אוצר המשפט
מפתח ביבליוגרפי למשפט העברי
אבישי אלבויםמפעל הביבליוגרפיה


©

מורשת המשפט בישראל

ספריית המשפט העברי
ירושלים
תשס"ח-2007
יוצא לאור בסיוע משרד המדע - מינהל התרבותלדף הראשי של אוצר המשפט


ח. עדות, ראיות

כללי

עדות

החיוב להעיד. שבועת העדות

עדות שקר

פסולי עדות

'אדם קרוב אצל עצמו'. נאמנות אדם על עצמו

נאמנות: כללי, עד אחד, קטן, 'נכרי מסיח לפי תומו'

עדות בקידושין וגירושין. 'דבר שבערוה'

'עדות שאי אתה יכול להזימה'

הכחשה

הזמה

עדות בכתב

ראיות מיוחדות

טביעת אצבעות

ראיות באמצעים מיוחדים (מכונת אמת, טביעות עין וכו')

אומדנא

שבועה

הודאת בעל-דין. אודיתא

הרשעה עצמית. 'אין אדם משים עצמו רשע'

מיגו

חזקה

כללי. חזקת קרקעות

חזקת מטלטלין

חזקת ממון

חזקה מטבע האדם

חזקה דמעיקרא

חזקת מרא קמא

חזקת תשמישין

חזקה, מקרה החוזר

חזקת חיים

שונות

כללי

גוטפרב, חיים שלום

בגדרי הגדת עדות

עדות, קובץ תורני, גל' טז ניסן תשנד עמ' קו-קיב

טילור, נחמיה

קריטוריונים של עדות, רוב, חזקה וקבוע

הגיון א תשמט עמ' 12-22

יעקובי, רפאל

"וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל" - התרשמות ישירה של שופט, עדויות ותחליפים

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 182 נח תשסה 4 עמ'

שטרן, רפאל

ראיה והבנה בעדות

מגל יג תשסב עמ' 89-92

שכטר, צבי

בדין עדות הכרה

ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' קכז-קלב

שפירא, יהושע

"על פי שנים עדים"

פרי עץ הגן א תשנח עמ' 49-61

 

עדות

החיוב להעיד. שבועת העדות

אילן, יעקב דוד

בדיני שבועת העדות

נר מערבי ו אלול תשנב עמ' מב-מו

גולדברג, זלמן נחמיה

מצוות עדות

שערי צדק ב תשסא עמ' 255-260

דרורי, משה

החובה להעיד

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 20 ויקרא תשסא 4 עמ'

הרמן, דב

בענין כבוד ת"ח בחיוב הגדת עדות

זכרון מיכאל; קובץ לזכרו של ר' יחיאל מיכאל יונגרמן, זכרון יעקב תשמט עמ' שעא-שעה

ויס, אשר זליג

מצות הגדת העדות

מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' ד עמ' כ-כד

פודור, יונה

"הלשנה" ודיווח על עבירות תנועה

תחומין כא (תשסא) 193-197

 

עדות שקר

יעקובי, רפאל

סעדים בעקבות עדות שקר

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 90 נצבים-וילך תשסב 4 עמ'

 

פסולי עדות

אהרנברג, יהושע מנחם

פסול נשים לעדות - צדק או אפליה?

פעמי יעקב גל' מה מנחם אב תשס עמ' ט-כ

אטינגר, שמשון

אשה כעד בדיני ממונות במשפט העברי

דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 241-267

איזירר, חגי נפתלי

פסול "רשע" לעדות - "חשש משקר" או גזה"כ

אבני משפט ב תשסג עמ' 38-16

איזנברגר, יעקב

בענין נמצא אחד מעדים קרוב או פסול

זרע יעקב גל' טו אלול תשס עמ' קלז-רמא

אסולין, אריה

נוגע בעדות ונוטל שכר להעיד

אבני משפט ב תשסג עמ' 173-145

אקסלרוד, גדליהו

הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה האם יכול להעיד לאחיו

ארחות 55 ערב ראש השנה תשסד עמ' 23-25

אריאל, יעקב

הנרצח כבעל-דין

פרי עץ הגן א תשנח עמ' 43-47

בוצ'קו, משה

האם אשה פסולה להעיד ולדון

קול מהיכל ט אלול תשנט עמ' 125-130

בוצ'קו, משה

האם האשה פסולה להעיד ולדון?

קול מהיכל ט אלול תשנט עמ' 125-130

בצלאל, שמואל

בדין משחק בקוביא בשיטת הרמב"ם

מקבציאל גל' כ סיון תשנה עמ' קכח-קלג

ברקוביץ, מאיר

רשע דחמס - בין אביי לרבא (שיטת הרמב"ם)

אבני משפט ב תשסג עמ' 144-138

גוטמן, ישי

בענין פסול עדות בלאוין שאין בהם מלקות

אור המזרח כרך מה תשנז עמ' 63-69

דימנטמן, משה חיים

בדין תחלתו בפסול וסופו בכשרות

אבני משפט ב תשסג עמ' 15-9

וולפא, אברהם ישעיה

שטר שעדיו קרובים לאחד ממקבלי המתנה ואח"כ נסתלק הקרוב

בית אהרן וישראל גל' קיז שבט-אדר תשסה עמ' מז-מט

ויגודה, מיכאל

"על פי שניים עדים... יקום דבר" - "פלגינן דיבורא"-פרק בדיני הראיות

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 221 שופטים תשסה 4 עמ'

וינרוט, אברהם

האשה בהליך השיפוטי

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 49 לך לך תשסב 4 עמ'

ויס, אשר זליג

עדות פסול בקיבל עליו קרוב או פסול

מנחת אשר, דברים, תשסז סי' ל עמ' רו-רט

וסרמן, אברהם

עדות של מי שאינו שומר תורה ומצוות

המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשס עמ' 78-84

וסרמן, אברהם

האם חילוני נאמן לכשרות

תחומין כ (תשס) 204-209

זוהר, צבי

אחריות הכנסת לעיצוב ההלכה (עיון במאמרו של הרב עוזיאל "בהגדרת פסולי עדות")

רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, ספר זכרון לאריאל רוזן-צבי, תל אביב תשנח עמ' 135-144

חזן, בנימין

בסוגיא דהני נוגעין בעדותן נינהו

תורה אור תשסג עמ' עח-פב

לבנוני, יוסי

רשעים הפסולים לעדות

מספרא לסייפא עלון 38 ניסן תשנא עמ' 55-61

לוי, יעקב

מפת פסולי עדות מטעמי קרבת משפחה

אור תורה שנה כז תשנה עמ' קצח-רא

לוין, אליהו

אי איכא פסול נוטל שכר להעיד בעדות אשה

אוריתא גל' יח תשנו עמ' רעד-רעה

מרגלית, יחזקאל

"אבות על בנים" - לפסול עדות קרובים

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 160 כי תשא תשסד 4 עמ'

נריה, נחום

עדות של מי שאינו מקיים תורה ומצוות

תחומין יג (תשנב-תשנג) 417-421

נשר, בן ציון

משחק בקוביא

המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנה עמ' 20-30

סיני, יובל

ביאור שיטת הרמב"ם בעניין כשרותם של רשעים לעדות

מגל יב תשנח עמ' 289-310

פולק, שלום

בירורים בדין פסולי עדות

זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' שנד-שפ

פרידמן, מרדכי יאיר

אי אמרינן חשוד אממונא חשוד אשבועתא

בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תקכ-תקכג

קינן, דניאל

היחס שבין העדים והדיינים במשפט העברי

עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשסא 136 עמ'

קליין, מנשה

עד קידושין שעבר ניתוח באיברים הפנימיים (בדין טריפה)

פעמי יעקב גל' מח מנחם אב תשסא עמ' סה-ע

רדזינר, עמיחי

התראה בעדים ותחילת עדות (לפירוש סוגיית "נמצא אחד מהם קרוב או פסול" והשלכותיה על יסודות דיני העדות)

דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 515-551

רוט, אמיר

פסולי עדות מחמת עבירה

עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשסא 110 עמ'

שולמן, אליהו ברוך

בסוגיא דבעל כאשתו

שרידים גל' יב תמוז תשנא עמ' נט-סה

שיבר, יאיר

"והוא עד או ראה או ידע אם לוא יגיד ונשא עונו" - כשרותו המשפטית של הסומא לעדות

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 246 ויקרא תשסו 4 עמ'

שכטר, צבי

בגדר בעל דין

בית יצחק כרך לג תשסא עמ' 5-10

שרמן, אברהם ח'

תקנת קבלת פסולי עדות בעניני אלימות שבין בני זוג [פסק דין]

צהר ז תשס עמ' שי-שכב

שרמן, אברהם ח'

נאמנותו של מי שאינו שומר תורה ומצוות

תחומין יז (תשנז) 243-250

 

'אדם קרוב אצל עצמו'. נאמנות אדם על עצמו

בלוך, אברהם יצחק

אין שליח נעשה עד

בית הלל גל' כד-כה כסלו תשסו עמ' כא-כה

בר-אלי, אריאל

שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא

אבני משפט ה תשסו עמ' 167-180

דרעי, רון

בדין הן הן שלוחיו הן הן עדיו

בני שלמה תשנח עמ' פה-קב

סימינובסקי, שי

נאמנות הבעל לאסור עליו את אשתו

פתוחי חותם א תשסד עמ' 55-59

שריבר, חזקיהו יוסף

הודאת בע"ד ואדם נאמן ע"ע

בכורים א תשנח עמ' קסז-קפא

 

נאמנות: כללי, עד אחד, קטן, 'נכרי מסיח לפי תומו'

אטלס, אברהם

אישה האומרת שמת בעלה ולא היו לו אחים [פסק דין]

ארחות 43 ערב ראש השנה תשנו עמ' 37-39

אילן, יעקב

בדין נאמנות עד אחד במיתת בעלה, אם הנאמנות מהתורה או מדרבנן

זכור לאברהם תשס-תשסא עמ' תקסא-תקסה

אלעד, אליהו

קטן בעדות אשה

אבני משפט ז תשסז עמ' 78-92

אסולין, אריה

עד המסייע [לפטור מחיוב שבועה]

אבני משפט א תשסב עמ' 89-76

בוקשפן, צבי

בענין נאמנות בעל המקח ובדיני מי שפרע

בית אהרן וישראל גל' קלא סיון-תמוז תשסז עמ' צו-קד

ברטלר, יצחק

בעניין עד אחד בהכחשה

כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תקפב- תקפט

ברייער, נפתלי הירץ

בסוגיא דשליש נאמן

זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' צא-צו

גבאי, יוחנן

עדות קטן

אבני משפט ג תשסד עמ' 153-167

גבאי, יוחנן

מיגו נגד עד אחד

אבני משפט א תשסב עמ' 75-66

גולדברג, זלמן נחמיה

האם ניתן להוציא צו ירושה עפ"י עד אחד

אוריתא גל' יז תשנג עמ' רלה-רמח

גולדשמיד, נחום

בדין נאמנות בפורע תוך זמנו

כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' קכו-קכז

גינזבורג, שמאי

נאמנות אדם על יהדותו

תחומין יג (תשנב-תשנג) 264-266

גרשוני, יהודה

בענין עד המסייע וכל מקום שהאמינה התורה עד אחד

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תרל-תרלג

הורביץ, ברוך אברהם

בענין עד המסייע והמסתעף

כרם שלמה גל' קצו אדר תשנח עמ' לב-לה

הכהן, יעקב

האם מפקינן ממונא ע"פ פנקסו של חנווני

אור תורה שנה לג תשסא עמ' תרסז-תרעה

המבורגר, משה יהודה

נאמנות האב לפסול את בתו לכהונה

קול התורה גל' נה תשרי תשסד עמ' קמג-קמו

ויס, אשר זליג

עד אחד נאמן באיסורין

מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' כז עמ' קס-קסו

ויס, אשר זליג

עד אחד באיסורין נגד חזקה

מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' כח עמ' קסז-קעב

ויס, אשר זליג

בנאמנות עד אחד לממון ולשבועה

מנחת אשר, דברים, תשסז סי' כה עמ' קסח-קעג

ויס, אשר זליג

הפה שאסר הוא הפה שהתיר

מנחת אשר, דברים, תשסז סי' מא עמ' רפ-רפד

ויס, אשר זליג

טוען שקידש את בתו ואינו רוצה לומר למי

פעמי יעקב גל' מט כסלו תשסב עמ' סב-סה

זעפרני, צחי

ביאורים והערות בעניני מסיח לפי תומו

אבני משפט ז תשסז עמ' 93-103

טיקוצ'ינסקי, מיכל

"עד אחד נאמן באיסורין", או: על קוצו של ד'

גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 41-57

טרבילו, נטע

בענין נאמנות בערכאות

בית אהרן וישראל גל' צה סיון-תמוז תשסא עמ' נח-סא

כהן, מרדכי דוד

סוגיית שתיקה כהודאה ונאמנות עד אחד

סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 7-12

כהנא-שפירא, אברהם אלקנה

יחוס עולה חדשה לצורך נישואיה

תחומין טו (תשנה) 261-276

לישה, ניסן

נאמנות הבעל להפסידה כתובתה

בלכתך בדרך אדר תשנו עמ' 78-94

מאיר, מרדכי

נאמנות עד אחד באיסור המעורב בממון

פרי עץ הגן א תשנח עמ' 105-110

סופר, אליהו ציון

בענין עד אחד וגילוי מלתא בדבר שבערוה

מקבציאל גל' טז שבט תשנ-טבת תשנא עמ' קיד-קכז

סלנט, שמואל

בדיני שליש, ואם בתנאים מסוימים יש לו דין נפקד

מוריה שנה כ גל' ח-ט תמוז תשנה עמ' יט-כט

פאליי, הלל

בגדרי נאמנות שליש בגירושין

המאיר ח תשנ עמ' ריד-ריח

פרבשטין, משה מרדכי

בירור יהדותם של עולים מרוסיה

תחומין יב (תשנא) 17-80

פרידמן, אליהו

בענין כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד - בעד אחד

כתלנו יג תשן עמ' 70-79

פרינד, אריה משה

בענין עד אחד נאמן באיסורין

עדות, קובץ תורני, גל' יא ערה"ש תשנב עמ' יא-יג

פרינד, עמנואל אהרן

בענין עד אחד בעדות אשה

קול תורה גל' כד תשרי תשמט עמ' מו-נא

צדק, ניסן

בגדר אין טוען חוזר וטוען

תורה אור תשסג עמ' נז-סב

צינוירט, דוד אריה

בענין אל תפרעני אלא בעדים ובענין נאמנות [אי בעי קנין]

בית אהרן וישראל גל' לז תשרי-חשון תשנב עמ' מ-מז

קורנגוט, אפרים משה

המצהיר 'יהודי אנכי' - נאמן או לא?

אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 413-417

קליין, מנשה

בענין עד אחד נאמן באיסורין ואיתחזק איסורא

אבן ישראל, בני ברק תשנו עמ' קלז-קנא

רוט, אשר א'

נאמנות בכשרות - בהלכה ובחוק

תורה שבעל פה מב: עמ' קלג-קמג, תשסא

שור, יוחנן

בענין ע"א המעיד על השטר שהוא פרוע כולו והלוה מודה במחציתו

בית אהרן וישראל גל' נח ניסן-אייר תשנה עמ' לו-מב

שור, משה שלום

קבלן הקוצב שכרו - האם ייאמן כנגד בעה"ב?

