מורשת המשפט בישראל - חוק לישראל: עשיית עושר ולא במשפט
The Jewish Legal Heritage Society

חוק לישראל: עשיית עושר ולא במשפט

ספר זה בסדרת "חוק לישראל" נכתב על ידי הרב יהונתן בלס, והוא עוסק בדינים הקשורים לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979.

בין הנושאים הנידונים בספר: המהנה את חברו. זה נהנה וזה לא חסר. בנייה ונטיעה במקרקעי הזולת. הפורע חובו של חברו. המציל את חברו, ועוד.

הספר מכיל 236 עמודים.

 


[לתוכן הספר בטקסט מלא, לחץ כאן]

 

תוכן העניינים

פתח דבר
הקדמה
מבוא
סעיף 1(א): חובת ההשבה
   פרק ראשון: מבוא
   פרק שני: הזכייה - "נכס, שירות או טובת הנאה אחרת", הבסיס המשפטי לחובת ההשבה
      א. מבוא
      ב. "נכס"
      ג. "שרות או טובת הנאה אחרת"
         1. הנאה שיש עמה רווח
         2. הנאה שאין עמה רווח
   פרק שלישי: היעדר זכות שבדין - "שלא על פי זכות שבדין"
   פרק רביעי: הזמן המכריע לקיום הזכייה - "שקיבל"
      א. מבוא
      ב. נכס בעין והנאה שיש עמה רווח
      ג. הנאה שאין עמה רווח
   פרק חמישי: הזוכה - "מי שקיבל"
      א. מבוא
      ב. נעדר כשרות משפטית (פסול דין)
         1. השבת נכס בעין
         2. השבת טובת הנאה
      ג. גזלן
   פרק שישי: המזכה - "מאדם אחר" ("ממון שאין לו תובעין")
   פרק שביעי: ההשבה - "חייב להשיב למזכה את הזכיה"
      א. הוצאות ההשבה
      ב. השבה בעין והשבת התמורה

סעיף 1(ב): יוזם הזכייה
   פרק ראשון: מבוא
   פרק שני: זכייה ביזמת המזכה - "מפעולת המזכה"
      א. מבוא - זכייה הניתנת לסילוק ושאינה ניתנת לסילוק
      ב. שיעור התשלום מתוך בחינת כוונות המזכה והזוכה
         1. בחינת כוונת המזכה
         2. בחינת רצונו המשוער של הזוכה
   פרק שלישי: זכייה ביזמת גורם שלישי - "או בדרך אחרת"
      א. מבוא - זכייה הניתנת לסילוק ושאינה ניתנת לסילוק
      ב. שיעור התשלום מתוך בחינת סוג הזכייה
         1. זכייה שיש עמה רווח
         2. זכייה שאין עמה רווח
   פרק רביעי: סיכום

סעיף 2, חלק א: זכייה שאינה כרוכה בחסרון המזכה
   פרק ראשון: מבוא
   פרק שני: היסוד המשפטי לפטר - "רשאי לפטור"
   פרק שלישי: חריגים לפטר
      א. המזכה מחה נגד הזוכה
      ב. הזוכה גילה נכונות לשלם
   פרק רביעי: הגדרת החסרון - "חסרון המזכה"
      א. מבוא
      ב. נזק שאינו גורר אחריו חובת פיצויים
         1. מניעת רווח
         2. נזק מתוך אונס
         3. מניעת הנאה
      ג. חסרון המלוה בהנאת המזכה
      ד. חסרון של מה בכך (פחות משווה פרוטה)
   פרק חמישי: הקשר בין הזכייה לחסרון - "שאינה כרוכה בחסרון המזכה"
      א. חסרון שקדם לזכייה
      ב. חסרון בנכס שאינו מקור הזכייה
   פרק שישי: חסרון הקטן מהזכייה - "רשאי לפטור... כולה או מקצתה"
      א. הכלל: משלם הכול
      ב. סייג: זכייה שבאה ביזמת המזכה
      ג. סייג: זכייה שהיה יכול הזוכה להשיגה חינם

סעיף 2, חלק ב: נסיבות העושות את ההשבה בלתי צודקת; זכייה בטעות בנכס המזכה, שאבד עד שעת התביעה
   פרק ראשון: הכלל: פטור מהשבה
   פרק שני: חריגים שהזוכה חייב בהם בהשבה
      א. מבוא
      ב. התחליף לממון המזכה עומד בעינו ברשות הזוכה
      ג. הזוכה הזיק את נכס המזכה (שלא מתוך אונס גמור)
      ד. הזוכה התחייב באחריות הזכייה
      ה. הזוכה נהנה מהזכייה

