 280 674
-> סי' כ:275 281 282
-> סי' ל:166 173-171 204 595 597 632 645 699 713
-> סי' נג:520 521 527 530 532
שמחת כהן (חויתה), שו"ת
-> חו"מ, סי' ב:463 479 512 731
שמחת עולם, על הרמב"ם
-> מלווה ולווה כה, י:346 713
שמיטת כספים (כהנא), עמ' יח ועמ' פה:259
השמים החדשים, שו"ת, חו"מ
-> סי' קו:481 482 518
-> סי' קז:545
-> סי' קח:72 544 560
-> סי' קט:658
-> סי' קי:716
-> סי' רפז:602
שמן המור, שו"ת, חו"מ
-> סי' ד:107 550 553 555 558
->-> סי' ה:553
->-> סי' ו:553
->-> סי' ז:553 555
->-> סי' ח:555
-> דרוש א, דף קט, ב:515
שמן למאור (ביימאיל), שו"ת
-> סי' נט:454
-> סי' סד:469
שמן ראש, שו"ת, חו"מ
-> סי' לח:696
-> סי' לט:274 282 299 676 679
שמע אברהם, שו"ת, סי' סח:534
שמע יעקב, פרשת תולדות:650
שמרו משפט, על חוקות הדיינים
-> סי' מו:96
-> סי' קז:441
-> סי' קלד:259
-> סי' קסא:222 476 488 547 626 635
-> סי' קע:661
-> סי' רמג:301 663 667
-> סי' שלא:229
שער אפרים, שו"ת, סי' קכב:635 637
-> סי' קכג:546
-> סי' קנג:433 435
-> סי' קנד:578 599 648
שער אשר, שו"ת, חו"מ, סי' ד:39 183
->-> סי' י:464
->-> סי' לב:258
-> ח"ב, דרוש טז:50 265 316 317 480 714
שער החדש, על ס' העיטור
-> ערב, אות כג:648
->-> אות מד:629
->-> אות צ:654
->-> אות קיד:548
-> קידושין, אות נג:534
שער יהושע, שו"ת
-> סי' ד, הערה 460:3
-> סי' טז:10 216 644 645 649
-> סי' יז:36 111 125 136 170 174 595
-> סי' יח:119 170 178 236 237 644 645
-> סי' לא:284 288 290 684
-> סי' לה:49 50 81 82 519
-> סי' לו:50-48 80 480 481 484
-> סי' סא:54 494 687
שער המלך, על הרמב"ם, מכירה
-> יא, ב:479
-> יא, ז:42
-> כב, י:54
שער משפט, חו"מ
-> כ, ס"ק ב:191 604
-> לג, ס"ק ה:729
-> מט, ס"ק ו:187 :191
-> עז, ס"ק א:88 90 498 541 710
-> פג, ס"ק ב:609 611 620 637
-> קב, ס"ק א:589
-> קה, ס"ק ד:701
-> קכו, ס"ק י:546
->-> ס"ק יא:551
-> קכט, ס"ק א:317
->-> ס"ק ב:468
->-> ס"ק ג:58 571
->-> ס"ק ד:126
->-> ס"ק ה:197
->-> ס"ק ו:101 232 492 547
-> קל, ס"ק א:282 299 314 691
->-> ס"ק ב:298
->-> ס"ק ג:658
->-> ס"ק ד:301 692
-> קלא, ס"ק א:274 657 729
->-> ס"ק ב:644
->-> ס"ק ג:172 175
->-> ס"ק ד:673 674
->-> ס"ק ה:282
->-> ס"ק ו:280 678
-> קלב, ס"ק א:7 26 446 454 467 589
שער שלמה (זוראפה), שו"ת
-> סי' קכז:457 558
-> סי' קלא:440 540 721
-> סי' קלב:441 515 540
שערי יושר
-> שער ה, פרק י:185 207 602 608
-> שער ז, פרק כג:602 608
שפירא, רפאל, בהעמק שאלה, שאלתא לא, ס"ק ה:583
שפת אמת (גור), בכורות מח, א:185 602 608
שפת אמת (חגיז), דף כ, א (ד' וילנא):645
שפת הים, שו"ת, יו"ד, סי' כח:500
שפתי כהן (ראה: ש"ך)
שרשי הים, ח"א
-> שורש ברירה, סעיף כג:28 468 470 533
שתי הלחם, שו"ת, סי' ל:545 560 591
תומים (ראה: אורים ותומים)
