מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

ספר "ערבות" בסדרת "חוק לישראל"

מפתח מקורות - חלק שני


דבר המשפט, קל, ס"ק א:265
דבר יהושע, שו"ת, ח"א, סי' צג:518
דבר משה (אמריליו), שו"ת
-> ח"ב, סי' יד:96 329 353 546 661 718
->-> סי' יח:12 44 82 134 473 480 485 553
->-> סי' יט:147 464 631
->-> סי' צד:659
->-> סי' קיז:39 49 480 481 614 659
-> ח"ג, חו"מ, סי' ה:667
->-> סי' ו:118 119 486 554
->-> סי' יד:326 679
דבר שאול, אהע"ז, כט, על חלקת מחוקק, ס"ק ה:566
דבר שמואל (עמאר), שו"ת, סי' כ:636
דברות משה (ראה: דיברות משה)
דברי אברהם (שדמי)
-> ח"א, סי' יד, אות ד:454 539
-> ח"ג, סי' ל, אות יא:521 522
->-> אות יד:553
->-> אות טז:539 541
דברי אמת
-> קונטרס בעניין קניינים, סי' א:541
-> זכרונות, ערך ערב:604
דברי גאונים
-> כלל מא, אות ט:570
-> כלל נא, אות כ:540
-> כלל עח, אות ט:598
->-> אות יד:553
->-> אות יח:620
->-> אות כ:126
->-> אות כא:141 584
->-> אות כח:128
דברי התורה, חו"מ
-> עז, על ש"ך, ס"ק כ:367
-> קי, ג:686
-> קכט, א:545
-> קכט, טו:195
-> קל, א:313 314 695
-> קלא, ז:313
-> קלב, ה:685
דברי חיים (הלברשטם), שו"ת
-> ח"א, חו"מ, סי' טו:504 506
->-> סי' מא:672 673
->-> סי' מב:532 535
->-> סי' מג:282
-> ח"ב, חו"מ, סי' סב:674
->-> סי' ל:432
->-> סי' סב:673
דברי חיים (מליניק), שו"ת
-> סי' מד:435 458 572 573 733
דברי יוסף, שו"ת, סי' ו:275 281 671 674
דברי יחזקאל, סי' כד, ס"ק ז:509
דברי יעקב, על משלי כ, טז (בתוך: ספר משלי בדברי חז"ל):652
דברי מלכיאל, שו"ת
-> ח"ו, סי' סא:59 128 591
דברי משפט, חו"מ
-> קכט, ה:59 60 493 496
-> קכט, ח:373 607 608
-> קכט, טו:198 613 633
-> קכט, כ:516 550
-> קכט, כא:101
-> קל, א:695
-> קל, ג:688
-> קלב, ג:350
דברי נפתלי, חו"מ, סי' קכט:568
דברי ריבות, שו"ת
-> סי' עג:48 82 480
-> סי' צא:701
-> סי' קח:72
-> סי' קפח:480
-> סי' קצב:583
-> סי' ריז:99 492 549
-> סי' רכ:482
-> סי' רלה:75 480
-> סי' שצח:517
-> סי' תכח:365 709
דברי שלום (זינובר), שו"ת, ח"ב, חו"מ
-> סי' יג:28 110 111 113 436 447 468 553 570
-> סי' יד:50 481
דברי שלמה, פרשת ויגש:433 546 622
דברי שמואל (ארדיטי), שו"ת, חו"מ
-> סי' יא:127 260 278 282 458 461 476 477 543 570 675 696
-> סי' יב:127 228 349 639
דברי תלמוד, ח"ב, עמ' רסז:584
-> עמ' רסח:85 533
-> עמ' רסט:533
-> עמ' רעא:518
דגל ראובן, שו"ת, ח"ב
-> סי' מה:603 605 607 638 649
דגל התורה (ראה: משפט הערבות)
דון דון, ר' יצחק
-> בשו"ת שער יהושע, סימנים יז-יח:170
די השב (בונאן), שו"ת
-> חו"מ, סי' ט:366 714
די השב (בירדוגו)
-> שו"ת, חו"מ, סי' כה:323 663 666 667 671
-> אם למסורת, ערך זמן בית דין, אות ט (לג ע"א):168 662
->-> ערך ערב, אות א (נז ע"א):545
->->-> אות ב:543 567 570 583
->->-> אות ד:671
->->-> אות ה:88 89
דיברות משה, גיטין, סי' יט, ענף ב:444 448 569
->-> ענף ג:442 488 569 578
->-> ענף ד:442 579
-> קידושין, סי' י:449
->->-> ענף א:437 527 528 537 541 640 656
->->-> ענף ג:435 440 521
->->-> ענף ד:440 443 529 536 568
->->-> ענף ה:521
->-> סי' כג, הערה נז:570
->->-> הערה נט:434 521 525 543 546 547 550
-> בבא קמא, סי' כו, ענף א:554
->-> ענף ב:435 441 554 568
->-> ענף ג:554
->-> ענף ד:538
-> בבא קמא, ח"ג (נדפס בתוך: דיברות משה על ב"ק-ב"מ-ב"ב), סי' ט, ענף ה:624 665 666
-> בבא מציעא, ח"ב, עמ' תפה:525 529 661
->-> עמ' תפו:5 450 525
->-> עמ' תפז:443 525
->-> עמ' תקב:441 568
->-> עמ' תקג:518 525 529
-> בבא בתרא, סי' לט, ענף ג:97 547 549 588 625 640 698 706
דייטש, ר"א, בוילקט יוסף, תרנ"ט, סי' כד:157
דין אמת, חו"מ, קכט, י:461
דיני ממונות, ח"א
->-> שער א, פרק א, אות ו:76
->-> שער ג, פרק ב, אות יב:652
->-> שער ד, פרק א, אות ב:137
->->-> פרק א, אות ג:133
->->-> פרק א, אות ז:553
->->-> פרק א, אות י:40
->->-> פרק א, אות יב:580
->->-> פרק ב, אות א:216
->->-> פרק ב, אות טו:652
->->-> פרק ד, אות ד:597
->->-> פרק ד, אות ח:650
->->-> פרק ה, אות ד:714
->->-> פרק ה, הערה 3 709
-> ח"ב, שער ד, פרק ג, הערה 12:16
-> ח"ד, שער ב, פרק ד, אות ד:537 543
דיסקין (ראה: מהרי"ל דיסקין)
דמשק אליעזר (ליפשיץ), חו"מ
-> קכט, ב:553
-> קכט, ה:58
-> קכט, ח:733
-> קכט, טו:612 660
-> קכט, יט:549
-> קלא, יב:461
דמשק אליעזר (פרלמוטר), שו"ת
-> יו"ד, סי' ב:167
דעת מקרא, על משלי ו, א, הערה 652:4
דעת קדושים, חו"מ, מערכת ע, אות א:645
-> אות קב:133
-> אות קט:619
-> אות קיב:573
דקדוקי סופרים, בבא בתרא קעו, ב:441
דרוש וחידוש (ראה: ר' עקיבא איגר)
דרישה ופרישה
-> דרישה, אהע"ז, נ, ס"ק ו:721
->-> חו"מ, לז, ט:502
->->-> קח, לא:633
->->-> קכט, א:577 579 654
->->-> קכט, ז:246
->->-> קלא, ח:675
->->-> קלא, יא:64 476 504
->->-> קלב, ד:656
->->-> קלב, ה:343 355
->->-> קצ, ד:83 520
->->-> רז, כד:540 721
->->-> רצא, ב:441
->->-> רצא, כח:441
-> פרישה, יו"ד, קס, כא:531
->->-> רכא, מב:81
->->-> רכא, מג:106
->->-> רלה, ב:470
->-> אהע"ז, עב, ד:553
->-> חו"מ, מ, ד:442 579
->->-> עז, ב:347
->->-> עז, ה:185
->->-> צז, נ:652
->->-> קח, א:297 302
->->-> קי, ז:630 631
->->-> קכט, א:435 568
->->-> קכט, ג:135
->->-> קכט, ה:578
->->-> קכט, ז:246
->->-> קכט, ח:192
->->-> קכט, ט:620 621
->->-> קכט, י:240 241
->->-> קכט, יא:226
->->-> קכט, טו:176 197
->->-> קלא, א:397 409 411
->->-> קלא, ד:171
->->-> קלא, ט:281
->->-> קלא, יא:65
->->-> קלא, טו:460 477 482
->->-> קלא, טז:481
->->-> קלא, יז:386
->->-> קלב, ה:291 356 357 359 709
-> הגהות דרישה ופרישה, חו"מ
->-> קכט, על בית יוסף, מחודש י:186
->-> קל, על דרכי משה, ס"ק ב:704
->-> קלא, ד:170 595
דרך המלך (רבי), על הרמב"ם, הל' נדרים, דף נב, א:464
דרך המלך (רפפורט), על הרמב"ם
-> אישות ג, יד, הפירוש הקצר, אות א:523 545 567
דרכי אהרן, קידושין, סי' ט
-> אות א:439 450 527
-> אות ב:525
-> אות ג:449 530
-> אות ד:449 534 537
-> אות ה:449
דרכי משה, אהע"ז, קב, ס"ק ז:493
-> חו"מ, קח, ס"ק ח:220
->-> קכו, ס"ק ב:93
->-> קכט, ס"ק א:83 316
->->-> ס"ק ב:93 583
->->-> ס"ק ד:139
->->-> ס"ק ו:216
->->-> ס"ק ז:614 650
->->-> ס"ק ט:235
->-> קל, ס"ק ב:704
->->-> ס"ק ג:681 682
->-> קלא, ס"ק א:408
->->-> ס"ק ג:274
->-> קפב, ס"ק ב:516
->-> רז, ס"ק ו:437 567
->-> שפ, ס"ק א:90
דרכי משה השלם, חו"מ, קכט:176
-> קלא, ד:165 169 170 327 329
דרכי נועם, שו"ת, חו"מ, סי' א:259 358-356 360 368 373 606 709 713
-> סי' יב:654
-> סי' יז:591
-> סי' מח:125 543 570
הגהות דרישה ופרישה (ראה: פרישה)