שערי צדק ב תשסא עמ'204-212

שטרן, שמואל אליעזר

טוען שקידש את בתו ואינו רוצה לומר למי

פעמי יעקב גל' מח מנחם אב תשסא עמ' מז-נה

שלזינגר, אליהו

נאמנותו של משגיח כשרות

תורה שבעל פה מב: עמ' פו-צז, תשסא

שניאורסון, ברוך שמעון

הטמין אביכם מעות

מוריה שנה יז גל' א-ד שבט תשן עמ' קסג-קסו

שריד, רן

נאמנות אשה על כשרותה

פרי עץ הגן ד תשסד עמ' 145-149

 

עדות בקידושין וגירושין. 'דבר שבערוה'

ברקוביץ, ברל

כשרות חתימות העדים בגט

שרידים גל' כ מרחשון תשסב עמ' סח-פה

דישון, שניאור זלמן

בענין אין דבר שבערוה פחות משנים

בית אהרן וישראל גל' סג שבט-אדר תשנו עמ' מג-נג, שם גל' סד ניסן-אייר תשנו עמ' לט-נ

וסרמן, אברהם

מי שאינו שומר תורה ומצוות כעד קידושין

צהר ב חורף תשס עמ' 13-20

חורב, משה

דין המקדש אשה בעד אחד

ויען שמואל ג תשס עמ' רכא-רכד

יחיא, יוחאי

נאמנות של עד אחד בדבר שבערוה

אבני משפט ו תשסו עמ' 65-78

לנדו, דב

בעניין ע"א אומר מת וע"א אומר נהרג

כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' רט- ריז

סופר, אליהו ציון

בענין עד אחד וגילוי מלתא בדבר שבערוה

מקבציאל גל' טז שבט תשנ-טבת תשנא עמ' קיד-קכז

סילבצקי, עקיבא

הנימוקים לקולת חז"ל בהיתר עגונה

עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן 1997 156 עמ'

פרינד, עמנואל אהרן

בענין עד אחד בעדות אשה

קול תורה גל' כד תשרי תשמט עמ' מו-נא

קליין, מנשה

עד קידושין שעבר ניתוח באיברים הפנימיים (בדין טריפה)

פעמי יעקב גל' מח מנחם אב תשסא עמ' סה-ע

שיבר, יאיר

עדות ועדי קיום בקידושין במשפט העברי

חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 365 עמ'

שכטר, צבי

עדות לקיום הדבר בגיטין ובקידושין

ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' קפג-קפז

 

'עדות שאי אתה יכול להזימה'

איזנבך, שמואל

בענין כאשר זמם ועשאאי"ל

כרם שלמה גל' קטו אדר תשמט עמ' מא-מד

בוגץ', יהודה ליב

דרישה וחקירה ועדות שאתה יכול להזימה בדיני ממונות

אור המזרח כרך לח תשן עמ' 123-132

בלום, מרדכי ברוך

בענין עידי עיר הנדחת

כרם שלמה גל' קפה כסלו-טבת תשנז עמ' מה-מו

ויס, אשר זליג

עדות שאתה יכול להזימה

מנחת אשר, דברים, תשסז סי' לא עמ' רי-רטז

יעקבי, בעז

חקירת העדים ודין הזמה

פרי עץ הגן א תשנח עמ' 63-83

כהן, מרדכי דוד

סוגיית עדות שאי אתה יכול להזימה

סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 1-6

קאוויאר, שמואל

בענין עדות שאי אתה יכול להזימה

הדרום חוב' סד אלול תשנה עמ' 107-110

רוזנטל, אפרים

בענין עדות שאי אתה יכול להזימה

בית אהרן וישראל גל' עד כסלו-טבת תשנח עמ' נ-נו

 

הכחשה

אדלשטיין, גרשון

בענין עדות המוכחשת

תורת בית המדרש, בני ברק תשנט עמ' לז-מב

אוחנה, יעקב

בסוגיא דב' כיתי עדים המכחישים זא"ז

תורה אור תשסג עמ' סג-סח

אלירן, סעדיה

בדין תרי ותרי חולקין

תורה אור תשסג עמ' קי-קיג

ברטלר, יצחק

בעניין עד אחד בהכחשה

כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תקפב- תקפט

גלזר, עמיהוד

עדים שדבריהם נראים מוכחשים אך יש דרך לישבם

אבני משפט ד תשסה עמ' 149-163

גנוט, שמואל ברוך

במחלוקת ר"ה ור"ח בב' כתות המכחישות

קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' קסב-רסז

גרטנר, מרדכי

שני כיתי עדים ושני שבילין

קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' קעב-קעח

כהן, מרדכי דוד

סוגיית ריש פ"ב דכתובות - עניני מיגו, רוב, חזקה ותרי תרי

סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 32-55

לנדו, דב

בעניין ע"א אומר מת וע"א אומר נהרג

כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' רט- ריז

נשר, אהרן

בדיני הכחשת עדות בחקירות ובדיקות

שרידים גל' כ מרחשון תשסב עמ' קא-קח

פאוסט, יחיאל

הכחשה בעדות - בבדיקות, בדיני ממונות

אבני משפט ב תשסג עמ' 137-128

פלהימר, אליאב

שתי כיתי עדים המכחישות זו את זו

מעליות יא תשנא עמ' 138-145

פרלמוטר, חיים

הזמת העדים והכחשתם בבת אחת

כתלנו טו תשנד עמ' 563-568

 

הזמה

איזנבך, שמואל

בענין כאשר זמם ועשאאי"ל

כרם שלמה גל' קטו אדר תשמט עמ' מא-מד

בלום, שמעון

עדים זוממין

קול התורה גל' נב ניסן תשסב עמ' קלט -קמב

גרינבוים, דוד

בענין עדות והזמה בשטר

זרע יעקב גל' ט אלול תשנז עמ' קיג-קכב

גרשנוביץ, ראובן יוסף

בגדרי כאשר זמם

מוריה שנה כ גל' ח-ט תמוז תשנה עמ' פז-צ

הגר, חיים יחזקאל

בענין עדים זוממין ממונא

בית אהרן וישראל גל' קכב כסלו-טבת תשסו עמ' ס-סג

ולנר, אורי

דין עד זומם - חידוש או סברה?

מעליות יז תשנו עמ' 74-81

חמניצקי, דב

בענין עדים זוממין בחיוב מלקות

כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' ריט-רכ

טיקוצ'ינסקי, משה

בעניין כאשר זמם ולא כאשר עשה

כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' קסה- קסח

לויסון, משה

אי עד זומם חידוש הוא או לא?

בכורים ב תשנט עמ'ה רעח-רפ

פרידמן, שמא יהודה

"לא הרגו נהרגין, הרגו אין נהרגין" (בבלי מכות ה ע"ב) - משפח או משפט?

סידרא כ תשסה עמ' 171-194

פרלמוטר, חיים

הזמת העדים והכחשתם בבת אחת

כתלנו טו תשנד עמ' 563-568

קגן, מאיר גציל

בדין כאשר זמם

הדרום חוב' נז אלול תשמח עמ' 51-59

קוגלמן, שלום

בענין עדים זוממין אין משלמין על פי עצמן

בית אהרן וישראל גל' לד ניסן-אייר תשנא עמ' נד-סג

קמנצקי, נתן

בענין כאשר זמם בעדי ממון

בית אהרן וישראל גל' קיד אב-אלול תשסד עמ' כו-מד

רוזין, יונתן

סוגיית עד זומם משלם לפי חלקו וגדרי הזמה, בירור שיטות הרמב"ן והרמב"ם

מעליות יז תשנו עמ' 28-65

רוזנצוייג, מיכאל

בענין עד זומם משלם ואינו לוקה - ועד זומם חידוש הוא

בית יצחק כרך כה תשנג עמ' 191-206

שינפלד, אברהם צבי

בענין אשר זמם ולא כאשר עשה ובענין אין עונשין מן הדין

זרע יעקב גל' טו אלול תשס עמ' קפג-קצא

שרגא, שלמה מ'

בענין תחתיו

מגבעות אשורנו כר' ב תשנה עמ' קלט-קמא

 

עדות בכתב

ברוידא, צבי

מפי כתבם

מוריה שנה כג גל' ו-ט אלול תשס עמ' קנ-קנג

ויצמן, דניאל

עדות בכתב

אור תורה שנה ל תשנח עמ' תשסב-תשסד

יקיר, יעקב יהודה

עדות בכתב

אבני משפט ג תשסד עמ' 103-120

 