תוספות יום טוב, על המשנה
-> בבא קמא ח, ז:540
-> בבא בתרא י, ח:568
תוספות ר' עקיבא איגר (ראה: ר' עקיבא איגר)
תועפות ראם, על ס' יראים השלם
-> סי' קסד, ס"ק יז:259
תוקפו של יוסף, שו"ת
-> ח"א, סי' ט:455
->-> סי' כח:612 619 622
-> ח"ב, סי' פג:615 617
תורה לשמה, שו"ת, סי' שנז:488
תורה שלמה
-> בראשית, מג, אות יב:431
->-> אות יג:432 433 435 437
-> שמות, כא, אות שס:457
תורה תמימה, בראשית, מג, ט:639
-> דברים, כד, י:652
תורות אמת, חו"מ, מט, י:608
-> קכט, ג:127
-> קכט, ח:619 627
-> קכט, ט:609 618 619 621 662
-> קכט, יב:616
-> קכט, על הסמ"ע, ס"ק כח:617
-> קל, ד:338 339 682
-> קלא, ד:626
-> קלא, ו:562
תורי זהב, יו"ד, קע, ס"ק ד:676
תורת אביגדור, או"ח, קנג, כב:95 102 580 586 644
תורת אמת, שו"ת, סי' ע:288
-> סי' פו:482
-> סי' צח:629 630 632 686 689
-> סי' קיא:48
-> סי' קכא:15
-> סי' קכב:28 553
-> סי' קכג:265 483 517 551 559
-> סי' קסח:679
-> סי' קעו:553
-> סי' קעח:28 39
תורת גיטין, אהע"ז, קכ, ס"ק א:446
תורת חיים (שבתי), שו"ת (ראה גם: מהרח"ש)
-> ח"א, סי' ו:288 302 334 336
->-> סי' עב:39 75 480 483 595 597
->-> סי' פד:228 229
->-> סי' פז:116 464 562 570
->-> סי' צג:248
->-> סי' צד:283 672
-> ח"ב, סי' לז:259 322
-> ח"ג, סי' כו:480
תורת חיים (שור), בבא מציעא קטו, א:651
-> בבא בתרא קעג, ב:436 568 640 651
->-> קעד, א:641 644
->-> קעד, ב:55 688
->-> קעו, ב:133
תורת חסד (פרחייא), שו"ת, סי' קכט:290
-> סי' קלב:701
-> סי' קנב:701
-> סי' קסח:44 45 120 729
-> סי' קסט:44 93 461 477 478 723 733
-> סי' קע:228 349 356 359 711
-> סי' קעג:72 561 570
-> סי' רנ:495
-> סי' רסו:464 465 545 639
תורת נתנאל, ח"ב, פרשת מקץ:435
תיבת גומא (דפוס פפד"א), חקירה ד (עג, ד):499
תיוושע יהודה, דרוש א לנישואין, דף צז, א:28
תיקון סופרים, על ס' העיטור, ערב, דף צג, ג:635
-> דף צד, ג:636 638
-> דף צה, ב:462 636
-> דף צה, ג:224 636
-> דף צז, א:481
-> דף צז, ג:48 481
-> דף צח, ג:629 689
-> דף צט, ב:695
-> דף ק, ב:689
-> דף ק, ג:691
-> דף קד, ב:617
-> דף קד, ג:222
-> דף קו, ג:217 633
-> דף קז, ב:613 633
-> דף קז, ד:492
-> דף קט, א:613
-> דף קט, ב:613
-> מקרא סופרים, דף צה, א:225
->-> דף צה, ד:197
->-> דף צו, א:240
->-> דף צו, ב:242 651 657
->-> דף צו, ג:627
->-> דף צו, ד:23
->-> דף צז, א:640 567
->-> דף צז, ב:568
->-> דף צז, ג:47 50
->-> דף צח, א:63 217 639 640
->-> דף צח, ד:303 687
->-> דף צט, א:631
->-> דף קג, א:225
->-> דף קד, א:637
->-> דף קה, ב:631
->-> דף קה, ד:630
->-> דף קו, ד:631 632 635
->-> דף קז, א:632 718
->-> דף קז, ג:55 491 640
->-> דף קז, ד:500
->-> דף קח, א:486
->-> דף קח, ב:510 604
->-> דף קח, ג:603 619
->-> דף קח, ד:613 618
תעלומות לב, שו"ת, ח"ג, ליקוטים, חו"מ