הגיד מרדכי, שו"ת, חו"מ
-> סי' ב:480 589 625
-> סי' ג:480
-> דף קנה, ד:434
הדרת מרדכי, שו"ת, סי' לד:50 62 481
הוטנר, ר' יצחק
-> בס' זכרון למרן בעל פחד יצחק, סי' לו:522 708
היכל מלך, על הרמב"ם
-> מלווה ולווה כה, יד:462 463 586 599
הילדסהיימר, ר' עזריאל, בהערות להלכות גדולות, הל' הלוואה, הערה 575:11
ר' הירש, בשו"ת הרמ"א, סי' קלא, אות ד:642
הישג יד (גריינימן), קידושין
-> פרק א, סי' כא:444 527 528 531 537 538 575
הליכות אליהו (פיינשטיין)
-> אהע"ז, סי' כג (נו ע"א):725
הליר, ר' חיים (ראה גם: פרי חיים)
-> בהפרדס כ (תש"ו), מוסף לחוב' ה, סימן כא:667
העמק דבר, בראשית, מב, לז:434
העמק שאלה, על שאילתות, שאילתא לא
-> ס"ק ב:49 434 435 473
-> ס"ק ג:580
-> ס"ק ה:583
-> ס"ק ו:578 583
-> ס"ק ח:133
-> ס"ק י:238 648
הפלאה, קונטרס אחרון, קב, ס"ק י:56 57 494
הפלאה שבערכין, ערכין כג, א, בסופו:56
הר הכרמל, שו"ת, חו"מ, סי' י:80
הר צבי, על ט"ז, חו"מ, שפ, א:540
הרי בשמים, שו"ת, מהדורא תניינא
-> סי' רמא:130 136 437 556 578 584 585 640
ויאמר יצחק, שו"ת, ח"ב [חו"מ]
-> סי' יח:101 226 401 611 659
-> סי' קכה:600 629 718
-> סי' קנא:327 595
-> ליקוטים, ערך ערב:127
ויחי עוד, שו"ת, ח"ב, חו"מ, הל' ערב:93 125 137 573 577 580 584
ויליסיד, ר"ש אבן-
-> בכנסת הגדולה, חו"מ, עז, הגהב"י, אות יב:638
וילקט יוסף, תרנט, סי' כד:157
ויקרא יהושע, שו"ת, חו"מ, סי' א:556
-> דרוש טז:441 455
וסרמן, ר' אלחנן (ראה גם: קובץ שיעורים)
-> בהערה הנדפסת בראש חידושי העילוי ממייצ'יט:523 534
ושב הכהן, שו"ת
-> סי' מב:183 194 196 202 607 657
-> סי' מג:195 198 200 548 617 619
-> סי' מד:70 189-186 191 197 603 608-606
-> סי' פח:219
-> סי' פט:634
זהב שבא (אגסי), שו"ת, סי' י:480
זורייבין, רא"ב, אבן ציון, ס' זכרון, עמ' תשסד:614 615
-> עמ' תשסה:614 621
-> עמ' תשסו:440
-> עמ' תשסז:462 478 488 615
-> עמ' תשסח:505
זכור לאברהם (אביגדור), שו"ת, חו"מ, סי' מח:720
זכור לאברהם (אלקלעי), חו"מ, אות ע, ערב:31 465
זכות אבות, שו"ת, סי' פב
-> אות לח:658
-> אות מט:196
-> אות נח:198 611
-> אות סו:713
-> אות קצא:587
זכר אליהו, שו"ת
-> אהע"ז, סי' לג:44 45 512 731 733
ס' זכרון למרן בעל פחד יצחק (ראה: הוטנר, ר' יצחק)
ס' זכרון לר' חיים שמואלביץ (ראה: מנחת שלמה)
זכרון לראשונים (ראה: ברך משה)
זכרון שמשון, שו"ת, סי' כב:602 607 732
זכרונות אליהו, חו"מ, מערכת ע
-> אות א:130 131
-> אות ב:464
-> אות קכג:118 119 452
-> אות קלד:614
זכרנו לחיים, ח"ב, חו"מ, מערכת ע:464 720
זמרא, ר' דוד בן- (ראה: רדב"ז)
זמרא, ר' רחמים חיים דוד אבן-
-> בשו"ת מנחת העומר, חו"מ, סי' לז:506 507
זקן אהרן (הלוי), שו"ת
-> סי' יב:44 479
-> סי' כז:329
-> סי' מה:170 385 629 630 646
-> סי' עא:257 278 720
זקן אהרן (ואלקין), שו"ת
-> ח"א, סי' קטו:47 533
זקני יהודה, שו"ת
-> סי' צב:483 485 494 725
זר זהב, על חידושי הריטב"א, קידושין ז, א:84
זר זהב, על ס' המכריע, סי' נב, ס"ק ב:656
זרע אברהם (יצחקי), שו"ת, חו"מ
-> סי' ז:411 544
-> סי' כח:672
זרע אמת, שו"ת, יו"ד, סי' נט:482
זרע יעקב (נאיים), שו"ת
-> סי' לט:667
-> סי' נט:51 61 500 557 602
זרע יצחק, על הרמב"ם, מלווה ולווה
-> כה, ו:487
-> כה, יג:481
-> כה, יד:463
זרעו של אברהם, ח"ב
-> מערכת ע:585 586
-> מערכת ש, שותפים:621
חאמי, ר' יהודה, בשו"ת ר"מ גאויזון, סי' טו:716
חבלים בנעימים, שו"ת, ח"ב, סי' קב:577
חבצלת השרון, שו"ת
-> חו"מ, סי' ב:474 640
חדוות יעקב, לשונות הרמב"ם (סוף הספר), דף כא:461 462
חדרי דעה, יו"ד, קעג, יט:503
חוות דעת, יו"ד, קע
-> ס"ק ה:92 473 501
-> ס"ק ט:93 502 573
חוות יאיר, הגהות על הרי"ף, בבא בתרא פ"י (פא, ב):304
חוות יאיר, שו"ת, סי' סד:553
-> סי' קכח:442
-> סי' קלז:94 116 128 141 543 659
-> סי' קצ:84
-> סי' רל:183
חוט המשולש (דיוואן), שו"ת, סי' כ:280 677
חוט המשולש (ראה: מהר"ש צרור; ר"א בן טוואה))
חוט השני, שו"ת, סי' מג:14
חומת אנך, על ס' תהילים, ח:624
->-> פ:624
->-> קלה:646
-> קהלת, יא:646
חוק ומשפט, שו"ת
-> סי' פב:368 709 717
-> סי' פג:544 611
-> סי' פד:183
-> סי' פז:288 691
-> סי' פט:685 686 717
-> סי' קל:602 632
-> סי' קמה:502
-> סי' קמט:570
-> סי' קצה:48
-> סי' שיז:549
-> סי' שפה:455 457
-> סי' שצד:509
-> סי' תנג:361 600
חוקי חיים (בורג'ל), קכט, ג:573
-> קכט, כב:565
-> קל, א:258
-> קלא, ד, ס"ק א:597 598
-> קלא, ד, ס"ק ב:596 702
-> קלא, יב:461 732
חוקי משפט, אות ע, ערב, ליד ס"ק סח:167
-> פירוש לחוקי משפט, ס"ק סו:696
->-> ס"ק עא:554 564
->-> ס"ק עו:589
->-> ס"ק פב:241
->-> ס"ק צ:512
חושן אהרן, חו"מ, צו, א:26
-> קכט, א:5 468
-> קלא, ב:644
-> קלב, א:26 449 559
חושן האפוד, חו"מ, קז, ס"ק א:658
-> קכט, ס"ק א:580
-> קכט, ס"ק ב:581 679 696
-> רט, ס"ק כח:473 500 731
חזון איש, אהע"ז, סי' קמח (לדף ז, ב):521 528 708 709
-> בבא קמא, סי' כב, ס"ק א:518 533
->-> ס"ק ב:80
->-> ס"ק ג:518
-> חו"מ, ליקוטים, סי' יז, ס"ק א:7 84 87 132 443 445 450 516 536 537
->-> ס"ק ב:89
חזון יחזקאל, על התוספתא
-> כתובות יב, ו:487
->-> ד, יד, בחידושים:646
-> קידושין א, א:451 525 527 529 530 575
-> בבא בתרא יא, ח:351 712
חזון נחום, שו"ת, יו"ד, סי' סד
-> אות ב:672
-> אות ד:279 624 676
-> אות ה:324
-> בסופו:701
חזון עובדיה (הלוי), פרשת מקץ:434
-> פרשת ויגש:436 464 580 627 650
חזן, ר' חיים דוד
-> בישרי לב, חו"מ, אות ש, סי' קכב:142
חזק, ר' ברוך
-> בשו"ת מתנות באדם, סי' קצה:548
חיבת הקודש (קלצקין), חלק הדרוש
-> עמ' יא:652
חיד"א (ראה: אהבת דוד; חומת אנך; חסדי אבות; טוב עין; נחל קדומים; עין זוכר; פתח עינים)
חידושי אגדות (ראה: מהרש"א)
חידושי הגהות, על הטור, חו"מ, קכט, כב:547
חידושים וביאורים (גריינימן), בבא בתרא, סי' יג, אות ל:131 439 444
חיון, ר"מ
-> בשו"ת מטה יוסף, ח"ב, חו"מ, סי' ג:119 555 564
חיי עמרם, שו"ת, סי' לז:508-505
-> סי' צב:219 611 613 617
חייט, ר' דוד
-> בזכרונות אליהו, חו"מ, מערכת ע, אות א:130
רבנו חיים הלוי, חידושים, על הרמב"ם (ראה גם: גר"ח)
-> שכירות, א, ד:619
-> מלווה ולווה ה, ג:516
חיים מדבר, שו"ת בסוף הספר, חו"מ
-> סי' ב (השני):465
-> סי' ד:632
חינוך בית יהודה, שו"ת, סי' קד:510
חכם צבי, שו"ת
-> סי' נא:172 173 175 594 597 644
-> תשובות נוספות, סי' לו:204 484 611
חכמת אליהו, על ביאור הגר"א
-> חו"מ, עז, ס"ק יט:685
חכמת שלמה (קלוגר), חו"מ, קכט, ח:198 610 657
חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב
-> סי' ה:534
חלקת יואב, שו"ת (ראה גם: ר' יואב יהושע)
-> או"ח, סי' כב:521 528 708
-> יו"ד, סי' כד:585
-> חו"מ, סי' כא:441
חלקת יוסף, סי' כח:661