ראיות מיוחדות

טביעת אצבעות

חפץ, זאב

דין טביעת אצבעות לשיטת הרמב"ם

מגל י תשנד עמ' 173-184

 

ראיות באמצעים מיוחדים (מכונת אמת, טביעות עין וכו')

אבינר, שלמה

קביעת ממזרות על פי בדיקת רקמות

אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 99-100

אברהם, מאיר

הקבילות המשפטית של "מכונת אמת" בדין תורה

מעיין החיים ב ניסן תשס עמ' קנא-קנח

אושינסקי, יצחק צבי

מכונת אמת בהלכה

בית הלל גל' כג תמוז תשסה עמ' מא-מז

אישון, שלמה

ראיות נסיבתיות בדיני ממונות

תחומין יט (תשנט) 239-254

אמסל, מאיר

אי הווידיאו נאמן לפסול הקידושין

המאור שנה מג חוב' ו אב-אלול תשן 29-30

בית הוראה בראשות הר"ש ואזנר

זיהוי הלכתי על פי בדיקת DNA

תחומין כא (תשסא) 121-123

בן יעקב, צבי יהודה

קביעת יורש על סמך בדיקת DNA

תחומין כב (תשסב) 412-426

גולדברג, זלמן נחמיה

עדות החודש באמצעות עזרים אופטיים

יודעי בינה ב תשסד עמ' 81-84

דיכובסקי, שלמה

האזנות-סתר

תורה שבעל פה לו: עמ' נח-עב, תשנה

דיכובסקי, שלמה

האזנות סתר

תחומין יא (תשן) 303-312

הלוי, חיים דוד

קבלת עדות על עיסקה שנעשתה בטלפון

תחומין יב (תשנא) 300-306

וולף, אודי

"הידיים ידי עשו" - והקול? - זיהוי על פי הקול

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 146 תולדות תשסד 4 עמ'

וולף, אודי; גפני, רוני

"ועד אין בה והיא לא נתפשה" - ראיות מדעיות בהליך השיפוטי

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 75 נשא תשסב 4 עמ'

וולף, אודי; נובוסלסקי, יהודה

"הכר נא" - תוקפם הראייתי של סימני זיהוי

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 101 וישב תשסג 4 עמ'

זליכה, יוסף

כח הנאמנות של "מכונת אמת" או "רוח הקודש" על פי ההלכה

פעמי יעקב גל' טו טבת-שבט תשנב עמ' לד-מא

לבנון, דוד

בדיקת רקמות להכרת אבהות

ארחות 44 ערב פסח תשנו עמ' 41-45

משאש, שלום

ענין ממזרות ובדיקת רקמות

אור תורה שנה כט תשנז עמ' תשעא-תשעט

פיקסלר, דרור; ישי, יצחק

שימוש באופטיקה מודרנית בראיית הירח החדש

יודעי בינה ב תשסד עמ' 85-104

קליין, משה שאול

בדיקת ד. נ. א. לזיהוי חללים

שרידים גל' כ מרחשון תשסב עמ' יח-כא

רלב"ג, יצחק

אמינותה וקבילותה של האזנת סתר כראיה בדין תורה

אור תורה שנה כח תשנו עמ' רפ-רפג

שרגא, ברוך

בדין בדיקת רקמות

בית הלל גל' ו טבת תשסא עמ' נח-נט

 

אומדנא

אטון, יאיר

מיגו כאומדנא

מישרים א תשסב עמ' 25-41

אינהורן, יששכר דב

בסוגיא דשיראי

זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' קצה-רז

בן-יעקב, צבי יהודה

פסיקת דין ע"פ אומדנא

שנה בשנה תשנח עמ' 411-424

דוד, שמואל

חתן ממלא מקום [אומדנא דמוכח בקידושין]

תחומין יח (תשנח) 92-99

דינקל, יעקב חיים

בירור בעניין שימוש הספר בלא דעת הבעלים עפ"י אומדן דעת

עדות, קובץ תורני, גל' ה תשרי תשמט עמ' קב-קה

וינד, ישראל

כסא שלמה (דין ללא עדים וללא התראה)

עדות, קובץ תורני, גל' יח שבט תשנה עמ' נ-סא

ויס, אשר זליג

משפט שלמה, בדין משפט לפי אומדן הלב

מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' סא עמ' שצז-תד

ויס, אשר זליג

בדין אומדנא בדיני נפשות

מנחת אשר, שמות, תשסד סי' מד עמ' שח-שיב

ליפקין, בנימין

אומד הדיינים [אוצר המשפט חלק א ערך 6288]

בני בנימין ירושלים תשנו עמ' א-כג

ליפקין, בנימין

גדרי אומדנא ורוב בדיני ממונות ובדיני נפשות [אוצר המשפט חלק א ערך 6289]

בני בנימין ירושלים תשנו עמ' קלז-קס

סופר, אליהו ציון

בענין אומדנא וגילוי דעת

מקבציאל גל' יא ניסן-אלול תשמז עמ' סה-סט

פיק, שלמה זאב

אמדוהו למיתה והיקל

מגל יא תשנה עמ' 91-100

קאהן, אברהם משה

אומדנא בעדות דבני נח

קול התורה גל' נו ניסן תשסד עמ' רסה-רסז

רוזיליו, ירון

אומדנא ומשפטי התנאים

אבני משפט ד תשסה עמ' 119-133

רוזנטל, אליהו דוד

בדין אומדנא הבאה לבטל קנין ודין דברים שבלב

קובץ חדושי תורה ב ניסן תשמט עמ' 95-103

 

שבועה

אולשטין, בנימין

גדרי מודה במקצת ומודה בדבר שאינו יכול לכפור בו

קובץ חדושי תורה ג תמוז תשנב עמ' 31-23

איזנשטיין, חיים נתן נטע

בענין שבועת מודה במקצת

כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' רצא-רצח

אסולין, אריה

עד המסייע [לפטור מחיוב שבועה]

אבני משפט א תשסב עמ' 89-76

ארן, מרדכי

ביסוד דין שבועת שכיר

קובץ חדושי תורה ג תמוז תשנב עמ' 44-34

בטיסט, מאיר

תקנת שבועת שכיר

מגל יג תשסב עמ' 17-41

בלידשטין, אברהם

שבועה על המטמון

מישרים ב תשסג עמ' 215-228

ברונר, בניהו

שבועת אמונים לצה"ל

צהר יא קיץ תשסב עמ' 17-24 [רימון, יוסף צבי: שם גל' יג חורף תשסג עמ' 137-143]

ברקוביץ, מאיר

חשוד על השבועה

אבני משפט א תשסב עמ' 98-90

גרוסמן, ישראל

האם בשבועת בע"ד כנגד עד אחד בטל גם חלק העדות שלא נשבע כנגדה

מוריה שנה יז גל' ז-ח תשרי תשנא עמ' צב-צד

גרשוני, יהודה

בענין עד המסייע וכל מקום שהאמינה התורה עד אחד

קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תרל-תרלג

דויטש, שמואל

בהגדרת חיוב שבועה

קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' קפה-קפט

דומוביץ', עדיאל

גלגול שבועה

ניצני ארץ יד קיץ תשסא עמ' 221-236

דישון, משה שניאור זלמן

בירור מקיף ביסוד דין שבועת היסת

בית אהרן וישראל גל' מד כסלו-טבת תשנג עמ' נא-סו, שם גל' מה שבט-אדר תשנג עמ' לג-מ, שם גל' מו ניסן-אייר תשנג עמ' מז-סז