-> סי' טז:214
-> סי' לז:142
תפארת אדם, שו"ת
-> יו"ד, סי' מד:258 664
-> חו"מ, סי' כ:709 713
->-> סי' ל:675 690 698 701
->-> סי' מ:701
->-> סי' מז:634
->-> סי' מט:632
->-> סי' נד:325 357 685
->-> סי' נה:158
->-> סי' נו:256 274 281 282 672 675 676
תפארת יעקב (גזונטהייט), אהע"ז, כט, ס"ק ו:566
-> חו"מ, עז, ב:583
->-> עז, ג:711
תפארת יעקב (גזונטהייט), גיטין מט, ב:492
תפארת צבי, שו"ת, יו"ד, סי' מח, אות ב:523 543
תפארת שמואל, חו"מ, קכט, ז:655
-> קכט, על בית יוסף, מחודש ו:574
-> קל, ד:682 684
-> קל, ח:304 305
-> קלא, א:55 408 409 640
-> קלא, ד:701
תקפו כהן, סי' קל:510
-> בסוף הספר:606
תרומת הכרי, חו"מ, שפ, ב:540
תשורת ש"י, שו"ת [ח"א]
-> סי' קלא:580 713 722
-> סי' קמב:554
-> סי' קצט:712
-> סי' שעז:29 468 471
-> סי' תי:556
-> סי' תיג:137 580 581 585
-> סי' תמה:75 155 277 658
-> סי' תקיז:248 559 656
-> סי' תרב:141 584 641

פסקי דין רבניים
כרך ג, עמ' 80:30 81 85 517 534
-> עמ' 31, 33, 517:34
-> עמ' 533:62
כרך ה, עמ' 478:263 567
-> עמ' 733:264
-> עמ' 12:265
-> עמ' 561:266
-> עמ' 12:267 13 733
-> עמ' 12:269 44
-> עמ' 137:270 733
כרך ט, עמ' 551:48 554
-> עמ' 51:49 482
-> עמ' 518:50
-> עמ' 505:51
כרך י, עמ' 12:291-285

חקיקה
דברי הכנסת, כרך 41, עמ' 211:881
-> עמ' 415:2146
הצעת חוק דיני ערבות, סעיף 145:5
-> סעיף 399:21
חוק ההוצאה לפועל, סעיף 211:83
חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969, סעיף 157:5
חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, סעיף 2 ואילך:5 42
-> סעיף 3(ב):410
-> סעיף 36(א):410
-> סעיף 254:39 313
-> סעיף 343:54
-> סעיף 55(ב):363
-> סעיף 56(ב):355
-> סעיף 316:57
-> סעיף 61(ב):105
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, סעיף 9:4
-> סעיף 9:7
-> סעיף 11:9
חוק המתנה, התשכ"ח-1968, סעיף 5(ב)(ג):410
חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979, סעיף 253:4
-> סעיף 333:5
מג'לה, סעיף 389:645
פקודת הנזיקין, סעיף 107:57
-> סעיף 164:62
-> סעיף 149:87
פקודת העתונות, סעיף 1(5)(ד):149
תקנות סדר הדין האזרחי, התשכ"ג-1963, תוספת ראשונה, טופס 21:246

פסיקה
ע"א 219/76 אזולאי נ' בנק עצמאות לפיתוח ומשכנתאות, פ"ד לב(371:6 )2
ע"א 16/65 בורגר נ' מדינת ישראל, פ"ד יט(316:238 )2
ת.א. ת"א 476/67 בנק לסחר חוץ בע"מ נ' מפעל חרסינה בע"מ, פ"מ סא 393:369
ע"א 561/71 דינוביץ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פ"ד כו(729:74 )1
ע"א 79/71 החברה ליצוא מוצרי מתכת נ' חברת הגג למפעלי יצוא, פ"ד כו(637:119 )1
ע"א 706/74 יראוני נ' הלוואה וחסכון ירושלים, פ"ד כט(432:365 )2
ע"א 786/70 כהן נ' אסייג, פ"ד כה(517:74 )2
ע"א 122/74 לבנטר נ' מגדל בניין חברה לביטוח בע"מ, פ"ד כח(386:470 )2
