מורשת המשפט בישראל
The Jewish Legal Heritage Society

Hebrew

English

mspt14.gif
ספר "שליחות"

In memory of
Esther Malka Nissel
bat Rav Zeev Tzvi
A"H
Dedicated by her son
Raphy Nissel