סעיף 3: ניכוי הוצאות
   פרק ראשון: מבוא - ניכוי הוצאות או חלוקת רווחים
   פרק שני: חלוקת רווחים בין הגורמים ליצירתם - "ממה שעליו להשיב"
      א. גישת החוק: הכרה בעקרון חלוקת הרווחים
      ב. גישת המשפט העברי: הבחנה בין גורם ישיר ליצירת הרווח לבין גורם אחר
   פרק שלישי: סיכום

סעיף 4: דין הפורע חוב הזולת
   פרק ראשון: מבוא
   פרק שני: הנימוק המשפטי לכלל - "הפורע... אינו זכאי להשבה"
      א. מבוא
      ב. הזוכה לא קיבל הנאה של ממש
      ג. הזוכה היה מצליח להיפטר מהחוב
   פרק שלישי: הגדרת החוב - "חובו של אדם אחר"
      א. מבוא
      ב. החובות שהכלל חל עליהם
      ג. החובות שהכלל אינו חל עליהם
         1. חוב הנובע מעסקת מכר
         2. חוב שאין לדחות את קיומו
   פרק רביעי: הזוכה - "של אדם אחר"
   פרק חמישי: חריגים לכלל - "אלא אם לא היתה לזוכה סיבה סבירה להתנגד"
      א. מבוא
      ב. המזכה פרע את החוב להגנת אינטרס אישי
      ג. "פורע חובו של חברו" - כטענת הגנה
      ד. חוסר סבירות במחילת המלווה
      ה. הזוכה גילה שברצונו לפרוע את החוב
   פרק שישי: הגבלת גובה ההשבה - "כדי מה שנתן לפרעון החוב"

סעיף 5(א): דין הפועל לשמירת עניין הזולת
   פרק ראשון: מבוא - פעולה לשמירת עניין הזולת - מצווה
   פרק שני: "תום לב" ו"סבירות"
      א. מבוא
      ב. גדרה של סכנה שמצווה לשמור את הזולת ממנה - "מי שעשה... בסבירות"
         1. שמירת נפשות - "פעולה לשמירה על חייו, שלמות גופו"
         2. שמירת בריאות - "בריאותו"
         3. שמירת רכוש - "רכושו"
         4. שמירת כבוד - "כבודו"
   פרק שלישי: שכר עבור קיום מצווה
      א. העיקרון: אין קבלת שכר
      ב. חריגים
      ג. קבלת שכר כתמורה לפעולת הכנה לקיום מצווה
   פרק רביעי: פיצוי על הוצאות ונזקים - "חייב הזוכה לשפותו"
      א. מבוא
      ב. פעולה שהועילה
         1. שמירת רכוש
         2. שמירת נפשות
      ג. פעולה שלא הועילה
      ד. סבירות ההוצאות - "לשפותו על הוצאותיו הסבירות"
   פרק חמישי: מציל שהציל תוך כדי פעולה להצלת ערכיו שלו - "של אדם אחר"

סעיף 5(ב): דין מי ששימשו נכסיו לשמירת עניין הזולת
סעיף 5(ג): התנגדות הזוכה לשמירת ענייניו
   פרק ראשון: מבוא
   פרק שני: התנגדות לשמירת רכוש
      א. זוכה שהתנגד
      ב. זוכה שהייתה לו סיבה סבירה להתנגד
   פרק שלישי: התנגדות לשמירת חיים
   פרק רביעי: התנגדות לשמירת בריאות
   פרק חמישי: סיכום בעניין המזכה ביזמתו

חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, פרק ד: בנייה ונטיעה במקרקעי הזולת
   מבוא
   סעיף 21(א): הבררה
      א. המקים - "הקים אדם"
      ב. המחוברים - "מבנה או... נטיעות"
      ג. היעדר זכות שבדין - "בלי שהיה זכאי לכך על פי דין"
      ד. בררת הסילוק - "הברירה בידי בעל המקרקעין"
         1. מבוא
         2. בררת בעל המקרקעין
         3. בררת המקים
      ה. סיכום
   סעיף 21(ב): התשלום
      א. מבוא
      א. סוגי התשלומים
      ב. העיקרון המנחה
      ב. גובה התשלום
      ג. סיכום
   סעיף 21(ג): סילוק על חשבון המקים
   סעיף 21(ד): הבעלות במחוברים שסולקו
   סעיף 22: ביצוע הבררה
   סעיף 23: זכות המקים לרכישת המקרקעין
   סעיף 24: תשלום בעד שימוש
   סעיף 25: תנאי התשלום
   סעיף 26: קיזוז

מפתחות
מפתח העניינים
מפתח המקורות
חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979

לדף הראשי | HOME