-> סי' מב, ס"ק א:515 516 625 731 732
-> סי' מג:445 454 532 538 543
->-> ס"ק א:528 531
->-> ס"ק ב:531
חלקת יעקב, שו"ת, ח"א
-> סי' קעח, אות ד:541
חלקת לוי, בכורות, סי' יב:607
חלקת מחוקק, אהע"ז, כט, ס"ק ה:566
-> ל, ס"ק יח:542
-> נב, ס"ק טו:450 511 515
-> קב, ס"ק יט:58 495
חמדת הנפש, שו"ת, סי' ז:167
-> סי' ח:167 594
-> סי' כא:118 156 555
-> סי' כב:156 564
-> סי' כג:167 172 594
חמדת שלמה, שו"ת, חו"מ
-> סי' ב:733 734
->-> אותיות א-ב:509
חמדת שמואל, קידושין ז, א:525
חסד ומשפט, חו"מ, עז, ס"ק ב:605
-> קכט, ס"ק ג:605
->-> ס"ק ד:627 718
->-> ס"ק ה:427 561
->-> ס"ק ו:259 635 650
->-> ס"ק ז:620
-> קל, ס"ק ב:560 667 669
->-> ס"ק ג:669
-> קלא, ס"ק א:403 587 652 671 725 727
->-> ס"ק ב:465 466
->-> ס"ק ג:700
->-> ס"ק ד:556 563 594 599
-> קלב, ס"ק א:454
->-> ס"ק ג:18 628
חסד יהושע, שו"ת, ח"ד, סי' ל:458
חסד לאברהם (אלקלעי), שו"ת
-> יו"ד, סי' יד:48 60 92 93 109 237 462 464 465 551 637 639 647
-> חו"מ, סי' ב:669
->-> סי' לד:265 283 647 714
חסד לאברהם (תאומים), שו"ת
-> חו"מ, סי' ז:203 610 617 657
-> מהדורא תניינא, או"ח, סי' מה:90 498 521 525 528
חסדי אבות (לחיד"א), אבות ג, טז:646
חסדי דוד, על התוספתא
-> בבא בתרא, יא, ח:346
חקקי לב, שו"ת, חו"מ
-> סי' ל:106 120 167 552 712
-> סי' לא:106 107 120 167 555 645 712
-> סי' לה:85 108 316 553 557
-> סי' לז:543 566 570 585
חקרי לב
-> יו"ד, ח"ב, סי' נב:474
-> חו"מ, סי' פב:671
->-> סי' קנ:687
חשק שלמה (כהן), בבא בתרא קעג, ב:437
חשק שלמה (לוינזון)
-> חידושי בבא מציעא (עה ע"ב):656
חתם סופר, חידושים לתלמוד
-> קידושין ז, א:521
-> גיטין לד, ב:584
->-> מט, ב:491 547
->-> נא, א:482
-> בבא מציעא סו, ב:436 437
-> בבא בתרא קעה, ב:488 497 521 567 568 582 731
חתם סופר, חידושים לרמב"ם
-> מכירה יא, טו:482
חתם סופר, שו"ת
-> יו"ד, סי' שיד:581
-> חו"מ, סי' ו:594
->-> סי' סו, אות ג:437
->-> סי' קעח:80 518
-> ח"ו, סי' כו:585
טאיטאצאק (ראה: ר"י טאיטאצאק)
טבעת החושן, מט, על קצוה"ח, ס"ק ט:608
-> עז, א:442
-> עז, על קצוה"ח, ס"ק ז:714
-> עז, על נתיה"מ, ס"ק א:542
-> קכ, על נתיה"מ, ס"ק א:537 541
-> קכא (ד"ה ובאמת):447 520
-> קכא (ד"ה ואפשר):526
-> קכא (ד"ה והנה יש):499
-> קכא (ד"ה ובזה):477
-> קכא (ד"ה ומיושב):5
-> קכא (ד"ה והא):443
-> קכא (ד"ה המורם):442 540
-> קכא (ד"ה והנה ראיתי):514
-> קכא (ד"ה וראיתי):535
-> קכא (ד"ה והנה אם):575
-> קכא, על נתיה"מ, ס"ק ד:559
-> קכו (ד"ה וראיתי):516
-> קכו (ד"ה וע"כ):449-446
-> קכט (ד"ה והיה אפ"ל):532
-> קכט (ד"ה ואפ"ל):445
-> קכט (ד"ה והנה אי):446
-> קכט (ד"ה והנה במש"כ):520 542
-> קכט (ד"ה והנה בסי'):708 714
-> קכט, על קצוה"ח, ס"ק ד:200
-> קכט, על קצוה"ח, ס"ק ז:97
-> קכט, על נתיה"מ, ס"ק ב:553
-> קכט, על נתיה"מ, ס"ק ד:502
-> קכט, על נתיה"מ, ס"ק ה:654
-> קכט, על נתיה"מ, ס"ק ו:602
-> קל, על קצוה"ח, ס"ק ג:641
-> קל, על נתיה"מ, ס"ק ב:695
-> קל, על נתיה"מ, ס"ק ה:684 704
-> קל, על נתיה"מ, ס"ק ז:270
טוב עין, שו"ת, סי' ה:421 520 631
טולידאנו, ר"י, בפעמוני זהב, קל, ב:659 665
טולידו, ר"א, בישמח לב, ח"ב, חו"מ, סי' י:586
ט"ז, יו"ד, קסח, ס"ק א:84
->-> קע, ס"ק ב:676
->-> רכא, ס"ק לו:471
->-> רכא, ס"ק לז:86 106 471
-> אהע"ז, ל, ס"ק ב:88
-> חו"מ, ב:438 569
->-> קכט, א:108 167 435
->-> קכט, ח:600 730
->-> קל, א:312 313
->-> קל, ג:285 288
->-> קל, ד:290 704
->-> קלא, ד:171 173 175
->-> קלא, ה:556
->-> קלא, ו:118 562
->-> קלא, ז:676 678
->-> קלא, ט:505
->-> קלא, יג:482
->-> קלב, ה:294 296
->-> שפ, א:540
טיב קידושין, אהע"ז, כט, ס"ק י:566
טיבה, ר"י, בדברי שלמה, פרשת ויגש:433
טיקטין (ראה: מהר"ם טיקטין)
טל אורות (ראה: מהר"ם אלגאבה)
טעם ברוך, שו"ת, סי' צב:441 450 655
יבוא הלוי (הלוי)
-> חו"מ, סי' קכח:554
-> דרוש להספד (פד ע"ב):602
יגדיל תורה (ראה: לפידות)
יגל, ר' יהושע
-> בנתיבות שלום, קונטרס אחרון, סי' ה:570
יד אבשלום, משלי כב, כז:241
יד אהרן, אהע"ז, קב, הגה"ט
-> אות כו:692
-> אות כז:15
-> אות לא:54
-> אות לב:658
יד אפרים, יו"ד, קס, יד:84
יד דוד (זינצהיים), גיטין
-> מט, ב:492
-> נ, א:56 487 488 498
יד דוד (פרידמן, מקרלין), ח"א
->-> דף נב, ב:527
->-> דף נו, א:29 448 468-466 550
->-> דף סז, ב:522
->-> דף סח, א:466 520
->-> דף עא, ג:541
->-> דף קב, ב:448 522 553
->-> דף קג, א:529
->-> דף קג, ג:117 442 575
->-> דף קה, ב:467 535
->-> דף קה, ג:541
->-> דף קה, ד:535
->-> דף קו, ג:536
->-> דף קו, ד:442 449
->-> דף קח, ג:537 566 575
->-> דף קח, ד:449
->-> דף קט, א:523
->-> דף קט, ב:543
-> ח"ב, דף סז, ב:468
->-> דף פד, ג:523
->-> דף פד, ד:523 656
->-> דף פה, א:411 523
->-> דף פה, ג:522
->-> דף פה, ד:536
->-> דף צו, א:442 575
->-> דף צז, ג:442 575
יד המלך (לנדא), על הרמב"ם
-> אישות יז, ט:53 55 56 567
יד המלך (פלומבו), על הרמב"ם
-> מלווה ולווה כה, א:471
יד יוסף (דייטש), שו"ת
-> סי' פה:47 50 51 480 481 484
יד מלאכי, כללי הרמב"ם, אות ב:709 720
יד משה, דף מו, ב:662
יד רמה, שו"ת, חו"מ, סי' יז:35 36 556 587
ידי דוד (קראסו), סי' כה:277
-> סי' עד:480
-> סי' קכג:39 114 496 552 557 559 591 592
ידיו של משה
-> שו"ת, חו"מ, סי' יז:278 458
-> על הרמב"ם, מכירה יא, טז:481
->-> מלווה ולווה כה, ו:490
ספר יהושע, חלק השו"ת, סי' לג:570
->-> סימנים קי-קיא:553
-> פסקים וכתבים, סי' קנ:566
ר' יואב יהושע מקינצק (ראה גם: חלקת יואב)
-> במשפט הערבות, פרק ב:137 141 447 580 585
יונה, ר' דוד, בשי למורא, קכט, א:435
-> קכט, טו:622
יוסף לקח (אבולעפיא)
-> פרשת מקץ:434 491 647
-> פרשת ויגש:434
יורו משפטיך ליעקב, שו"ת
-> סי' ט:580
-> סי' פ:109 463 501
-> סי' פב:44
-> סי' פג:617 620 627
-> סי' צג:327 595
-> סי' קטו:241
-> סי' קלב:627
ר' יחיאל בסאן, שו"ת
-> סי' כד:671 673
-> סי' נה:156
-> סי' פט:166 464 465 568 593
ר' יחיאל בסאן
-> מובא בכנסת הגדולה, חו"מ, עז, הגהב"י, אות יב:638
ילקוט הגרשוני, מו"ק כה ע"ב:241
ילקוט מעם לועז (ראה: מעם לועז)
ילקוט ראובני, פרשת ויקרא (ד"ה ונודעה):700 720
ים של שלמה
-> גיטין, פרק ד, סי' מח:259
-> בבא קמא, פרק א, סי' כ:325
->-> פרק ג, סי' ה:241
->-> פרק ד, סי' יט:636
->-> פרק ט, סי' ל:255
->-> פרק י, סי' ג:506
->->-> סי' טז:89 536 541
->->-> סי' כד:553
->->-> סי' כה:275
הים התלמוד, בבא קמא י, א:510 606
-> קח, א (אות לו):602
ימי יוסף בתרא, שו"ת
-> חו"מ, סי' כג:658
יפה (ראה: מהר"ן יפה)
יפה ענף, מערכת ערבות
-> אות א:589 630 632 634
-> אות ב:60 493 640