הורביץ, ברוך אברהם

בענין עד המסייע והמסתעף

כרם שלמה גל' קצו אדר תשנח עמ' לב-לה

הכהן, ראם

אופי בית הדין לדיני ממונות לאור שבועת השומרים

שערי צדק ד תשסג עמ' 368-388

וולפין, חיים ברוך

בדין שבועת ע"א וגלגול שבועה

בית אהרן וישראל גל' לז תשרי-חשון תשנב עמ' לא-לג

ויס, אשר זליג

בדין נדרים ושבועות בבני נח

מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' לד עמ' רכא-רכז

ורהפטיג, אושרי

שבועת השומרים

מישרים ב תשסג עמ' 11-44

חבצלת, אברהם יוסף

שו"ת מתלמידי הרא"ש בענין שבועת אלמנה

מוריה שנה כד גל' ז-ט סיון תשסב עמ' ט-יב

חשאי, מנחם

האם הצהרה בהן צדק נחשבת כשבועה

ארחות 45 ערב ראש השנה תשנז עמ' 40-43

טויסיג, גדליה

סוגיא דהילך

ברה כחמה; לע"נ הרבנית רוחמה הינדל ברים, ירושלים תשס עמ' ריד-רכד

יעקובי, משה

הבריחה מן השבועה

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 21 צו תשסא 4 עמ'

כהן, יהושע

בענין תקנת נגזל

(מס' שבועות מ"ד ע"ב, טוש"ע חו"מ סימן צ')

זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' שפט-תיט

כהנא שפירא, אברהם אלקנה

תביעה המחיית שבועת היסת

תחומין כב (תשסב) 241-246

לאו, ישראל מאיר

ערב ומלווה המכחישים זה את זה

שערי צדק ז תשסו עמ' 171-175

לוי, שלמה

הטלת פשרה במקום חיוב שבועה

תחומין יב (תשנא) 327-334

מילגרום, שלמה

בגדרי "לא הוה ליה למידע" לדין מתוך שאינו יכול להישבע משלם

קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' סד-עב

מינץ, שלמה

בענין שכיר בזמנו נשבע ונוטל

מוריה שנה כב גל' ג-ד טבת תשנט עמ' לו-לט

נחמני, חיים שלמה

בדין חשוד על השבועה

קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' רנג-רנו

עמאר, משה

שבועת אלמנה, תשובת רבי רפאל בירדוגו ותקנת חכמי מכנאס

מגל ז תשן עמ' 91-99

פסטרנק, אבי

שבועת כופר הכל לאור חזקת 'אין אדם תובע אלא אם כן יש לו עליו'

מישרים ב תשסג עמ' 45-68

פרידמן, מרדכי יאיר

אי אמרינן חשוד אממונא חשוד אשבועתא

בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תקכ-תקכג

פרנצוס, ישראל

"מוכרת שלא בבית דין צריכה שבועה" (שיטת הרי"ף, הר"י מיגאש והרמב"ם בפירוש הסוגיה)

בר אילן כו-כז תשנה עמ' 289-299

פרקש, עודד

גלגולי שבועה

מספרא לסייפא עלון 38 ניסן תשנא עמ' 39-46

צינוירט, דוד אריה

בגדרי הנשבעין ונוטלין

בית אהרן וישראל גל' מג תשרי-חשון תשנג עמ' נט-עא

קבלן, חנן

אם מותרת שבועת שקר במקום אונס

ויען שמואל ט תשסו עמ' שיח-שכו

ריבלין, יוסף

שבועת האלמנה: בין ספרד לאשכנז

מחקרי משפט כא חוב' 1 תשסד עמ' 705-720

רייזמן, יהושע השל

בחשוד, שכנגדו נשבע ונוטל

כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' רי-ריב

שוחטמן, אליאב

לתקנתם של הסכמי גירושין (על הסכם גירושין המלווה בשבועה)

שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 455-477

שור, יוחנן

בענין ע"א המעיד על השטר שהוא פרוע כולו והלוה מודה במחציתו

בית אהרן וישראל גל' נח ניסן-אייר תשנה עמ' לו-מב

שור, משה שלום

קבלן הקוצב שכרו - האם ייאמן כנגד בעה"ב?

שערי צדק ב תשסא עמ'204-212

שריבר, יחזקיהו

בענין טענת ברי בשבועה

עדות, קובץ תורני, גל' ג תשרי תשמח עמ' צח-קד

שרייבר, יוסף שלמה

בענין אין אדם מוריש שבועה לבנו

קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' שעו-שעח

 

הודאת בעל-דין. אודיתא

אטינגר, שמשון

הודאת בעל-דין במשפט העברי

מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 143-156

אילן, רמי

בדין חזרה מאמירה

קטורת הלבונה תשנט עמ' 78-83

בנאי, חיים

בדין הודאת בעל דין

המאיר ט תשנח עמ' קיב-קיט

ברוין, פנחס

ביאור במהות קנין אודיתא

זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' צו-ק

ברמן, חיים פרץ

בענין הודאת בעל דין

קול התורה גל' נ ניסן תשסא עמ' קעב- קעי

הגר, חיים יחזקאל

בענין עדים לקניין מעמד שלשתן ואודיתא

בית אהרן וישראל גל' מד כסלו-טבת תשנג עמ' לה-לח

וידאל, חיים

מודה בממון שאינו יכול לכפור בו לעומת דין הילך ודין כפירת שיעבוד קרקעות בזמן הזה

דרכי הוראה ד כסלו תשסו עמ' קט-קלד

וינברג, שמואל

בענין דין "הודאה שלא ממין הטענה" ומקורו

כתלנו טו תשנד עמ' 519-532

ויס, אשר זליג

ביסוד גדר הודאת בעל דין

מנחת אשר, שמות, תשסד סי' מ עמ' רעט-רפה

זן-בר, איתן

אודיתא

בלכתך בדרך כסלו תשס עמ' 42-57

כהן, מרדכי דוד

סוגיית שתיקה כהודאה ונאמנות עד אחד

סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 7-12

רזיאל, משה

בדין הודאת בעל דין משטה אני בך

מגל יא תשנה עמ' 15-20

שפירא, שמעון

בדעת המהריב"ל בענינא דהודאת בע"ד

קובץ תפארת התלמוד, ירושלים תשנה עמ' תקלו-תקמג

שריבר, חזקיהו יוסף

הודאת בע"ד ואדם נאמן ע"ע

בכורים א תשנח עמ' קסז-קפא

 

הרשעה עצמית. 'אין אדם משים עצמו רשע'

אליאש, בן-ציון

"אין אדם משים עצמו רשע" - השמוש האזרחי

דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 269-284

אפשטין, יעקב

עד מדינה

חבל נחלתו כרך ב תשסב עמ' 234-237

בישקא, בנימין

בענין אין אדם משים עצמו רשע

מוריה שנה כ גל' י-יב טבת תשנו מא-מד

גולדויכט, חיים יעקב

הענשה ע"פ הוצאת פיו

שנה בשנה תשנו עמ' 195-198

נשר, בן ציון

עיסקת טיעון לאור ההלכה

המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנח עמ' 39-50

קורנגוט, אפרים משה

זכות השתיקה

אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 285-292

קורנגוט, אפרים משה

עסקת טיעון

אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 301-313

קירשנבאום, אהרן

"אין אדם משים עצמו רשע": הלכה פרדוקסלית במשפט הפלילי העברי

פלילים ז תשנט עמ' 197-222

קירשנבאום, אהרן

הרשעה עצמית במשפט העברי (הודאה בפלילים וההפללה העצמית בהלכה היהודית)

ירושלים תשסה 573 עמ'

שכטר, צבי

בדין אין אדם משים עצמו רשע

ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' רלז-רלט

 

מיגו

אטון, יאיר

מיגו כאומדנא

מישרים א תשסב עמ' 25-41

בוקשפן, יצחק דב

בענין אם אמרינן מיגו חוץ לבית דין

בית אהרן וישראל גל' פג סיון-תמוז תשנט עמ' נ-ס, שם גל' פד אב-אלול תשנט עמ' לה-מא

ברקוביץ, נתנאל

מיגו להוציא

בלכתך בדרך אייר תשנט עמ' 52-58

גבאי, יוחנן

מיגו נגד עד אחד

אבני משפט א תשסב עמ' 75-66

הרוש, ישי

ביסוד דין "מיגו"