ע"א 482/67 מינצר נ' בנק ליצוא בע"מ, פ"ד כב(177:341 )2
ע"א 255/81 קוט נ' קוט, פ"ד לו(511 218:236 )1
ע"א 467/64 שוויץ נ' בלץ, פ"ד יט(113:157 )2
המ' 574/73 שמן תעשיות בע"מ נ' אי.אס.אל., תי"א 95:216/73
ע"א 573/73 שמן תעשיות בע"מ נ' אי.אס.אל., פ"ד כח(95:737 )2

ספרים ומאמרים
אביאור (פינק), אריה: דיני ערבות (השוואה בין המשפט העברי ובין המשפט הקיים. עבודת גמר בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים (תשי"ד), עמ' 112:8 469
-> עמ' 462:9 503
-> עמ' 647:11
-> עמ' 593:14 600 700
אלבק, חנוך: בדיקת המקורות. מזכרת - ספר זכרון לרב הרצוג, עמ' 654:387
אלבק, שלום: דיני הממונות בתלמוד, עמודים 329 ו-441:584
אלון, גדליה: מחקרים בתולדות ישראל, כרך ג, עמ' 561:289
אלון, מנחם: על ההתיישנות בדין העברי (לבעיית קליטת הדין העברי לאור הצעת חוק ההתיישנות, תשי"ז-1957). הפרקליט יד (תשי"ח), עמ' 189-179, 207:279-243
אלון, מנחם: לבירורה של הלכה אחת במשנה תורה לרמב"ם (הלכות מלווה ולווה, כה, ג-ד). ניב המדרשיה, תשכ"ו, עמ' לא:647
-> עמ' לב:648
-> עמ' לד:647
אלון, מנחם: חרות הפרט בדרכי גביית חוב במשפט העברי, עמ' 28, הערה 561:74
-> עמ' 116, הערה 459:30
אלון, מנחם: המשפט העברי, עמ' 211:107-106
אלון, מנחם: הערב, החייב העיקרי, ועקרון חופש ההתנאה בדיני ערבות במשפט העברי (עם הופעת הצעת חוק דיני ערבות, תשכ"ה-1964). דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות א, תשכ"ז, עמ' 648:197
בוראק, אהרן דוד: הדרן על מסכת בבא בתרא (ערבות בחונק את חברו). הדרום יא (ניסן תש"ך), עמ' 140 (אות ג):561
-> עמ' 435:141 574
-> עמ' 486:142
-> עמ' 490:143
גוטשלק, ר': הצעת חוק דיני ערבות. הפרקליט כג (תשכ"ז), עמ' 145:268 196 425
-> עמ' 309:269 314
גולאק, אשר: יסודי המשפט העברי, חלק ב, עמ' 38, הערה 575:4
גולאק, אשר: החיוב ושעבודיו, עמ' 561:26
גינוסר, שלו: חוק הערבות, תשכ"ז-1967, עמ' 12:12
-> עמ' 246:13
-> עמ' 18:16
-> עמ' 25:20 27 31
-> עמ' 20, הערה 386:9
-> עמ' 155:25
-> עמ' 111:26
-> עמ' 111:28 118
-> עמ' 105:29 114
-> עמ' 105:31
-> עמ' 105:32
-> עמ' 105:33
-> עמ' 164:44
-> עמ' 163:45
-> עמ' 211:51
-> עמ' 257:54
-> עמ' 309:58 313
-> עמ' 321:61
-> עמ' 333:62
-> עמ' 343:63
-> עמ' 355:64
-> עמ' 363:65 369
-> עמ' 378:66
-> עמ' 415:68
-> עמ' 415:70
-> עמ' 95:71
גרינבאום, אהרן: פרקים נוספים מספר הערבות והקבלנות לרב שמואל בן חפני גאון. קרית ספר מו (תשל"א), עמ' 47:157
-> עמ' 612:158 639
-> עמ' 20:162
גרינץ, ישראל: דיני ערבות (בהלכה ובחוקים המקובלים בארץ). רבעון לבנקאות י (1970), חוברת 38, עמ' 652:73
-> עמ' 637:76
-> עמ' 81, הערה 467:21
-> עמ' 82, הערה 472:23
-> עמ' 83, הערה 712:28
-> עמ' 85, הערה 27:34 157
דריין, משה דוד: עניין מדין ערב ומדין עבד כנעני. שימוש חכמים, שנה ב, עמ' כח:525
