ב"סשת תבט
(2002 ראוני)

דובכל

להנמה

טפשמו קוחב תואנדס

תוברת - תשרומב םידומילה תינכת תרגסמב בלשל םיעיצמ ונא
- ירבע טפשמב תוקסוע רשא תואנדס ,םייניבה תוביטחל ,לארשי
.טפשמו קוח

דרשמו םיטפשמה דרשמ ףותישב ,"לארשיב טפשמה תשרומ".1
תוילאוטקא תויטפשמ תויעבב תואנדס רפס-יתבב תמייקמ ,ךוניחה
.ירבעה טפשמה תורוקמו לארשי תנידמ יקוח דוסי לע

הלחה ,טפשמהו קוחה דוביכ תנש תרגסמב ,תודחא םינש ינפל
החלצהב ,רפס יתב תואמב ןויעה ימי וכרענ זאמו ,וז הלעפה
.תובהלנ תובוגת ךותו הבורמ

תנשב םכרפס תיבב ולא תואנדס םייקל םכל םיעיצמ ונא.2
.ב"סשת םידומילה

:םיאבה םיאשונב וקסעי תואנדסה

םדאה דובכ.א

םיניירבע תרגסה.ב

םיידיל קוחה תליטנ.ג

ימצע ןוכיס ךות שפנ תלצה.ד

יגולונכט ןדיעב הביבסה תוכיא.ה

לע ךרעכ - םולשה.ו

םיברה תלצה םשל דיחיה תברקה.ז

דוס יוליג - תויטרפה לע הנגה.ח

ףדב האר - המשרה ףדו םינושה םיאשונב תומלידה טוריפ
.ףרוצמה

.(02-6247041 :סקפ/'לט) רשקב םכתיא דומעל חמשנ

,ה כ ר ב ב

גרבנטור דוד


 

טפשמו קוחב תואנדס

תואנדסה תונורתי

 

:םירושימ המכב תונורתי וז אנדסל יכ הארה הכ דע ןויסנה

אל ,קוחה ןוטלשו םדאה דובכ ,רשויו קדצ לש םיכרע תיינקה -
.םיירסומו םייתרבח םיאשונל הקיזב אלא םיטשפומ םיגשומכ

העגה :רגתא תבצה תרזעב ,הבישחהו חותינה רשוכ חותיפ-
.תיכרע-תיטופיש הטלחהל

.לפטהו רקיעה ןיב הנחבה ךות ,עונכישו העבה יכרד-

ולש תויטנוולרלו ,ירבעה טפשמה לש ותוהמל תועדומ חופיט-
.וננמז תונב תולאש ןורתפב

תרסהו ,המודכו םיידומלת םיטסקט םע הרישי תודדומתה -
.תפתושמה דומילה תרגסמ ידי לע "עדונ אל"ה ינפמ העיתר

 

םינושה םיאשונב תומלידה טוריפ

הב שיש קוח תארוה םאה :הלאשה תא הלעמ ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב לע-ךרעכ "םדאה דובכ" תבצה
ללכה רואל ןחבית וז הלאש ?דוסיה קוח יכרע תא תדגונ התויה לשב לספית אל ,םדאה דובכב העיגפ םושמ
ונא םאה ?הז ללכ לש ויתולובג םהמ .הרותבש "השעת אל" החודש תוירבה דובכ לודג :ירבעה טפשמב עודיה
םיארחא ונא ןיאו ונויזבל םרוג ומצע אוה אמש וא ?םלצב ארבנ אוה םג ירהש ,ןיירבעה לש ודובכב ףא םיבייח
,ארובה לש ויתוירב םה םלוכש הדבועה ,אמש וא ?יוג לש ודובכל ידוהי לש ודובכ ןיב ןיחבהל םוקמ שי םאה ?ול
?וז הנחבה תרשפאמ הניא

:םדאה דובכ

תמייק םאה ?ותוא ריגסהל םאה .ימוקמ לבס תועטב גרהש ירחא יפסכ ןורי תא ריגסהל תשקבמ ודוה תרטשמ
.ירסומהו יטפשמה טביהה ןמ הרגסהה תלאש ביבס ןויד ?עשפב רבודמ רשאכ םג תידדה תוברע

תרגסה
:םיניירבע

הרידנ הניא ,ול קיזהל הרורב הנווכב רחא םדא ירחא םדא ףדור הב היצאוטיסה .ילילפה טפשמב "ךרוצ" תנגה
,וידיל קוחה תא תחקלו ברעתהל וילע םאה :הלק הניא ,דצה ןמ הפוצה דמוע הינפל תירסומה המלידה .ונימיב
?רחא םדא לש ומולשל רחא םדא לש ותבוח תדימ יהמ .ךכ גוהנל ול רוסא ףא ילואו ,ותבוחמ וז ןיא אמש וא
דיחיה תלצה ןיב לדבה שי םאה ?טרפב "תקתקתמה הצצפ"בו ללכב םידושח תוריקחב כ"בשה תוכמס יהמ
?הנידמה לש םיסרטניא תלצהל

קוחה תליטנ
:םיידיל

םישנמה תא קיבדהל לולע עוצפהש ול עדונ זאו ,וליצהל ידכ ,ומישנהל שקבמ והשימ .הנואתב עגפנ םדא
תא דימעהל םדא ללכב יאשר םאה ?ומצע יפלכ ולש הבוחה ןיבל ותלוזל םדא לש הבוחה ןיב לובגה והמ .סדייאב
,"ךער םד לע דומעת אל" קוח ?רחא םדא לש וייח תא ליצהל ידכ (המחלמ תעשב ןוגכ) הנכסב ומצע
.-1998ח"נשתה

