מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

Hebrew

English

mspt14.gif
ספר "שליחות"

סמינר על לידה והולדה
יום חמישי - מוצ"ש
כ"ח בטבת - א' בשבט
(26-28.1.17)
מלון רמת רחל

In memory of
Esther Malka Nissel
bat Rav Zeev Tzvi
A"H
Dedicated by her son
Raphy Nissel