-> סימן כב:683
הרצוג, יצחק אייזיק: Law Jewish of Institutions Main The, כרך ב, עמ' 405:197
-> עמ' 640:199
-> עמ' 201, בהערה:138
-> עמ' 653:202
-> עמ' 653:203
-> עמ' 477:204
וכטפוגל, יהושע בצלאל: הנאה בקניינים. בית יצחק ה (תשט"ז), עמ' 441:88 525
-> עמ' 211:208-197
ורהפטיג, איתמר: התוקף המשפטי של הסתמכות על דיבור במשפט העברי. מחקרי משפט ב (תשמ"ב), עמ' 56, הערה 449:79
-> עמ' 57, הערה 442:82
-> עמ' 538:58
-> עמ' 59, הערה 523:97
-> עמ' 533:60
-> עמ' 62, הערה 517:118
-> עמ' 520:64 533
-> עמ' 449:67 516 537
-> עמ' 85:68
-> עמ' 553:69
-> עמ' 69, הערה 539:164
-> עמ' 69, הערה 518:165
-> עמ' 8:70
-> עמ' 70, הערה 673:170
-> עמ' 77, הערה 517:212
ורהפטיג, זרח: החזקה במשפט העברי, עמ' 207:285-268
זלוטניק, יהודה ליב: הלוואות, ערבות ומשכונות אצל העברים הקדמונים (בהשוואה לחוקי העמים בעבר ובהווה). התורן י (ניסן תרפ"ג), עמ' 433:45
-> עמ' 652:46
-> עמ' 561:51
חזן, אליהו: בעניין ערבות. הפרדס נא (תשל"ז), חוב' ט, עמ' 528:9
טאפלין, ישראל: בדין ערב. מישרים ב (חשוון תשכ"ט), עמ' עה:441
-> עמ' עו:522
-> עמ' עז:523
-> עמ' עח:525
טכורש, כתריאל פישל: הדרן על מסכת בבא בתרא. הדרום כו (תשרי תשכ"ח), עמ' 566:110
-> עמ' 566:112 579
-> עמ' 575:113
כהן, נילי: דיני חוזים ודיני ערבות. עיוני משפט ז (תשל"ט-תש"ם), עמ' 105:228 115
-> עמ' 228, הערה 111:15
-> עמ' 18:232
-> עמ' 232 (והערה 26א):23
-> עמ' 145:233
-> עמ' 233, הערה 26א:416
-> עמ' 111:235
-> עמ' 3:236 411
-> עמ' 111:237
כהנא, ברוך: קומנטאר על חוק השומרים, סעיף 1(א):206
-> סעיף 509:5
-> סעיף 510:7
ליבזון, גדעון: שניים שערבו; מחקר השוואתי בין ר' שמואל בן חפני גאון, הרמב"ם וספרות מוסלמית מקבילה. שנתון המשפט העברי יא-יב (תשמ"ד-תשמ"ו), עמ' 347, הערה 698:19
-> עמ' 713:348
-> עמ' 365:353 713
-> עמ' 364, הערה 482:59
-> עמ' 366, הערה 711:61
-> עמ' 709:376 711
-> עמ' 711:378 712
-> עמ' 365:382
-> עמ' 714:383 717
ליבזון, גדעון: ערבות לגוף; בספר הערבות לרשב"ח, בתשובות הגאונים, ברמב"ם ובספרות המוסלמית. שנתון המשפט העברי יג (תשמ"ז), עמ' 433:126
-> עמ' 460:127
-> עמ' 460:130
-> עמ' 460:131
-> עמ' 460:132
-> עמ' 460:133
-> עמ' 463:134
-> עמ' 463:135
-> עמ' 464:141
-> עמ' 464:144
-> עמ' 464:145
-> עמ' 464:146
-> עמ' 464:147
-> עמ' 464:148
-> עמ' 461:161 463
-> עמ' 463:162
-> עמ' 463:164
-> עמ' 464:166
-> עמ' 166, הערה 464:102
-> עמ' 463:169
-> עמ' 170, הערה 461:118
-> עמ' 463:171 635
-> עמ' 463:182
ליפשיץ, ברכיה: על הערב ועל כמה מונחים אחרים של התחייבות. שנתון המשפט העברי יג (תשמ"ז), עמ' 431:189
-> עמ' 433:191
ליפשיץ, ברכיה: אסמכתא; חיוב וקניין במשפט העברי, עמ' 441:188
-> עמ' 443:189
-> עמ' 443:190