ךות שפנ תלצה
:ימצע ןוכיס

עובתל תוכז םהל שי םאה .ךשמתמ טויסל רוזיאב םיבשותה ייח וכפה השדחה תיזכרמה הנחתה החתפנ זאמ
.ללכה תבוט לומ טרפה לש ותבוט תלאש ביבס ןויד ?בושי ךותב חרזא לש ויתויוכז ןהמ ?יקנ ריוא וא טקש

הביבסה תוכיא
:יגולונכטה ןדיעב

קוחה לע רובעל רתומ םאה .-16ה האמה ןב שילרסיא השמ 'ר - א"מרה התכש הבושת תובקעב ידומיל עסמ
?רתוי בושח ךרע והמ ?םולשה ינפמ

ךרעכ - םולשה
:לע

םאה ?םיבר ייח ליצהל ידכ דחא םדא גורהל רתומ םאה .וירבח ייח תא תונכסמ ויתוקעצו ברק םלהב יורש לייח
בצמב ורבח תא גורהל רחבש ימ שינעהל שיה ?תומכו רפסמב וכירעהל ןתינ אלש טלחומ ךרע אוה םייחה ךרע
?הז

דיחיה תברקה
תלצה םשל
:םיברה

םיאצממה םוסרפ תא בכעמ לבא ,ןטרסה תלחמ לש םייוסמ גוסל הפורת רבדב ךרד תצירפ ףס לע אצמנ ןעדמ
.ותאצמה לע תויטפשמה ויתויוכז תא הליחת חיטבהל ידכ רקחמה לש

לש םדקומ יוליגב שיש ,הדבועל רע ותויהב ,ורבח .ורבחל ודוס תא הלגמ ןעדמה
תא תולגל ול רתומ םא ,תעדל שקבמ ,םיבר םילוח לש םהייח תא ליצהל ידכ םיאצממה
.ןעדמה לש ודוס

לע הנגה
תויטרפה
:דוס יוליג -

תואנדסה הנבמ

םה םיחנמה .תחא לכ שיא 15-20 תונב ןויד תוצובקל םיקלוחמ םידימלתה
.תועש -5כ אוה אנדסה ךשמו םיטפשמל םיטנדוטס

תלעב תירסומ המליד םלגמה ,יתדבוע רופיס גצומ רועשה תליחתב
ןמ תורוקמ םיאבומ ךשמהב .הילאוטקאו הרבח תויעבל העיגנ
ךילהתב םידמלנ הלאו ,ירבעה טפשמה ןמו לארשי תנידמב טפשמה
ידי לע רבסהו תוחנמ תולאש תגצה ךות ,"אתורבח"ב ,ימאניד
.םיחנמה

םינועיט דוסי לע ,יבמופ טפשמ תקפה אוה שגפמה לש ואיש
ןה םישמשמ םידימלתהשכ ,םויה ךשמב ודמלנש םייטפשמ
ךרדב אוה ןידה תיב בא .םיטפושכ ןהו םירוגיטקכ ןה ,םירוגינסכ
.ועוצקמב ןטפשמ וא טפוש ,ללכ

 

עצומ םוי רדס

ס"היב יכרצל םאתהב

תגצה ,ןרדסו תואנדסה תמגמ לע החיתפ ירבדו םיפתתשמה סוניכ8.30 - 8.45
המלידה

תורוקמו קוחה יפיעס חותינ) ןויד תוצובק8.45 - 10.15
(אשונל םתקיזו טפשמה

הקספה10.15 - 10.30

,טפשמל םידימלתה תנכה ,ךשמה - ןויד תוצובק10.30 - 12.00
יגיצנ תריחב
םידימלתה ןיבמ םיטפושה תריחבו ,טפשמה תיב ינפב םידימלתה

הקספה12.00 - 12.15

ירוביצ טפשמ12.15 - 13.15

רוזיפו םוכיס13.15 - 13.30

 

 

המשרהל תויחנה

-.300 ךסב ,תואנדסה תולע לש יקלח םולשתב ובייוחי רפסה יתב :תואנדסה תולע.1
.הצובק לכל ח"ש

קוחה תארוהל םג העויס תא העיצמ "לארשיב טפשמה תשרומ".2
תאז ןייצל וליאוי םיניינועמה .הלעמל וטרופש םינכתב טפשמהו
.המשרהה ףדב

אנ וליאוה .םכתבושתל המשרה ףד הזב ףרוצמ :המשרה ףד.3
תשרומ לא המשרהה ףד תא חולשלו םיטרפה תא אלמלו םידקהל
.וב המושרה תבותכה יפל ,לארשיב טפשמה

רבדל ךרעיהל לכונש ידכ ,םדקהב המשרהה ףד תא ונילא חולשל אנ
.דעומ דועבמ

ה ח ל צ ה ב

 

 

 המשרה ףד

 

______________________________ ךיראת

דובכל
לארשיב טפשמה תשרומ
7483 ד"ת
91074 םילשורי

,נ"א


ונא ,(2001 רבוטקוא) ןוושח שדוחמ םכלש רזוחל הנעמב
ונאו ,טפשמו קוחב תואנדס ונרפס תיבב םייקל םישקבמ
.הצובק לכל ח"ש 300. - ךסה תא םלשל םיבייחתמ


________________________:רפסה תיב םש

________________________:רפסה תיב תבותכ

________________________:ת/יארחאה םש

________________________:ןופלט

________________________:סקפ

 

________________________ אשונב תואנדסה תא םייקל םיניינועמ ונא

________________________ תותיכב

________________________:םידימלתה רפסמ

________________________:(םידחא םיכיראת ןייצל אנ) ונידי לע םיפדעומה םיכיראתה