-> אות ג:431 720
-> אות יט:710
-> אות לא:142 585
-> אות לה:627
-> אות לח:247
-> אות מו:369
-> אות נב:706
יצחק ירנן, על הרמב"ם
-> מלווה ולווה כה, יד:463
יקהל שלמה (קמחי), חו"מ, קכט:647
יקר הערך, ערכין טו, ב (נו ע"ג בדפי הספר):455
-> כג, ב, פחות שבערכין, דף עט, ב:54 490 495
ירושת פליטה, שו"ת, סי' כב (עמ' 575:)62
ירים משה, שו"ת, חו"מ, סי' ו:644 650
-> על חו"מ, סי' כה, כללי קים לי, אות עט:465
יריעת האוהל, שו"ת
-> סי' א:47 50 51 173 175
-> סי' ב:49 50 500 640
-> סי' ג:50 51
ירך אברהם, שו"ת, ח"א, חו"מ
->-> סי' טז:325 326 705
->-> סי' כ:459
-> ח"ב, חו"מ, סי' כה:41 730
ישא ברכה, על ס' אדם וחוה
-> נתיב כב, ח"א, סי' ז:527 530 532 535
ישועות יעקב (אורנשטיין), אהע"ז, כט, ס"ק ד:523
-> קב, ס"ק ג:56 488 490 492 494
ישועות יעקב (נאיים)
-> דרוש לפרשת ויגש:117 460 465 560 561
ישכיל עבדי, שו"ת
-> ח"ב, חו"מ, סי' ו:464 465 638 639
-> ח"ז, חו"מ, סי' א, אות יא:579 580 655
->-> חו"מ, סי' א, אות טו:137
->-> קונטרס אחרון, השמטות, חו"מ, סי' ג:44
->->-> סי' ג, אות ב:479
->->-> סי' ג, אות ג:12
->->-> סי' ג, אות ה:137
->->-> סי' ג, אות ו:479
ישמח ישראל (רבינוביץ), דף כ:89
ישמח לב, ח"א, חו"מ
->->-> לז, ס"ק ג:660
->->-> סט, ס"ק א:190 511 604 605
->->-> פב, ס"ק א:660
->-> השמטות לסי' עז:216 627
-> ח"ב, חו"מ, סי' א:35 118 130 131 141 142 487 496 573 580 616 660
->-> סי' י:134 586
->-> סי' יד:480 485 640
->-> סי' טז:498 641 649
->-> סי' כד:216
->-> סי' נד:632 687
ר' ישראל אבא
-> בשו"ת משפט צדק, ח"א, סי' ד:431 731
ישרי לב, חו"מ, אות ע, סי' ו:554
-> אות ש, סי' קכב:127 136 142 566 583
כבוד יום טוב, על הרמב"ם
-> מכירה יא, טו:540
-> מלווה ולווה כה, א:55 497 603 642
->-> כה, ג:98 190 248 424 602 604 611 619 660
->-> כה, ה:248 648 660
->-> כה, י:346
->-> כה, יד:714
->-> כו, ו:185 303
כהונת עולם, יו"ד, קע:498 676
->-> סי' קעד:159 713
->-> סי' רכא:533 553
-> שו"ת, סי' ח:557
כהן, ר' יהושע וואלק (ראה גם: פרישה; סמ"ע)
-> בשו"ת הב"ח, סי' קלד:62 195 426 502
כהן, ר' יצחק
-> בשו"ת מתנות באדם, סי' רכו:548
הכהן, ר' מלאכי (ראה גם: יד מלאכי)
-> בשו"ת בני יהודה, ח"ב, סי' מב:158
הכהן, ר' משה
-> בבן פורת יוסף (ברבי), ח"ג, סי' סז:516
הכהן, ר' שלמה, בשו"ת בני שמואל, סי' ז:483
כוכב מיעקב, שו"ת, סי' מז:61 566 570
כוס הישועות, בבא בתרא
-> קעג, ב:433 435 439 647 648
-> קעד, א:218 301 643 644 691 704 705
-> קעד, ב:488
-> קעה, א:548
-> קעה, ב:135 653 654
-> קעו, א:576 653
כלי חמדה, ויקרא
-> קונטרס אחרון, סי' יד, דף קלג, ב:540
כלי יקר, ויקרא, יט, יז:700
כללי התלמוד, לר' בצלאל אשכנזי:566
כמו השחר, ע' ערב:15 94 133 139 567 573 720
כנסת הגדולה, יו"ד, קסא, הגה"ט, אות יט:611
->-> קע, הגה"ט, אות ז:676
->->-> אות ח:277
-> אהע"ז, צ, הגה"ט, אות עז:15
-> חו"מ, לט, הגה"ט, אות ט:654
->-> מב, הגה"ט, אות לא:556
->->-> אות ס:146
->-> מו, הגה"ט, אות ע:48 480
->-> מט, הגה"ט, אות כב:423 530 732 733
->-> נח, הגה"ט, אות ב:36 296-294
->->-> הגהב"י, אות ב:669
->-> ס, הגהב"י, אות לב:484
->->-> אות מב:48
->->-> אות מז:483 508
->->-> אות נא:480
->-> עה, הגה"ט, אות עז:685
->-> עז, הגה"ט, אות טז:361
->->-> הגהב"י, אות יב:638
->-> פב, הגה"ט, אות ו:660
->-> צז, הגהב"י, אות יד:652
->-> קה, הגה"ט, אות א:326
->-> קו, הגה"ט, אות י:615
->-> קח, הגה"ט, אות צט:99
->->-> הגהב"י, אות נח:220
->-> קי, הגה"ט, אות יט:689
->->-> אות כ:689
->->-> אות לא:220 604 658
->->-> אות לב:218 631 686
->->-> אות לג:687
->->-> הגהב"י, אות ה:629
->-> קיא, הגהב"י, אות יא:15
->->-> אות כא:596
->-> קכט, הגה"ט, אות א:31
->->-> אות ב:76
->->-> אות ח:40
->->-> אות יד:458
->->-> אות טו:554 555 563
->->-> אות טז:48
->->-> אות יז:326 566
->->-> אות יח:515
->->-> אות יט:536
->->-> אות כא:120
->->-> אות כה:483
->->-> אות כט:566
->->-> אות ל:47 137
->->-> אות לא:697
->->-> אות לד:138
->->-> אות לה:27 576
->->-> אות לט:579
->->-> אות מ:583
->->-> אות מא:584
->->-> אות מב:134
->->-> אות מג:136
->->-> אות מד:245 579 660
->->-> אות מה:653
->->-> אות מז:579
->->-> אות מח:243 652
->->-> אות מט:615
->->-> אות נב:620
->->-> אות נד:651
->->-> אות נו:226
->->-> אות נח:600
->->-> אות ס:675
->->-> אות סא:196
->->-> אות סב:196
->->-> אותיות סד-סו:614
->->-> אות סז:647
->->-> אות סט:237 647 648 650
->->-> אות ע:641
->->-> אות עג:96
->->-> אות עד:361
->->-> אות עו:111
->->-> אות עז:645 649
->->-> אות פב:546
->->-> אות פד:551
->->-> אות פה:232
->-> קכט, הגהב"י, אות ג:118
->->-> אות ז:120
->->-> אות ח:124
->->-> אות ט:126
->->-> אות יט:48 50 51
->->-> אות כד:75
->->-> אות כה:734
->->-> אות כז:512
->->-> אות כח:77
->->-> אות כט:186 607 610
->->-> אות ל:613 619
->->-> אות לד:222
->->-> אות לה:228
->->-> אות לז:72
->->-> אות לט:647
->->-> אות מד:617 619
->->-> אות מה:617
->->-> אות מז:196
->->-> אות מט:198 200
->->-> אות נא:203
->->-> אות נג:240
->->-> אות נו:644
->->-> אות נח:645
->->-> אות סב:711
->->-> אות עז:645
->-> קל, הגה"ט, אות ג:313
->->-> אות ח:362
->->-> אות י:285
->->-> אות יא:288
->->-> אות יד:705
->->-> אות יט:686
->-> קל, הגהב"י, אות ג:647
->->-> אות ו:114
->->-> אות יב:288
->->-> אות טז:269
->-> קלא, הגה"ט, אות א:725
->->-> אות ב:401 727
->->-> אות ה:173
->->-> אות ו:325 702
->->-> אות ח:327
->->-> אות ט:277 278
->->-> אות י:237 639
->->-> אות יד:274
->->-> אות טז:278
->->-> אות יח:280
->->-> אות כא:485
->->-> אות כו:477 730
->->-> אות לא:49
->->-> אות לג:480
->-> קלא, הגהב"י, אות א:172
->->-> אות ב:597
->->-> אות ו:417
->->-> אות ט:275 672
->->-> אות יד:48 703
->->-> אות טו:386
->->-> אות טז:389
->-> קלב, הגה"ט, אות ב:454
->->-> אות ד:357 358 360
->->-> אות י:711
->->-> אות יא:349
->->-> אות יד:712
->->-> אות טז:355
->->-> אות יז:366 716
->->-> אותיות יח-יט:717
->-> קלב, הגהב"י, אות ב:350 351
->-> קעה, הגהב"י, אות סה:672
->-> קצ, הגהב"י, אות כד:432
->-> קצה, הגה"ט, אות יח:45
->-> רא, הגהב"י, אות קד:712
->-> רלה, הגהב"י, אות מב:454
->-> שו, הגה"ט, אות לג:555
->-> כללי הקים לי, אות טו:480
-> חו"מ, מהדורא בתרא, צז, הגה"ט, אות א:214
->-> תחילת סי' קד:701
->-> קי, הגה"ט, אות א:219 631
->-> קכט, הגה"ט, אות ג:137
->->-> אות ד:202
->->-> אות ה:636
->->-> אות ו:650
->-> קלא, אות ב:465