-> עמ' 460:192
-> עמ' 194, הערה 443:30
-> עמ' 460:196
-> עמ' 440:197 639
-> עמ' 440:200
-> עמ' 649:202
-> עמ' 482:203
-> עמ' 649:204
-> עמ' 648:206
-> עמ' 443:207 657
-> עמ' 207, הערה 625:86
-> עמ' 648:208
-> עמ' 208, הערה 640:87
-> עמ' 521:212
-> עמ' 443:213 657
-> עמ' 443:214 521
-> עמ' 450:220 451
-> עמ' 220, הערה 440:141
-> עמ' 451:221 552
-> עמ' 639:222
-> עמ' 451:223
-> עמ' 223, הערה 451:154
-> עמ' 451:224
-> עמ' 92:226 639
-> עמ' 639:227
-> עמ' 228, הערה 635:171
-> עמ' 450:231 543
-> עמ' 232, הערה 447:189
-> עמ' 233, הערה 543:190
-> עמ' 543:234-232
-> עמ' 454:236 498 499
-> עמ' 237, הערה 451:209
-> עמ' 520:248
-> עמ' 257, הערה 454:291
-> עמ' 443:267
-> עמ' 531:268
-> עמ' 569:327
מינקוביץ, מאיר: מחקרים במשפט התלמודי, עמ' 345:20 709
מירון, יעקב: נקודות מגע בין המשפט העברי לבין המשפט המוסלמי. שנתון המשפט העברי ב (תשל"ה), עמ' 455:348
-> עמ' 656:349
-> עמ' 552:350
-> עמ' 352, הערה 459:38
-> עמ' 459:353
-> עמ' 637:354
[מירסקי] בן-משה, ש"ק: לסיום מסכת בבא בתרא. שנה בשנה, תשכ"ה, עמ' 132:209 441
-> עמ' 574:211
סולובייצ'יק, חיים: משכון וערב - שני מחקרים, חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, עמ' 76:450
-> עמ' 676:83
-> הערה 531:75
סולובייצ'יק, חיים: ציון לז (תשל"ב):440 676
-> עמ' 230:21-1
-> עמ' 9, הערה 450:30 531
-> עמ' 676:19
סליי, מנחם: הביטוח בהלכה, פרקים ג-ד:503
פוטולסקי, משה: הכלל "אין למדין מלפני מתן תורה". דיני ישראל ו (תשל"ה), עמ' 433:230-195
פרידמן, דניאל: דיני עשיית עושר ולא במשפט, פסקה 253:42
-> פסקה 197, הערה 353:122
-> פסקה 363:201
-> פסקה 203, הערה 432:151
-> פסקה 74:204
-> פסקה 363:206
-> פסקה 363:207
-> פסקה 208 והערה 416:177
-> פסקה 209, הערה 177:179
-> פסקה 315:211
-> פסקה 212, הערה 316:191
-> פסקה 355:219
-> פסקה 219, הערה 355:217
-> פסקה 334:220
-> פסקה 334:230
-> פסקה 352:231
-> פסקה 253:241 355
-> פסקה 253:242
-> פסקה 415:243
-> פסקה 244, הערה 316:289
-> פסקה 244, הערה 316:290
-> פסקה 316:246
-> פסקה 247, הערה 427:206
-> פסקה 248 והערה 416:308
-> פסקה 271:249
-> פסקה 253, הערה 416:325
-> פסקה 334:254
-> פסקה 657 ופסקה 416:658
-> פסקה 658, הערה 416:137
-> פסקה 695, הערה 334:90
פרידמן, שמאי יהודה: הנאה וקניינים בתלמוד. דיני ישראל ג (תשל"ב), עמ' 454:124 531
-> עמ' 531:126
-> עמ' 525:127
-> עמ' 575:132
-> עמ' 522:144
צורי, יעקב שמואל: תורת המשפט האזרחי העברי, משפט הנזיקין, עמ' 103, הערה 518:7
-> עמ' 589:322
צלטנר, זאב: דיני חוזים, חלק א, עמ' 389:342
קורינאלדי, מיכאל: שומר שמסר לשומר במשפט העברי ובחוק השומרים, תשכ"ז-1967. שנתון המשפט העברי ב (תשל"ה), עמ' 635:421