תורת בית המדרש, בני ברק תשנט עמ' רכד-רלא

טאוב, אליאב

בסוגית מיגו למפרע

מספרא לסייפא עלון 44-45 קיץ תשנג עמ' 43-47

ישיבת בית שמעיה

ותלמודו בידו - קונטרס המיגו, קובץ מאמרים

בני ברק תשסה קנט עמ'

כהן, מרדכי דוד

סוגיית ריש פ"ב דכתובות - עניני מיגו, רוב, חזקה ותרי תרי

סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 32-55

כרמי, חגי

בענין "הפה שאסר ודיני מיגו"

תורה אור תשסג עמ' קכג-קכו

לויפר, עודד ליפא

משפטי המיגו (בעניני מיגו וחזקות בממון)

בני ברק תשנג שנה עמ'

לנדאו, ישראל

שמעתתא דמיגו

ירושלים תשנג קעח עמ'

מוסל אוריאל; רייף, אליעזר

"מיגו במקום עדים"

מעליות יא תשנא עמ' 101-110

מנדלבוים, משה

בענין מיגו במקום עדים ובמקום מנהג

בני ציון, ירושלים תשנג עמ' קנז-קסב

נוימן, חנן

בעניין מיגו

כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תרב- תרו

פיק, שלמה זאב

כוחה של סברת "מיגו"

שמעתין גל' 123-124 תשנו עמ' 91-98

צרפתי, צבי

בענין מיגו להוציא

בלכתך בדרך אייר תשנט עמ' 33-38

קופשיץ, אברהם

מיגו להוציא בברי ושמא

תפארת רפאל; ספר זכרון לרב רפאל בנימין לוין, ירושלים תשסו עמ' שסח-שע

שוה, אמתי; גוגנהיים, חיים

סוגיית רבא בר שרשום

מעליות יא תשנא עמ' 111-122

שיינבערג, חיים פינחס

בדין מיגו במקום עדים

קול התורה גל' מז תשרי תשס עמ' קסה- קסט

 

חזקה

כללי. חזקת קרקעות

איזנשטיין, דוד

בדין חזקת מרא קמא בקרקע

עדות, קובץ תורני, גל' ה תשרי תשמט עמ' צד-קא

אקרמן, מנחם

בגדרי קניין וחזקת מקרקעין בהלכה ובמחשבה

קובץ חדושי תורה ד קיץ תשסג עמ' 52-47

ביסלר, חנוך שמחה

חזקת שלש להולכי אושא

בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תנב-תנד

ברייטשטיין, שלמה זלמן

בדין חזקת ג' שנים

עדות, קובץ תורני, גל' טז ניסן תשנד עמ' לו-מג

גולדשטין, נחמיה דוד

הערות בדין חזקת ג' שנים

שמוש חכמים תשס עמ' שנט-שסב

גלסר, גבי

זמן חזקת קרקעות

מעליות יא תשנא עמ' 53-78

גמזו, יצחק שמואל

בענין חזקה שאין עמה טענה והמערער אין לו ראיה

כרם שלמה גל' קכא תשרי-חשון תשן עמ' לד-לח

גפני, חנן

סוגיית 'שכוני גוואי' כבבואה לתפיסות שונות של חזקת ג שנים

מספרא לסייפא עלון 44-45 קיץ תשנג עמ' 9-25

גרז, אהרן

בירור ענין חזקת ג' שנים

שמעתין גל' 150 תשסג עמ' 380-387

גשטטנר, משה

בסוגיא דחזקת שלש שנים רצופות

ברה כחמה; לע"נ הרבנית רוחמה הינדל ברים, ירושלים תשס עמ' שסה-שעא

דגני, חגי

בדין חזקה הבאה מכוח רוב

תורת בית המדרש תשסא עמ' סז-ע

דרעי, אברהם

בענין חזקת הבתים שלוש שנים

תורה אור תשסג עמ' פו-צ

הוניגסברג, שמואל

בדיני חזקה שאין עמה טענה, דר בה חד יומא, וטענינן

זכרון מיכאל; קובץ לזכרו של ר' יחיאל מיכאל יונגרמן, זכרון יעקב תשמט עמ' שכג-שסט

הלבני, דוד

לפירושה של המשנה הראשונה בפרק חזקת הבתים

בר אילן ל-לא תשסו עמ' 113-118

ויליסיד, שמואל

בדין חזקה בשכירות קרקע

מוריה שנה כא גל' ז-ט שבט תשנח עמ' ט"ו-י"ז

וינברג, נח

חזקת קרקעות

בכורים א תשנח עמ' רמג-רנז

ויס, אשר זליג

בגדר חזקת הגוף ובכלל משפט החזקה

מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' כה עמ' קמג-קנג

ורשנר, נעם; ליבר, גלעד

חזקה שאין עמה בטענה

מישרים א תשסב עמ' 63-78

טילור, נחמיה

קריטוריונים של עדות, רוב, חזקה וקבוע

הגיון א תשמט עמ' 12-22

ידלר, יוסף

בענין גדרי חזקת ג"ש

תורה אור תשסג עמ' לז-מד

כהן, מרדכי דוד

חזקה מגברא לגברא

סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 24-32

כהן, מרדכי דוד

סוגיית ריש פ"ב דכתובות - עניני מיגו, רוב, חזקה ותרי תרי

סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 32-55

כהן, מרדכי דוד

סוגיית רוב וחזקה

סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 56-68

כהן, רפאל

בגדרי חזקת קרקעות

אור תורה שנה לג תשסא עמ' שכ-שכח

ליפקוביץ, אברהם יצחק

בדין החזיק ג"ש ולא אכל את כל הפירות

תורת בית המדרש, בני ברק תשנט עמ' נג-נז

לנדא, ישראל

חזקת ג' שנים בעבדים

בכורים ב תשנט עמ' רמד-רמט

סטיבסקי, שרית

חזקת קניין

גרנות חוב' 1 סיון תשסא עמ' 41-54

ערוסי, רצון

תביעת פינוי ממקרקעין בימינו, כשיש חזקת שלוש שנים (הלכה וחוק)

שערי צדק ה תשסד עמ' 203-217

פרנס, בצלאל

בחזקת ג' שנים

שמוש חכמים תשס עמ' שצג-שצח

פרץ, יצחק מאיר

חזקה שאין עמה טענה בקרקעות ובמטלטלין

בכורים ב תשנט עמ' רנד-רע

קהלת, יחיאל

בענין חזקה בדברים שמשתמשים ביממא בלבד

בכורים א תשנח עמ' רעו-רעט

רביבו, ניסים

גדרי חזקה

שערי צדק ה תשסד עמ' 419-427

רביץ, יהושע

בענין חזקת ג' שנים

זכרון מיכאל; קובץ לזכרו של ר' יחיאל מיכאל יונגרמן, זכרון יעקב תשמט עמ' תצו-תקט

רוזנטל, אליהו דוד

בדין מוחזק בקרקעות ומטלטלין

קובץ חדושי תורה ג תמוז תשנב עמ' 104-95

שוה, אמתי; גוגנהיים, חיים

סוגיית רבא בר שרשום

מעליות יא תשנא עמ' 111-122

שטרן, מרדכי

ביאור שיטת רמב"ן בטעם חזקת ג"ש ובגדר רגליים לדבר

בכורים א תשנח עמ' רסג-רעה

שמחוב, נסים

בענין חזקת קרקעות

תורה אור תשסג עמ' קיח-קכב

שפרונג, זכריה

דין רצופות בחזקת ג' שנים

בכורים א תשנח עמ' רנח-רסב

שרעבי, אלחנן

בענין חזקה שאין עמה טענה

תורה אור תשסג עמ' צג-צט

 

חזקת מטלטלין

רוזנטל, אליהו דוד

בדין מוחזק בקרקעות ומטלטלין

קובץ חדושי תורה ג תמוז תשנב עמ' 104-95

 