->-> קצ, הגהב"י, אות כד:586
->-> רכה, הגה"ט, אות ז:508
-> כללי הפוסקים, אות סב:705
כסא אליהו, חו"מ, קל, ס"ק א:560
-> קלא, ס"ק א:178
כסף הקדשים, חו"מ, עא, ב:580
-> קה, א:432 570
-> קכב, ב:403
-> קכט, א:125 127 566
-> קכט, ב:37 39 498
-> קכט, ח:62
-> קכט, יד:355
-> רצא, ה:539
כסף משנה, על הרמב"ם, מלווה ולווה
-> כה, ה:234
-> כה, ז:64
-> כה, ט:347
-> כו, ג:224
-> כו, ז:679
כפי אהרן, שו"ת, ח"א, חו"מ
-> סי' ה:346 347 627 637
-> סי' יא:588 593 600
כרם חמר (אנקאווא), שו"ת
-> ח"א, חו"מ, סי' קכא:267 269 277 668 681
-> ח"ב, סי' קכג:711
כרם שלמה (אמריליו), שו"ת
-> יו"ד, סי' י:237 464 676
-> חו"מ, סי' יב:265 647
->-> סי' יד:464
->-> סי' כו:201 616
->-> סי' כז:77 106 109 119 553 554
כתונת פסים, על נימוקי יוסף, בבא בתרא, פרק י, ד"ה אמר רב הונא:8 434 438 443 640
לאברהם למקנה, חו"מ, קח:632
-> קכט, הגה"ט, אות א:642 643
->-> אות ב:480 486 574
->-> אות ג:580
-> קכט, הגהב"י, אות א:433 434
->-> אות ד:541 644 645
-> קל, הגהב"י, אות ב:668
לב אריה (גרוסנס), סי' יג:532 538 542
לב מבין (בירדוגו), שו"ת
-> אהע"ז, סי' קלד:213
-> חו"מ, סי' כו:15 335 336 339 701 705 707
->-> סי' כח:288 337
->-> סי' קה:477 730
לב שלמה, שו"ת, סי' פג:555
-> ליקוטי חו"מ, עז, ד:361
לב שמח, שו"ת, סי' י:635
-> סי' יא:634
-> סי' ל:457
לבוש, יו"ד, קס, יד:530
-> אהע"ז, כט, ג:530
->-> קב, ו:495
-> חו"מ, צז, יד:242
->-> צז, כט:243
->-> קח, יא:219
->-> קכט, א:432 435 566
->-> קכט, ב:553
->-> קכט, ה:58
->-> קכט, ח:735
->-> קכט, ט:619
->-> קכט, י:175 244
->-> קכט, טו:195
->-> קכט, יז:235
->-> קכט, יח:234
->-> קכט, כא:232
->-> קכט, כב:477
->-> קל, ד:288
->-> קלא, ד:169 170 702
->-> קלא, ז:275
->-> שט, ד:623
להורות נתן, שו"ת, ח"ג, סי' צט:462
-> אות ג:453
הלוי, ר' אברהם (ראה גם: גנת ורדים)
-> בשו"ת פליטת בית יהודה, סי' יט:28
הלוי, ר' אליהו
-> ביפה ענף, מערכת ערבות, אות לח:247
הלוי, ר' שמואל, בשו"ת שער יהושע, סי' לה:50 519
לורברבוים, ר' יעקב (ראה: בית יעקב; חוות דעת; נתיבות המשפט; תורת גיטין)
לחם משנה, על הרמב"ם
-> מכירה יא, טו:568 578
-> מלווה ולווה כה, ו:234 486 488 493 53
->-> כה, יד:462
->-> כו, א:578
->-> כו, ו:264 301 666 690
לחם רב, שו"ת, סי' יא:274 676
-> סי' צא:170 156 631
-> סי' צה:259 284 288 681 684
-> סי' צח:129 170 171
-> סי' קע:480
-> סי' קעה:197 200
-> סי' קעו:431 446 480 481 658
-> סי' קצט:480
-> סי' רז:650
לחם שלמה (בולה), קונטרס קניין סודר, סי' מו:245 653
לחם שמים, למשנה בבא קמא, ח, ז:446 540
ליצחק ריח, חו"מ, אות ע, הל' ערב, סי' ד:614
-> סי' ט:591
ליקוטי ופסקי מהרש"ם (ראה: מהרש"ם)
לניידו, ר' שלמה
-> בשו"ת שמחת יו"ט, סי' יט:275 674
לפידות, רא"מ
-> ביגדיל תורה, קונטרס ה, סי' סג, אות ב:612
לשון לימודים, יו"ד, סי' עו, בסופו:466
מאורות נתן (לייטר), שו"ת
-> סי' נו:166 167
-> סי' סד:586 721
מאורות נתן (שפיגלגלס), שו"ת, סי' פא
-> אות א:525
-> אות ו:6 445 526
-> אות ז:437 445 656
-> אות ח:453 524 526
-> אות ט:445 446 452 524
-> אות י:453
-> אות יא:445 524
-> אות יב:445 524
-> אות יג:528
-> אות טו:87 451
-> אות טז:88 90 537
ר' מאיר שמחה, חידושים (ראה גם: אור שמח)
-> קידושין ז, א:531 534 542
-> בבא בתרא קעד, ב:288 656 687
מאלין (ראה: ר' אריה לייב מאלין)
המבי"ט, שו"ת, ח"א, סי' ה:692
->-> סי' כב:458
->-> סי' קיח:106 108 109 111 643
->-> סי' קכג:277
->-> סי' קכד:277
->-> סי' קכט:487
->-> סי' קפה:688
->-> סי' רכ:274 287 288 336 337 356 357 359 361 362 365 549 563 600 675 701 709 711
->-> סי' רכח:356 549 645
->-> סי' שנא:303
-> ח"ב, סי' כב:356 549 645
->-> סי' מב:44 45 196 545
->-> סי' קב:236 645
-> ח"ג, סי' פא:592
->-> סי' קסט:77 431 496 510 564
מגדי חיים, בבא בתרא קעד, א:643
מגדל דוד (פראג שע"ג), חו"מ, קכט, יב:650
-> קלא, ד:702
מגדל חננאל, על הרמב"ם
-> מלווה ולווה כו, א:442 561 578 655
מגדל עוז, על הרמב"ם
-> אישות יז, ט:488
-> מכירה יא, טז:481
-> מלווה ולווה כה, ד:238 647
->-> כו, ו:262
מגילת ספר, על הסמ"ג, לאוין קפו:242 436 651
-> עשין מח:485
מגן גיבורים (אשטרושא), שו"ת
-> סי' כז:267
-> סי' כח:109 556 566
-> סי' נ:116 117 560
-> תשובות מבן המחבר, סי' י:357
המדות לחקר ההלכה, מדה ז, אות א:513
מהר"א ששון (ראה: תורת אמת)
מהרא"ל, חידושים, יו"ד, קע, ס"ק ב:509
-> ס"ק ג:676
-> ס"ק יב:482 498 573
מהרא"ל, שו"ת, חו"מ, סי' ל, אות ד:610
מהרח"ש, שו"ת, סי' נ:701 705
מהרח"ש (ראה גם: תורת חיים)
-> מובא בכנסת הגדולה, חו"מ, מהדו"ב, קצ, הגהב"י, אות כד:586
מהר"י, חידושים (לר' יעקב בן לוי), שו"ת
-> חו"מ, סי' ה:662
מהר"י הכהן (רפפורט), שו"ת
-> מהדו"ת, חו"מ, סי' לא:656 712 721
מהר"י הלוי, שו"ת, סי' ו:442 510
-> סי' טז:83 510 554
-> סי' מה:477
מהר"י לבית הלוי, שו"ת, סי' עח:624
מהר"י קצבי, שו"ת, סי' כא:673
-> סי' כז:545 549 551
מהר"י שטיין, ביאור על סמ"ג, עשה צד:132
מהרי"א הלוי, שו"ת, ח"ב, סי' צ:585
-> סי' קכה:545 585
-> סי' קנא:151 183 195 612 622
מהרי"א ציטרון, חידושים, עמ' עט:441
מהריא"ז ענזיל, שו"ת, סי' לג:580
-> סי' פד:58 60 62 446 486 493 495 502
מהריב"ל, חידושים, גיטין מט, ב:548
-> מט, ב, על תוספות ד"ה קבלן:492
-> נ, א, על תוספות ד"ה מצווה:495
מהריב"ל, שו"ת
-> ח"א, סי' עח:480 499 574
->-> סי' קטז:43 49 480 481 484
->-> סי' קכ:624
-> ח"ב, סי' סו:672
-> ח"ג, סי' קיח:672
-> ח"ד, סי' יד:515
מהריב"ל, בכנסת הגדולה, אהע"ז, צ, הגה"ט אות עז:15
-> בכנסת הגדולה, חו"מ, מב, הגה"ט, אות לא:556
-> בשו"ת שער יהושע, סימנים יז-יח:170
מהרי"ט, חידושים, קידושין ז, ב:527
מהרי"ט, שו"ת, ח"א, סי' ה:459
->-> סי' ט:96 610 615 656
->-> סי' נו:609
->-> סי' סה:658
->-> סי' קכ:245
->-> סי' קכב:545 550 551
->-> סי' קכד:662
-> ח"ב, יו"ד, סי' מ:585
->-> חו"מ, סי' כג:28 470 471
->->-> סי' פא:28 111 196 378 483 486 568 729
->->-> סי' פח:698
->->-> סי' קו:295
->->-> סי' קכג:464 465 498 568
מהרי"ט אלגזי (ראה גם: שמחת יום טוב)
-> על הלכות בכורות לרמב"ן ("הלכות יום טוב"), סי' סט:509
מהריט"ץ, שו"ת
-> סי' פב:440 479 505 507
-> סי' צג:44
-> סי' צד:40 167 168 173 235 327 474 597 598 630 642
-> סי' קמה:115 116 580 581
מהריט"ץ, שו"ת החדשות
-> ח"א, סי' יח:39 207 327 560 598 616
->-> סי' פו:284 290 684
-> ח"ב, סי' קלז:113 114 432 576 721
->-> סי' קלח:326 560
->-> סי' קסח:480
->-> סי' רכח:219 475 598 630 631
מהרי"ך, בקהילת יעקב, לשון בני אדם, אות תקיט:31