קפלן, יחיאל שמעון: יסודות נזיקיים בדיני ערבות במשפט העברי. שנתון המשפט העברי ט-י (תשמ"ב-תשמ"ג), עמ' 667:232
-> עמ' 440:363
-> עמ' 8:365
-> עמ' 564:366
-> עמ' 448:368 449
-> עמ' 8:370 449
-> עמ' 498:373
-> עמ' 534:374
-> עמ' 149:377
-> עמ' 503:378
-> עמ' 534:379
-> עמ' 515:380 519
-> עמ' 519:382
-> עמ' 533:384
-> עמ' 540:385
-> עמ' 672:388 674
-> עמ' 453:389
-> עמ' 453:390
-> עמ' 391, הערה 453:119
-> עמ' 392, הערה 453:122
-> עמ' 553:393
-> עמ' 453:394
-> עמ' 573:395
-> עמ' 395, הערה 561:131
רבינוביץ, נחום אליעזר: בעניין ערב. הפרדס מד (תש"ל), חוב' ה, עמ' 566:20
-> עמ' 436:23 442 489 491 575
-> עמ' 440:22
רקובר, נחום: אוצר המשפט, עמ' 12:316
רקובר, נחום: המסחר במשפט העברי, עמ' 90, הערה 710:107
-> עמ' 146:229-137 255
-> שער שישי, ערבות ונזיקין, עמ' 452:248-233
רקובר, נחום: השליחות וההרשאה במשפט העברי, עמ' 725:169
-> עמ' 403:170
-> עמ' 83:365
-> עמ' 517:367 559
רקובר, נחום: עושר ולא במשפט, עמ' 254:140-132
רקובר, נחום: פיצויים על עיכוב כספים [ריבית פיגורים], סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוברת נב:146
שוחטמן, אליאב: מעשה הבא בעבירה, פרק ה, פסקה ג:500
שטרנברג, עמיאל: קידושין מדין ערב. ניצני ארץ ז (תש"ן), עמ' 446:96
-> עמ' 524:97 530
-> עמ' 526:98 569
-> עמ' 526:99
-> עמ' 539:100
שילה, שמואל: דינא דמלכותא דינא, עמ' 696:453


BGB, סעיף 196:678


מובאות

אלישיב, יוסף שלום, בפד"ר, כרך ה, עמ' 478:263
-> עמ' 733:264
-> עמ' 12:265
-> עמ' 561:266
-> עמ' 12:267
בלס, יונתן (לא פורסם):627
גולדברג, זלמן נחמיה (לא פורסם):9 11 14 15 21 25-23 27 42 77 82 88 100 113 115 119 128 135 136 157 200 213 266 271 272 287 295 400 404 426 457-455 461 462 468 476 479 486 493 502 511 519-517 536 540 542 548 549 552 553 562-559 564 565 572-570 576 579 582 583 585 589 591 592 602 610 611 613 620-618 622 623 627 628 631 633 635 637 638 661-659 663 664 667 671-669 673 679 680 686 688 689 698 699 701 709 718-716 722 727-724 729 734
הדאיה, עובדיה (ראה גם: ישכיל עבדי)
-> בפד"ר, כרך ה, עמ' 12:269 44
&עמ' 733:270
ז'ולטי, בצלאל
-> בפד"ר, כרך ה עמ' 13:267 733
ישראלי, שאול (לא פורסם) (ראה גם: שיעורי ר"ש ישראלי):625
לאדי, שניאור זלמן (ראה גם: שולחן ערוך הרב)
-> בס' מכירת חמץ בערב קבלן, סי' יב:480
ליפשיץ, ברכיה (לא פורסם):155 217 431 433 440 456 461 677 687 694
נשר, יצחק, בפד"ר, כרך ט, עמ' 551:48 554
-> עמ' 51:49 482
-> עמ' 518:50
-> עמ' 505:51
רביץ, א"ל, בפד"ר ג עמ' 517:30 533
רקובר, נחום, במחקרי משפט ב (תשמ"ב), עמ' 77, הערה 517:212
עניינות בספרות הגאונים, עמ' 566:168
-> עמ' 575:171
הרב צרפתי, בעיטור, קידושין, ליד אות נג:534

לדף הראשי | HOME