חזקת ממון

אלישיב, אברהם

בביאור ענין חזקת ממון

קובץ תפארת התלמוד, ירושלים תשנה עמ' מח-נה

בריזל, יעקב

בענין מוחזקות בספיקות

בית אהרן וישראל גל' קל ניסן-אייר תשסז עמ' מה-מז

גולדשטין, נחמיה דוד

במחלוקת הפוסקים בחזקת מרא קמא, אי הוי חזקת ממון או כחזקה מעיקרא באיסורים

שמוש חכמים תשנז עמ' פב-פח

דירנפלד, אברהם צבי

תורת המוחזק

ירושלים תשנו שפו עמ'

ויס, אשר זליג

בגדר מוחזק

מנחת אשר, שמות, תשסד סי' מו עמ' שיט-שכה

כהן, מרדכי דוד

עניני ברי ושמא, המוציא מחברו וחזקת מרא קמא

סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 13-23

לויפר, עודד ליפא

משפטי המיגו (בעניני מיגו וחזקות בממון)

בני ברק תשנג שנה עמ'

מדר, יוחנן

בענין חזקה כל מה שתחת ידו של אדם שלו

תורה אור תשסג עמ' ק-קד

פלצ'ינסקי, אליעזר

בדין שנים אוחזין בטלית יחלוקו

תפארת רפאל; ספר זכרון לרב רפאל בנימין לוין, ירושלים תשסו עמ' שסא-שסד

צדוק, יגאל

בדין שנים אוחזין בטלית

ענף עץ אבות; לזכרו של הרב יוסף קורח, בני ברק תשנד תתקה-תתקט

 

חזקה מטבע האדם

אורפלי, דוד נ'

בניחא ליה לאיניש לקיומי או דתיעבד מצוה בממוניה

מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 57- 52

בוגץ', יהודה ליב

בענין אין אדם פורע תוך זמנו

אור המזרח כרך לח תשן עמ' 220-227

גולדמינצר, זאב נחום

הערות וביאורים בענין אין אדם פורע חובו תוך זמנו

זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' שפ-שפט

גולדשמיד, נחום

בדין נאמנות בפורע תוך זמנו

כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' קכו-קכז

גולומב, נחום אברהם

בסוגיא דחזקה אין אדם פורע תוך זמנו

בית אהרן וישראל גל' נ כסלו-טבת תשנד עמ' סא-סט

גרופר-שגיא, חנה

חזקות חז"ל על נשים בהקשר של קידושין ונישואין

עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב תשסג 136 עמ'

ורהפטיג, איתמר

אומדן דעת ונפש בני-אדם במשפט העברי

בד"ד 6 תשנח עמ' 69-85

כהן, שאר ישוב

זוג שחי יחדיו ללא חופה וקידושין - מתי יש לחייב בגט

חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' רפג-רפו

לוין, משה

חזקת אין אדם פורע תוך זמנו במילווה בשטר

אוריתא גל' יז תשנג עמ' טו-יז

לופין, אליעזר

בענין ספק ספיקא וחזקה

מוריה שנה כ גל' י-יב טבת תשנו פח-צא

מאיר, איתן

שיטת הרמב"ם בחזקה שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות

קול צבי ב תשס עמ' 251-268

פסטרנק, אבי

שבועת כופר הכל לאור חזקת 'אין אדם תובע אלא אם כן יש לו עליו'

מישרים ב תשסג עמ' 45-68

פרנס, יוסף יצחק

בענין חזקת אין אדם פורע תוך זמנו

כרם שלמה גל' קצה טבת-שבט תשנח עמ' מב-מה

ציינוירט, דוד אריה

בענין טענת פרעון בין מחבר למדפיס

עדות, קובץ תורני, גל' טו תשרי תשנד עמ' סח-עג

 

חזקה דמעיקרא

אפרתי, יוסף

בגדר חזקה

תורת בית המדרש תשסא עמ' כח-לב

גולדווסר, אהרן ב'

בענין חזקת איסור דבהמה בחייה וחזקת היתר דלאחר שחיטה

תורת בית המדרש תשסא עמ' לג-לו

גולדשמיד, נחום

בענין חזקת הגוף

כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' קע-קעב

ויס, אשר זליג

בגדר חזקת הגוף ובכלל משפט החזקה

מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' כה עמ' קמג-קנג

ויס, אשר זליג

עד אחד באיסורין נגד חזקה

מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' כח עמ' קסז-קעב

מוסקוביץ, ליב

לחקר דיני רוב ו'אתחזק איסורא' בספרות חז"ל

הגיון ד תשנז עמ' 18-48

מלבר, יצחק

ביאור דין חזקה קמייתא בספיקא דדינא

זרע יעקב גל' יג כסלו תשס עמ' קעה-רד

סבתו, חיים

השימוש בחזקת 'כאן נמצא כאן היה' כבסיס להיתר עגונות

באור פניך, תל אביב תשסה עמ' 139-176

עקשטין, ישראל

בענין חזקה דמיעקרא וחזקה דהשתא

בית אהרן וישראל גל' קטו תשרי-חשון תשסה עמ' לח-מ

רבינוביץ, נחום אליעזר

מושג החזקה כהוכחה משפטית במשנת הרמב"ם

הגיון ד תשנז עמ' 73-76

רוזנבוים, אברהם

חזקת היתר לרב הונא

תורת בית המדרש תשסא עמ' לז-מא

שורץ, שמואל

בדין חמירתא סכנתא מאיסורא וחזקה דאיתרעי

תורת בית המדרש תשסא עמ' מח-נד

 

חזקת מרא קמא

גוטליב, שלום ברוך

בביאור גדר חזקת מרא קמא

בית אהרן וישראל גל' קלא סיון-תמוז תשסז עמ' לו-מא

שהרבני, אלחנן

בדין חזקת מריה קמא

תורה אור תשסג עמ' קיד-קיז

שמואלביץ, רפאל

בגדר חזקת מרא קמא

תפארת למשה, ספר זכרון לרב משה שמעון מירניק, ירושלים תשסז עמ'קכו-קמ

 

חזקת תשמישין

בן יעקב, צבי יהודה

בדין מיצר שהחזיקו בו רבים (פס"ד)

מגל יב תשנח עמ' 87-98

חזקה, מקרה החוזר

חיימוביץ, ג'פרי (יוסי)

חזקת אשה קטלנית

עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנח 308 ע'

 

חזקת חיים

נשר, בן ציון

חזקת חיים כהכרעה בהשתלת לב

בנתיבי חסד ואמת תשנב עמ' 41-46

 

שונות

אטון, שבתי

בענין חוזר ומגיד

בית הלל גל' כח טבת תשסז עמ' לו-מס

אסולין, אריה

נוגע בעדות ונוטל שכר להעיד

אבני משפט ב תשסג עמ' 173-145

אסס, דני

תרי ותרי

אבני משפט ז תשסז עמ' 121-132

אפשטין, יעקב

הסתרת עדים

חבל נחלתו ג תשסד עמ' 214-220

בטיש, דן

בעניין שליח נעשה עד

מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 178- 175

בלס, יהונתן

"חזקת הכשרות" ורמת המהימנות של הרשות הציבורית

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 31 קרח תשסא 4 עמ'

במברגר, שמחה

בענין עדות לבן נח

קול תורה גל' כג ניסן תשמח עמ' לז-מ

בן יצחק, אלישי

"ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטן" - בידוי ראיות וראיות המושגות באמצעים פסולים

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 149 מקץ תשסד 4 עמ'

בן מאיר, יהושע

ראיה נסיבתית במשפט העברי

דיני ישראל כרך יח תשנה-תשנו עמ' פז-קמג

בן משה, גדעון

חתימת הכתובה מבעוד יום כשהחופה בלילה

בית אהרן וישראל גל' קכא תשרי-חשון תשסו עמ' סח-ע

ברנד, יצחק

בין "פלגינן דיבורא" לבין "עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה"

עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 69-91

ברקוביץ, מאיר

כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד ודרישות וחקירות

אבני משפט ב תשסג עמ' 127-119

גולבסקי, חיים דובער

בענין עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין

בית יצחק כרך כב תשן עמ' 122-130

גלזר, עמיעד

חזרה מטענה לטענה ובפרט מטענה בטעות

אבני משפט א תשסב עמ' 65-46

גרוסמן, ישראל

האם בשבועת בע"ד כנגד עד אחד בטל גם חלק העדות שלא נשבע כנגדה

מוריה שנה יז גל' ז-ח תשרי תשנא עמ' צב-צד

גרינהויז, צבי

בעניין פטור זקן ואינה לפי כבודו (לגבי אבדה ועדות)

זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' נ- נב

גרינהויז, צבי

בפטור מלך וכהן גדול מלהעיד וגדר כבוד התורה עדיף

זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' נג- נה

דון-יחיא, בני

"כי חכמת אלהים בקרבו לעשות משפט" - משפט שלמה כדגם לחשיפת האמת העובדתית

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 102 מקץ תשסג 4 עמ'

דיין, נתנאל

בעניין עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה

קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' קצ-קצד

דיכובסקי, שלמה

על מי חלה חובת ההוכחה בתביעת מזונות?