מהרי"ל דיסקין, שו"ת, פסקים, סי' נג
->-> אות א:200
->-> אות ב:234 642
->-> אות ג:604 615
->-> אות ד:166 167 610 656
-> פסקים_רשימות קצרות, דף מז, א, אות לב:517
-> דף מח, ב, אות סג:700
-> דף מח, ב, אות סד:700
-> דף מח, ג, אות עה:643
-> דף מח, ג, אות עו:496 591
-> דף מח, ג, אות עז:540
-> דף מח, ג, אות עח:130
-> דף מח, ד, אות פא:281 676 677
מהר"ל מפראג
-> בשו"ת הב"ח, סימנים לו ו-קיז:288 338
מהר"ם אלשיך, פירוש לתנ"ך, משלי כ, טז:652
מהר"ם אלשיך, שו"ת, סי' צג:701
-> סי' צח:15 28 472 473 483 728
מהר"ם די בוטון, שו"ת
-> סי' כב:672
-> סי' כז:676
מהר"ם טיקטין, הגהות למרדכי, בבא קמא, סי' קס:279
מהר"ם שיק, חידושים, גיטין מט, ב:588
מהר"ם שיק, שו"ת, חו"מ
-> סי' טו:509
מהר"ן יפה, שו"ת, חו"מ
-> סי' ט:509 629
-> סי' טו:90 439-437 452 516 522 543 544 574 732
מהר"ש הלוי, שו"ת
-> יו"ד, סי' יד:733 734
-> חו"מ, סי' ה:48
->-> סי' יז:292 294 586 685
מהר"ש מוהליבר, שו"ת
-> חו"מ, סי' ג:656 657 660
מהר"ש ענגל, חידושים, קידושין יט, א:468
מהר"ש ענגל, שו"ת
-> ח"ד, סי' יב:156 167
->-> סי' נא:268 274 674 675
->-> סי' עז:501 502 557 655 657
-> ח"ה, סי' יא:659
->-> סי' צב:585 586
-> ח"ו, סי' עט:571 582 585
-> ח"ז, סי' קב:163 213 216 554 593 596
->-> סי' קעה:544 595
מהר"ש צרור, שו"ת (תשב"ץ, ח"ד, החוט המשולש, הטור השני)
-> סי' כה:44 139 580
-> סי' כו:455 658
-> סי' כז:81
-> סי' לה:127
מהרש"א, חידושי אגדות
-> פסחים קיח, ב:229
-> יבמות קט, א:643
-> בבא בתרא פח, ב:566
->-> קעג, ב:433
מהרש"א, חידושי הלכות, גיטין מט, ב:492
->-> על תוספות ד"ה קבלן:641
-> בבא בתרא קעג, ב, על תוספות ד"ה חסורי:235
מהרש"ג, שו"ת, ח"ב, סי' רכה:283
-> סי' רכז:602
מהרשד"ם, שו"ת
-> יו"ד, סי' סו:551 676
->-> סי' קא:712
->-> סי' רה:517
->-> סי' רכא:712
-> אהע"ז, סי' קסב:701
->-> סי' קפז:15
-> חו"מ, סי' כ:28 29 81 470 712
->-> סי' כה:284
->-> סי' כו:706
->-> סי' כז:473 706
->-> סי' כח:475
->-> סי' לד:485
->-> סי' לח:28 29 37 39 81 248 401 403 470 483 660 727
->-> סי' לט:236 239 645
->-> סי' מ:99 100 491 556
->-> סי' נ:634 637
->-> סי' נז:324 326 700
->-> סי' עב:196 205 617
->-> סי' פג:204 285 475 668
->-> סי' פו:166 170 353 354 368 545
->-> סי' פח:44 45 116 117 120 204 473 475 512
->-> סי' פט:349 709 711
->-> סי' צה:107
->-> סי' קא:662
->-> סי' קטז:41 64
->-> סי' קיח:261 264 265 647
->-> סי' קכא:170 480 483 485 518
->-> סי' קכו:665 679 693
->-> סי' קל:107 556
->-> סי' קלח:120 543 583
->-> סי' קנ:326
->-> סי' קעה:44 45 712
->-> סי' קעו:480
->-> סי' קפא:679
->-> סי' קפז:658
->-> סי' קצט:690
->-> סי' רו:15 455 456
->-> סי' רט:701
->-> סי' ריח:70 72 170 511 725
->-> סי' שב:575
->-> סי' שנא:459
->-> סי' שנז:27 76 496
->-> סי' שע:482
->-> סי' שפ:515
->-> סי' שפא:15 326 629
מהרשד"ם, בשו"ת משפטי שמואל, סי' מה:556
מהרש"ך, שו"ת, ח"א, סי' מד:72
->-> סי' פא:480
->-> סי' צח:718
->-> סי' קי:627
->-> סי' קכ:658
->-> סי' קכא:173 417
->-> סי' קלז:53 72 423 530 561 671 732
->-> סי' קפח:15 44 476 479
-> ח"ב, סי' יא:146
->-> סי' יב:349 351 711
->-> סי' מד:326
->-> סי' נא:458 508
->-> סי' סד:247 464
->-> סי' קא:173 174 597
->-> סי' קיא:587 734
->-> סי' קנו:40 155 156 173-171 349 597 717
->-> סי' רז:423 509
-> ח"ג, סי' כח:584 616
-> ח"ד, סי' לט:595 597
->-> סי' פח:288 336
מהרש"ל (ראה גם: ים של שלמה)
-> הגהות לטור, אהע"ז, סי' נ:721
מהרש"ל, הגהות לסמ"ג, עשה צד:645
מהרש"ל, שו"ת, סי' צג:284
מהרש"ם, ליקוטי ופסקי מהרש"ם, בבא בתרא קעג, ב:229 700
מהרש"ם, שו"ת, ח"א, סי' כ:502 557
-> ח"ב, סי' ל:14
->-> סי' קנח:464 638
->-> סי' רנז:102 551
-> ח"ג, סי' קיג:655
->-> סי' קנא:141 231
->-> סי' קצה:446 570 572 580 733
->-> סי' רכא:713
-> ח"ד, סי' פז:654
->-> סי' קה:480 481
->-> סי' קי:446
->-> סי' קיח:516 559 655 674
-> ח"ה, סי' יא:555
-> ח"ז, סי' קלו:136 141 566 571 584 713
מהרש"ם, בשו"ת בית שלמה (סקאלא), חו"מ, סי' עד:499
מוהליבר (ראה: מהר"ש מוהליבר)
מונסונייגו, ר' ידידיה
-> בשו"ת יד רמה, חו"מ, סי' יז:35
-> בשו"ת מנחת העומר, חו"מ, לז:507
המועדים בהלכה, פסח, מכירת חמץ:467
מוצל מאש (אלפנדרי), שו"ת
-> [ח"א], סי' מא:595
->-> סי' נו:610
-> ח"ב (בסוף שו"ת מהר"י קצבי), תשובות ר' יהודה אלפנדרי, סי' ב:202
מוצל מאש (מהורודנא), ערכין כג, א:56 638
מורה צדק, סי' צז:652
-> סי' קי:218
-> סי' רמה:703
מחזה אברהם (די בוטון)
-> סי' כח, אות יב:515 567
-> סי' לב:329
מחזה אברהם (יפה)
-> בבא מציעא קטו, א:651
-> בבא בתרא קעד, א:686
->-> קעד, ב:490
->-> קעה, ב:709
->-> קעו, ב:654
מחזה אברהם (שטיינברג), שו"ת
-> אהע"ז, סי' ו:137 474 475 503 507 543 567 572-570 580 585
->-> סי' ו, בהגהות עין משה:494
-> חו"מ, סי' י:141 546
->-> סי' יא:500 502 585 655
->-> סי' יב:597 598
מחנה אפרים, הל' מכירה, קניין מעות, סי' א:540
->-> סי' ב:520 531
-> הל' זכייה ומתנה, סי' כב:658
-> הל' שלוחין, סי' יג:258 516 550
->-> סי' כד:89 522
-> הל' שומרים, סי' ז:539 553
->-> סי' כז:90
-> הל' מלווה ולווה, דיני ריבית, סי' יא:525
-> הל' גביית חוב, סי' ד:672
->-> סי' ח:15
-> הל' ערב, סי' א:5 53 89 442 496 497 525 536 539 584 640 721
->-> סי' ב:55 58 60 496 567 569 580 584 585 640 730
->-> סי' ג:29 30 468 591
מחנה אפרים, חידושים על הרמב"ם, מלווה ולווה כה, ו:88
-> כו, ו:263 668
מחנה יהודה, חו"מ, לז, ו:99 148 492 547 619 640 660
-> לט, א:244 658 688
-> קכט, א:130 142 721
-> קכט, ו:55 56 486 487 491-489 497 510 588 640
-> קכט, ז:98 248 424 619 660
-> קכט, ח:185 190 602
-> קכט, ט:202 620 627
-> קכט, י:196
-> קכט, טו:197 199 617 618
-> קכט, יז:239 240 648 649
-> קכט, יט:55 234 491 497 642 647
-> קל, א:560
-> קל, ב:260 664 670
-> קל, ג:287 679 680 683 687
-> קל, ה:689
-> קל, ו:267 669
-> קל, ח:305 692
-> קלא, א:394 404 465 466 708
-> קלא, ג:323 611
-> קלא, ד:168
-> קלא, ו:484
-> קלא, יא:43 461 462 478 567
-> קלא, טז:50 640
-> רעה, כא:521
מטה אהרן, ח"ב, ערך קבלן:148 239 492 547 548 588 641 648 650
מטה יוסף, שו"ת, ח"ב, חו"מ
-> סי' ג:116 119 141 442 545 555 562 564
-> סי' ד:44 45 118 141 174 553 555 565-562 567 595
מטה שמעון, חו"מ
-> סט, הגהב"י, אות מו:604
-> עז, הגהב"י, אות ט:627
-> קי, הגה"ט, אות כה:632
->-> אות כו:631
->-> אות כז:687
-> קכט, הגה"ט, אות ט:552
->-> אות י:554
->-> אות יג:554
->-> אות טו:39
->-> אות טז:40
