מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

חוק לישראל: השבת אבדה

ספר זה בסדרת "חוק לישראל" נכתב על ידי ד"ר מיכאל ויגודה, והוא עוסק בדיני השבת אבדה לפי סדר חוק השבת אבדה, התשל"ג-1973.

בין הנושאים הנידונים בספר: חובת המוצא. אבדה שנמצאה ברשות הזולת. אבדה שלא נמצאו בעליה. נכסים שהוזנחו. נכסי נעדר.

הספר מכיל 150 עמודים.

 


 

[לתוכן הספר בטקסט מלא, לחץ כאן]

 

תוכן העניינים

סעיף 1 - הגדרות
   פרק ראשון: הגדרת אבדה
      א. מהי אבדה?
         1. הקדמה
         2. "מיטלטלין שאבדו"
         3. מיטלטלין שיצאו משליטת הבעלים
         4. אבדה מדעת
      ב. מיטלטלין ומקרקעין
      ג. מקרים מיוחדים
         1. הפקר וספק הפקר - "לבעליהם"
         2. אבדה עתיקה
   פרק שני: הגדרת המונח "בעל"
      א. בעל לרבות שומר - "מי שזכאי להחזיק בה"
      ב. נכס שאבד לשומר
      ג. השבת אבדה לשומר
      ד. ייאוש על ידי שומר
      ה. זכות המוצא כלפי השומר
      ו. השומר וזכות הפדיון

סעיף 2 - חובת המוצא
   פרק ראשון: הקדמה
      א. המוצא כגנב
      ב. המוצא כשומר
   פרק שני: מיהו המוצא? - "המוצא אבידה"
   פרק שלישי: הנטילה - "ונוטלה"
      א. פעולת הנטילה
      ב. כוונת הנטילה
         1. נטילה בשגגה
         2. הנוטל על מנת להחזיר את האבדה למקום שנמצאה בו
         3. נטילה בלי ידיעת הנוטל - קניין חצר וקניין ארבע אמות
      ג. חזרה מנטילה
         1. כללי
         2. המוצא מנוע מלהשיב
         3. חזרה לטובת האבדה או לטובת הבעלים
      ד. נטילה על ידי אדם אחר
         1. כללי
         2. נטילה על ידי אישה
         3. נטילה על ידי קטן
   פרק רביעי: חובת השבה - "חייב להשיבה לבעלה"
      א. מקום ההשבה ואופן ההשבה
      ב. זיהוי הבעלים
         1. סימני זיהוי
         2. טביעת עין
         3. עדים
         4. נאמנות
   פרק חמישי: חובת הודעה למשטרה - "או להודיע עליה בהקדם למשטרה"
      א. הודעה כחלופה להשבה
      ב. תוכן ההודעה
   פרק שישי: סייג לחובת ההשבה - "בעל האבדה התייאש ממנה מחמת מיעוט שוויה"
      א. הפקעת הבעלות
      ב. ייאוש בעלים
      ג. מיעוט שוויה של האבדה
   פרק שביעי: אפשרות מסירה למשטרה - "הודיע המוצא למשטרה, רשאי הוא למסור לה את האבידה"
   פרק שמיני: חובת מסירה למשטרה - "והוא חייב לעשות כן אם היא דרשה זאת ממנו"

סעיף 3 - אבדה שנמצאה ברשות הזולת
   פרק ראשון: הקדמה
   פרק שני: "המוצא אבידה ברשותו של אדם אחר"
      א. אבדה שהמוצא רשאי ליטול אותה לעצמו
         1. הגדרת "רשות"
            (א) רשות היחיד הסגורה לרבים
            (ב) רשות היחיד הפתוחה לרבים
         2. הגדרת "בעל הרשות"
      ב. אבדה שהמוצא אינו רשאי ליטול אותה לעצמו
         1. אבדה שאין לגעת בה - דרך הנחה
         2. אבדה שחובה להשיבה - דרך נפילה
   פרק שלישי: חובת ההודעה והמסירה - "חייב להודיע עליה לבעל הרשות ולמסרה לו לפי דרישתו"
      א. מועד ההודעה
      ב. מעמדו של המוצא המקורי לאחר המסירה
   פרק רביעי: בעל הרשות כמוצא - "יראו אותו כמוצא"

סעיף 4 - אבדה שלא נמצאו בעליה
   פרק ראשון: הקדמה - מטרת הסעיף: פרס, שכר או פיצוי למוצא?
   פרק שני: "לא נתגלה בעל האבידה תוך ארבעה חדשים"
   פרק שלישי: ייאוש בעלים - "יראו כאילו התייאש ממנה"
      א. הגדרתו
      ב. תוצאותיו
      ג. נטילת אבדה קודם ייאוש (באיסורא אתא לידיה)
         1. באבדה שיש בה סימן
         2. באבדה שאין בה סימן (ייאוש שלא מדעת)
   פרק רביעי: "התקופה האמורה תתחיל מהיום שהודיע למשטרה על האבידה"
   פרק חמישי: השבת אבדה לפנים משורת הדין

סעיף 5 - פדיון האבדה
   פרק ראשון: הקדמה
   פרק שני: הזכות לפדות את האבדה - "זכאי... לפדותה"
   פרק שלישי: החובה לשלם תמורת פדיון האבדה - "לפדותה... בתשלום שוויה"
   פרק רביעי: הזכות לפדות את האבדה ממי שקיבלה במתנה - "לפדותה... ממי שרכש אותה מן הזוכה שלא בתמורה"
   פרק חמישי: גדרו המשפטי של הפדיון
      א. הפדיון כמכר חדש - "בתשלום שוויה בזמן הפדיון"
      ב. הוצאות המוצא קודם הפדיון
   פרק שישי: סייג לזכות הפדיון - "זולת אם חל בה שינוי של ממש"

סעיף 6 - מכירת האבדה
   פרק ראשון: הקדמה
      א. שיקולים למכירת האבדה
      ב. מכירת האבדה - חובה או רשות?
   פרק שני: מכירת האבדה - באילו נסיבות?
      א. "אבידה שהיא נכס שעלול להתקלקל"
      ב. "אבידה שהיא נכס שעלול... לאבד שיעור ניכר משוויו"
      ג. "הוצאות שמירתו אינן סבירות לעומת שוויו"
      ד. "אבידה שהיא בעל חיים"
      ה. אבדה שאפשר לקנות כמוה בשוק
   פרק שלישי: דרך המכירה
      א. "בדרך סבירה"
      ב. "לאחר שהודיע על כך למשטרה"
   פרק רביעי: דמי הפדיון - "נמכרה האבידה, יבוא... הפדיון במקומה"
      א. זכות הקניין בדמי הפדיון, למי?
      ב. אחריות המוצא לדמי הפדיון

סעיף 7 - נכס שהוזנח
   פרק ראשון: הקדמה - ספק הינוח, ספק אבדה, ספק הפקר
   פרק שני: "נכס שהופקד"
   פרק שלישי: "או הושאר"
   פרק רביעי: "בעל המוסד או המקום - כמוצא"
   פרק חמישי: כוחם של תנאי הפקדה

סעיף 8 - נכס של נעדר
   פרק ראשון: הקדמה
   פרק שני: "מיטלטלין"
   פרק שלישי: "של אדם שעקבותיו נעלמו"
   פרק רביעי: "או שנפטר ויורשיו אינם ידועים"
   פרק חמישי: זכייה בנכס של נעדר

מפתחות

לדף הראשי | HOME