תחומין יא (תשן) 241-247

דישון, צבי חיים

בענין חתימת העדים בכתובה ותנאים בלי לקרותו ובענין הקריאה ברבים והמסתעף

בית אהרן וישראל גל' עח אב-אלול תשנח עמ' סה-עה

הגר, חיים יחזקאל

בענין עדים לקניין מעמד שלשתן ואודיתא

בית אהרן וישראל גל' מד כסלו-טבת תשנג עמ' לה-לח

וולף, אודי; גבאי-פרידסון, רחל

ספר הגלוי וספר החתום - אבטחת מסמכים - למן החרס ועד לחתימה אלקטרונית

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 215 מטות תשסה 4 עמ'

וולף, אודי; גרבר, ינה; גבאי-פרידסון, רחל

אימות כתבי יד ומסמכים בהליך המשפטי

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 181 וזאת הברכה תשסה 4 עמ'

ויגודה, מיכאל

"והשקה את האשה" - כפיית בדיקה רפואית בהליך השיפוטי

211 פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' נשא תשסה 4 עמ'

ויס, אשר זליג

בענין נמצא אחד מהם קרוב או פסול

מנחת אשר, דברים, תשסז סי' כט עמ' קצט-רה

ויס, אשר זליג

בעניני סימנים בעגונא, בממון ובנפשות

מנחת אשר, דברים, תשסז סי' לט עמ' רנו-רע

ולפא, אברהם ישעיה

עדות שבטלה מקצתה בעדות אשה ובעדות בפני נחתם

בית אהרן וישראל גל' קכט שבט-אדר תשסז עמ' לו-מג

זילברשטיין, אריה

בסוגיא דפלגינן דבורא

נר מערבי א תשנ עמ' רצא-רצד

יקיר, יעקב יהודה

עדות שבטלה מקצתה

אבני משפט ד תשסה עמ' 164-195

כרמי, חגי

בענין "הפה שאסר ודיני מיגו"

תורה אור תשסג עמ' קכג-קכו

לדרמן, אליעזר

מלכוד והדחה - בין ההלכה היהודית ודיני העונשין בישראל

דיני ישראל כרך טו תשמט-תשן עמ' קה-קלז

לוי, גבריאל יוסף

בדין הפה שאסר

כתרה של תורה. חדרה תשנו עמ' קלא-קלט

לייבל, דוד

בענין "פלגינן"

כתרה של תורה. חדרה תשנו עמ' קכג-קכה

ליפקין, בנימין

איום שב"ד מאיימים על העדים לפני העדות [אוצר המשפט חלק א ערך 3354]

בני בנימין ירושלים תשנו עמ' רא-רז

מילר, ישי

בענין הפה שאסר הוא הפה שהתיר

בלכתך בדרך קיץ תשסג עמ' 101-106

מלול, מאיר

בידוי ראיות במקרא; התחזות יעקב וכתונת יוסף המוכתמת בדם

דיני ישראל כרך כב תשסג עמ' 203-220

סיני, יובל

תוקפה של עדות השטר במשנת הגאונים והרמב"ם

דיני ישראל כרך כב תשסג עמ' 111-149

עידאן, דוד

בדין עדות ע"י הכרת הקול

ויען שמואל א תשנח עמ' קטז-קכד

פרי, אלדד

הנסתרות והנגלות - בין אמת עובדתית לאמת משפטית

פרשת השבוע. משרד המשפטים - משפט עברי גל' 138 נצבים-וילך תשסג 4 עמ

פרידסון-גבאי, רחל; וולף, אודי

"למשפחתם לבית אבותם" - על תעודות זיהוי ועל זיהוי תעודות

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 166 נשא תשסד 4 עמ'

צינוירט, דוד אריה

בענין פסילת עדים שחתמו בשטר

בית אהרן וישראל גל' קיג סיון-תמוז תשסד עמ' כב-כח

צינוירט, דוד אריה

בענין אל תפרעני אלא בעדים ובענין נאמנות [אי בעי קנין]

בית אהרן וישראל גל' לז תשרי-חשון תשנב עמ' מ-מז

קירשנבאום, אהרן

המלכוד וההדחה לדבר עבירה בהלכה היהודית

דיני ישראל כרך טו תשמט-תשן עמ' לט-קד

רבינוביץ, נחום אליעזר

מושג החזקה כהוכחה משפטית במשנת הרמב"ם

הגיון ד תשנז עמ' 73-76

רוזנברג, אריאל

"ופלוני ופלוני עדיו"

מעליות יז תשנו עמ' 91-97

רוזנטל, מיכאל

בעניין מלך בשבועת העדות

זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' קסא- קסו

רקובר, נחום

קבילות ראיה שהושגה תוך פגיעה בפרטיות

פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 255 בלק תשסו 4 עמ'

שאנן , שלמה ח'

השעיית חשוד ופתיחת תיק חקירה [האם מגיע עונש לאדם שיוצאת עליו שמועה רעה]

תחומין טז (תשנו) 340-348

שחור, ישראל

המעמד המשפטי של הקרבן לעבירה

ארחות 51 ערב פסח תשס עמ' 31-33

שטרן, מרדכי

ביאור שיטת רמב"ן בטעם חזקת ג"ש ובגדר רגליים לדבר

בכורים א תשנח עמ' רסג-רעה

שיינין, יוסף

ביסוד דין פלגינן

לשמש שם אהל, ספר זכרון לרבי משה שמואל שפירא, ירושלים תשסז עמ' שז-שי

שכטר, צבי

בדין רוב בדיני נפשות

ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' רנב-רנה

שלזינגר, משה יהודה

בענין חוזר ומגיד

כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תקעב-תקעה

שמש, אהרן

עדות, תוכחה והתראה; עיון משווה בהלכת כת מדבר יהודה והלכת חז"ל

תרביץ שנה סו תשנז עמ' 149-168

שניאורסון, יוסף משה

בדין דפלגינן דיבורא ובגדר הנאמנות דיכיר

מוריה שנה כד גל' ה-ו אדר תשסב עמ' קלב-קלה

שנקולובסקי, אליעזר

האזנת סתר

המעין כרך לז גל' ד תמוז תשנז עמ' 45-54

שפוטץ, חנוך הנדיל

בענין מתורגמן בעדים ובבעלי דינים

זרע יעקב גל' טו אלול תשס עמ' רכו-רל

שרעבי, יוסף

עדים בפרוזבול

מגל יד תשס"ד עמ' 332-341

ששון, אליהו

בענין שטר ראיה

בית יצחק כרך לב תשס עמ' 475-487


© מורשת המשפט בישראל
ת"ד 7483
ירושלים 91074
טלפון 026247041

אודותינו | פרסומים | פרסומים חדשים | המשפט העברי בחקיקה | המשפט העברי בפסיקה | השתלמויות | צור קשר

About us | Conferences | Seminars | Library | Projects | Contact us