->-> אות כה:569
->-> אות כו:137
->-> אות לג:583
->-> אות מב:74
->-> אות מג:203 718
->-> אות נ:650
->-> אות נא:649
->-> אות נט:98
->-> אות ס:547
->-> אות סא:549
-> קכט, הגהב"י, אות ד:97
->-> אות ו:94 544
->-> אות ח:127
->-> אות ט:127
->-> אות טז:51
->-> אות כט:228
->-> אות לג:220
->-> אות נב:178
-> קל, הגה"ט, אות ו:670
->-> אות ח:683
->-> אות יב:684
->-> אות יז:668 669
->-> אות כא:691
-> קל, הגהב"י, אות ג:668
-> קלא, הגה"ט, אות ג:699 702
->-> אות ה:40
->-> אות יא:556
->-> אות כב:465
->-> אות כג:465
->-> אות כח:281
->-> אות כט:693
->-> אות ל:275
->-> אות לא:282
->-> אות לז:512
->-> אות מ:44 477
->-> אות מא:477
->-> אות מב:45
->-> אות מז:461
->-> אות מח:485
->-> אות מט:723
->-> אות נא:483
->-> אות נב:485
->-> אות נג:480 482
-> קלא, הגהב"י, אות ד:167
->-> אות ז:166
->-> אות טו:64
-> קלב, הגהב"י, אות ג:10 455 640
->-> אות ד:455
-> רה, הגה"ט, אות יט:116
-> רה, הגהב"י, אות פ:560
->-> אות פא:117
מטלון, ר' מרדכי
-> בשו"ת משפטי שמואל, סי' מה:48 49 480 483 556
מי יהודה, שו"ת, ח"ב, חו"מ
-> סי' ב:584 723
-> סי' ג:570 575 585
מילואי אבן, על אבני מילואים, אהע"ז
-> כט, ס"ק ז:567
-> לא, ס"ק כ:708
מים חיים, גיטין מט, ב:547
מים רבים, שו"ת
-> אהע"ז, סי' ח:58 490 725
-> חו"מ, סי' יב:47 51 110 436 481 482 554 596 598
מים שאל, שו"ת, חו"מ, סי' קכו:595
מירא דכיא, שו"ת, סי' א:687
-> סי' ח:102 218 221 423 550 551 602 605 630 632 647 687
מירסקי, רש"ק, ביאורים והערות על השאילתות, שאילתא לג:435 546
מכירת חמץ בערב קבלן, סי' יב:480
מכתב שלמה, שו"ת, סי' קה:219 221 347 605-603 630 631 633 650 687 688
מכתם לדוד, שו"ת, חו"מ, סי' ז, בסופו:278 279 485
מלאכת שלמה (קמחי)
-> ברכות כ, ב:455 731
-> בבא בתרא קעג, ב:629 630
מלבי"ם, התורה והמצווה, בראשית, מ, פסוקים ה, ט ו-כ:458
מלבי"ם, פירוש למשלי, כב, כז:241
מלך שלם, שו"ת, סי' כה:675 718
מנחת אברהם (שפירא), סי' לח:541
מנחת ביכורים, על התוספתא
-> כתובות ד, יד:646
מנחת העומר (אבוטבול), שו"ת, חו"מ
-> סי' כא:620 701 705 707
-> סי' כב:620 707
-> סי' כג:620
-> סי' לז:64 506 507
-> סי' פב:732 734
מנחת הקומץ, שו"ת, סי' קיד:229-227 627 637 644
מנחת זאב (ראגין), סי' עא:561
מנחת יהודה (ליפקוביץ)
-> קידושין ז, א:439 442 443 450 527 529 575
-> בבא בתרא קעה, ב:135 439 489 568 579
מנחת יחיאל, שו"ת, ח"ד, סי' ד:502 509 603 610
מנחת יצחק, שו"ת
-> ח"ב, סי' עז, ס"ק ה:431
מנחת פיתים, חו"מ, צז, יד:242
-> קכט, א:141
-> קכט, ג:567
-> קלא, ז:279 678
-> קלא, ט:503 506 540
מנחת שי (גרינברג), שו"ת
-> חו"מ, סי' א:80
מנחת שי (שור), שו"ת
-> ח"א, סי' לח:27 59 570
מנחת שלמה, סי' עד (נד' תחילה בס' זכרון לר' חיים שמולביץ, עמ' תעד):516 523 528-525 534 545 553
מעייני החכמה, בבא מציעא פ, א:623
מעיל שמואל (פלורנטין), שו"ת
-> סי' קלו:135 246
מעיל שמואל (שפירא), גיטין נ, א:56 488
מעם לועז, משלי ו, א:543
מערכי לב, ח"ב, דרוש קז:646
מעשה בצלאל, על פסקי ריקאנטי
-> סי' רצב:546 650
-> סי' רצד:246 406 407
-> סי' שא:202 246
-> סי' שג:637
-> סי' שז:214
-> סי' שמד:194
-> סי' שנג:249
מעשה חושב, ערכין כב, ב:488 492 564
מעשה חייא, שו"ת, סי' כב:59 118 119 511 515
מפי אהרן, שו"ת, חו"מ, סי' א:347 627
-> סי' ה:675
-> סי' טז:603 637
מפרשי הים, על הים התלמוד
-> בבא קמא קח, א (אות לו):602
מצוות העצה (עפשטיין)
-> פרק ט (עמ' קצ-קצא):554
מצוות כהונה, שו"ת, סי' ט:187 512 645
-> סי' מט:187 423 491 550 587 645 731
מצרף לכסף, אלף כסף, שו"ת
-> חו"מ, סי' כח:464 465
מקום שמואל, שו"ת, סי' יא:259 671
מקור ברוך, שו"ת, סי' נה:712
מקור חיים, דף עו, ב:587 652
מקור חסד, על ס' חסידים, סי' תרלא:555
מקור ישראל, שו"ת, סי' יט:326 336 698 705
-> סי' מ:107 464 556 596
-> סי' מט:507 542
-> סי' נז:659
המקנה, קידושין ז, א:6 585
->-> ז, ב:528
->-> ח, ב:90
->-> ט, א:83 536 539
-> קונטרס אחרון, כח, י:567
->-> ל, יא:90 542
->-> נא (ד"ה וכן אם קדשו):491 493
מקצוע בתורה, לט, ס"ק כט:604 620
-> מט, ס"ק טז:191 604
מקרא סופרים (ראה: תיקון סופרים)
מראה הגדול
-> ח"א, דרוש ה להלבשה:711 712
-> ח"ב, דרוש ד להספד:481
מראה הנוגה, על הרמב"ם
-> מלווה ולווה פרק ב (פה ע"ד):549
מראה הפנים, ירושלמי, בבא מציעא, ה, ג:80
-> בבא בתרא, י, ח:237
מרומי שדה, על תוספות, גיטין מט, ב:589
מרכבת המשנה, על הרמב"ם, מלווה ולווה
-> כה, ו:568
-> כה, ז:8 44 53 55 487 489 504 568 639 640
-> כה, י:346 712
-> כו, ו:665 668
מרכבת המשנה, על המכילתא
-> משפטים, פרשה ו:457
משאת בנימין, שו"ת, סי' סז:92
משאת משה (חברוני), קידושין, סי' טו:5 439 445 450 452 526 527 529 537 538 575
משאת משה (ישראל), שו"ת
-> יו"ד, סי' יח:424 512 556 730
-> ח"ב (היינו כרך ב, ולא ה"שניות" שבכרך ג), חו"מ, סי' ל:718
->-> סי' לג:232 595 597 599 650 653 657
->-> סי' לד:82 244 378 464 482-480 519
->-> סי' לה:192 509 630 632 634 643 645 687
משובב נתיבות (ראה: קצות החושן)
משחא דרבותא, ח"ב, חו"מ, יב:56 118 554 555 559
-> קכט, ג:582
-> קכט, יא:229
-> קלא, ה:500
משכנות הרועים, מערכת ע, אות צ:664
->-> אות צא:597
->-> אות צב:733
->-> אות צג:195 464 563
->-> אות צו:127 567
->-> אות צז:119 563
->-> אות קג:467
->-> אות קד:28
->-> אות קה:553
->-> אות קט:172 702
->-> אות קיא:288 290 705
->-> אות קיב:580 582
-> מערכת ש, אות רו:669
משמרות כהונה, בבא בתרא קעג, ב:435 439
-> קעו, א:486 656
-> קעו, ב:654
משנה ברורה, או"ח, שכד, ס"ק לא:539
משנה כסף, ח"ב, עמ' עא:322
-> פנים חדשות, ס"ק ז:260
-> פנים מאירות, ס"ק עו:260
משנה למלך, על הרמב"ם
-> מכירה יא, ב:479
->-> יא, טז:50
-> זכייה ומתנה ו, א:540
-> שכירות ב, ח:539
-> מלווה ולווה כה, ב:583
->-> כה, ג:423
->->-> בהגהה:646
->-> כה, יד:462
->-> כו, ה:196 423
-> טוען ונטען ו, ו:540
משנת אברהם (פרייס), שו"ת
-> ח"ב, דף קב, א:499
משנת דרבי אליעזר (לאזי)
-> פג, על ש"ך, ס"ק ה:612
-> צז, יד:242
-> קח, יא:220
-> קי, על ש"ך, ס"ק ט:632
-> קכט, ב:564
-> קכט, י:222
-> קכט, יא:227
-> קכט, יב:616
-> קכט, על סמ"ע, ס"ק ג:255 317
->-> ס"ק כה:732
-> קכט, על ש"ך, ס"ק כג:216 651
->-> ס"ק כד:226
-> קל, ג:255 284
-> קל, ז:301 304 305 692
-> קל, על סמ"ע, ס"ק טז:255 266 268 668 669
-> קל, על ש"ך, ס"ק א:695
->-> ס"ק ח:683
-> קלא, ה:556
-> קלא, ז:274 672
-> קלא, יד:722
-> קלא, על סמ"ע, ס"ק א:397 408 412 728
-> קלא, על ש"ך, ס"ק ח:562
-> קלא, ד, על ט"ז:176 597 598
-> קלב, א:97
-> קלב, על סמ"ע, ס"ק ב:10 97
