מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

Hebrew

English

mspt14.gif
ספר "שליחות"

תיקון ליל שבועות
בבית הכנסת הגדול, ירושלים

In memory of
Esther Malka Nissel
bat Rav Zeev Tzvi
A"H
Dedicated by her son
Raphy Nissel