Menu

מורשת המשפט בישראל

ערך הדין והמשפט העברי הוא גדול מאוד, באשר רק הוא קובע על התורה את החותם המיוחד, שהיא תורת חיים. כלומר, התורה המתייחסת אל החיים המעשיים ומאירה את נתיבותיהם.

על פי הראי"ה קוק, עין אי"ה, שבת י ע"א