-> מהדורא קמא ובתרא, קכט, ח, על הט"ז:600
->-> קכט, ה, על רמ"א:137
->-> קכט, ב:131
->-> קכט, יב:197
->-> קכט, יח:235
->-> קל, ז:690
->-> קלא, א:402 403 404 405 407
->-> קלא, ז:280
משנת רבי אליעזר (טולידו), שו"ת
-> ח"א, חו"מ, סי' א:632
->-> סי' מה:456
->-> סי' עג:36 41 435 473 477 498 501
-> ח"ב, חו"מ, סי' ה:605
->->-> סי' סה:190 604
->-> זכרונות, אות ש, סי' טו:487 496 584
משפט הערבות (נד' תחילה בחלקים בדגל התורה תרפ"ג)
-> פתיחה, סי' א:436
->-> סי' ב:641
->-> סי' ג:437
->-> סי' ד:453 469
->-> סי' ה:721
->-> סי' ו:543 620
-> פרק א, אות ב:444 585
->-> אות ג:569
->-> אותיות ה-ו:573
->-> אות ז:130 499 573 574
->-> אות ח:732
->-> אות ט:610
->-> אות י:585
-> פרק ב:137 141 447 580 585 585
-> פרק ג, אות א:585
->-> אות ב:447 448
->-> אות ג:447 448 641
-> פרק ד, אות ב, ג, ד:572
-> פרק ה, אות א:712
->-> אות ב:712
->-> אות ד:540
->-> אות ה:481 505
->-> אות ו:503 504
-> פרק ו:585
-> פרק ז, אות א:142 575
->-> אות ב:127 567
->-> אות ה:523
->-> אות ט:569
->-> אות י:569
->-> אות יא:569 585
->-> אות יב:489 569
->-> אות יג:491
->-> אות יד:491
משפט וצדקה ביעקב, שו"ת
-> ח"א, סי' ב:480 481
->-> סי' צד:475 509 554
-> ח"ב, סי' סה:584
->-> סי' קכ:678
->-> סי' קכג:304
->-> סי' קכד:303 692
->-> סי' קכה:201 219 632
->-> סי' קכו:268 671
->-> סי' קסח:659
משפט צדק, שו"ת
-> ח"א, סי' ד:43 431 589 720 731
->-> סי' ה:431 589 720 731
->-> סי' כ:269 672 679
->-> סי' כב:279 283
->-> סי' מב:456
-> ח"ב, סי' כו:543
->-> סי' עח:478 637 644 645 730
-> ח"ג, סי' י:72 423 507 512 732
->-> סי' כו:130 141 501 571 580
משפטי עוזיאל, שו"ת, חו"מ
-> סי' כח, פרק ד, אות ה:70 155 564
-> סי' כט, אות ו:619
משפטי שמואל (קלעי), שו"ת
-> סי' לג:216 566 645 649
-> סי' לז:495 496
-> סי' מה:39 48 109 480 556
משפטים ישרים (בירדוגו), שו"ת
-> ח"א, סי' כא:487
->-> סי' סה:662 667
->-> סי' קפח:557
->-> סי' רכט:555
->-> סי' רמט:368
->-> סי' תלז (השני):9 454
->-> סי' רעא:432
-> ח"ב, סי' כ:502
->-> סי' רמה:512
משפטים צדיקים, שו"ת
-> ח"ב, סי' יח:395 543 659
מתנות באדם, שו"ת, סי' קצה:548
-> סי' רכו:245 285 315 548 549 662 685 713 717
נאות דשא, שו"ת, סי' סא:304
-> סי' סז:60 93
נבון, ר' יהודה, בשו"ת שמן המור, חו"מ, סי' ה:553
נבון, ר' יונה (ראה גם: נחפה בכסף)
-> בקרית מלך רב, על הרמב"ם, אישות, יז, ט:488
-> בשו"ת בית יהודה (עייאש), חו"מ, סי' ל:496
-> בשו"ת שמן המור, חו"מ, סי' ז:553 555
נבחר מכסף, שו"ת, סי' פו:200 203 221 615 629 635 638
נהרות דמשק, שו"ת, חו"מ, סי' יא:491 495 633 648 692
נודע ביהודה, שו"ת
-> מהדורא קמא, חו"מ, סי' יז:324 326
->-> סי' ל, אות א:657
->->-> אות ז:141 567 730
-> מהדורא תניינא, חו"מ, סי' יג:288
נוה צדק, על הרמב"ם
-> מלווה ולווה יז, ו:603
נוכח השולחן, שו"ת, חו"מ, סי' לז:297 630 632 688
נועם ירושלמי, על ירושלמי, בבא בתרא י, י:544
נופת צופים, שו"ת, חו"מ
-> סי' יט:169 177 668
-> סי' צח:476 512 603 608 730 734
-> סי' קא:680
-> סי' קו:148
-> סי' תא:169 170 597
-> סי' תט:578 579
-> סי' תיג:213 621
-> סי' תטו:198 199 611 617
-> סי' תטז:265 301 302 687
-> סי' תיז:562 563
-> סי' תכג:288 705 707
נזיר ה', אהע"ז, כט
-> על חלקת מחוקק, ס"ק ה:566
נחל יצחק, מ, ענף ב:445
->-> ענף ד:490
->-> ענף ז:445
->-> ענף ט:132 135 445
-> עה, ה:670
-> עז, ס"ק א:510 512 542 623
->-> ס"ק ב:542
->-> ס"ק ב, ענף א:623 726 731
->-> ס"ק ב, ענף ב:475 507-505
-> פג, ס"ק ב:202 203 610 611 701
-> קי, ס"ק ב:219 631 633
->-> ס"ק ג:274 281 283 299 633 675-673 678 694
נחל קדומים, במדבר, אות א:624
נחלה ליהושע, שו"ת, סי' ו:235 236 239 645 649-647
נחלה לישראל, שו"ת, סי' מד:102 242 476 480 481 519 550 558 565 644 659 660
נחלת בנימין, מצווה קכט (קסד, ב):566
נחלת יעקב (היילפרין), שו"ת
-> סי' מז:671
נחלת משה, על תוספות, בבא מציעא יז, א:661
נחלת צבי, חו"מ, קכט, ח:605
-> רצב, כ:518
נחלת שבעה, סי' ח, אות ב, ס"ק ח:76
-> סי' ח, אות ח:327 594 598
נחלת שמעון, שו"ת, סי' לה:555 572
-> סי' לו:119 224 565 594
-> סי' מב:555
נחמד למראה, על ירושלמי
-> ח"א, כלאים, ה:524
-> ח"ד, בבא בתרא, י, י:709
נחמיאש, ר' דוד
-> בשו"ת עין משפט (הלוי), חו"מ, סי' ט:628
נחפה בכסף, שו"ת, ח"א, חו"מ
-> סי' יג:28 125 135-133 228 580 709 710
->-> סי' יד:125 133 134 198
->-> סי' טו:94 125 134-132 136 567 640
->-> סי' טז:109
->-> סי' יז:442
-> ח"ב, חו"מ, סי' א:359-357 666 714
נטע שורק, שו"ת, חו"מ, סי' יח:28 495 558 564
נטעי נעמנים, שו"ת
-> חו"מ, סי' כג:113 435 468
ניצני ניסן, הדרן לבבא בתרא:490-488 492 544 568
נפש חיה, בבא מציעא יז, א:487 490
-> עו, ב:532
נר מערבי, שו"ת, סי' קלז:100
נשמת כל חי, שו"ת
-> ח"א, יו"ד, סי' מט:458
-> ח"ב, חו"מ, סי' יא:446 480 481 484 485 491 568
נתיבות המשפט
-> מ, ס"ק ב:136 578
-> מט, ס"ק כא:176 185 190 192 593 602 608
-> ס, ס"ק ג:446 725
-> סא, ס"ק ג:470
-> סו, ס"ק כ:578
-> עב, ס"ק כד:677
-> עז, ס"ק א:639
-> פא, ס"ק ב:561
->-> ס"ק ט:61 502
-> פו, ס"ק ג:432 588 637
-> קכ, ס"ק א:85 90 537 553
-> קכא, ס"ק ד:113 520
-> קכב, ס"ק ג:403 725
-> קכט, ס"ק א:106 28
->-> ס"ק ב:7 447 553 657
->-> ס"ק ג:584
->-> ס"ק ד:60 61 473
->-> ס"ק ה:654 655
->-> ס"ק ו:602
->-> ס"ק ז:176 606
->-> ס"ק ח:733 734
->-> ס"ק ט:200 202 215 617 619
->-> ס"ק י:225
->-> ס"ק יב:238 239
->-> ס"ק יג:95 96
->-> ס"ק יד:98 100 548
-> קל, ס"ק א:715
->-> ס"ק ב:695
->-> ס"ק ג:272
->-> ס"ק ד:263
->-> ס"ק ה:258 290-288 664
->-> ס"ק ז:268 269
->-> ס"ק יב:312
-> קלא, ס"ק ב:45 479
->-> ס"ק ג:43
-> קלב, ס"ק ג:357 358 360 367 368
-> קפב, ס"ק ג:516
-> קפג, ס"ק ב:516
-> קפה, ס"ק א:448
-> קפח, ס"ק א:394
-> קצ, ס"ק י:578
-> קצד, ס"ק ה:517
-> ר, בפתיחה:502
-> רה, ס"ק ז:116
-> רז, ס"ק ה:79
->-> ס"ק ח:502 540
-> רסד, ס"ק ח:489 561
-> שו, ס"ק ו:80 518
-> שטו, ס"ק ב:588
-> שמ, ס"ק יא:90 520 542
->-> ס"ק יב:87
->-> ס"ק יד:541
-> שמד, ס"ק א:85 539
-> דיני תפיסה (נד' אחרי סי' כה), כלל כ:480
->-> ביאורים, כלל כה:608
-> גליוניו שנד' במשובב נתיבות, בקצות החושן, מהד' אורייתא, סי' קכט:549
נתיבות משפט, על ס' מישרים, נתיב כג, ח"ג:55 56 234 487 488 490 491 494
נתיבות עולם, נתיב הצדקה, פרק ו:431
נתיבות שלום, קונטרס אחרון, סי' ה:570
נתן פריו, הל' שביעית, שמיטת כספים, ס"ק ח:259
נתנזון (ראה: רי"ש נתנזון)

לדף הראשי | HOME