מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

איכות הסביבה: היבטים רעיוניים ומשפטיים

המחקר בנושא איכות הסביבה נערך בזמנו לבקשת משרד החוץ, לקראת הוועידה הבינלאומית הראשונה בנושא האקולוגיה, שנתקיימה בשטוקהולם, קודם שתפס תחום זה את מקומו הראוי לו בקהילה הבינלאומית. היום הרגישות לאיכות הסביבה ולהגנתה מפותחת מאוד, ובמדינות אחדות נושא זה תופס מקום מרכזי במצען של מפלגות. התודעה בדבר שמירת איכות הסביבה הולכת וגוברת גם בחברה הישראלית.

הדרכים להגנת הסביבה הן שונות. הנטייה המסתמנת בעת האחרונה היא הגברת המודעות לנושא זה תוך הבלטת ההיבטים המוסריים והפילוסופיים שלו, זאת לצד הצעת פתרונות משפטיים, הקובעים נורמות חדשות שיש בהן כדי להגן על הסביבה.

בישראל עדיין אין חוק מיוחד המקיף את הנושא כולו, אלא רק הוראות חוק הבאות להסדיר עניינים אחדים הקשורים לאיכות הסביבה. הוראות אלו מפוזרות בחוקים שונים, הן חוקים שעניינם הישיר הוא איכות הסביבה הן חוקים בעלי אופי כללי, כגון: דיני הנזיקין, דיני העונשין, חוקי בריאות הציבור ודיני התכנון והבנייה.

הספר 'איכות הסביבה - היבטים רעיוניים ומשפטיים במקורות היהודיים' (ירושלים תשנ"ד, 160 עמ'), הינו הרחבה של המחקר המקורי. בין פרקי הספר: שמירת הטבע, זיהום הסביבה, רעש, נוי. בנספח לספר, הובאו חוקים ואמנות בנושאי איכות הסביבה.

תוכן העניינים

פרק ראשון: מבוא
כי לי הארץ
ורדו בדגת הים
שלושה משיבין דעתו של אדם
ישיבת כרכים קשה
אחד שהיה מסקל מרשותו לרשות הרבים
הגנת הסביבה ואהבת האדם
פרק שני: שמירת הטבע
1. זיקת הגומלין בין האדם וסביבתו
2. שמיטת קרקעות
3. שינוי מעשה בראשית
4. בל תשחית
    א. איסור השחתה
    ב. כריתת עצי פרי
    ג. "כי האדם עץ השדה"
    ד. האיזון בין אינטרסים נוגדים
5. גידול בהמה דקה בארץ ישראל

פרק שלישי: זיהום הסביבה
1. רשות הרבים
2. ערך הניקיון
3. שפכים, פסולת וריחות
    א. "ויד תהיה לך מחוץ למחנה"
    ב. שפכים
    ג. זבלים ופסולת
    ד. מחזור
    ה. ריחות
4. זיהום האויר
    א. כללי
    ב. עשן
    ג. עישון
5. זיהום המים
    א. אספקת מים
    ב. זיהום מקורות המים
    ג. זיהום מקומות הרחצה
פרק רביעי: רעש
פרק חמישי: נוי
1. ערי הלויים
2. נוי העיר
3. נוי ארץ ישראל וירושלים
4. היופי, המוסר ושלמות האדם
פרק שישי: סיכום
שיר מרובע
נספח א: גידול בהמה דקה בארץ ישראל בזמננו
נספח ב: חוקים ואמנות בנושאי איכות הסביבה
1. רשימת החוקים
2. חוקים ואמנות
מפתחות

לדף הראשי | HOME