מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

ההתחייבות במשפט העברי

חיבורו של ד"ר איתמר ורהפטיג: 'ההתחייבות במשפט העברי' (ירושלים תשס"א, 582 עמ'), עניינו הוא חיוב חוזי שמקבל אדם על עצמו, להבדיל מחיוב מן הדין.
מוסד ההתחייבות, על היקפו ודיניו, אינו מופיע בצורה סדירה בספרות ההלכה. בתלמוד נמצאות סוגיות אחדות בלבד העוסקות בהתחייבויות מסוימות. הרמב"ם לא הקדיש אף לא פרק אחד להתחייבות. בטור ובשולחן ערוך, מצוי חומר רב יותר, אלא שהוא מפוזר, והרוצה לעמוד על מהותו של מוסד ההתחייבות יתקשה למצוא את ידיו ואת רגליו.
הספר סוקר את המקורות הקיימים בתלמוד, בראשונים ובאחרונים. לאורך הדורות, במקביל להשתנות צורכי החיים ותנאיהם ופיתוח הכלכלה והמסחר, התעוררו שאלות רבות בתחום דיני החוזים. תשובות לשאלות אלו מצויות בספרות הענפה של השו"ת. החיבור עוקב אחר ספרות זו, לרבות פסיקת בתי הדין הרבניים בימינו.
הספר דן בבסיסה הרעיוני של ההתחייבות, במקורה, בסוגיה ובגלגוליה השונים. הוא מברר מהו תוכן ההתחייבות ומהי דרך עשייתה. כמו כן הוא בוחן דרכים נוספות להתקשרות משפטית המשוחררות ממגבלות ההתחייבות או עוקפות אותן. כן נבחנת הזיקה שבין המוסר והמשפט בתחום החיוב החוזי, תוך השוואה לדין הנוהג במשפט המדינה.

לטקסט מלא של הספר

לדף הראשי | HOME